Opvragen dossier

2004

Ik heb onderstaande brief aangetekend met ontvangstbevestiging verstuurd.

thumbnail
Aan: UWV B.
t.a.v. Afdeling ag
B.

19 juli 2004

Geachte mevrouw, heer,

Graag zou ik een kopie ontvangen van mijn dossier. Dit in verband met het schrijven van mijn bezwaarschrift.

Met vriendelijke groet,
D.


Hieronder de reactie op het opvragen van mijn dossier.

thumbnail
UWV
B.

De heer D.

Datum 10 augustus 2004
Van Afdeling arbeidsgeschiktheid

Onderwerp Uw brief de datum 19 juli 2004.

Geachte heer D.,

In uw brief de datum 19 juli 2004, vraagt u om een kopie van uw dossier. Helaas kunnen wij aan dit verzoek niet voldoen. Wij mogen geen kopieën verschaffen van dossiers.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Als u nog vragen heeft, dan kunt u ons bellen op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Het telefoonnummer is ### - ### (3 cent per min.).

Met vriendelijke groet,
Uitvoering werknemers verzekeringen
Mevr. B.
Medewerktster uitkeren


Daarop heb ik drie brieven verstuurd. Achtereenvolgens een klacht; een reactie op bovenstaande brief; en een brief aan de directie.

thumbnail
Aan: Centraal Klachtenbureau UWV
Amsterdam

13 augustus 2004
bijlagen:
* mijn verzoek voor een kopie van dossier, d.d. 19 juli 2004.
* reactie van UWV B., d.d. 10 augustus 2004.

Geachte mevrouw of heer,

Hierbij dien ik een klacht in.

Zoals uit de bijlagen blijkt zou ik graag een kopie ontvangen van mijn dossier, in verband met het schrijven van mijn bezwaarschrift.
Dat wordt echter geweigerd. Vanzelfsprekend is dat onjuist, omdat ik natuurlijk recht van inzage in mijn eigen dossier heb.

P.S.: Bij mij brief van 30 juli 2004 heb ik ook een klacht ingediend over inzage. Daarop heb ik nog geen reactie ontvangen.

Met vriendelijke groet,
D.thumbnail
Aan: UWV B.
Afdeling arbeidsgeschiktheid
t.a.v. mevr. B., medewerktster uitkeren
B.

(aangetekend met ontvangstbevestiging)

13 augustus 2004

Geachte mevrouw B.,

In uw brief van 10 augustus (afgedrukt op achterzijde) schrijft u dat u mij geen kopie van mijn dossier mag verschaffen. Toch zou ik graag een kopie van mijn dossier ontvangen.

Zou u er alsnog voor willen zorgen, dat een kopie van mijn dossier aan mij wordt toegezonden? Bij voorbaat dank.

P.S.: Voor de zekerheid heb ik mijn verzoek ook gedaan aan de afdeling Bezwaar en Beroep, en aan de directie, en heb ik een klacht ingediend.

Met vriendelijke groet,
D.thumbnail
Aan: UWV B.
t.a.v. de directie
B.

(aangetekend met ontvangstbevestiging)

13 augustus 2004
Bijlagen:
* mijn verzoek voor een kopie van dossier, d.d. 19 juli 2004.
* reactie van UWV B., d.d. 10 augustus 2004.

Geachte mevrouw, heer,

Zoals u in de bijlagen kunt lezen, heb ik een kopie van mijn dossier opgevraagd. Dat wordt echter geweigerd.
Zou u er alsnog voor willen zorgen, dat een kopie van mijn dossier aan mij wordt toegezonden? Bij voorbaat dank.

P.S.: Voor de zekerheid heb ik mijn verzoek ook gedaan aan de afdeling Bezwaar en Beroep, en nog eens aan de afdeling arbeidsgeschiktheid, en heb ik een klacht ingediend.

Met vriendelijke groet,
D.


Naar aanleiding van mijn brief aan de directie (hierboven) werd ik opgebeld op 20 augustus 2004 door mevr. B4, hoofd van afdeling arbeidsgeschiktheid.
Het dossier was bij de afdeling Bezwaar en Beroep, wat in een ander pand is. We spraken af, dat ik af zou wachten wat de afdeling Bezwaar en Beroep zou sturen, en dan aan die afdeling nog eens zou vragen om het hele dossier. Als dat problemen zou opleveren, dan kon ik contact opnemen.

