WAO-keuringsarts P5.
Rapportage 1992

1992

Keuringsarts P5. is een bijzondere man. Ik ben anderen tegengekomen die ook door hem waren gekeurd, en dat schept meteen een band. Maar je hoeft elkaar dan eigenlijk niets te vertellen, omdat je toch al van elkaar weet hoe slecht dat je behandeld bent.

Ik ontving onderstaande brief, met een oproep om naar de keuring te komen

thumbnail thumbnail
Gemeenschappelijke Medische Dienst
GMD
Goes
Administrateur: Gemeenschappelijk Administratiekantoor

D.
Ons kenmerk GMD.ADM.NDM ###
Datum 08-dec-1992

Geachte mijnheer,

Uw bedrijfsvereniging heeft ons gevraagd een onderzoek in te stellen naar uw mogelijkheden op terugkeer in het arbeidsproces, en de eventueel bestaande mate van arbeidsongeschiktheid.
Wij zouden u daarom willen uitnodigen voor onze spreekuren, op woensdag 16 december 1992 bij de arbeidsdeskundige respectievelijk de verzekeringsgeneeskundige om 9.30 uur, op het kantoor van de GMD te Goes, ###.
Mogelijk volgt aansluitend een geneeskundig onderzoek.

Wij zouden het op prijs stellen indien u ten behoeve van dit onderzoek bijgaand vragenformulier wilt invullen, en zo spoedig mogelijk aan ons wilt terugsturen. Wij sluiten daartoe een antwoordenvelop bij.
Ik verzoek u dringend aan de oproep gehoor te geven. Het niet verschijnen op deze afspraak kan consequenties hebben voor uw uitkering. U bent verplicht aan deze oproep gevolg te geven.

Mocht u desondanks beslist niet in staat zijn om naar het spreekuur te komen, wilt u dan contact opnemen met onze teamsecretaresse mevr. M?.. Deze is tijdens kantooruren bereikbaar op bovenstaand telefoonnummer.
De door u gemaakte reiskosten zullen u op basis van openbaar vervoer, laagste tarief worden vergoed op vertoon van de reiskaartjes. Komt u per auto, dan krijgt u f 0,21 per kilometer vergoed.

U bij voorbaat dankend voor uw medewerking en in afwachting van uw komst op ons spreekuur.

Hoogachtend,
namens het behandelingsteam,
p/o M?.
O4., arbeidsdeskundige
P5., verzekenngsgeneeskundige

Bijlagen:
    1 vragenlijst
    1 portvrije antwoordenvelop

Hieronder staat een vragenlijst die ik heb ingevuld, maar waar ik geen datum op heb gezet. Er staat een stempel op van 10 december 1992.
Dus ik vermoed dat het de vragenlijst is die bij bovenstaande brief hoort.

thumbnail thumbnail
Gemeenschappelijke Medische Dienst
GMD
Vragenlijst ten behoeve van arbeids(on)geschiktheidsbeoordeling loontrekkenden.

10 DEC. 1992
0301 16-12-92

D.
BV 27
MAN

Bent u op bovengenoemd adres bereikbaar? ja/neen
Zo neen, op welk adres bent u dan bereikbaar?
Onder welk telefoonnummer? ###

Wie is uw huisarts? G6.
Wat is zijn of haar telefoonnummer? ###
Bent u onder specialistische behandeling? ja/neen
Zo ja, bij welke specialist(en)? (s.v.p. naam, soort specialist en adres/ziekenhuis vermelden)
- in behandeling geweest bij : RIAGG, zelfstandige psychologe, zelfstandige arts, chirpractor, ortho-manuele therapeut.

Wie is uw bedrijfsarts? B11.
Onder welk telefoonnummer is hij/zij te bereiken? ?

Gebruikt u medicijnen? ja/neen
Zo ja, welke? En hoeveel moet u er per dag van gebruiken?

Kunt u hieronder aangeven welke opleiding u heeft genoten na het doorlopen van de lagere school en erbij vermelden of u de opleiding met goed gevolg heeft afgerond?
  HAVO -> diploma
  HTS -> diploma

Heeft u nadien nog cursussen gevolgd? ja/neen
Zo ja, welke?

Bent u in het bezit van een rijbewijs? ja/neen
Zo ja, ###/personenauto/of vrachtwagen

Kunt u hieronder aangeven bij welke werkgevers u heeft gewerkt, in welke functie(s) en gedurende welke periode(n)?
  1988 - 1990     ###     software engineer
  1990 - -     C8.     software engineer

Bent u wel eens eerder langdurig arbeidsongeschikt geweest? ja/neen
Zo ja, gedurende welke periode(n)?

