Inzage in briefwisseling met werkgever

2004

Toen ik een volledig rapport opvroeg, schreef ik bij die brief dat ik graag inzage in de briefwisseling met mijn voormalige werkgever wilde.
Vervolgens stuurde ik een paar dagen later nog een brief naar een andere vestiging waarin ik dat ook vroeg.
Vervolgens kreeg ik daarop een antwoord op, dat ze mijn verzoek zullen voorleggen aan de staf procesbegeleider.

Toen ik een aantal weken later nog niets had gehoord, heb ik nog maar eens een fax gestuurd:

thumbnail
Aan: UWV, Regio Z.
afdeling Arbeidsgeschiktheid
t.a.v. N.

Per fax: ###

Betreft: opvragen dossier van correspondentie met voormalige werkgever
10 juli 2004

Geachte N.,

In mijn fax van 10 mei 2004 had ik gevraag om een kopie van de correspondentie met mijn voormalige werkgever.
In uw reactie van 17 mei 2004 schreef u dat het is voorgelegd aan de staf procesbegeleider.
Daarna heb ik echter niets meer vernomen.

Graag zou ik een kopie willen ontvangen van de correspondentie met mijn voormalige werkgever.

Met vriendelijke groet,
D.


Op bovenstaande fax kwam geen reactie, dus heb ik een klacht ingediend:

thumbnail
Aan: Centraal Klachtenbureau UWV
Amsterdam

30 juli 2004
bijlagen:
* fax van mij aan UWV G., d.d. 10 mei 2004.
* brief van UWV G., d.d. 13 mei 2004, dossier wordt verhuisd naar B.
* brief aan UWV B., d.d. 14 mei 2004 (later gebeld dat deze brief kon vervallen).
* reactie van UWV G. op eerste fax, d.d. 17 mei 2004.
* fax met herhaling verzoek, d.d. 10 juli 2004.

Geachte mevrouw of heer,

Hierbij dien ik een klacht in.

Zoals uit de bijlagen blijkt zou ik graag een kopie ontvangen van de correspondentie met mijn voormalige werkgever.

Ik heb er best begrip voor dat het dossier is verhuisd, en dat het vakantietijd is, maar de briefwisseling met mijn voormalig werkgever had mij allang toegezonden kunnen worden.

Met vriendelijke groet,
D.


Daarna ontving ik de volgende brief:

thumbnail
UWV
Amsterdam

Datum 17 augustus 2004
Van Centraal Klachtenbureau UWV
Ons kenmerk Klachtnummer 2004.08.0364

De heer D.

Onderwerp
Informatie over de afhandeling van uw klacht

Geachte heer D.,

Uw klacht hebben wij op het Centraal Klachtenbureau ontvangen op 12 augustus 2004. Wij hebben uw klacht geregistreerd onder bovenstaand klachtnummer.

Wat kunt u van ons verwachten?
Wij sturen uw klacht naar de manager van het bedrijfsonderdeel waar uw klacht over gaat. Deze manager gaat de klacht nader onderzoeken. De Algemene Wet Bestuursrecht schrijft voor dat dit onderzoek binnen zes weken na ontvangst van uw klacht tot resultaat moet hebben geleid. Als dit niet lukt, dan mag de termijn van afhandeling met maximaal vier weken verlengd worden. Hiervan krijgt u dan schriftelijk bericht. Wij streven ernaar uw klacht binnen drie weken af te handelen.

Wilt u uw klacht mondeling toelichten?
U kunt uw klacht mondeling, eventueel telefonisch, toelichten. Als u dit wilt, dan vragen wij u ons dit binnen een week na briefdatum te laten weten. U ontvangt dan binnen een week een uitnodiging voor dit gesprek. Horen wij niets van u, dan gaan wij ervan uit dat u het niet nodig vindt uw klacht verder toe te lichten.

Heeft u nog vragen?
Het kan natuurlijk zijn dat u, nadat uw klacht in behandeling is genomen, nog vragen over de klachtprocedure heeft of een aanvulling op uw klacht. Aarzelt u dan niet om telefonisch contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 9:00 - 17:00 uur op telefoonnummer ###. Wilt u uw klachtnummer bij de hand houden, dan kunnen onze medewerkers u snel van dienst zijn.