Hieronder de telefoonnotitie die mevr. B4. maakte van het telefoongesprek. De term "BenB" staat voor de afdeling Bezwaar en Beroep.

thumbnail
uwv

Telefoonnotitie/rapport

datum 20-08-04
tijdstip
toestel
afdeling

ledenummer
registratienummer ###
gevalsnummer

door:
naam B4.   toestel


met:
adres poste. +wnpl. telefoon toestel

[ ] inkomend gesprek   [X] uitgaand gesprek

onderwerp
het gesprek wordt opgenomen

Ik heb dhr D. verteld dat 't dossier bij het bezwaarteam is
Hij heeft daar ook een verzoek neergelegd om 't dossier in kopie te mogen ontvangen
Van BenB heeft hij vandaag een brief ontvangen dat de stukken zsm toegestuurd worden.
Afgesproken dat wij dit afwachten.

Hij verwacht dat er stukken uit 't dossier zijn verdwenen.Hieronder staat een interne email over mijn dossier.

thumbnail
UWV

Van: B4.
Verzonden: woensdag 25 augustus 2004 6:31
Aan: B4.
Onderwerp: FW: Opvragen dossier

---Oorspronkelijk bericht---
Van: B4.
Verzonden: woensdag 25 augustus 2004 7:30
Aan: M.
Onderwerp: RE: Opvragen dossier

Beste L.,

Ik begrijp dat verzekerde ook aan jullie kantoor een aangetekende brief heeft verzonden.

De dossiers zijn verleden week naar afd. B&B verzonden.
Verzekerde had een brief naar de directie verzonden.
Deze heb ik via A. ontvangen.
Ik heb verzekerde gebeld, het gesprek is opgenomen.
Hij had 3 brieven verzonden. De afd. B&B was de eerste die gereageerd had.
Hij had een brief van bezwaar gehad dat hij zijn stukken z.s.m. zou ontvangen.
Verzekerde wilde een kopie van beide dossiers ontvangen omdat hij vermoedt dat wij niet alles hebben wat hij wel bewaard heeft.
Ik heb met hem afgesproken dat wij de acties van de afd. B&B afwachten.

Hij ging accoord met mijn voorstel.

Vriendelijke groet,
B4.

---Oorspronkelijk bericht---
Van: M.
Verzonden: dinsdag 24 augustus 2004 15:58
Aan: B4.
Onderwerp: Opvragen dossier

W.,

Het dossier van de heer D. (sofi ###, reg.nr.: ###) zou via B&B terug moeten zijn op de afdeling.
Wil jij eens kijken waar het dossier is?
Ik heb het betaaldossier in verband met een klacht met voorrang nodig.

Met vriendelijke groeten

M.
staf procesbegeleider
UWV G.Vervolgens ontving ik een brief, dat het werd samengenomen met mijn andere klacht.

thumbnail
UWV
Amsterdam

Datum 26 augustus 2004
Van Centraal Klachtenbureau UWV
Ons kenmerk Klachtnummer 2004.08.0364

De heer D.

Onderwerp
Informatie over de afhandeling van uw klacht

Geachte heer D.,

Op 13 augustus 2004 zond u ons een brief.

Wij hebben uw brief opgenomen onder hetzelfde klachtnummer als uw brief van 30 juli 2004.

Uw brief hebben wij ter afhandeling doorgezonden naar de manager, die verantwoordelijk is voor de afhandeling van uw klacht.