Bent u wel eens langdurig zonder werk geweest? ja/neen
Zo ja, gedurende welke periode(n)?

Hieronder volgen enkele vragen met betrekking tot uw laatsteHUIDIGE baan:
1. Wie is uw personeelsfunctionaris? ###
2. Onder welk telefoonnummer is hij/zij te bereiken? ###
3. Hoeveel uur werkte u per week? 36
4. Werkte u in ploegendienst? ja/neen
5. Hoeveel verdien(t)de u bruto per week/maand? f 3300,-
6. Ontving u regelmatig bijzondere belong of toeslag? ja/neen
    Zo ja, hoeveel per week/maand/jaar? f ...
7. Werkt u momenteel? ja/neen
    Zo ja, welke werkzaamheden doet u en hoeveel uur per dag?
     gewoon m'n werk voor halve dagen sind 9 dec 1992

Wilt u svp bij het komende bezoek loonstrookjes meebrengen van de laatste 3 maanden?

Kunt u hieronder vermelden welke hobbies u heeft?
...

Ruimte voor eventuele opmerkingen:
...

Hartelijk dank voor het invullen en inzenden van deze vragenlijst

(* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is).


De keuring

Voordat ik naar keuringsarts P5. ging, werd ik voor hem gewaarschuwd door de personeelschef. De personeelschef vertelde mij dat keuringsarts P5. iemand is, die bijvoorbeeld iemand met MS, die niet meer kon lopen, toch laat oproepen voor een keuring, om te zien of diegene weer aan het werk zou kunnen.
Toen kreeg het Gak (later het UWV) betaald voor een keuring. Om zoveel mogelijk geld binnen te halen werden daarom heel veel keuringen gedaan en kregen veel mensen een WAO uitkering.
Het had niets te maken met iemand goed begeleiden, want aan mijn herstel werken werd juist tegengewerkt. Dat was ook bij anderen zo. Bijvoorbeeld Stichting G.A.O.S is om die reden opgericht.

Op 16 december 1992, 9:30 had ik de keuring in Goes bij het GAK.
Ik heb de keuring bij keuringsarts P5. gewoon ondergaan. Helaas heb ik niet voor mezelf opgeschreven hoe het gesprek precies ging.

Na de keuring had ik nog een gesprek met arbeidsdeskundige O4.

Tijdens het gesprek van de keuring zei keuringsarts P5. tegen mij, dat het psychisch was. Ik heb daarop geantwoord, hoe het dan kan dat een half uur zwemmen een grotere belasting is, dan een halve dag werken.
Dit is feitelijk zo, omdat ik in december 1992 eerst heb geprobeerd om iedere dag een half uur te zwemmen, alvorens halve dagen te gaan werken. Ondanks dat ik dat zwemmen maar 3 of 4 dagen volhield (vanwege het oplopen van lichamelijke klachten), ben ik toch halve dagen gaan werken.
zwemkaart vlissingen 1992
Door keuringsarts P5. werd mijn opmerking blijkbaar opgevat, dat ik zou weigeren toe te geven dat het psychisch is, en naar aanleiding van die opmerking noemt hij mij "rigide", en ben ik volgens hem aan het "somatiseren".

Achteraf vertelde een collega op mijn werk, dat hij had geweigerd om naar deze keuringsarts te gaan. De directie van het kantoor waar de keuringsarts werkt, heeft toen geregeld dat hij naar een andere keuringsarts kon gaan.

Ik was dus gewaarschuwd voor keuringsarts P5., maar toch stond ik nog raar te kijken, toen ik al die grove leugens in zijn rapportage las.


Rapportage algemeen

Naam belanghebbende D.

Naam rapporteur P5.
Functie vg

Datum rapportage 16-dec-1992

Rapportage naar aanleiding van een adviesaanvraag code: 011 d.d. 01-12-92 van BV 27 inzake een onderzoek naar de reïntegratiemogelijkheden in het arbeidsproces in het kader van de WAO/AAW/WAGW.

1. Vraagstelling:
Wat is de belastbaarheid van belanghebbende ?

2. Onderzoek:
Onderzoeksaktiviteiten:
D.d. 16-12-92 verscheen belanghebbende op het spreekuur ten kantore van de GMD in G..