Tot slot
Uiteraard streven wij ernaar uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het gebeuren dat u het niet eens bent met onze afhandeling. U kunt dan contact opnemen met de Nationale ombudsman. Het adres is Nationale ombudsman, Postbus ###, ### DEN HAAG. Voor verdere informatie adviseren wij u te bellen met het gratis telefoonnummer van de Nationale ombudsman ###.

Hoogachtend,
Uitvoering Werknemersverzekeringen
Mw. S.
Directoraat Cliëntenservice & Communicatie


Ruim een maand later had ik nog geen inhoudelijke reactie op mijn klacht, dus toen schreef ik de volgende brief:

thumbnail
Aan: Centraal Klachtenbureau UWV
Amsterdam

28 september 2004
Uw kenmerk: Klachtnummer 2004.08.0364

Geachte mevrouw of heer,

Bij mijn brief van 30 juli 2004 diende ik een klacht in betreffende inzage in de correspondentie met mijn voormalige werkgever. Per brief van 13 augustus 2004 diende ik een andere klacht in over inzage in mijn dossier.

U heeft beide klachten onder hetzelfde klachtnummer opgenomen. Bij de afhandeling van mijn klachten beschikte UWV B. niet over mijn klacht van 30 juli 2004, zodat ik daar nog geen inhoudelijke reactie op heb gekregen.

Ik zal daarom over een maand de Nationale Ombudsman aanschrijven, tenzij inmiddels volstrekt duidelijk is wie of welke afdeling deze klacht gaat afhandelen.

Op mijn klacht van 13 augustus 2004 ontving ik wel een reactie. Deze klacht is onder voorbehoud afgerond, omdat ik mijn dossier nog niet heb ontvangen.

Met vriendelijke groet,
D.


Naar aanleiding van bovenstaande brief werd ik op 30 september 2004 opgebeld door iemand van de algemene landelijke klachtenafdeling. Hij dacht dat ik de correspondentie met mijn voormalig werkgever vanzelf zou ontvangen omdat ik het dossier ook al had opgevraagd. Volgens mij zit die correspondentie niet bij het medische en juridische dossier wat ik in het verleden kreeg opgestuurd toen ik het dossier opvroeg. Daarop zei hij dat hij de klacht weer zou openen, en mijn brief zou doorgestuurd worden aan de betreffende vestiging.

thumbnail
UWV
Amsterdam

Datum 1 oktober 2004
Van Centraal Klachtenbureau UWV
Klachtcontactnummer 2004.09.1178

De heer D.

Onderwerp Heropening van uw klacht

Geachte heer D.,

Uw klacht van 28 september 2004 hebben wij ontvangen. U geeft aan dat UWV geen inhoudelijke reactie heeft gegeven op uw klacht van 30 juli 2004. U verzoekt ons om alsnog een reactie te geven op uw klacht.

Wij hebben deze klacht voorgelegd aan de manager die uw eerdere klacht heeft behandeld.

U wordt geïnformeerd over het vervolg.

Hoogachtend,
Uitvoering Werknemersverzekeringen
Mw. S.
Directoraat Cliëntenservice & Communicatie


Vervolgens ontving ik na een telefoongesprek van 28 oktober 2004 de volgende brief:

thumbnail
UWV

Dhr. D.

Datum 28 oktober 2004
Ons kenmerk 2004.08.0364

Onderwerp
Kopie correspondentie werkgever

Geachte heer D.,

U ontvangt hierbij 4 kopieën vanuit uw dossier. Het betreft alle correspondentie welke met uw vorige werkgever gevoerd zijn.

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,
Uitvoering Werknemersverzekeringen

B4..
Teamleider uitkeren AG B.


Hieronder staan de vijf brieven (1 feb. 1993, 8 feb. 1993, 10 feb. 1993, 18 feb. 1993, 15 apr. 1993), die er als bijlage bij zaten:

thumbnail thumbnail
###Bedrijfsvereniging
Districtskantoor G.

