Klacht tegen keuringsarts L6.

2000

De volgende klacht diende ik in tegen keuringsarts L6.:

thumbnail thumbnail
Aan: G.
t.a.v. dhr. M3., districtsdirecteur

25 maart 2000

onderwerp: klachtenprocedure

Geachte heer M3.,

Klacht
Hierbij dien ik een klacht in tegen verzekeringsgeneeskundige L.. Hij heeft fouten gemaakt die hij als arts niet had mogen maken, hij heeft onjuiste gegevens opgeschreven, en hij heeft op verkeerde wijze op mij ingepraat.

Aanleiding
De aanleiding voor deze klacht is een lopende beroepszaak over de keuring van 1999, door dokter K.. Hij heeft zich daarbij (mede door een onvolledig dossier) gebaseerd op onjuiste gegevens, zoals die door dokter L. zijn opgeschreven. Alhoewel ik dat dokter K. kwalijk neem, lijkt het mij juist, om eerst een klacht tegen dokter L. in te dienen.

Opsomming van klachten

1) mechanisch-funktionele stoornis
Reumatoloog S. schrijft in zijn rapport van 23 augustus 1993, dat er sprake is van een mechanisch-funktionele stoornis.

Dokter L. neemt in zijn rapportage van 20 juni 1996 die term over, met een uitroepteken achter het woord "functionele". Hij vertelde mij dat die term betekent dat het psychisch is, en dat de reumatoloog dus heeft vastgesteld dat het een psychisch probleem is.

Reumatoloog S. schrijft in zijn brief van 18 decenber 1997, dat die term niet op psychische problemen betrekking heeft. Daarnaast heb ik ook nog eens aan een andere specialist gevraagd hoe de term mechanisch-funktionele stoornis verkeerd uitgelegd kan worden. Die arts vertelde mij, dat een functionele stoornis of functie-stoornis normaal gebruikte medische termen zijn, die op lichamelijke problemen betrekking hebben.

Dokter L. heeft naar mijn mening een verkeerde uitleg aan die term gegeven, en daarmee een fout gemaakt, die hij als arts niet had mogen maken.

2) arbeidsongeschiktheidsprofiel, FIS
In het verslag van de keuring van 21 maart 1997 staat dat het FIS niet wordt beïnvloed. Daarmee heeft dokter L. heeft het denkbeeldige FIS, met het bijbehorend denkbeeldige arbeidsongeschiktheidsprofiel geïntroduceerd.

3) geen hogere uitkering om evenwicht niet te verstoren
In de rapportage van 20 juni 1996 schrijft dokter L., dat het niet wenselijk lijkt, om in het labiele evenwicht veranderingen aan te brengen.

Ik werkte toen voor 50%, en mijn arbeidsongeschiktheidspercentage was 15-25%. Er was dus een financieel gat van 25-35%. Hij vertelde mij dat hij dat bewust in stand liet, omdat dat voor mijn eigen bestwil was.

Dat vind ik een onrechtvaardige redenatie.

4) financiële aspect met werkgever regelen
Dokter L. vertelde mij in 1997, dat hij financieel niets voor me kon doen, en dat ik het financiële aspect met mijn werkgever moest regelen.

Dat lijkt mij niet correct. Ten eerste omdat dokter L. mijn gezondheid moet bepalen, en niet mijn uitkering. Ten tweede, omdat een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid een zaak is van het G., en niet van de werkgever.

5) wel toename klachten
In 1996 heb ik dokter L. verteld, dat mijn klachten het afgelopen half jaar waren toegenomen, maar dat ik nog niet wist of het structureel was. Hij schrijft echter in zijn rapport van 20 juni 1996, dat mijn gezondheid niet beter noch slechter is geworden.

6) surmenage
In het rapport van 20 juni 1996 heeft dokter L. de vrijheid genomen om de term 'surmenage' te gebruiken. Dat is naar mijn mening niet op feiten gebaseerd.

Graag verneem ik van u, op welke punten u deze klacht gegrond vindt.