Hoogachtend,
Uitvoering Werknemersverzekeringen
###
Mw. S.
Cliëntenservice & Communicatie


Op 30 augustus 2004 werd ik opgebeld door het UWV, dat een brief van het klachtenbureau was ontvangen. Het dossier lag nog steeds bij de afdeling Bezwaar en Beroep, en die afdeling zou mij de relevante stukken opsturen. Daarop heb ik geantwoord dat ik het hele dossier wilde. Ik kreeg te horen dat bij zo'n groot dossier dat meestal niet gedaan wordt. Verder heb ik gezegd, dat de brief van het UWV van 10 augustus 2004 niet correct is, omdat men mij had kunnen vertellen waar ik dan wel mijn dossier kon opvragen. Afgesproken werd, dat het UWV zou zeggen, dat die brief van 10 augustus 2004 niet helemaal correct was, en dat mijn verzoek voor een kopie van het dossier bij de afdeling Bezwaar en Beroep ligt. En als ik niet het hele dossier zou ontvangen, zal ik nog proberen het hele dossier op te vragen, of anders daarmee naar de Nationale Ombudsman te gaan.

Hieronder staat een interne brief van het UWV.

thumbnail
Datum 30 augustus 2004
Van K.
Ons kenmerk

Onderwerp
Klacht van de heer D.

Naar aanleiding van de binnengekomen klacht (er was al een aangetekende brief van 13 augustus 2004 binnengekomen) heb ik de kwestie nog eens bekeken.
B4. had naar aanleiding van de brief al contact gehad met deze cliënt. Zie notitie. Omdat B4. met vakantie ging de zaak nog eens bekeken.

B&B gebeld op 30-8-04. Het betaaldossier was daar bekend. Gesproken met mw. B.. De zaak wordt behandeld door mw. Y. (zij start op 5-9-04). Er worden kopieën gestuurd van alle relevante stukken aan cliënt.
• De heer D. gebeld en hem medegedeeld dat de relevante stukken worden verstuurd (hij wil alle stukken gekopieerd; zijn dossier bevat wel 1000 pagina's). Ik heb nogmaals herhaald dat er alleen relevante stukken worden verstuurd. Hij wil alleen ten aanzien van deze brieven antwoord krijgen dat de eerdere brief van het UWV niet juist was. Ik meldde hem dat hij de brief krijgt. Het gesprek is opgenomen.
• In het kader van inzage- en correctierecht heb ik B & B gebeld op 30-8-04 in hoeverre we gebonden zijn aan de hoeveelheid kopieën. De heer Z. zoekt e.e.a. uit en belt terug. Op 1 september 2004 belt G. terug en deelt mij mede dat er een besluit ligt met de nodige info.
• Op 1 september 2004 rond ik de klachtenbrief af en stuur de brief door aan M..
• Op 1 september 2004 stuur ik een afschrift naar B4., B., M. en B. (secretariaat B & B).


Op bovenstaande brief was later het volgende erbij gezet:

thumbnail thumbnail
• Aanvullende informatie op 5 oktober 2004:
Naar aanleiding van een mailtje van M.:
Beste allemaal,
Zie bijgaand nieuwe klacht. Vorige keer is de afhandelingsbrief opgesteld door A..
A.: wil jij nakijken of inmiddels het dossier gekopieerd is en in bezit van de heer D.? In zijn nieuwe klachtbrief van 28 september staat dat hij nog niets heeft ontvangen.
L.: Cliënt heeft gevraagd naar de correspondentie met zijn voormalig werkgever.
E.e.a. zou voorgelegd zijn aan de stafpb?
Graag jullie bericht.

Vervolgens heb ik contact gehad met S..
Hij diepte een fax op en deelde mij mede dat de relevante stukken die zij gestuurd hebben, niet toereikend zijn. Hij zal er voor zorgen dat het gehele dossier (Bezwaar) alsnog wordt gekopieerd. Moet hij dan ook nog alle stukken van het betaaldossier hebben dan komt hij onze kant op.
Ik heb N. op 5-10-04 ingelicht.
B4.a een kopie gestuurd van de mail aan N. en van deze notitie.


Vervolgens ontving ik de onderstaande brief van mijn regionale UWV kantoor:

thumbnail thumbnail
UWV
G.

Datum 1 september 2004
Van Klachtenafhandeling AG
Ons kenmerk 2004.08.0364

De heer D.

Onderwerp
Afhandeling klacht

Geachte heer D.,

Naar aanleiding van uw klacht en uw aangetekende brief van 13 augustus 2004 delen wij u het volgende mede.