C. B.V,

behandeld door Mw. G.
bij beantwoording ons kenmerk vermelden
uw kenmerk Registratienr. ###
uw brief van
ons kenmerk Aansluitidentificatie zw ###
datum 01 FEB. 1993

Maximum uitkeringstermijn Ziektewet.

Geachte dames, heren,

De ziekengelduitkering aan de heer D. zal behoudens eerder herstel, na 22 maart 1993 worden beëindigd wegens het bereiken van de maximale uitkeringsduur

Er wordt thans onderzocht of de werknemer in aansluiting aan de ziekengelduitkering aanspraak heeft op uitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidswet (wao) en/of de Algemene arbeidsongeschiktheidswet (aaw).

Voor de vaststelling van het dagloon, waarnaar de wao-uitkering zal worden berekend, als de werknemer daarop aanspraak heeft, hebben wij nog enkele gegevens nodig. Binnenkort zal onze contactbeambte aaw/wao mondeling of schriftelijk contact met u opnemen,

Wij vestigen er uw aandacht op, dat de aaw/wao-uitkering rechtstreeks aan de werknemer zal worden uitbetaald. Indien echter de werknemer ons machtigt om de uitkering aan u uit te betalen, zullen wij daar gevolg aan geven.

Als de werknemer recht krijgt op een wao-uitkering, zult u voor deze werknemer op grond van de aaw een geldelijke bijdrage aan de bedrijfsvereniging moeten betalen. Deze geldelijke bijdrage hoeft u pas een jaar na datum toekenning van de wao-uitkering te betalen. De geldelijke bijdrage bent u echter niet verschuldigd als de werknemer minder dan 80-100% arbeidsgeschikt is en u hem/haar in de gelegenheid stelt in uw dienst passend werk te blijven verrichten. Te zijner tijd ontvangt u hierover nadere informatie.

Hierbij zenden wij u ter kennisname een afschrift van de brief, welke wij aan uw werknemer hebben gezonden,

Hoogachtend
Gemeenschappelijk Administratiekantoor ###

Bijlage

doc 320/lk/38thumbnail thumbnail
Gemeenschappelijk Administratiekantoor
Districtskantoor G.

C. Int, bv
M.

behandeld door B.
doorkiesnummer ###
bij beantwoording ons kenmerk vermelden
uw kenmerk
uw brief van
ons kenmerk malus 07 ###
datum 8 februari 1993

Geachte dames/heren,

Per 1 maart 1992 is de malusregeling van kracht geworden.
Wat houdt de malusregeling in?
Een werkgever is een geldelijke bijdrage verschuldigd (malus) indien:
- een werknemer op of na 1 maart 1991 arbeidsongeschikt is geworden
  òf
- een werknemer op of na 1 maart 1992 toegenomen arbeidsongeschikt is geworden
  én
- de werkgever de werknemer niet in de gelegenheid stelt in zijn dienst passende arbeid te verrichten.

De malus is één jaar na toekenning c.q. herziening van de arbeidsongeschiktheid verschuldigd.

De bedrijfsvereniging heeft voor het vaststellen van deze malus de loongegevens nodig in de zin van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen, Bepalend is het loon voorafgaande aan de eerste ziektewetdag (= 14-2-92).
Periode van 14-2-91 tot 14-2-92

Wij verzoeken u de navolgende loongegevens te vermelden in "guldens", niet in procenten van dhr/mevr.: D.   Sofi: ###

Vast loon per week/maand/4-weken : f 3234,53
Vakantietoeslag (percentage) : 8%
13e maand : f -
Gratificatie (vast overeengekomen) : f -
Zo nee, hoe geregeld : -
Vaste toeslagen, zoals : f 66,50 (onbelaste reisk.) woon-werk betaling
Overigen : f -
Inhoudingen:
werknemersdeel pensioenpremie : f 1.013,-/jaar
werknemersdeel vut-premie : f -

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Hoogachtend
Gemeenschappelijk Administratiekantoor

Handtekening/stempel werkgever
###thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
Gemeenschappelijk Administratiekantoor
Districtskantoor G.

