3e klacht bij De Nationale Ombudsman

2004


thumbnail thumbnail thumbnail
Aan: De Nationale Ombudsman
Den Haag

3 november 2004

Geachte mevrouw of heer,

Hierbij dien ik een klacht in tegen UWV kantoor G. en/of UWV kantoor B..

Bij het UWV heb ik bij mijn brief van 10 mei 2004 een verzoek gedaan voor een kopie van de briefwisseling met mijn voormalige werkgever, en op 19 juli 2004 een verzoek voor een kopie van mijn dossier. Daarop is een verwarrende briefwisseling ontstaan, zoals als de bijlagen blijkt. Naast die briefwisseling zijn er ook nog enkele telefoongesprekken geweest.

Klachten:

 1. Mijn eerste klacht is dat het UWV weigert om mij een kopie van mijn hele dossier toe te sturen. Bij de brief van 26 oktober 2004 ontving een paar stukken, wat gelukkig voldoende was om mijn bezwaarschrift te schrijven. Maar naar mijn mening heb ik zeer goede redenen om mijn hele dossier op te vragen en te controleren voordat de hoorzitting plaatsvindt om de volgende redenen:
  • Bij vorige hoorzittingen bleek de bezwaarverzekeringsarts belangrijke stukken nauwelijks te kennen. Daarom zou ik mijn eigen dossier, het dossier van het UWV, en de stukken die de jurist en bezwaarverzekeringsarts gebruiken voor de hoorzitting, willen controleren.
  • In het verleden heeft het UWV stukken verwijderd, zonder dat ik ze ooit heb gezien (rapporten controleurs in 1997).
  • Het UWV had een brief verwijderd, die ik vervolgens zelf aan het dossier heb toegevoegd, maar die bleek er vervolgens toch niet bij te zitten (Afschrift medische kaart 1999).
  • Wanneer het UWV stukken naar de rechtbank stuurt, dan ontbreekt er een flink deel.
  • Graag zou ik controleren of er in 1997, toen ik mijn werk niet meer kon doen, er in het geheel geen briefwisseling met mijn werkgever is geweest (zie mijn tweede klacht).
  • Naar G. reizen is voor mij een hele belasting, en ik kan vanwege mijn gezondheidsproblemen daar niet het dossier gaan doornemen.
 2. Mijn tweede klacht betreft mijn verzoek van inzage in de briefwisseling met mijn voormalige werkgever. Dat verzoek deed ik op 10 mei 2004, en bij de brief 28 oktober 2004 ontving ik 5 brieven die een periode van anderhalve maand beslaan. Ik betwijfel of dat alle correspondentie is, maar mijn klacht gaat over de afhandeling:
  • Het heeft uiteindelijk wel lang geduurd.
  • De brief van 28 oktober 2004 geeft niet aan of mijn klacht van 30 juli 2004 gegrond was, en is volgens mij geen juiste afhandeling van een klacht.
P.S.: Toen ik in het verleden een kopie van mijn dossier opvraagde, ontving ik een juridisch en een medisch dossier. Daarom zie ik het opvragen van mijn dossier (alle juridische en medische stukken) en het opvragen van de briefwisseling met mijn voormalig werkgever als twee verschillende verzoeken. Ik weet echter niet zeker of dat ook zo is.

Met vriendelijke groet,
D.

bijlagen overzicht
(behorende bij brief van 3 november 2004)

10 mei 2004 verzoek voor inzage in briefwisseling met voormalig werkgever.
13 mei 2004 UWV verhuist dossier van G. naar B..
14 mei 2004 zelfde verzoek ook bij brief aan UWV B..
17 mei 2004 antwoord uit G.: ik wordt binnenkort geïnformeerd.
10 juli 2004 fax: ik ben nog niet geïnformeerd.
19 juli 2004 opvragen dossier voor schrijven van mijn bezwaarprocedure.
26 juli 2004 bezwaarprocedure ook naar UWV B..
30 juli 2004 klacht aan UWV, over inzage correspondentie voormalig werkgever.
10 augustus 2004 reactie: geen dossier.
12 augustus 2004 verzoek voor dossier ook aan afdeling B&B.
13 augustus 2004 nogmaals verzoek dossier.
13 augustus 2004 extra verzoek voor dossier.
13 augustus 2004 klacht aan UWV, over inzage dossier.
17 augustus 2004 informatie van klachtenbureau.
18 augustus 2004 antwoord van afdeling B&B, de stukken worden opgestuurd.
26 augustus 2004 klachtenbureau neemt beide klachten samen.
1 september 2004 reactie op klacht over opvragen dossier.
28 september 2004 brief aan klachtenbureau.
1 oktober 2004 extra uitleg aan afdeling B&B.
1 oktober 2004 brief van klachtenbureau.
26 oktober 2004 brief van afdeling bezwaar en beroep.
28 oktober 2004 brief met correspondentie met vorige werkgever,
(met daarbij 5 brieven van de periode 1 februari tot 15 april 1993).


