Keuringsarts R5.

1992

In 1992 ben ik een paar keer bij keuringsarts R5. geweest, voor de ZiekteWet. Dat was in de plaats Vlissingen, en hij had de eerste kamer aan de linkerkant.

Tijdens de gesprekken met keuringsarts R5., zei hij dat mijn klachten psychisch zijn. Ik heb daarop geantwoord dat ze dat aan het onderzoeken waren bij een psychologisch onderzoek bij het Riagg. Hij heeft mijn antwoord blijkbaar opgevat alsof ik zou weigeren om toe te geven dat het psychisch zou zijn.
Door mijn klachten kwam ik nogal duf over. Keuringsarts R5. zei een keer zoiets als, dat het was alsof er een soort waas rond mij hing.

In Vlissingen was ik bij het GAK eerst bij andere keuringsartsen. Op 20 mei 1992, 9:45 en op 16 juni 1992, 11:30 was ik in Vlissingen bij een keuringsarts. Dat was waarschijnlijk bij andere keuringsartsen.

Ik was bij keuringsarts R5. op:
  • 20 juli 1992, 9:45.
  • 10 augustus 1992, 10:15.
  • 28 september 1992, 9:30.
Op 28 september vertelde keuringsarts R5. dat hij een prognose moest maken. Als ik langer dan een jaar ziek zou blijven, dan zou ik overgedragen worden aan de GMD voor de WAO.

Keuringsarts R5. (voor de Ziektewet) vroeg aan het Riagg om informatie.

thumbnail
Gemeenschappelijk Administratiekantoor
Rayonkantoor Vlissingen
GAK

RIAGG Zeeland
t.a.v. dhr. B10.
psychotherapeut
Middelburg

ons kenmerk 11O/08/EdW
datum 30 SEP. 1992

Betreft: D.

Geachte heer B10.,

Op 28 september '92 heb ik u reeds telefonisch gesproken over de heer D.. Hierbij alsnog een verzoek om schriftelijk inlichtingen. De heer D. is sind juli '90 in dienst bij de firma C8.. Op 21 april '92 ziekgemeld met oververmoeidheidsklachten en rugklachten. Voor deze ziekmelding was er de laatste tijd een toenemend verzuim. De man klaagt zelf over een te hoge werkdruk, zijn werk is programeur. Tot op heden heeft hij echter nog geen project af kunnen ronden. Via de werkgever kreeg ik de informatie dat deze man niet in staat is zelfstandig zijn werk te doen.

Bij onderzoek vind ik een man waar moeilijk contact mee te krijgen is. Hij heeft een opmerkelijk vlakke gelaatsuitdrukking,
introspectie is mijns inziens nauwelijks aanwezig. De man blijft vasthouden aan zijn klacht van moeheid en zoekt daar, via allerlei therapeuten, hulp voor. Aangezien ik geen duidelijk beeld van deze man heb, zou ik gaarne uw bevindingen willen vernemen. Het is mij echter wel duidelijk dat deze man momenteel niet in staat is zijn werk naar behoren te verrichten. In hoeverre hij dat in het verleden wel is geweest, is mijns inziens nog maar de vraag.

Bijgevoegd een machtiging tot het verstrekken tot inlichtingen. In mijn hoop van je op korte termijn antwoord te krijgen, teken ik.

Met vriendelijke groet,
R5.
de verzekeringsgeneeskundige.


In bovenstaande brief staat dat ik vast zou houden aan moeheidsklacht, en daarvoor "via allerlei therapeuten" hulp zou zoeken. Dat wordt uitgelegd alsof ik niet wilde toegeven dat het psychisch zou zijn. Terwijl ik in werkelijkheid een beroep heb gedaan op een psycholoog, en een zelfstandige arts (die weer een andere arts adviseerde). Ik deed dat, om duidelijkheid te krijgen over mijn klachten, ongeacht of het nu psychisch of lichamelijk was, omdat ze volgens mij bij het Riagg geen idee hadden waar ze mee bezig waren.