C. Int. bv
M.

behandeld door B.
doorkiesnummer ###

-> BELANGRIJK <-
Dit formulier s.v.p. onmiddellijk
terugzenden. Wij dienen betrokkene
z.s.m. te informeren.

Betreft : Dagloononderzoek t.b.v. Dhr. D.
Geboren : ###   Woonplaats : ###

Geachte mevrouw/heer,

Van de afdeling ziektewet hebben wij het bericht ontvangen dat bovengenoemde betrokkene mogelijk recht gaat krijgen op een uitkering ingevolge de AAW en/of WAO. Daar waar gesproken wordt over een datum ingang WAO bedoelen wij dan ook steeds de datum ingang mogelijke uitkering AAW/WAO.

Voor de berekening van de hoogte van de uitkering hebben wij een aantal gegevens nodig. Wij verzoeken u daarom dit formulier volledig in te vullen en per omgaande aan ons terug te sturen. U kunt hiervoor gebruik maken van bijgaande enveloppe. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Hoogachtend,
Gemeenschappelijk Administratiekantoor

1e verzuimdag 14-2-1992
Sofi-nummer ###
referteperiode 14-2-91 tot 14-2-92
Datum Ingang WAO 23-3-93

VRAAG               ANTWOORD

ALGEMEEN
1a Is er voor betrokkene een CAO of toonregeling van toepassing ?
Ja/neen
b Zo ja, welke ?

2a Wat is in uw bedrijf de normale arbeidstijd voor een medewerker ?
7,2 uur per dag, op 5 dagen per week
b Wat was het gebruikelijke aantal werkuren/-dagen van betrokkene ?
7,2 uur per dag, op 5 dagen per week
c Verricht betrokkene thans nog arbeid ?
ja/neen

LOONGEGEVENS
3 Was betrokkene werkzaam op basis van een vast of een wisselend loon ?
vast loon (= vraag 4 beantwoorden) wisselend loon (= vraag 5 beantwoorden)

VAST LOON
4a Hoeveel bedroeg het vaste loon op de eerste ziektedag ?
vast bruto loon fl. 3234,53 per dag/week/4 weken/maand
b Hoeveel bedraagt het vaste loon per datum ingang WAO ?
vast bruto loon fl 3298,- per dag/week/4 weken/maand

WISSELEND LOON
5a Hoeveel bedroeg het bruto loon in de referteperiode (exclusief overwerk, vakantietoeslag, gratificaties e.d.)
b Op hoeveel dagen heeft betrokken in de referteperiode gewerkt ? (ook ATV en gedeeltelijk werken)
c Indien niet op alle (werk)dagen, hoeveel niet en om welke reden niet ?

JEUGDLONEN
6a Is er bij voorgaande opgave sprake van een Jeugdloon ?
ja/neen
b Zo Ja, wat zou betrokkene hebben verdiend indien hij/zij 1,2,3 enz. jaar ouder was geweest ?

DOORLOPENDE LOONSCHALEN (ALLEEN INDIEN U BENT AANGESLOTEN BIJ DE BV 25)
7a Is er sprake van een doorlopende loonschaal NA de 1e WAO-dag ?
ja/neen
b Zo ja, wilt u deze dan hiernaast vermelden met het daarbij horende werknemersaandeel pensioen- en/of vut-premie.

OVERWERK
8a Heeft betrokkene in de referteperiode overgewerkt ?
ja/neen
b Zo ja, s.v.p. opgave van het thans geldende (kale) uurloon.
c Hiernaast gelieve u te vermelden de totalen van de gewerkte overuren en de daarbij behorende overwerktoeslagen.
d Vermelding van het totaalbedrag aan overwerkverdiensten. In de referteperiode met daarbij de vermelding van het bij aanvang refertejaar geldende uurloon.