Met vriendelijke groet,
D.


Mijn klacht bij punt 5 bleek achteraf niet juist, ik heb een paar dingen door elkaar gehaald. Ik heb wel verteld dat de afgelopen winter mijn gezondheid meer problemen gaf dan anders. Maar ik heb niet gezegd dat ik nog niet wist of het structureel was (dat had ik in die periode tegen mijn chef op het werk gezegd).

Hieronder staat de ontvangstbevestiging van mijn klacht.

thumbnail
gak nederland bv
Directie Goes
GOES

de weledele heer D.

Contactpersoon mw. H.
Telefoonnummer ###
Faxnummer ###
Ons kenmerk kl20021
Datum 29 maart 2000
Uw brief van 25 maart 2000

Betreft: uw klacht

Geachte heer D.,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief van 25 maart 2000.

Naar de inhoud van uw klacht wordt door mij onderzoek gedaan. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, neem ik nader contact met u op.

Wilt u nadere inlichtingen over de regeling met betrekking tot klachtenbehandeling dan kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat, mevrouw H..

Hoogachtend,
M.
districtsdirecteur


Uit een reactie van de uitvoeringsinstelling blijkt dat de klacht niet in behandeling word genomen, omdat het meer dan een jaar geleden was. Ik stuurde toen de volgende brief:

thumbnail
Aan: G.
t.a.v. dhr. M., districtsdirecteur

30 juni 2000

Uw kenmerk: kl20021

Geachte heer M.,

Hierbij doe ik een beroep op u, als verantwoordelijke, om aan mij een medische term te verduidelijken. Zou u zo vriendelijk willen zijn, om de volgende vragen te beantwoorden?

1) Wat betekent de term "functionele stoornis"?, en dan vooral, of dit altijd op psychische problemen betrekking heeft of niet.

2) Is dit anders voor de term "mechanisch-funktionele stoornis"?

De aanleiding voor deze vragen is mijn klacht van 25 maart 2000 (kl20021), die niet in behandeling is genomen.

Met vriendelijke groet,
D.thumbnail
g. bv
Directie G.
G.

de weledele heer D.

Contactpersoon mw. H.
Ons kenmerk kl20021
Datum 3 juli 2000
Uw kenmerk ###
Uw brief van 30 juni 2000

Betreft: uw brief van 30 juni 2000

Geachte heer D.,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief van 30 juni 2000. Zo spoedig mogelijk neem ik nader contact met u op.

Hoogachtend,
G. bv
M.
regiodirecteur


In een brief van de districtsdirecteur schrijft hij, dat hij de klacht niet in behandeling neemt, en dat ik ergens anders mijn vraag moet stellen.
Ik diende vervolgens een klacht tegen de districtsdirecteur in, om hem zo over te halen toch mijn brief te beantwoorden.

thumbnail
Aan: G.
Onderwerp: klachtenprocedure

15 augustus

onderwerp: klachtenprocedure

bijlagen:
• klacht tegen verzekeringsgeneeskundige, d.d. 25 maart 2000.
• ontvangstbevestiging, d.d. 29 maart 2000.
• reactie op klacht, d.d. 31 maart 2000.
• brief aan de regiodirecteur, d.d. 30 juni 2000.
• ontvangstbevestiging, d.d. 3 juli 2000.
• reactie op brief, d.d. 14 juli 2000.


Geachte mevrouw, heer,

Klacht
Omdat regiodirecteur M., van het kantoor G., mijn vragen in mijn brief van 30 juni 2000 niet heeft willen beantwoorden, dien ik hierbij een klacht in.

Toelichting
Een verzekeringsgeneeskundige heeft mogelijk misbruik gemaakt van zijn kennis en macht, door een foutieve uitleg te geven over de term "mechanisch-funktionele stoornis". Omdat de regiodirecteur verantwoordelijk is voor de gang van zaken, en omdat er een medicus in de staf zit, lijkt het mij de verantwoording van de regiodirecteur, om dit probleem op te lossen.