In december 1992 ben ik halve dagen gaan werken, en ik heb mijn chef gevraagd om te reageren op de opmerking, dat ik niet in staat zou zijn om zelfstandig mijn werk te doen. Mijn chef wilde dat niet doen, omdat ik volgens mijn chef geen project kan leiden, want daarvoor is nodig dat ik hele dagen aanwezig zou moeten zijn, en niet halve dagen. Verder is daarvoor nodig, dat ik regelmatig naar een andere vestiging van het bedrijf zou moeten gaan, wat voor mij niet mogelijk was.

De brief aan het Riagg is niet neutraal opgesteld. De medische opmerkingen in bovenstaande brief geven de mening van keuringsarts R5. weer, dat volgens hem mijn klachten psychisch zijn. Bij het Riagg zijn ze daar erg gevoelig voor geweest. Zie daarvoor de reactie van het Riagg.

Ik ontving een brief dat de gegevens werden overgedragen aan een keuringsarts voor de WAO:

thumbnail
Gemeenschappelijk Administratiekantoor
Rayonkantoor Vlissingen

GAK

behandeld door W?.

D.

ons kenmerk 110/08 EdW
datum 1 DEC 1992

Betreft: inschakeling van de Gemeenschappelijk Medische Dienst

Geachte heer,

In het kader van de samenwerking tussen GAK en GMD zijn er afspraken gemaakt. Deze afspraken beogen een arbeidsongeschikte werknemer zo goed en zo snel mogelijk terug te begeleiden in het arbeidsproces.
In verband hiermee hebben wij u aangemeld bij de GMD, die de begeleiding verder zal verzorgen. U kunt binnenkort van de GMD een oproep verwachten.
Voor de goede orde: gedurende het eerst ziektejaar heeft u nog een uitkering krachtens de ziektewet.
Als u tijdens dit ziektejaar weer aan het werk gaat dient u ons daarover alsnog in te lichten.
Schriftelijk, door middel van de brief die u van onze rapporteur heeft gekregen of telefonisch op bovenstaand telefoonnummer.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons eveneens via bovenstaand telefoonnummer bereiken.

Hoogachtend
Gemeenschappelijk Administratie Kantoor

Hieronder volgt de brief die ging naar de keuringsarts voor de WAO:

thumbnail
Gemeenschappelijk Administratiekantoor
Rayonkantoor Vlissingen
GAK

Gemeenschappelijke Medische Dienst
GOES

ons kenmerk 110/08/EdW
datum 1 DEC. 1992

Betreft: D.

Geachte collega,

De heer D. is in dienst bij C8. sedert 23 juli 1990, Op 21-04-92 ziekgemeld met oververmoeidsheidsklachten en rugklachten. Zijn werk is programeur, hij functioneert niet goed in deze functie. De man is steeds meer gaan klagen over moeiheidsverschijnselen. Het medisch circuit heeft tot nu toe geen aanknoppingspunten kunnen vinden. De man is door verwezen naar het RIAGG, ook daar komt er geen duidelijke oorzaak aan de orde. De conclusie van het RIAGG is dat er sprake is van een somatisatiestoornis is. De persoonlijkheid word als passief/aggressief en met name ontwijkend beschreven.

Ook op het spreekuur tijdens de ziektewet periode is er moeilijk contact te krijgen met deze man. Gezien het weinig verbeterende verloop tijdens de ziektewet, nu een melding in groep II.

In afwachting van het GMD advies, teken ik.

bijlage:
- copie brief dd 30-09-92 aan de heer B10.
- copie brief dd 19-11-92 van de heer K7.

Met collegiale groet,
R5.


In bovenstaande brief staat dat het "medisch circuit" geen aanknopingspunten heeft kunnen vinden. Op dat moment had mijn huisarts alleen een bloedonderzoek laten doen. Ik had zelf een beroep op een zelfstandige arts en een arts voor orthomanuele therapie gedaan, en die hadden wel een aanknopingspunt.