VOOR ZOVER HET REEDS BEANTWOORD BIJ VRAAG 5
e Op hoeveel dagen heeft betrokkene in de referteperiode gewerkt ? (ook ATV en gedeeltelijk werken)
74 dagen waarvan 5 dagen voor 50%
f Indien niet op alle dagen gewerkt s.v.p. aantal en reden niet werken aangeven.
alle dagen wegens ziekte afwezig

VAKANTIETOESLAG
9a Ontving betrokkene een vakantietoeslag ?
ja/neen
b Zo ja, hoeveel procent ?
8 %
c Was een minimum vakantietoeslag van toepassing ? ja/neen
d Zo ja, hoeveel bedroeg die ?
e Over welke loonelementen wordt de vakantietoeslag berekend ?

DERTIENDE MAAND/ EINDEJAARSUITKERING
10a Ontving betrokkene naast het loon een zgn. 13e maand of een eindejaarsuitkering ?
ja/neen
b Zo ja, was de hoogte daarvan afhankelijk van het bedrijfsresultaat ?
c Bedroeg de uitkering een bepaald percentage van het loon ?
d Zo ja, wat is dat percentage, en over welke loonelementen werd dit berekend ?
e Zo nee, hoeveel werd er in de referteperiode bruto uitgekeerd ?

GRATIFICATIES/ WINSTDELING
11a Hoeveel bedroegen de wisselende of vast gratificaties/winstuitkeringen over de laatste 3 jaar voorafgaande aan de 1e ziektedag?
b Hoeveel bedroeg deze over het eerste ziektejaar ?
c Wordt een deel van de gratificatie/winstdeling op een spaarrekening vastgezet ?
d Zo ja, hoe groot is dit bedrag ?

OVERIGE BELONINGEN
12a Ontving betrokkene naast eerder vermeld loon nog andere beloningen en/of uitkeringen van u ?
ja/neen
b Zo ja, welke ?

DIVERSEN
13a Hoeveel bedraagt het werknemersaandeel in de pensioenpremie ? (Indien uit te drukken in een percentage, s.v.p. aangeven hoeveel procent over welke loonbestanddelen)
f 1013,- per jaar
b Hoeveel bedraagt het werknemersaandeel in de VUT-premie ? (Indien uit te drukken in een percentage s.v.p. aangeven hoeveel procent over welke loonbestanddelen)

14a Is betrokkene verplicht verzekerd ingevolge de ziekenfondswet ?
ja/neen
b Zo nee, ontving betrokkene een bijdrage in de premie van een particuliere ziektekostenverzekering ?
c Zo ja, hoeveel bedroeg deze bijdrage ?

15a Dient de AAW-/WAO-uitkering aan u (werkgever) of aan de werknemer te worden overgemaakt ?
werkgever/werknemer
b Bank-/girorekening werkgever ###
c Bank-/girorekening werknemer

16 Is er nog een loonwijziging, uiterlijk per ingangs datum van de WAO-uitkering, te verwachten ?
ja/neen

17a Ontvangt betrokkene een aanvulling op een (eventueel) toe te kennen WAO-uitkering ?
ja/neen
b Zo ja, hoeveel bedraagt deze aanvulling en hoe lang wordt er aangevuld ?

18a Duurt het dienstverband voort of wordt het verbroken ?
dienstverband wordt voortgezet/verbroken
b Indien het verbroken gaat worden, m.i.v. welke datum ?

AANVULLENDE GEGEVENS
19 Indien u nog nadere gegevens te vermelden hebt gelieve u dat hiernaast te doen.

Dit formulier is door mij naar waarheid ingevuld en ondertekend.
Naam : mw. B.
Functie : Hfd PZ
Plaats : M.
Telefoon : ###
Datum : 10-2-93

Hieronder firmastempel plaatsen s.v.p.
###

Handtekening : ###

Deze ruimte s.v.p. niet beschrijven

Berekening dagloon :thumbnail thumbnail
Gemeenschappelijk Administratiekantoor
Districtskantoor G.

C. B.V.
M.

behandeld door J.
doorkiesnummer ###
bij beantwoording ons kenmerk vermelden
uw kenmerk
uw brief van
ons kenmerk aaw/wao ###
datum 18 FEB. 1993

Toekenning arbeidsongeschiktheidsuitkering aan: de heer D. te G..

