Huisarts G6.

1993

Vanwege problemen met huisarts B2. ging ik naar huisarts G6.. Deze werkte in dezelfde huisartsenpraktijk.
Huisarts G6. kwam sympathiek over en had er geen moeite mee dat ik naar hem toe kwam omdat huisarts B2. mij niet serieus nam.

Hij had via de telefoon met keuringsarts P5. gesproken, en huisarts G6. vertelde mij dat keuringsarts P5. wilde dat ik naar een psychiater zou gaan. De huisarts zei er achteraan dat keuringsarts P5. beter zelf naar een psychiater kan gaan.

Huisarts G6. ging al snel gebruik maken van computers, maar dit stond nog op de medische kaart:

deel van medische kaart

deel van medische kaart

Er zijn enkele bloedonderzoeken gedaan.
thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail


Huisarts G6. verwees mij middels onderstaande brief naar reumatoloog S8..
Omdat huisarts G6. mij naar reumatoloog S8. doorverwees, is dat een van de weinige keren in mijn leven dat het zin heeft gehad om naar een huisarts te gaan.

thumbnail
MAATSCHAP B2.\G6.

S.

18/03/93

Betreft: Verwijzing
Patient: DE HEER D.

Amice,

Anamnese:
Genoemde patiënt zie ik sinds januari 1993 met rugklachten, spierklachten en snelle vermoeidheid. 's Morgens zou hij reeds na enkele uren doodmoe zijn.
Patiënt werkt als programmeur bij C. in M..

Mijn onderzoek:
Lange rug, matige houding.
LAB : zie uitslagen.

Vraagstelling:
Is er een reden om aan een rheumatische aandoening te denken?

Vriendelijke groeten,
G6.1994

Door onderstaande brief vraagt mijn advocaat aan mijn huisarts wat zijn mening is.

thumbnail thumbnail thumbnail
###
ADVOCATEN

G6., Huisarts

4 oktober 1994

Geachte heer G6.,

In opgemelde zaak heb ik reeds telefonisch contact met u gehad waarbij het centraal ging om het mij doen toekomen van medische informatie. Graag voldoe ik aan uw verzoek deze schriftelijk bij u op te vragen. In de bijlage
treft u aan een volmacht van cliënt.

Cliënt is verwikkeld in een procedure bij de Arrondissementsrechtbank te M. in verband met een beroep tegen een beslissing van de Bedrijfsvereniging. Samengevat houdt de beslissing van de Bedrijfsvereniging in dat cliënt in staat zou moeten zijn om 6 uur per dag arbeid te verrichten. Cliënt stelt echter dat hij niet in staat is om een dusdanig aantal uren per dag te werken. Maximaal is het voor hem mogelijk om 4 uur per dag te werken. Zelfs dit kost hem veel moeite. Cliënt heeft last van veel moeheid en bijna continue hoofdpijn. Daarnaast is sprake van duizeligheid, en pijn in rug en nek. Cliënt heeft zeer veel rust nodig.

De verzekeringsgeneeskundige denkt meer in de richting van een psychische problematiek. Deze zou echter niet dermatig gevolgen hebben dat cliënt niet in staat zou zijn om 6 uur per dag arbeid te verrichten.

Cliënt is het hiermee volstrekt oneens. Zijns inziens is de beperking van C2 waarschijnlijk verantwoordelijk voor de hoofdpijn en de nekklachten van cliënt en kan deze beperking tevens gerelateerd worden aan de duizeligheid en de extreme moeheid van cliënt.

De heer D., D.O. Ostheopaat, bevestigt de mogelijkheid van deze zienswijze. Reumatoloog S. heeft ook een beperking opgemerkt aan de ruggewervel van cliënt. Hij spreekt over een "lichte scoliose hoog convex naar rechts".

Cliënt deelde mij mede dat hij met zijn gezondheidsproblematiek ook met u contact heeft opgenomen.

Gaarne verneem ik uw visie omtrent de oorzaken van de klachten van cliënt. Mochten uw bevindingen van dien aard zijn dat zij uws inziens niet kunnen worden doorgegeven aan cliënt, gelieve mij dit alsdan te melden.