De bovenstaande brief ging naar keuringsarts P5., die over de WAO oordeelt.

Hieronder staat een intern formulier dat ook van 1 december 1992 is, en waarschijnlijk met bovenstaande brief verzonden is.

thumbnail
Melding/adviesaanvraag aan Gemeenschappelijke Medische Dienst

Van BV (korte naamsaanduiding) Nieuwe Industriële
BV nr 027
Naam geneeskundige R5.

SOFI-nummer ###
Registratienummer GMD ###
Naam(vrouw:meisjesnaam) D.
Vrouw: gehuwd met
[X]man [ ]vrouw [ ]onbekend
Voornamen/voorletters ###
Burgerlijke staat   1 [X]Ongehuwd   2 [ ]Gehuwd   3 [ ]Wettig gescheiden   4 [ ]Weduwe/Weduwnaar   9 [ ]Onbekend
Zw-diagnose code 0309
Datum aanvang verzekering wao 23-07-90
Eerste verzuimdag
Eerste aaw/wao-dag 20-03-'93
Beroep en/of functie electro
Code bevolkingsgroep

010 [ ] Spontane melding
011 [X] 6e maands melding
012 [ ] Melding na kennisgeving
015 [ ] Adv. aanvr e.w.
016 [ ] Adv. aanvr. na e.w.-adv.
019 [ ] Adv. aanvr. overige tijdens wachttijd
017 [ ] Adv. aanvr. voorzieningen
[ ] Wagw/57a aaw

Laatste werkgever - naam C8. BV
Bij laatste werkgever in dienst sedert 2307- 90
Normale leeftijd van pensionering is
Huisarts - naam
Plaats
Behandelend specialist - naam
Plaats
Belanghebbende wordt verpleegd te/houdt verblijf bij - naam
Adres, postcode en plaats

Toelichting
Zie bijlage
dagloon: f 146,99

Bijlagen
Handtekening ###
[ ] P-overleg gewenst
[ ] Reeds kennisgeving gr. 1 gezonden op -1 DEC. 1992
Verzonden aan vestiging   op

Ruimte voor GMD
Ontvangen op vestiging Goes op 02 DEC 1992

ew 3-3-93


In het bovenstaande formulier staat "Zw-diagnose code 0309". In 2006 heb ik aan het UWV gevraagd wat dat betekend, en volgens de brief van 26 april 2006 betekent dat "overige reacties op ernstige stress". Dat heeft keuringsarts R5. er blijkbaar zelf van gemaakt.


Er was nog iets merkwaardigs aan de hand, maar dat kan ik me niet goed meer herinneren. Keuringsarts R5. van het Gak in Vlissingen had tegen mij gezegd dat ik 100% arbeidsongeschikt zou zijn (of volledig arbeidsongeschikt of zo iets). Nadat ik half december 1992 halve dagen ben gaan werken werd ik op mijn werk opgebeld door het Gak in Goes en zij gebruikten diezelfde term, maar dan net andersom, dus dat ik 100% arbeidsgeschikt zou zijn.
Ik vermoed dat het telefoongesprek met het Gak in Goes in december 1992 of januari 1993 was, maar waarom ze belden, en wat er verder is besproken, dat weet ik niet meer.


1993

Toen ik november 1993 bij keuringsarts R5. kwam, heb ik wel drie keer gezegd, dat ik de volgende dag aan het werk ging. Ik vertelde erbij, dat ik niet in staat was om 6 uur per dag te werken. Toch gaf dokter R5. alsnog een beslissing, omdat hij een nieuwe ziekmelding niet zou accepteren.