Geachte dames, heren

Hiermede berichten wij u dat bovengenoemde werknemer in aansluiting op zijn ziekengelduitkering aanspraak heeft op uitkering krachtens de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (wao) en/of de Algemene arbeidsongeschiktheidswet (aaw). Ter kennisname doen wij u hierbij een kopie toekomen van de beslissing, welke wij aan uw werknemer hebben gezonden. In deze beslissing zijn o.a. vermeld:
- de datum, met ingang waarvan de uitkering is toegekend;
- de arbeidsongeschiktheidsklasse, waarin de belanghebbende is ingedeeld;
- het uitkeringspercentage, dat bij de arbeidsongeschiktheidsklasse behoort;
- het dagloon, waarnaar de uitkering is berekend;
- de bruto-uitkering per dag.

Van uw bovengenoemde werknemer ontvingen wij de verklaring, dat wij gemachtigd worden de aaw- en/of wao-uitkering aan u te betalen. Aan deze machtiging zullen wij gevolg geven. Hieronder vermelden wij enkele punten, die voor u van belang zijn:
1. De uitbetaling van de uitkering geschiedt eens per maand tussen de 10e en de 15e maand, ten dele dus bij vooruitbetaling. De maandelijkse uitkering bedraagt 21 3/4 maal het bedrag van de daguitkering. Het getal 21 3/4 is verkregen door het aantal uitkeringsdagen van een kalenderjaar te delen door 12.
2. Veranderingen in de omstandigheden van de betrokkene kunnen verlaging of intrekking van de uitkering tot gevolg hebben. Wij zullen u van dergelijke wijzigingen mededeling doen. Het kan echter voorkomen, dat een zodanige mededeling in het ongerede raakt of u niet tijdig bereikt. Wij adviseren u dan ook eerst nadat u de uitkering van ons heeft ontvangen, tot uitbetaling daarvan aan uw werknemer over te gaan. Hiermede wordt voorkomen, dat u - onkundig van de verlaging of intrekking van de uitkering - teveel of ten onrechte uitkering aan de betrokkene uitbetaald.
3. De eerste betaling, die wij aan u zullen overmaken, heeft betrekking op de maand
4. Wij maken aan u over de bruto-uitkering, vermeerderd met de overhevelingstoeslag alsmede de werkgeversdelen van de premie ingevolge de zw, ww en eventuele Ziekenfondswet.
5. Op de uitkering moet u loonbelasting, premie volksverzekeringen (aow, aww, aaw en awbz), alsmede de werknemersdelen van de premie ingevolge de zw, wao en ww en eventueel premie Ziekenfonds inhouden. De ingehouden bedragen moeten op de gebruikelijke wijze aan de bedrijfsverenigingen respektievelijk de fiscus worden afgedragen.
6. Uw werknemer kan de machtiging te allen tijde herroepen.
7. Tenslotte verzoeken wij u ons tijdig schriftelijk te informeren als de uitkering niet meer via u moet worden betaald. Wilt u daarbij tevens aangeven per welke datum de wijziging moet ingaan?

Hoogachtend
Gemeenschappelijk Administratiekantoor


In bovenstaande brief aan mijn werkgever is mijn woonplaats verkeerd. De onderstaande brief is hetzelfde, maar dan met mijn goede woonplaats.

thumbnail thumbnail
Gemeenschappelijk Administratiekantoor
Districtskantoor G.

C. B.V.
M.

behandeld door J.
doorkiesnummer ###
bij beantwoording ons kenmerk vermelden
uw kenmerk
uw brief van
ons kenmerk aaw/wao ###
datum 15 APR. 1993

Toekenning arbeidsongeschiktheidsuitkering aan: de heer D. te ###.