Gegevens verkregen uit onderzoek:
Anamnese:
Algemeen:
Belanghebbende is een 27 jarige ongehuwde man.
Beroep programmeur, sedert juli '90.
Ziekmelding vond plaats op 21-04-92 met als reden: oververmoeid, rugklachten.

Medische voorgeschiedenis:
Functioneert niet goed in deze functie.
Meer vermoeidheidsklachten gaan ontwikkelen. Geen organ. genese aangetoond.
Bij het RIAGG ook geen duidelijke oorzaak volgens psychol. tester.
Somatisatie stoornis. Passief - agressieve persoonlijkheid en ontwijkend.
Belanghebbende vindt werkdruk te hoog. Volgens werkgever niet in staat om zelfstandig een project te doen.
Meldt zich bij het RIAGG wegens slaapproblemen en concent. stoornissen. Sprake van depressieve klachten.
Belanghebbende heeft weinig zicht op eigen functioneren. Introspectie gering. Niet gemotiveerd psychother. behandeling aan te gaan.

Huidige medische situatie:
April '92 gestopt. Was te moe, zag het niet meer, enorme hoofdpijn. Sliep slecht, rugklachten. Ergerde zich aan het beleid van het bedrijf.
December '91 hield belanghebbende toespraak over taak en doelstelling en heeft de medewerkers 1/2 uur uitgescholden.
Vervolgens naar huisarts. Je moet je moeheid zoveel mogelijk forceren, door sporten, zwemmen en fietsen --> toen wist hij helemaal niet meer wat van boven en beneden was.
Vervolgens ga maar weer beginnen voor halve dagen.
Dan naar bedrijfsarts --> deze schreef rust voor. 5 weken volledig uitgeput. 7 maanden terug niet gebeurd. Als hij een paar dagen wat deed, werd hij vervolgens enorm moe. 1 uur autorijden dan volgende dag nodig om uit te rusten.
Is bij het R. geweest 13x. Vorige week dinsdag uitslag van de psychol. test. Geen relatie moeheid - psyche.
Naar zelfstandig psychologe gegaan. Mevr. V.. +/- aug '92. Gaat daar nog 1 keer heen om het af te ronden feitelijk.
Belanghebbende wijst elke vorm van psychisch lijden volstrekt af. Er is bloedonderzoek op Pfeiffer en schildklier gedaan: g.a. Meer wilde huisarts niet doen. Toen naar dr. R. in R. (preventief med. centrum). Heeft geen afw. gevonden. Ozon therapie.
Doorgestuurd naar chiropracter. Wervel stond scheef. Heeft de röntgenfoto's gezien; laat zich dus niets meer wijs maken. Vervolgens naar manuele therapeut. Lumbaal zou het goed zitten, nekwervels ook doch hij twijfelt hieraan.
Als je nekwervels niet goed zitten, rust je 's nachts niet uit. en sta je moe op
Is weer aan het werk voor halve dagen. Sinds vorige week. Op eigen initiatief.
Vermoeidheid en hoofdpijn neemt nog iedere dag toe. Moet 's Middags rusten. Heeft 's avonds moeite in slaap te komen. (duurt van 1 1/2 tot 4 uur). Wordt 's nachts niet wakker. 's Ochtends niet uitgerust. Niet vroeg wakker. Droomt niet. Zegt niet te piekeren.
Geen dagschommelingen. Gebruikt geen medicatie.
Als het psychisch was, zou het 4 uur werk grotere belasting moeten zijn dan 1/2 uur werk.
Vroeger: - altijd wel met rug last gehad, al vanaf de lagere school.
- toen ook al fysiotherpie gehad. geen spec. hulp gehad.
Roken: - Alcohol: incidenteel.
Hobbies: boomerang gooien, fietsen, zwemmen.
Tr. resp: g.b. Tr. circ: g.b. Tr. Dig: eetlust goed. Eet veel. Gewicht constant. Ontlasting regelmatig. Geen buikpijn. Tr. UG: mictie g.b. CZS: hoofdpijn gehad boven de ogen eenzijdig, wisselend van locatie. Geen gewr. klachten. Er is iets geopperd van M.E.
Belanghebbende is onder behandeling van dr. G., huisarts.

Psychosociale anamnese:
Belanghebbende woont op zichzelf. Alleen.
Financieel geen zorgen.
Woont wel naar zijn zin. Is geboren in ###. Belanghebbende heeft nog 1zus.
Havo, HTS opleiding.
Heeft weinig vrienden. Voelt zich niet eenzaam of alleen.
Ouders wonen in ###.
Contact met collega's is goed.