Keuringsarts R5. zei tegen mij, dat ik met mijn werkgever moest regelen, om minder te gaan werken. Hij had zelf ook een verzoek bij zijn werkgever (de uitvoeringsinstelling) gedaan, om minder te gaan werken, omdat hij wist dat het anders niet goed met hem zou gaan. Om mijn werk te behouden, heb ik overlegd met mijn werkgever, om minder te gaan werken (50% werken, zoals ik een paar weken daarvoor ook deed).

thumbnail thumbnail
GEMEENSCHAPPELIJK ADMINISTRATIEKANTOOR (GAK)
districtskantoor

AFSCHRIFT MEDISCHE KAART

naam en voortetters patiënt D.
gestaakt op 05-11-93
naam vg / r zw R5.

datum beoord. '93 5-11

anamnese en bevindingen
Zie GMD rapporten
jaren moeheidsklachten
psychischeklachten
somatiseringsstoornis
WAO 45-55% 1/2 dagen werken ging net
per 1-10-93-WAO 15-25% en 6 uur d.d. werken
kan anders niet volhouden (is in beroep)

16-11

ontvangt 22-10 beiricht GMD: per 1-10-93 15-25% WAO
22-10 gestart wel 6 uur
1 week gewerkt toenemende klachten weer moeheid en duizeligheid -->neuroloog

gaat 16-11 hervatten

Nb: aangezegd in de toekomst geen ziekmelding te accepteren

Als hij niet meer dan4 uur kan werken(naar eigen zeggen) dan maar 4 uur werken + 2 uur op eigen kosten thuis.

08-12-93 VBVB verzonden

Huisarts: G6.

Specialisten:
  Orthopedie
  Psychiatrie

Werk: zie GMD rapportage

Nb: Er loopt al een beroepszaak tegen GMD: zie bezwaarschrift 24-1-1-93.


Het verslag hierboven, klopt niet erg. Sommige datums zijn fout, de genoemde "psychische klachten" is zijn mening, de "somatiseringsstoornis" is een "mogelijke somatisatiestoornis", en dat is alweer achterhaald door een lichamelijke diagnose.
Het is inmiddels te lang geleden om me te herinneren hoe de gesprekken precies zijn gegaan. Het zou mogelijk kunnen zijn dat tijdens een gesprek gesproken is over een neuroloog. Maar ik weet nog wel dat toen ik dit papier zag, ik toch mijn verbazing ineens "Orthopedie" en "Psychiatrie" zag staan. Dus dat is door keuringsarts R5. blijkbaar zomaar opgeschreven.

Later schreef keuringsarts R5. nog een werkomschrijving naar de rechtbank.


2009

In 2009 probeerde ik of ik nog contact zou kunnen opnemen met keuringsarts R5.. Er was een dokter met dezelfde naam en voorletters, maar ik dacht dat het iemand anders was. Hieronder staat hoe het email-contact ging.

Van : D.
Aan : R5.
Datum : 16-05-09 23:19
Onderwerp : ik zocht iemand met uw naam

Beste dokter R5.,

In 1992 heb ik te maken gehad met een verzekeringsarts van het Gak in Vlissingen die ook "R5." heet.
Nu blijkt u dezelfde naam te hebben.

Kent u die verzekeringsarts?

Omdat ik mijn ervaringen met het Gak en UWV publiceer wil ik op termijn zijn naam erbij zetten, maar dat zou verward kunnen worden met u.
Ik weet nog niet hoe ik dat ga oplossen.

met vriendelijke groet,
D.

Vervolgens ontving ik onderstaande email. Het bleek toch de keuringsarts uit 1992 te zijn.

Van : R5.
Aan : D.
Datum : 16-05-09 23:26
Onderwerp : RE: ik zocht iemand met uw naam

Dag D.,
ik ben dezelfde man als je destijds in Vlissingen ontmoet hebt. Ik heb tot 1995 in Vlissingen gewerkt en ben daarna naar mijn huidige adres verhuisd in ###
Ik weet niet welke indruk ik bij je achtergelaten heb maar je bent welkom als je contact wilt.
Vriendelijke groet van R5.

Vervolgens stuurde ik de onderstaande email.