Geachte dames, heren

Hiermede berichten wij u dat bovengenoemde werknemer in aansluiting op zijn ziekengelduitkering aanspraak heeft op uitkering krachtens de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (wao) en/of de Algemene arbeidsongeschiktheidswet (aaw). Ter kennisname doen wij u hierbij een kopie toekomen van de beslissing, welke wij aan uw werknemer hebben gezonden. In deze beslissing zijn o.a. vermeld:
- de datum, met ingang waarvan de uitkering is toegekend;
- de arbeidsongeschiktheidsklasse, waarin de belanghebbende is ingedeeld;
- het uitkeringspercentage, dat bij de arbeidsongeschiktheidsklasse behoort;
- het dagloon, waarnaar de uitkering is berekend;
- de bruto-uitkering per dag.

Van uw bovengenoemde werknemer ontvingen wij de verklaring, dat wij gemachtigd worden de aaw- en/of wao-uitkering aan u te betalen. Aan deze machtiging zullen wij gevolg geven. Hieronder vermelden wij enkele punten, die voor u van belang zijn:
1. De uitbetaling van de uitkering geschiedt eens per maand tussen de 10e en de 15e maand, ten dele dus bij vooruitbetaling. De maandelijkse uitkering bedraagt 21 3/4 maal het bedrag van de daguitkering. Het getal 21 3/4 is verkregen door het aantal uitkeringsdagen van een kalenderjaar te delen door 12.
2. Veranderingen in de omstandigheden van de betrokkene kunnen verlaging of intrekking van de uitkering tot gevolg hebben. Wij zullen u van dergelijke wijzigingen mededeling doen. Het kan echter voorkomen, dat een zodanige mededeling in het ongerede raakt of u niet tijdig bereikt. Wij adviseren u dan ook eerst nadat u de uitkering van ons heeft ontvangen, tot uitbetaling daarvan aan uw werknemer over te gaan. Hiermede wordt voorkomen, dat u - onkundig van de verlaging of intrekking van de uitkering - teveel of ten onrechte uitkering aan de betrokkene uitbetaald.
3. De eerste betaling, die wij aan u zullen overmaken, heeft betrekking op de maand
4. Wij maken aan u over de bruto-uitkering, vermeerderd met de overhevelingstoeslag alsmede de werkgeversdelen van de premie ingevolge de zw, ww en eventuele Ziekenfondswet.
5. Op de uitkering moet u loonbelasting, premie volksverzekeringen (aow, aww, aaw en awbz), alsmede de werknemersdelen van de premie ingevolge de zw, wao en ww en eventueel premie Ziekenfonds inhouden. De ingehouden bedragen moeten op de gebruikelijke wijze aan de bedrijfsverenigingen respektievelijk de fiscus worden afgedragen.
6. Uw werknemer kan de machtiging te allen tijde herroepen.
7. Tenslotte verzoeken wij u ons tijdig schriftelijk te informeren als de uitkering niet meer via u moet worden betaald. Wilt u daarbij tevens aangeven per welke datum de wijziging moet ingaan?

Hoogachtend
Gemeenschappelijk Administratiekantoor


Omdat mijn verzoek slordig was afgehandeld, en ik toch een klacht bij De Nationale Ombudsman indiende, heb ik dit ook in mijn klacht genoemd. Dat werd mijn 3e klacht bij De Nationale Ombudsman.

Op 8 november 2004 heb ik gebeld naar m'n voormalige werkgever, of ik misschien mijn dossier of een kopie daarvan kon krijgen.
Mijn voormalige werkgever stuurde nog een stapeltje papieren. Daar zaten nog drie brieven bij, die ik nog niet had: Daarmee stond vast dat het UWV mij niet alles had verzonden, zoals ze eerder beweerden. Ik diende daarover een klacht in:

thumbnail
Aan: Centraal Klachtenbureau UWV
Amsterdam

20 november 2004
Betreft: nieuwe klacht
Bijlagen:
  • Mijn brief van 28 september 2004.
  • Reactie op mijn brief, d.d. 28 oktober 2004.

Geachte mevrouw of heer,

Hierbij dien ik een klacht in tegen mevr. B4..

Ik had de correspondentie met mijn voormalige werkgever opgevraagd, en daarover een klacht ingediend, en toen nog eens een brief gestuurd, d.d. 28 september 2004 (zie bijlage).