Mochten kosten aan het verstrekken van uw informatie verbonden zijn, dan worden deze vanzelfsprekend voldaan.

Gaarne verneem ik van u.

Hoogachtend,
P.

VOLMACHT

Bij deze machtigt ondergetekende, D., geboren op ###, wonende aan de ###, te ###,

zijn raadsman P., advocaat en procureur te M., om alle medische gegevens jegens hem op te vragen c.q. te doen opvragen en in te zien.

M., 15 september 1994
D.


Hiersonder volgt de reactie van huisarts G6..

thumbnail
###Advocaten
t.a.v. Mr P.

6 december 1994

Betreft: de heer D.

Weledelgestrenge heer,

Naar aanleiding van uw verzoek om inlichtingen kan ik u het volgende meedelen:
genoemde patiënt is sinds maart 1994 niet meer op mijn spreekuur geweest, zodat ik geen mening heb over zijn lichamelijk en/of psychisch functioneren gedurende de laatste maanden. Uit de mij ter beschikking staande correspondentie, te weten een brief van S., reumatoloog, dd. 23 augustus 1993 blijkt het volgende advies te zijn gegeven: "goede manuele therapie, gecombineerd met houdings- en ontspanningsoefeningen voor nek en rug. Mocht dit uiteindelijk onvoldoende baat geven dan is eventueel revalidatie-behandeling geindiceerd via collega R.. Als alternatief voor second opinion is collega D., arts in het ###instituut te A. een goede mogelijkheid voor advies."
Mij is niet bekend of en welke mate aan dit advies gevolg is gegeven door de heer D..

Hoogachtend,
G6.


In 1997 vroeg ik bij mijn nieuwe huisarts de gegevens op die in mijn dossier zaten. Daar zat een computeruitdraai bij van wat mijn vorige huisarts had ingetypt.
Dus hieronder staat wat huisarts G6. in de computer heeft ingevoerd:

thumbnail thumbnail
HISTORIE
18/03/93
SPIERKLACHTEN E.C.I.   000. 55

ALGEMEEN JOURNAAL
C 09/02/95
S
Komt voor verwijzing naar neuroloog P6. in E. van Stichting M. G. i.v.m. a.s. rechtszaak

10/02/95
P
B/ /... Second opinion whiplash

DC 21/03/95
S
Krijgt één dezer dagen de uitspraak op zijn beroep
Verwacht een negatieve uitspraak. Is teleurgesteld en ook wel boos over de rapportages van P. en met name van psychiater E.. Vindt dat deze laatste rapportage vol leugens staat. Raakt er zelf steeds meer van overtuigd, dat er geen psychische oorzaak voor zijn klachten is.
O
Na lezing van de rapportages kun je er niet omheen dat verdere psychische c.q. psychiatrische expertise gewenst, zo niet onvermijdelijk is. Patiënt is echter nauwelijks tot dit standpunt over te halen en persisteert in zijn afwijzing. Ziet geen heil in contact met R., G. of psychiater. Is evt. wel bereid te praten met mevr. V., psychologe te M., waarmee hij in het verleden contact heeft gehad en in wie hij vertrouwen heeft. Wil aan het eind van het gesprek hier echter geen toezegging over doen, maar wacht eerst een gesprek met de osteopaat af volgen de week.

C 26/03/97
S
Komt even zijn verhaal aan mij vertellen, het wordt niet echt duidelijk wat hij precies wil met de nekklachten. Aan einde van consult begint hij over revalidatie.
P
gesprek; wordt vervolgd

C 19/06/97
S
komt melden dat hij gaat verhuizen, bij z'n moeder wonen omdat dit financieel beter is. Of ik misschien nog suggesties heb wat hij zou moeten doen. Heeft contact opgenomen met een psycholoog om het rapport van de psychiater tegen te spreken,


De huisarts schreef: "SPIERKLACHTEN E.C.I.". Dat "e.c.i." staat voor "e causa ignota", dat betekent "met onbekende oorzaak".