Van : D.
Aan : R5.
Datum : 22-05-09 14:29
Onderwerp : Re: ik zocht iemand met uw naam

Beste dokter R5.,

Als bijlage heb ik enkele papieren van u toegevoegd uit 1992, 1993 en 1994.

Tijdens de keuringen van 1992 stelde u dat het psychisch was en u schrijft dat het medisch circuit geen aanknopingspunten heeft kunnen vinden.
In 1992 was ik echter nog niet naar een specialist geweest. De dingen die ik u vertelde over mijn klachten, onderzoeken en behandeling, verdraaide u naar iets psychisch.

Ik neem u dat erg kwalijk, omdat het veel gevolgen heeft gehad.

Ik zit vanaf 1993 vrijwel constant verwikkeld in procedures en rechtszaken. Op dit moment is o.a. mijn negende beroepszaak onder de rechter. Ik heb bij elkaar zo'n 60.000 euro aan advocaatkosten uitgegeven.
In uw brief aan het Riagg laat u doorschemeren dat u denkt dat het psychisch is. Daarop stuurde drs. K7. van het Riagg u een zeer negatieve en leugenachtige brief waarin hij doet alsof hij heeft vastgesteld dat het psychisch is (waarschijnlijk dacht hij u daarmee een plezier te doen). Drs. K7. vertelde daarna aan mij dat er geen psychische oorzaak voor mijn klachten te vinden was.
Alle verzekeringsartsen na u doen erg hun best om de vorige verzekeringsarts niet tegen te spreken. Wat mijn mogelijkheden en beperkingen zijn, heeft altijd een ondergeschikte rol gespeeld.
Doordat mijn huisarts uiteindelijk voor het Gak gezwicht is, nam hij mij niet meer serieus. Mede daardoor ben ik te ver doorgegaan met het proberen om halve dagen te werken. Daarmee heb ik mijn gezondheid beschadigd. Ik heb zelfs mijn zelfstandigheid opgegeven en ben mijn mijn moeder gaan wonen.

De opsomming hierboven valt in het niet bij hoe ik me soms voel. Daar wil ik voorbeeld van geven: Enkele weken geleden wilde ik even iets opzoeken op een laptop, maar vervolgens zat ik te lang achter die laptop. Daardoor liepen de problemen met mijn nekwervels op, zodat ik de afgelopen weken regelmatig onwennig op mijn benen sta en ik regelmatig minder kracht heb om adem te halen. En als de druk in mijn nek flink oploopt dan voel ik me soms zo beroerd, dat het me weinig uitmaakt of ik leef of niet. Met pijnstillers is de pijn te verminderen, maar daarmee is niet de druk op mijn nek op te heffen.

met vriendelijke groet,
D.

Ik dacht dat mijn email duidelijk was, maar volgens zijn antwoord hieronder geeft keuringsarts R5. er dezelfde draai aan, als in 1992.

Van : R5.
Aan : D.
Datum : 22-05-09 14:59
Onderwerp : RE: ik zocht iemand met uw naam

Dag D.
Ik lees in je brief je ongenoegen over het verloop van je situatie sinds 1993.

Over mijn rol daarin stuur je me gegevens over de melding aan de GMD. Daarin heb ik gesteld dat ik je niet in staat vond om hele dagen te werken tijdens het ziektewetjaar en heb je daarom je in de ziektewet gehouden Als ondersteuning van die beslissing heb ik overleg gehad met het Riagg waar je destijds onder behandeling was nadat er op ander gebied geen aanwijzingen werden gevonden die de klachten konden verklaren.
Ik begrijp dat je je niet begrepen voelt en dat je onder andere mij en al de andere na mij daar de schuld van geeft.

Het enige dat ik kan zeggen dat ik het spijtig vindt dat je leven zo loopt als het gelopen is.

Met vriendelijke groet R5.

Dus blijkbaar heeft keuringsarts R5. iets anders gelezen, dan ik dacht opgeschreven te hebben.
Dat wil ik recht zetten in mijn email hieronder. Duidelijker dan de email hieronder kan ik niet zijn.