Daarop ontving een brief van mevr. B4. van 28 oktober 2004, waarin zij beweert: "Het betreft alle correspondentie welke met uw vorige werkgever gevoerd zijn". Bij die brief zaten enkele brieven uit 1993 over een periode van 2 1/2 maand, terwijl ik jaren met zowel mijn werkgever en het UWV (G.) te maken had.

Het leek mij al onwaarschijnlijk dat het alle correspondentie was. Daarom heb ik contact gezocht met mijn voormalige werkgever. Daar was nog maar een klein deel van de correspondentie aanwezig, maar van de correspondentie tussen het UWV en mijn voormalige werkgever waren er brieven van 11 en 15 november 1999 en van 31 januari 2000, die ik nog niet in mijn bezit had.

Mijn klacht is dat de bewering van mevr. B4. niet juist bleek te zijn.

Hoogstwaarschijnlijk zullen er nog meer brieven zijn.

Bij De Nationale Ombudsman heb ik een klacht ingediend o.a. over het niet verstrekken van een kopie van mijn hele dossier. Dat betekent niet dat lopende die procedure ik geen recht op inzage zou hebben. Ik wil daarom nog steeds een kopie van alle correspondentie tussen het UWV en mijn voormalige werkgever, en ook een kopie van mijn hele dossier.

Met vriendelijke groet,
D.


Vervolgens ontving ik een bevestiging, dat mijn klacht ontvangen was.

thumbnail
UWV
A.

Datum 15 december 2004
Van Centraal Klachtenbureau UWV
Klachtcontactnummer 2004.12.0588
Uw nummer ###

De heer D.

Onderwerp
Heropening van uw klacht

Geachte heer D.,

Uw klacht van 24 november 2004 hebben wij ontvangen.

Wij hebben deze klacht voorgelegd aan de manager die uw eerdere klacht heeft behandeld.

U wordt geïnformeerd over het vervolg.

Hoogachtend,
Uitvoering Werknemersverzekeringen
Mw. S.
Directoraat Cliëntenservice & Communicatie


Hieronder staat de reactie van het UWV:

thumbnail
UWV
G.

Datum 23 december 2004
Van Klachtenafhandeling AG
Ons kenmerk 2004.12.0588

De heer D.

Onderwerp
Afhandeling klacht

Geachte heer D.,

Naar aanleiding van uw klacht van 20 november 2004 delen wij u het volgende mede.

U twijfelt of u van alle documenten van uw voormalige werkgever kopieën heeft ontvangen.
Het lijkt u onwaarschijnlijk dat u alle correspondentie zou hebben verkregen.
Om een en ander uit te sluiten hebben wij kopieën gemaakt van het gehele uitkeringsdossier. Eveneens heeft kantoor G. van het claimdossier alle stukken gekopieerd. Bijgaand sturen wij beide dossier aan u toe.
Na de gegevens van de werkgever te hebben bekeken, komen wij tot de slotsom dat er geen stukken meer zijn in het uitkeringsdossier naast de gegevens die wij al eerder hebben toegestuurd.
Uw klacht achten wij daarom ongegrond.

Indien u het niet eens bent met de afhandeling van de klacht, kunt u contact opnemen met de Nationale ombudsman. Het adres is:
Nationale ombudsman,
Postbus ###
Den Haag.
U kunt ook bellen met het gratis telefoonnummer ###.

Hoogachtend,
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
i.o. ###
B5.
Regiodirecteur AG B.-G.


De bovenstaande brief zit nog een keer in mijn dossier, maar dan als een fax die ontvangen is.
thumbnail


Bij bovenstaande brief zaten 3 mappen. Een gele map met het betaal-dossier, en twee blauwe mappen met het claim-dossier. In de gele map lag een brief van de Nationale Ombudsman van 9 december 2004 bovenop.
Ik vermoed dat ik nu opeens mijn dossier krijg (terwijl tot twee keer toe is geschreven dat ze het niet willen opsturen), om te voorkomen dat de Nationale Ombudsman mijn klacht in behandeling zal nemen.

dossiers per post ontvangen


Laatste wijziging van deze bladzijde: september 2009