Bijzonderheden:
g.b.

Lichamelijk onderzoek:
Rigide, lange jongeman. Maakt een enigszins starre indruk. Ziet er gezond uit. Geen vegetatieve verschijnselen.
Gewicht: 90 kg. Lengte: 1 m 95.
Hoofd: g.b.
Hals: g.b.
Cor: RR 140/85. Pols 72 reg. aeq.
Pulm: vesic. ademen.
Abd: hepar niet vergroot, verder g.b.
Extr: perif. art. pulseren goed.
Rug: - wat vlakke rug.
- zeer lichte thor. scoliose convex naar re.
- minim. bekken hoogstand li t.o.v. re.
- geen bew. bep.
Nek: stram.

Psyche:
n.v.t.

Informatie van derden:
n.v.t.

3. Diagnose:
Hoofddiagnose moeheid e.c.i.
Prognose matig.

4. Beschouwing:
Functiebeperkingen/-mogelijkheden en argumentatie:
Belanghebbende viel april '92 uit wegens moeheids klachten en rugbezwaren, slecht slapen en hoofdpijn.
Organische genese is niet gevonden. Op eigen initiatief is belanghebbende naar preventief onderz. centrum in R. geweest. Lumb. wervel zou scheef staan. Deze is inmiddels recht gezet.
Het RIAGG heeft geen soelaas gegeven. Men vond hem daar gezond en er zou geen relatie psyche - moeheid te vinden zijn, aldus belanghebbende.
Thans hangt belanghebbende de theorie aan dat zijn vermoeidheidsklachten teweeg gebracht worden door zijn nek. De wervels zouden niet helemaal goed staan. Daardoor zou hij niet voldoende rust 's nachts krijgen en 's ochtends vermoeid opstaan.
Lich. inspanning doen de klachten verergeren.
Belanghebbende maakt op mij een uitgesproken rigide indruk die sterk aan het somatiseren is.
Belanghebbende werkt weer voor 1/2 dagen. Op eigen initiatief begonnen.
Dit 2 maanden continueren, daarna uitbreiden.

Prognose van de functiebeperkingen:
Onzeker.

Reactie van belanghebbende:
Belanghebbende kan zich wel verenigen met de overwegingen.

5. Conclusie:
Voorlopig halve dagen eigen werk.

6. Planning na teamoverleg:
Een medisch heronderzoek zal plaatsvinden in februari '93.


De keuringsarts schreef: "Hoofddiagnose moeheid e.c.i.". Dat "e.c.i." staat voor "e causa ignota", dat betekent "met onbekende oorzaak".

Alhoewel in bovenstaand rapport staat dat ik voorlopig geschikt zou zijn voor halve dagen eigen werk, gaf het blijkbaar aanleiding voor een beslissing dat ik hele dagen zou moeten werken. Dat werd mijn eerste beroepszaak.

In de rapportage hierboven, lees ik al gauw zo'n 19 leugens, die ik opvat als kwaadsprekerij. Een deel van de leugens zijn ontstaan door een verkeerd overgeschreven rapport bij het Riagg.
Bovenstaande brief is één van de twee brieven die ik zo extreem asociaal en leugenachtig vond dat ik vond dat ik dat openbaar moest maken en dat jaren later leidde tot het openbaar maken van mijn gehele dossier (de andere brief is de brief van 19 november 1992 van het Riagg).

In het rapport staat o.a. de zin "zag het niet meer", en zoiets heb ik ook gezegd. Maar zoals het op papier staat zou het (bijna) als iets psychisch opgevat kunnen worden. Maar ik had problemen met het lezen van de tekst van mij beeldscherm. Als ik met m'n ogen naar een nieuwe regel moest, dan had ik moeite om het begin van de juiste regel te vinden, zodat ik met m'n ogen weer terug naar regel moest waar ik was gebleven, en intussen wist ik niet goed meer waar het over ging.
Maar zo uitgebreid heb ik het niet verteld en de keuringsarts heeft daar ook niet naar gevraagd.

In 1993 heeft keuringsarts P5. op mijn verzoek enkele wijzigingen aangebracht, hieronder cursief en gekleurd afgebeeld:

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
Rapportage algemeen

Naam belanghebbende D.