Uw brief en uw klacht richten zich op de brief van het UWV van 10 augustus 2004. In deze brief wordt u medegedeeld dat wij niet aan uw verzoek, gedateerd op 19 juli 2004, voldoen. Er mogen geen kopieën van het dossier worden verschaft. U reageert in beide brieven dat bovengenoemd standpunt onjuist is, omdat u het recht van inzage hebt.

Inderdaad heeft u recht op het zogenaamde inzage- en correctierecht. Dit betekent dat u recht heeft op inzage in alle gegevens die over u bewaard worden. Dit inzagerecht houdt tevens in dat u recht heeft op kopieën van stukken die u daaruit vraagt. Wel is er bepaald dat niet alle kopieën kosteloos kunnen worden verstrekt. In het Besluit van 13 juni 2001 tot vaststelling van de vergoeding van de kosten als bedoeld in de artikelen 39 en 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp) staat vermeld dat de vergoeding voor de kosten van het bericht bedraagt EUR 0.23 per pagina met een maximaal bedrag van EUR 4.50 per bericht. Verder is er geregeld dat er een redelijke vergoeding in rekening kan worden gebracht indien het afschrift bestaat uit meer dan honderd pagina's, met dien verstande dat deze vergoeding ten hoogste EUR 22.50 bedraagt.

Dit betekent dat de eerdere brief van het UWV niet juist is gesteld. Wij bieden daarvoor onze excuses aan.

Voorts delen wij u nog mede dat wij u in beide telefonische gesprekken van 20 augustus 2004 en 30 augustus 2004 hebben gemeld dat het uitkeringsdossier op dit moment in behandeling is op de afdeling Bezwaar en Beroep. Met u en met de afdeling Bezwaar en Beroep hebben wij afgesproken dat de afdeling Bezwaar en Beroep u van alle relevante stukken kopieën stuurt.

U heeft in de eerdergenoemde gesprekken aangegeven dat u akkoord gaat met de verdere gang van zaken betreffende het verkrijgen van de kopieën. U wordt te zijner tijd door de afdeling Bezwaar en Beroep verder op de hoogte gesteld.

Het bovenstaande overziend achten wij uw klacht gegrond.

Indien u het niet eens bent met de afhandeling van de klacht, kunt u contact opnemen met de Nationale ombudsman. Het adres is:
Nationale ombudsman,
Postbus ###
Den Haag.
U kunt ook bellen met het gratis telefoonnummer ###.

Hoogachtend,
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Mr. G2. MBA
Regiodirecteur AG regio Zuid West Zuid


Op 29 september 2004 belde ik naar het algemene telefoonnummer, en ik wilde doorgeven aan de afdeling Bezwaar en Beroep dat ik bij het opvragen van mijn dossier het hele dossier bedoelde. Ik werd niet doorverbonden, maar men zou het doorgeven, en ik zou nog wel teruggebeld worden.

Omdat ik niet werd teruggebeld, heb ik vrijdagmiddag om 5 uur 's middags de volgende fax verstuurd.

thumbnail
Aan: UWV B.
afdeling Bezwaar en Beroep
zo mogelijk t.a.v. B.


Per fax: ###

Uw kenmerk: B&B ###
Betreft: ter informatie: ik wil het hele dossier.
1 oktober 2004

Beste B.,

Voor alle duidelijk wil ik melden, dat bij het opvragen van een kopie van mijn dossier, ik het hele dossier bedoel.

Ik had u dit even telefonisch willen doorgeven, en heb daarover op 29 september gebeld naar het algemene UWV nummer. Mij werd verteld dat ik teruggebeld zou worden, maar aangezien dat niet gebeurde, stuur ik u deze fax.

Tevens heb ik vanaf 10 mei 2004 een verzoek lopen voor inzage in de correspondentie met mijn voormalige werkgever. Dat verzoek heb ik apart gehouden, omdat ik dacht dat die correspondentie niet tot het medische of juridische dossier behoorde. Wellicht kunt u meteen aan dat verzoek voldoen door mij een volledige kopie van alle op mij betrekking hebbende dossiers toe te sturen.

Met vriendelijke groet,
D.