In mijn klacht hierboven schreef ik dat ik 5 brieven ontving, die een periode van anderhalve maand beslaan. Dat moet zijn 2 1/2 maand.

Hieronder staat de ontvangstbevestiging.

thumbnail
de Nationale ombudsman
Den Haag

Datum 05-11-2004
Ons nummer 200409262
Uw brief 03-11-2004
Uw kenmerk
Bijlagen 1
Behandelend medewerker
Onderwerp ontvangstbevestiging

De heer/mevrouw D.

Geachte heer/mevrouw,

Hiermee bevestig ik de ontvangst van uw brief, die hier onder het bovengenoemde dossiernummer is geregistreerd. Ik verzoek u in alle correspondentie met mij dit dossiernummer te vermelden.

Bij deze brief vindt u een stroomschema, dat in grote lijnen beschrijft hoe het onderzoek naar aanleiding van uw brief eruit kan zien. Eerst zal ik toetsen of ik uw klacht in behandeling kan nemen.

U ontvangt hierover zo snel mogelijk bericht.

Met vriendelijke groet en hoogachting,
DE NATIONALE OMBUDSMAN,
mr. ###thumbnail
Aan: De Nationale Ombudsman
Den Haag

22 november 2004
Uw nummer: 200409262
Bijlage: Brief aan klachtenbureau UWV, d.d. 20 november 2004 (zonder bijlagen).

Geachte mevrouw of heer,

Als kleine aanvulling stuur ik u hierbij een brief, die ik naar het klachtenbureau van het UWV stuurde.

Met vriendelijke groet,
D.


Hieronder staat de brief die de Nationale Ombudsman naar het UWV stuurde:

thumbnail
Datum 9 december 2004
Ons nummer 2004.09262

Bijlagen div.
Onderwerp klacht van de heer D.

Ter attentie van: Centraal Klachtenbureau UWV
t.a.v. Klachtencoördinatoren Nationale ombudsman

Op 5 november 2004 heeft de Nationale ombudsman een klacht ontvangen van de heer D. uit ###. Deze klacht is als volgt geformuleerd door de Nationale ombudsman in onderzoek genomen:

Verzoeker klaagt er over dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), te G. en B.:
- hem nog geen kopie van zijn hele UWV-dossier heeft verschaft, ondanks de toezegging in de brief van het UWV van 1 september 2004;
- hem pas op 28 oktober 2004 inzage heeft gegeven in de briefwisseling met verzoekers voormalig werkgever, terwijl zijn verzoek daartoe al dateerde van 10 mei 2004.

Uw reactie op deze klacht zie ik gaarne binnen twee weken na vandaag tegemoet.

Hoogachtend,
DE NATIONALE OMBUDSMAN,
voor deze,
mevrouw mr ###


Op 24 december 2004 ontving ik drie enveloppen met dossierstukken van het UWV, met een begeleidende brief van 23 december 2004. Ik stuurde daarop de volgende brief naar De Nationale Ombudsman:

thumbnail
Aan: De Nationale Ombudsman
t.a.v. mw. mr. ###
Den Haag

Per fax: ###

24 december 2004
Uw nummer: 2004.09262
Bijlage: Brief van UWV, d.d. 23 december 2004.

Geachte mevrouw ###,

Van het UWV ontving ik een kopie van "het gehele uitkeringsdossier" (1,3 kg), en van het "claimdossier" (2,25 kg).

Op dit moment ben ik bezig om mij voor te bereiden op een hoorzitting op 5 januari 2005, en daardoor heb ik nu geen tijd om de gegevens te controleren.