Naam rapporteur P5.
Functie vg

Datum rapportage 16-dec-1992

Rapportage naar aanleiding van een adviesaanvraag code: 011 d.d. 01-12-92 van BV 27 inzake een onderzoek naar de reïntegratiemogelijkheden in het arbeidsproces in het kader van de WAO/AAW/WAGW.

1. Vraagstelling:
Wat is de belastbaarheid van belanghebbende ?

2. Onderzoek:
Onderzoeksaktiviteiten:
D.d. 16-12-92 verscheen belanghebbende op het spreekuur ten kantore van de GMD in G..

Gegevens verkregen uit onderzoek:
Anamnese:
Algemeen:
Belanghebbende is een 27 jarige ongehuwde man.
Beroep programmeur, sedert juli '90.
Ziekmelding vond plaats op 21-04-92 met als reden: oververmoeid, rugklachten.

Medische voorgeschiedenis:
Functioneert niet goed in deze functie.
Meer vermoeidheidsklachten gaan ontwikkelen. Geen organ. genese aangetoond.
Bij het RIAGG ook geen duidelijke oorzaak volgens psychol. tester.
Somatisatie stoornis. Passief - agressieve persoonlijkheid en ontwijkend.
Belanghebbende vindt werkdruk te hoog. Volgens werkgever niet in staat om zelfstandig een project te doen.
Meldt zich bij het RIAGG wegens slaapproblemen en concent. stoornissen.
Mgl Sprake van depressieve klachten.
Belanghebbende heeft weinig zicht op eigen functioneren. Introspectie gering. Niet gemotiveerd psychother. behandeling aan te gaan.

Huidige medische situatie:
April '92 gestopt. Was te moe, zag het niet meer, enorme hoofdpijn. Sliep slecht, rugklachten. Ergerde zich aan het beleid van het bedrijf.
December '91 hield ----- werkgever toespraak over taak en doelstelling en heeft de medewerkers 1 1/2 uur uitgescholden.
Vervolgens naar huisarts. Je moet je moeheid zoveel mogelijk forceren, door sporten, zwemmen en fietsen --> toen wist hij helemaal niet meer wat van boven en beneden was.
Vervolgens ga maar weer beginnen voor halve dagen.
Dan naar bedrijfsarts --> deze schreef rust voor. 5 weken volledig uitgeput. -----.
Als hij een paar dagen wat deed, werd hij vervolgens enorm moe. 1 uur autorijden dan volgende dag nodig om uit te rusten.
Is bij het R. geweest 13x. Vorige week dinsdag uitslag van de psychol. test. Geen relatie moeheid - psyche.
Naar zelfstandig psychologe gegaan. Mevr. V.. +/- aug '92. Gaat daar nog 1 keer heen om het af te ronden feitelijk.
Belanghebbende wijst elke vorm van psychisch lijden volstrekt af. Er is bloedonderzoek op Pfeiffer en schildklier gedaan: g.a. Meer wilde huisarts niet doen. Toen naar dr. R. in R. (preventief med. centrum). Heeft geen afw. gevonden. Ozon therapie.
Doorgestuurd naar chiropracter. Wervel stond scheef. Heeft de röntgenfoto's gezien; laat zich dus niets meer wijs maken. Vervolgens naar manuele therapeut. Lumbaal zou het goed zitten, nekwervels ook doch hij twijfelt hieraan.
Als je nekwervels niet goed zitten, rust je 's nachts niet uit. en sta je moe op
Is weer aan het werk voor halve dagen. Sinds vorige week. Op eigen initiatief.
Vermoeidheid en hoofdpijn neemt nog iedere dag toe. Moet 's Middags rusten. Heeft 's avonds moeite in slaap te komen. (duurt van 1 1/2 tot 4 uur). Wordt 's nachts niet wakker. 's Ochtends niet uitgerust. Niet vroeg wakker. Droomt niet. Zegt niet te piekeren.
Geen dagschommelingen. Gebruikt geen medicatie.
Als het psychisch was, zou het 4 uur werk grotere belasting moeten zijn dan 1/2 uur zwemmen.
Vroeger: - altijd wel met rug last gehad, al vanaf de lagere school.
- toen ook al fysiotherpie gehad. geen spec. hulp gehad.
Roken: - Alcohol: incidenteel.
Hobbies: boomerang gooien, fietsen, zwemmen.
Tr. resp: g.b. Tr. circ: g.b. Tr. Dig: eetlust goed. Eet veel. Gewicht constant. Ontlasting regelmatig. Geen buikpijn. Tr. UG: mictie g.b. CZS: hoofdpijn gehad boven de ogen eenzijdig, wisselend van locatie. Geen gewr. klachten. Er is iets geopperd van M.E.
Belanghebbende is onder behandeling van dr. G., huisarts.