Van : D.
Aan : R5.
Datum : 23-05-09 18:13
Onderwerp : Re: ik zocht iemand met uw naam

Beste dokter R5.,

U schrijft dat ik bij het Riagg onder behandeling was nadat er op ander gebied geen aanwijzingen werden gevonden.
Dat is echter niet zo. Toen ik naar het Riagg werd verwezen was ik namelijk nog niet onderzocht.

Het ging op deze manier:
In 1991 had ik fysiotherapie voor mijn rug gehad.
In 1992 werd ik naar het Riagg verwezen om te zien of er een psychische achtergrond voor mijn lichamelijk klachten was.
Pas daarna (in de loop van 1992) werd ik lichamelijk onderzocht (zelfstandige arts, chiropractor, etc.), die wel een aanwijzing hadden.
Pas in 1993 werd ik naar een specialist verwezen. Die specialist heeft mij zelfs met de rontgenfoto's erbij uitgelegd hoe het zat.

Bij het Riagg werd ik ook niet behandeld maar onderzocht. Dat bestond uit een evaluatiegesprek, vele intake-gesprekken, en een psychologische test.

Ik schreef trouwens niet over niet begrepen voelen, en ook niet over schuld. De dingen die ik u erg kwalijk neem heb ik duidelijk genoemd in mijn vorige email (dat u schreef dat het medisch circuit geen aanknopingspunten zou hebben gevonden, en dat u de dingen die ik vertelde naar iets psychisch verdraaide).

met vriendelijke groet,
D.

In de brief hierboven schreef ik over een "evaluatiegesprek". Dat ben ik later een "aanmeld-gesprek" gaan noemen.

Hieronder staat de reactie van de keuringsarts.

Van : R5.
Aan : D.
Datum : 25-05-09 12:41
Onderwerp : RE: ik zocht iemand met uw naam

Dag D.,

Ik hoop dat het uitgeven van het boek u zelf de erkenning geeft die u, gezien alle rechtszaken, niet van anderen gekregen hebt.

Vriendelijk groet R5.

Ik heb voldoende duidelijk gemaakt wat het probleem is. Maar in zijn mail hierboven laat de keuringsarts niet merken dat hij bereid is om zijn fouten toe te geven of dat hij wil rechtzetten wat hij verkeerd gedaan heeft. Hij heeft het nu over "erkenning", en ook dat is weer iets wat hij er zelf van maakt, want ook dat had ik niet opgeschreven.

2010

Een jaar later heb ik de emails in een brief verwerkt, en aan de voormalige keuringsarts gevraagd of hij wil bevestigen dat hij aan Riagg had doorgegeven dat ik al lichamelijk was onderzocht.
Doordat hij aan het Riagg vertelde dat ik al lichamelijk was onderzocht en dat daarbij niets gevonden zou zijn, daarmee heeft hij er voor gezorgd dat het Riagg concludeerde dat het dan psychisch zou moeten zijn. Terwijl men bij het Riagg niets psychisch kon vinden. Als ik het scherp stel, dan zou je kunnen zeggen dat keuringsarts R5. het onderzoek bij het Riagg heeft gesaboteerd.
Hieronder staat de brief die ik stuurde. Ik had de schermafdrukken van de email van 2009 er aan toegevoegd.

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
Aan: dhr. R5.

Datum : 25 oktober 2010

Beste dokter R5.,

Vorig jaar had ik contact met u gezocht via email. Ik heb die emails bij deze brief afgedrukt. Dat email-contact is voor mij van belang omdat ik de Rechtbank heb gevraagd om een uitspraak van 1995 te herzien.

Met deze brief wil ik u vragen of u mij schriftelijk wilt bevestigen dat u aannam dat ik al lichamelijk was onderzocht voordat ik psychisch werd onderzocht bij het Riagg, en dat u dat aan het Riagg heeft doorgegeven.