Van het UWV, van de afdeling bezwaar & beroep, kreeg ik een brief van 26 oktober 2004, waarin staat dat ze mij het hele dossier niet willen toesturen.

Zoals afgesproken tijdens een telefoongesprek op 20 augustus 2004 belde ik op 28 oktober 2004 het algemeen telefoonnummer van het UWV. Zij konden mij niet doorverbinden met mevr. B4., maar zij zou terugbellen.

Hieronder staat het interne email bericht naar aanleiding van het telefoongesprek.

thumbnail thumbnail
uwv

Van: D3.
Verzonden: donderdag 28 oktober 2004 11:41
Aan: B4.; B4
Onderwerp: FW: 002012: Terugbelverzoek - ### - UWV telefoon   toestel: 346

Opvolgingsmarkering: Follow Up
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Wilma.,

svp snel afhandelen!!

blh heeft kopieën nog steeds niet!!

---Oorspronkelijk bericht---
Van: KCCCR### [SMTP:KCCCR###]
Verzonden: donderdag 28 oktober 2004 11:59
Aan: BOAGB.###
Onderwerp: 002012: Terugbelverzoek - ### - UWV telefoon toestel: 346

Bericht van het KCC verzonden door KCCCR.

Onderstaande specifieke vraag is binnengekomen via het KCC en kon daar niet beantwoord worden:

vraag:
Klant wil een copie van zijn wao-dossier. Hij zou 5 aangetekende brieven hierover hebben verzonden en heeft volgens zijn zeggen nog geen bericht ontvangen. (Zie transactie 3000)

Klant ontvangt bericht.

Deze vraag is bereikt door de volgende structuur te volgen:
- Thema: WAO Werknemer (Backoffice)
- Subthema: Formulieren (WAO)
- Onderwerp: Hoe vaak per jaar moet ik het inlichtingenformulier invullen?

De n.a.w. gegevens van de vragensteller zijn als volgt:
voornaam: ###
voorletters:
achternaam: D.
partnernaam:
sofinummer: ###
geslacht: Man
geboortedatum: ###
overlijdensdatum:
straatnummer + huisnummer: ###
postcode + plaatsnaam: ###
telefoon: ###

naam van de beller: Gelijk aan contactnaam
relatie beller-klant: Beller is klant

terugbel informatie (indien informatie niet aanwezig dan niet terugbellen):
Telefoonnummer voor terugbellen: ###

Deze vraag is in het KCC behandeld door S. (KCC G.) op 28-10-2004,11:44:15


Ik ga zelden boodschappen doen, maar diezelfde dag ging ik bij de overbuurman bakken kopen om mijn eigen dossier in te doen. Ik dacht dat het UWV tussen 13.00 en 13.30 niet zou bellen, maar toen ik even weg was belde mevr. B4. terug. Zij vertelde mijn moeder dat zij het dossier vorige week had opgestuurd. Omdat ik dat niet had ontvangen, zou zij het nog eens opsturen.

Hieronder staat het verslag van het telefoongesprek:

thumbnail
UWV

Telefoonnotitie/rapport

datum 28-10-04
tijdstip
toestel
afdeling
ledenummer
registratienummer ###
gevalsnummer
door: naam B4.   toestel
met: naam mevr. D.
adres
postc. + wnpl.
telefoon ###   toestel
[ ] inkomend gesprek   [X] uitgaand gesprek
onderwerp Meneer wou even weg
Zij zou haar man vertellen dat ik het vandaag aan hem opstuur.In mijn dossier zat ook nog een notitieblaadje wat hier waarschijnlijk mee te maken heeft. Hieronder staat de tekst van het notitieblaadje

thumbnail
S.

Dit zijn de kopieën die ik naar M. verzonden heb.
vr gr
B4.


De volgende dag ontving ik een brief van 28 oktober 2004 van haar met 5 brieven van de briefwisseling met mijn werkgever (dat was mijn andere verzoek aan het UWV).

Ik had dus nog steeds mijn hele dossier niet, daarom diende ik een klacht in bij De Nationale Ombudsman, dat werd mijn 3e klacht bij De Nationale Ombudsman.

Laatste wijziging van deze bladzijde: november 2004