Met vriendelijke groet,
D.


Ik ontving de volgende brief van de Nationale Ombudsman:

thumbnail
de Nationale ombudsman

Datum 30 DEC. 2004
Ons nummer 2004.09262 002
Uw brief 3 en 20 november 2004
Onderwerp onderzoek

Geachte heer D.

Met aandacht heb ik uw brief van 3 november 2004 gelezen. U heeft een klacht over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. In reactie op de brief deel ik u mee dat de Nationale ombudsman een onderzoek naar uw klacht instelt. Dat onderzoek en het oordeel van de Nationale ombudsman richten zich op wat er in de klachtformulering staat:

Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), te G. en B.:
- hem nog geen kopie van zijn hele UWV-dossier heeft verschaft, ondanks de toezegging in de brief van het UWV van 1 september 2004;
- hem pas op 28 oktober 2004 inzage heeft gegeven in de briefwisseling met verzoekers voormalig werkgever, terwijl zijn verzoek daartoe al dateerde van 10 mei 2004.

Het onderzoek is gestart door uw klacht voor te leggen aan het UWV, met daarbij het verzoek binnen twee weken te reageren. Na ontvangst van de reactie wordt u geïnformeerd over het verdere verloop van het onderzoek.

Voor zover u erover klaagt dat de brief van het UWV van 28 oktober 2004 geen juiste klachtafhandeling is van uw klacht van 30 juni 2004, omdat de brief geen gegrondverklaring bevat, wijs ik u erop dat de Nationale ombudsman daarnaar geen onderzoek zal instellen. Het UWV heeft immers op de inhoud van uw klacht van 30 juni 2004, die u tevens in uw brief van 13 augustus 2004 heeft beschreven, bij brief van 1 september 2004 gereageerd en deze klacht gegrond verklaard.

Mevrouw mr. ### verricht het onderzoek naar uw klacht. Bij haar kunt u terecht met vragen over de stand van zaken in het onderzoek. Zij is bereikbaar via telefoonnummer ###.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
DE NATIONALE OMBUDSMAN.
voor deze,
mevrouw mr. ###


Hieronder staat de brief die de regiodirecteur van het UWV naar De Nationale Ombudsman stuurde:

thumbnail
Datum 23 december 2004
Van Klachtenafhandeling AG
Ons kenmerk 2004.09262

Nationale Ombudsman
T.a.v. mevrouw mr. ###
Den Haag

Onderwerp
behandeling klacht

Geachte mevrouw ###

Naar aanleiding van uw brief over de klacht van de heer D. gedateerd op 9 december 2004 delen wij u het volgende mede.

Ten aanzien van het versturen van een kopie van het UWV-dossier verwijzen wij naar de bijgaande brief van 23 december 2004.
Het medische dossier (of delen daarvan) wordt eveneens in kopievorm naar de heer D. toegezonden. Deze kopieën worden apart toegezonden omdat medische stukken de nodige zorgvuldigheid vragen.
Voor wat betreft de vraag dat pas op 28 oktober 2004 inzage is gegeven heeft te maken met een lopende bezwaarzaak. Wij hebben tussentijds naar aanleiding van een brief van 13 augustus 2004 van de heer D. in telefonische gesprekken van 20 augustus 2004 en 30 augustus 2004 en in de brief van 1 september gemeld dat het uitkeringsdossier op dat moment in behandeling was op de afdeling Bezwaar en Beroep.
De afdeling Bezwaar en Beroep heeft aan de heer D. van alle relevante stukken kopieën gestuurd.

Hoogachtend,
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

B5.
Regiodirecteur AG B.-G.

Ontvangst tijd 11.Feb. 11:23


In bovenstaande brief staat dat ook (delen van) het medische dossier naar mij verstuurd worden, maar die heb ik nooit ontvangen. Die had ik trouwens ook niet gevraagd.

De Nationale Ombudsman stopt met de procedure zoals blijkt uit de onderstaande brief:

thumbnail thumbnail
de Nationale ombudsman

Datum 04 MAART 2005
Ons nummer 2004.09262 005
Bijlagen 2
Behandelend medewerker ###
Onderwerp beëindiging onderzoek

De heer D.