Bij het Riagg bleek in 1992 uit een psychologische test dat ik hoger scoorde op de lichamelijke klachten. Dat was niet zo vreemd, want ik werd nu juist bij het Riagg onderzocht of er een psychische oorzaak voor mijn lichamelijke klachten was.

Klinisch psycholoog dhr. K7. van het Riagg heeft naar aanleiding van de hogere score van lichamelijke klachten de conclusie getrokken dat het psychisch was. Hij heeft mij verteld dat hij dat deed op basis van de informatie dat ik al lichamelijk onderzocht zou zijn en dat daarbij geen oorzaak voor mijn klachten gevonden zou zijn.

In een telefonisch contact met het Riagg heeft u mogelijk niet met K7. gesproken, maar met B10..

Wanneer u in 1992 mijn dossier overdraagt aan het GMD, dan schrijft u in uw brief van 1 december 1992 aan het GMD: "De conclusie van het RIAGG is dat er sprake is van een somatisatiestoornis is". Met die informatie is het GMD verder gegaan. Ik wil graag duidelijk maken dat die conclusie van het Riagg onjuist is.

Het gaat mij om de brief van 19 november 1992 die K7. van het Riagg naar u stuurde. Ik heb al een paar dingen bereikt:
• K7. heeft zijn conclusie van "somatisatiestoornis" gewijzigd in een mogelijke somatisatiestoornis. Hij deed dat in een brief van 18 februari 2000 en dat werd nog eens bevestigd door de Klachtencommissie van Emergis in hun brief van 6 juni 2001.
• K7. heeft voor zijn brief aan u een waarschuwing gekregen van het College van Beroep van het Nederlands Instituut van Psychologen, met hun beslissing van 17 oktober 2003.
Maar ik zou daar graag een brief van u aan willen toevoegen.

Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
D.

Hier doe ik de brief in de bus:
brief gaat in de bus

Een paar dagen later ontving ik een email met een pdf-bestand als bijlage.
Dit is de email:

Van : R5.
Aan : D.
Datum : 02-11-10 22:29
Onderwerp : brief 25-2-

Geachte heer D., i
In de bijlage vindt u een antwoord van mij op de vragen in uw brief van 25-10-2010.
Ik heb in die bijlage ook uw per post gestuurde brief weergegeven door hem eerst te scannen.
Met vriendelijke groet ,
R5.

Dit is de brief die erbij zet als pdf-bestand (het eerste deel van mijn brief was er aan toegevoegd, maar dat heb ik hieronder weggelaten):

thumbnail thumbnail
###, 2 november 2010.

Geachte heer D.
Ik antwoord u op uw schriftelijke brief van 25 oktober 2010-11-02

Omdat ik geen aantekeningen heb van mijn bevindingen destijds bij ziekmelding in 1992 bestaat er de kans dat ik de feitelijkheid niet goed weergeef.
Voor zover ik mij kan herinneren en met de stukken die u mij stuurde is mijn gedachtegang als volgt geweest.

Na uw ziekmelding in april 1992 heb ik u op het ziektewet spreekuur beoordeeld en bevonden dat ik u ongeschikt achtte te werken bij C8. als programmeur voor hele dagen.
Ik denk dat ik overleg heb gehad met uw huisarts (dr G6. of dr B2.?) die mij vertelde dat er tot dan toe geen lichamelijk afwijkingen waren gevonden die de klachten van moeheid en rugpijn konden verklaren. Ik schrijf dan ook in in mijn brief aan de GMD op 1-12 ???? (jaartal onleesbaar) dat het "medisch circuit "geen verklaring had gevonden voor uw lichamelijke klachten.

Uw huisarts verwees u naar het Riagg. Ik heb toen contact gehad met B10. van het Riagg die sprak over een psychische oorzaak voor lichamelijke klachten (somatisatie stoornis)
In de melding aan de GMD ging ik er vanuit dat er lichamelijk onderzoek was geweest. En dat het lichamelijk onderzoek onvoldoende aanknopingspunten bood voor uw klachten en dat de klachten een psychische herkomst hadden.