Psychosociale anamnese:
Belanghebbende woont op zichzelf. Alleen.
Financieel geen zorgen.
Woont wel naar zijn zin. Is geboren in ###. Belanghebbende heeft nog 1 zus.
Havo, HTS opleiding.
Heeft weinig vrienden. Voelt zich niet eenzaam of alleen.
Ouders wonen in ###.
Contact met collega's is goed.

Bijzonderheden:
g.b.

Lichamelijk onderzoek:
Rigide, lange jongeman. Maakt een enigszins starre indruk. Ziet er gezond uit. Geen vegetatieve verschijnselen.
Gewicht: 90 kg. Lengte: 1 m 95.
Hoofd: g.b.
Hals: g.b.
Cor: RR 140/85. Pols 72 reg. aeq.
Pulm: vesic. ademen.
Abd: hepar niet vergroot, verder g.b.
Extr: perif. art. pulseren goed.
Rug: - wat vlakke rug.
- zeer lichte thor. scoliose convex naar re.
- minim. bekken hoogstand li t.o.v. re.
- geen bew. bep.
Nek: stram.

Psyche:
n.v.t.

Informatie van derden:
n.v.t.

3. Diagnose:
Hoofddiagnose moeheid e.c.i.
Prognose matig.

4. Beschouwing:
Functiebeperkingen/-mogelijkheden en argumentatie:
Belanghebbende viel april '92 uit wegens moeheids klachten en rugbezwaren, slecht slapen en hoofdpijn.
Organische genese is niet gevonden. Op eigen initiatief is belanghebbende naar preventief onderz. centrum in R. geweest. Lumb. wervel zou scheef staan. Deze is inmiddels recht gezet.
Het RIAGG heeft geen soelaas gegeven. Men vond hem daar gezond en er zou geen relatie psyche - moeheid te vinden zijn, aldus belanghebbende.
Thans hangt belanghebbende de theorie aan dat zijn vermoeidheidsklachten teweeg gebracht worden door zijn nek. De wervels zouden niet helemaal goed staan. Daardoor zou hij niet voldoende rust 's nachts krijgen en 's ochtends vermoeid opstaan.
Lich. inspanning doen de klachten verergeren.
Belanghebbende maakt op mij een uitgesproken rigide indruk die sterk aan het somatiseren is.
Belanghebbende werkt weer voor 1/2 dagen. Op eigen initiatief begonnen.
Dit 2 maanden continueren, daarna uitbreiden.

Prognose van de functiebeperkingen:
Onzeker.

Reactie van belanghebbende:
Belanghebbende kan zich wel verenigen met de overwegingen.

5. Conclusie:
Voorlopig halve dagen eigen werk.

6. Planning na teamoverleg:
Een medisch heronderzoek zal plaatsvinden in februari '93.


De keuringsarts schreef: "Hoofddiagnose moeheid e.c.i.". Dat "e.c.i." staat voor "e causa ignota", dat betekent "met onbekende oorzaak".

Met de wijzigingen staan er nog steeds vele leugens in bovenstaand rapport. Zelfs de zinnen die gewijzigd zijn kloppen nog steeds niet allemaal.

Neem bijvoorbeeld de zin dat ik een toespraak zou hebben gehouden en de medewerkers een half uur uitgescholden zou hebben. Zoiets is natuurlijk nooit gebeurd (ook niet een halve seconde). Toen ik tegen de keuringsarts zei, dat het niet klopte, toen veranderde hij het, zodat er nu staat dat de werkgever dat had gedaan. Ik denk dat hij dat express deed, om zo te doen alsof er een probleem op de werkvloer was, wat niet zo was.

Ook de zin, dat er geen organische genese is gevonden, is overgenomen van keuringsarts R5. Terwijl op dat moment mijn nekproblemen al door een arts waren vastgesteld, maar ik nog niet door een specialist was onderzocht.

De gewijzigde versie van het rapport, die hierboven staat, werd echter niet naar de rechtbank gestuurd. Dat heeft nog 7 jaar geduurd voordat dat probleem was opgelost. En dat was alleen mogelijk door middel van een klacht tegen de uitvoeringsinstelling.

De rapportages van 1993 van keuringsarts P5. zijn op dezelfde wijze geschreven.

Laatste wijziging van deze bladzijde: oktober 2018