Geachte heer D.,

Op 3 november 2004 hebt u bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. De klacht is als volgt geformuleerd:

Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), te G. en B.:
- hem nog geen kopie van zijn hele UWV-dossier heeft verschaft, ondanks de toezegging in de brief van het UWV van 1 september 2004;
- hem pas op 28 oktober 2004 inzage heeft gegeven in de briefwisseling met verzoekers voormalig werkgever, terwijl zijn verzoek daartoe al dateerde van 10 mei 2004.

In het kader van het onderzoek naar uw klacht heeft de Nationale ombudsman op 9 december 2004 uw klacht per e-mail voorgelegd aan het UWV met de vraag of er een oplossing mogelijk was. Het UWV heeft in reactie daarop het volgende laten weten.

Het UWV heeft inmiddels alle stukken uit het uitkeringsdossier en het claimdossier gekopieerd en op 23 december 2004 naar u toegestuurd. Verder heeft het UWV de Nationale ombudsman laten weten dat het medisch dossier (of delen daarvan) eveneens in kopievorm naar u wordt toegezonden. Deze kopieën worden apart toegezonden omdat medische stukken de nodige zorgvuldigheid vragen (zie bijlage).

Het UWV heeft u naar aanleiding van uw verzoek om een kopie van uw dossier in eerste instantie bij brief van 19 augustus 2004 laten weten dat het UWV geen kopieën van dossiers mag verstrekken. Bij brief van 1 september 2004 heeft het UWV u laten weten dat dit niet juist is en u hiervoor excuses aangeboden. Tevens heeft het UWV uw klacht hierover gegrond verklaard. U heeft inderdaad inzage- en correctierecht. Aangezien het uitkeringsdossier in verband met de lopende bezwaarprocedure in behandeling is op de afdeling Bezwaar en beroep is met deze afdeling afgesproken dat zij u alle relevante stukken toestuurt. De afdeling Bezwaar en Beroep heeft u vervolgens op 26 oktober 2004 alle overige relevante stukken toegestuurd die nog niet in uw bezit waren. Daarnaast heeft het UWV u op 28 oktober 2004 nog kopieën uit uw dossier met betrekking tot correspondentie met uw werkgever toegezonden.

Ten aanzien van uw klacht dat het UWV u pas op 28 oktober 2004 inzage heeft gegeven in de briefwisseling met uw voormalig werkgever merkt het UWV op dat dit te maken heeft met de lopende bezwaarprocedure. Voor zover u eraan twijfelde of het UWV u in het verleden wel alle stukken van uw werkgever heeft doen toekomen, geeft het UWV aan dat er geen stukken meer in het uitkeringsdossier zitten naast de gegevens die het UWV u al eerder heeft toegestuurd. Uw klacht dienaangaande acht het UWV dan ook niet gegrond.

Uit het vorenstaande volgt dat het UWV uw verzoeken tot toezending van de door u verlangde kopieën van stukken uit uw dossier niet met de meeste voortvarendheid heeft afgehandeld en tevens aan u in eerste instantie verkeerde informatie heeft verstrekt over uw recht op inzage. Het UWV heeft uw klacht hierover gegrond verklaard en heeft u excuses hiervoor aangeboden. Tevens is inmiddels aan u een kopie van uw dossiers bij het UWV verstrekt.

Gelet op het vorenstaande ziet de Nationale ombudsman geen aanleiding het onderzoek verder voort te zetten, zodat is besloten dit onderzoek te beëindigen.

Een kopie van deze brief is gestuurd aan het UWV.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw mr. ### via telefoonnummer ###.

Hoogachtend,
DE SUBSTITUUT-OMBUDSMAN, ###
mr. ###


Toch zijn er nog veel dingen die niet kloppen. De stukken die het UWV naar mij toestuurde zijn nog steeds niet volledig. Dat het zolang duurde heeft niet te maken met een lopende bezwaarprocedure, en is wel degelijk een reden voor een klacht. De bewering dat mijn medisch dossier ook toegestuurd wordt, is zomaar door het UWV opgeschreven terwijl dat niet gedaan wordt. De bewering van het UWV dat alle brieven van de briefwisseling met mijn voormalig werkgever naar mij zijn toegestuurd bleek gelogen te zijn, enzovoorts.
Door tijdgebrek heb ik hier verder niets meer aan gedaan.

Laatste wijziging van deze bladzijde: oktober 2018.