Mijn vraag aan u is, of u regiodirecteur M. ertoe wilt bewegen, om alsnog mijn brief van 30 juni 2000 te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
D.thumbnail
g.

De heer D.

Contactpersoon N.

Ons kenmerk 200008 015 dn
Datum 1 september 2000
Uw kenmerk
Uw brief van 15 augustus 2000


Geachte heer D.,

Met verwijzing naar uw brief van 15 augustus 2000, waarin u een klacht indient over het niet beantwoorden van uw brief van 30 juni 2000 door de regiodirecteur van het kantoor G., delen wij u mede dat wij hier een onderzoek naar hebben ingesteld.

U vraagt in uw brief van 30 juni om de uitleg van een medische term. De heer M3. wil u die uitleg niet geven gezien de uitgebreide correspondentie de reeds tussen u en het kantoor G. loopt, en gezien het feit dat de door u gevraagde uitleg hetzelfde onderwerp raakt als waarover reeds een beroepszaak loopt.

Wij hebben geen aanknopingspunten gevonden om een ander standpunt in te nemen. Uw klacht achten wij derhalve ongegrond.

Wanneer u geen genoegen neemt met de beantwoording van uw klacht dan kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman.

De Nationale Ombudsman is een onafhankelijke instantie die gedragingen van overheidsorganen en andere instanties, belast met publieke taken, onderzoekt en beoordeelt.

Het postadres van deze instantie is Nationale Ombudsman, Postbus ###, Den Haag.

Wij vertrouwen erop u hiermede naar behoren te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
O?.


De uitvoeringsinstelling is dus niet bereid om de problemen rond de medische term "mechanisch-funktionele stoornis" op te lossen.
Ik zag geen andere mogelijkheid, dan dat aan het Medisch Tuchtcollege voor te leggen. Maar eerst geef ik de keuringsarts via een serieuze brief de gelegenheid om de problemen op te lossen.

Later bleek dat in mijn dossier de eerste pagina van onderstaande brief zit. Voor zover ik weet heb ik die brief niet ontvangen.

thumbnail
G. G.

De heer D.

Contactpersoon V.
Datum 15 november 2001

Betreft: Gegrondverklaring klacht door ombudsman

Geachte heer D.,

Uw klacht over het niet automatisch een inhoudelijk onderzoek te starten n.a.v. de door u ingediende klacht bij ons G. kantoor is door de ombudsman gegrond verklaard. Althans de ombudsman acht de brief van dhr M. van 14 juli als reactie op de brieven van verzoeker van 23 juni en 30 juni niet juist. Ten eerste omdat de eerste klacht als terecht werd aangemerkt en de tweede brief geen klachtbrief was, maar een brief waarin het G. een vraag werd gesteld. Als het G. de brief van verzoeker niet had willen beantwoorden had het G. dit ook in een gewone brief kunnen beantwoorden.

Op uw klachtbrief van 30 juni is dus al gereageerd in onze brief van 14 juli 2000
T.a.v. uw brief van 30 juni kan ik u mededelen dat wij niet in zullen gaan op uw vragen m.b.t. deze kwestie.
U heeft op 14 juni 1999 al de discussie geopend over deze termen door een correctieverzoek in te dienen. ( overigens uw goed recht) Wij hebben het correctierecht naar behoren toegepast. Op 5 augustus 1999 gaat u door met vragen stellen en vervolgens worden wij zelfs hierin benaderd door de registratiekamer. M.i. hebben wij naar behoren geantwoord zowel naar u als naar de registratiekamer. Indien u stelt dat het achterliggende probleem is dat wij ons baseren op onjuiste gegevens kan ik u mededelen dat tegen beslissingen bezwaar en beroep openstaan alwaar u de mogelijkheid geboden wordt hierover in discussie te treden. Om te voorkomen dat we op deze wijze brieven over en weer blijven sturen verzoek ik u indien u nog brandende vragen heeft met mij op het G. kantoor een afspraak te maken ter beantwoording hiervan.Laatste wijziging van deze bladzijde: december 2006