In de hoop u zo voldoende te hebben ingelicht groet ik u vriendelijk,
R5.

Voormalig keuringsarts R5. bevestigd nog eens dat hij er van uit ging, dat ik eerst lichamelijk werd onderzocht en daarna naar het Riagg werd verwezen.
Maar huisarts B2. deed erg vervelend en vond dat het psychisch moest zijn, dus heeft hij mij al in maart 1992 naar het Riagg verwezen.
Er is een brief van het Riagg van 25 maart 1992 oven mijn aanmelding, dus mijn huisarts had mij daarvoor al bij het Riagg aangemeld.

Omdat hij zijn brief per email had verstuurd, stond er geen handtekening onder. Ik wil zijn brief bij rechtszaken gebruiken, dus dan is het pas echt geldig met een handtekening.
Daarom stuurde ik een tweede brief met de vraag of hij zijn brief per post en met handtekening wilde sturen. Een gefrankeerde antwoordenvelop voegde ik toe.

thumbnail
Aan: dhr. R5.

Datum : 8 november 2010

Beste dokter R5.,

Dank voor uw brief.

Uw brief is echter niet ondertekend, zou u uw brief met handtekening naar mij willen sturen?
Een antwoordenvelop heb ik toegevoegd.

Bij voorbaat dank.

(Ik heb de neiging om op uw brief te reageren en nog van alles te vertellen, maar laat ik dat maar niet doen).

Met vriendelijke groet,
D.

brief met antwoordenvelop

Hier doe ik de brief in de bus:
brief gaat in de bus

Op 12 november ontving ik zijn brief met handtekening:

thumbnail
###, november 2010

Geachte heer D.
Ik antwoord u op uw schriftelijke brief van 25 oktober 2010-11-02

Omdat ik geen aantekeningen heb van mijn bevindingen destijds bij ziekmelding in 1992 bestaat er de kans dat ik de feitelijkheid niet goed weergeef.
Voor zover ik mij kan herinneren en met de stukken die u mij stuurde is mijn gedachtegang als volgt geweest.

Na uw ziekmelding in april 1992 heb ik u op het ziektewet spreekuur beoordeeld en bevonden dat ik u ongeschikt achtte te werken bij C8. als programmeur voor hele dagen.
Ik denk dat ik overleg heb gehad met uw huisarts (dr G6. of dr B2.?) die mij vertelde dat er tot dan toe geen lichamelijk afwijkingen waren gevonden die de klachten van moeheid en rugpijn konden verklaren. Ik schrijf dan ook in in mijn brief aan de GMD op 1-12 ???? (jaartal onleesbaar) dat het "medisch circuit "geen verklaring had gevonden voor uw lichamelijke klachten.

Uw huisarts verwees u naar het Riagg. Ik heb toen contact gehad met B10. van het Riagg die sprak overeen psychische oorzaak voor lichamelijke klachten (somatisatie stoornis)
In de melding aan de GMD ging ik er vanuit dat er lichamelijk onderzoek was geweest. En dat het lichamelijk onderzoek onvoldoende aanknopingspunten bood voor u klachten en dat de klachten een psychische herkomst hadden.

In de hoop u zo voldoende te hebben ingelicht groet ik u vriendelijk,

R5.

Ik ging pas in 1993 naar huisarts G6., dus keuringsarts R5. heeft contact gehad met huisarts B2.. Huisarts B2. heeft blijkbaar niet verteld dat ik nog niet door een specialist was onderzocht.

2016

Vanaf 2016 mag hij zich geen arts meer noemen.
Volgens het BIG-register: "De inschrijving in het register van artsen is per 29 januari 2016 doorgehaald. De maatregel is opgelegd vanwege: "grensoverschrijdend gedrag".

In 2019 maakte ik een schermdump van de website van het BIG-register.
thumbnail

Laatste wijziging van deze bladzijde: februari 2019