Klacht tegen uitvoeringsinstelling G.

2000

De uitvoeringsinstelling heeft in de Uitspraak van de Centrale Raad van Beroep de opdracht gekregen om een nieuwe beslissing te nemen. Maar er gebeurde niets, dus maar eens een klacht ingediend.

thumbnail
Aan: G.
t.a.v. dhr. M., districtsdirecteur

23 juni 2000

onderwerp: klachtenprocedure

Geachte heer M.,

Hierbij dien ik een klacht in, betreffende het niet willen en/of kunnen nemen van een zorgvuldige beslissing.

Op dit moment ben ik bezig met mijn 6e beroepszaak, over een keuring van vorig jaar. Er is echter nog geen geldige beslissing genomen over mijn ziekmelding van 5 maart 1997.

Graag verneem ik van u, of u deze klacht gegrond vindt.

Met vriendelijke groet,

D.


Hieronder staat eerst de ontvangstbevestiging van mijn klacht.

thumbnail
gak nederland bv
Directie Goes
Goes

30-6 overhandigd aan st va

de weledele heer D.

Contactpersoon mw. H.
Telefoonnummer ###
Faxnummer ###
Ons kenmerk kl20038 Datum 28 juni 2000
Uw kenmerk ###
Uw brief van 23 juni 2000

uw Geachte heer D.,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief van 23 juni 2000.

Naar de inhoud van uw klacht wordt door mij onderzoek gedaan. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, neem ik nader contact met u op.

Wilt u nadere inlichtingen over de regeling met betrekking tot klachtenbehandeling dan kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat, mevrouw H..

Hoogachtend,
Gak Nederland bv
M.
regiodirecteurthumbnail thumbnail
g.
Directie

de weledele heer D.

Ons kenmerk hm/evh
Datum 14 juli 2000
Uw kenmerk
Uw brieven van 23 juni 2000


Betreft: uw correspondentie

Geachte heer D.,

In het afgelopen jaar hebt u zich schriftelijk een groot aantal malen met een klacht tot mij gewend. Voor alle helderheid: het is uw goed recht gebruik te maken van de mogelijkheid u te beklagen. Daarnaast beschouwen wij in zijn algemeenheid klachten van klanten als gratis adviezen en kansen gericht op de verbetering van onze prestaties. Vanwege het zo serieus nemen van onze cliënten is het in behandeling nemen van klachten een arbeidsintensieve zaak. Het grote aantal klachten van u had tot gevolg dat er al heel veel extra energie in uw "dossier" is gestoken.

Dit gegeven, in relatie tot de aard van uw klachten, heeft mij doen besluiten voortaan niet automatisch een inhoudelijke behandeling van uw klacht te starten. Klachten die mijns inziens slechts procedureel dan wel formeel van aard zijn en volgens mij geen inhoudelijke betekenis hebben draag ik niet ter behandeling op aan mijn medewerkers.

In die zin zult u van mij geen nadere reactie ontvangen op uw brief d.d. 30 juni jl.. Voor zover u vragen heeft over de betekenis van allerlei medische terminologie adviseer ik u deze elders te stellen. Voor wat betreft uw brief van 23 juni waarin u zich beklaagt over het uitblijven van een beslissing is uw klacht terecht. Binnen een week ontvangt u formeel een beslissing.

Wanneer u geen genoegen neemt met de afhandeling van de klacht, dan kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman is een onafhankelijke instantie die gedragingen van overheidsorganen en andere organisaties, belast met publieke taken, onderzoekt en beoordeelt.

Het postadres van deze instantie:
Nationale Ombudsman, Postbus ###, Den Haag.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
M.
regiodirecteur


Op dat moment liep er een klachtenprocedure bij de Nationale Ombudsman. Mijn advocaat voegt bovenstaande brief toe aan de klachtenprocedure, middels zijn brief van 20 juli 2000.
Uiteindelijk oordeelde de De Nationale Ombudsman dat de bovenstaande brief niet juist was.

Laatste wijziging van deze bladzijde: december 2006