In 1995 vroeg huisarts G6. of hij het psychiatrisch rapport mocht lezen, dat psychiater E2. in opdracht van de Rechtbank had geschreven. Dat rapport had ik bij me. Ik vertelde hem dat er weinig van klopt, en vroeg of psychiater E2. bekend stond als een goede arts. Volgens huisarts G6. was dat zo. Ik vertelde ook nog dat bij het onderzoek bij het Riagg geen psychische oorzaak is gevonden, terwijl het onderzoek toch bijna 8 maanden duurde. Daarop antwoorde huisarts G6. dat als het onderzoek zo lang duurt, dat hij dat dan een behandeling noemt.
Ik had wel vertrouwen in een psycholoog waar ik eerder mee had gesproken, maar ik zei dat zoiets weinig nut zou hebben, want dan zou het er op neer komen, dat het rapport van de psychiater zou worden tegengesproken. En voor mijn gezondheid zou dat verder niet uitmaken.
Huisarts G6. vond dat ik toch naar die psycholoog zou moeten gaan, en dat ik daarbij het rapport van psychiater E2. mee moest nemen. In 1997 ben ik ook met het rapport van psychiater E2. naar die psycholoog gegaan. Dat was voornamelijk om huisarts G6. een plezier te doen.

Huisarts G6. liet zich dus voornamelijk beïnvloeden door het rapport van psychiater E2. Dat is echter een krankzinnig en zeer leugenachtig rapport. Op dat moment was nog niet bekend dat de psychiater in 2001 een waarschuwing zou krijgen voor dat rapport.

Ik kwam in 1993 voor het eerst bij huisarts G6.. Hij was daar toen al negen jaar huisarts. Hij nam mij toen serieus en zijn patiënten kwamen op de eerste plaats. Ik kreeg de indruk dat daarin iets veranderd was.
Het viel mij ook op, dat bij de laatste gesprekken met huisarts G6. hij af en toe zei dat hij altijd gelijk heeft, en hij leek niet meer op de enthousiaste en sympathieke dokter uit 1993.
Ongeveer in 2001 is hij gestopt als huisarts. Ik hoop dat hij er nog eens een boek over zal schrijven, over zijn periode als huisarts en waarom dat hem zo veranderd heeft.

Later sprak ik nog een collega en een invaller van huisarts G6.. En na mijn verhuizing ging ik naar huisarts S9.


2006

Huisarts G6. is tot ongeveer 2001 huisarts in deze plaats geweest, daarna is hij als arbo-arts gaan werken in dezelfde regio.
Ik stuurde hem de volgende brief:

thumbnail
Aan: ### Consultancy
t.a.v. dokter G6.
G.

Datum: 31 oktober 2006

Geachte dokter G6.,

Op mijn website maak ik mijn UWV-dossier en mijn medisch-dossier openbaar. Aangezien u van 1993 tot 1997 mijn huisarts was in ###, staat dat er ook bij.

Met deze brief laat ik u weten dat ik later uw volledige naam daarbij zal vermelden.

Mijn website: www.dossierd.nl
Als u klikt op de link "WAO- en Medisch-Dossier van D.", dan staat u in het overzicht op ongeveer de 20e regel van boven bij "1993...1997 Huisarts G.".

met vriendelijke groet,
D.


Op bovenstaande brief kreeg ik geen reactie.
Voor zover ik me kan herinneren heb ik daarna nog opgebeld, om te vragen of hij het had gelezen. Maar ik kreeg hem niet zelf aan de lijn, en ik heb het daar bij gelaten.


2017

Dokter G6. was verbonden aan "Revavisie", een instelling voor revalidatie.
Hij is gestart met het "Holland Spine Centre" waar hij de algemeen directeur van is. Dat centrum zorgt voor revalidatie bij rugklachten, maar ook bij nekklachten.
Het "Holland Spine Centre" is verbonden aan het "International Spine Centre Nederland".
Ik kan dokter G6. niet vinden in het BIG-register, dus mogelijk is hij geen arts meer.

Laatste wijziging van deze bladzijde: augustus 2020