Serieuze brief aan keuringsarts L6.

2000


thumbnail
Aan: G.
t.a.v. dhr. L6., verzekeringsgeneeskundige

(aangetekend)

5 december 2000
bijlagen:
rapport van reumatoloog S8., d.d. 23 augustus 1993.
brief van reumatoloog S8., d.d. 15 november 1993.
rapportage algemeen, d.d. 20 juni 1996.
• medische kaart, d.d. 1997, handgeschreven.
• medische kaart, d.d. 1997, uitgewerkt, met correctie.
brief van reumatoloog S8., d.d. 18 december 1997.

Geachte dokter L.,

In de bijlagen vindt u rapporten van uzelf, en van reumatoloog S.. U beweerde dat door dokter S. zou zijn vastgesteld dat het psychisch was. In uw rapportage van 20 juni 1996, neemt u de term "mechanisch funktionele stoornis" over, met een uitroepteken achter het woord "functionele". U noteert op 21 mei 1997: "Hij denkt dat er mechanisch iets is en zowel de behandelaars als ik denken dat het functioneel is. (behandelaars zijn psychiater, orthopead, reumatoloog, huisarts)".

Als arts zou u moeten weten wat een "functionele stoornis" is. Naar mijn mening had u dan ook de term "mechanisch-funktionele stoornis" juist moeten interpreteren. Ook uit de rest van de rapportage, en met name de adviezen die dokter S. opschreef, blijkt nogmaals duidelijk wat de specialist bedoelde.

Ten overvloede heeft dokter S. in zijn brief van 18 decenber 1997 de term "mechanische funktionele stoornis" verduidelijkt.

Bent u bereid om uw fout toe te geven?

Indien u daartoe niet bereid bent, bent u dan bereid om u daarvoor bij het Medisch Tuchtcollege te verantwoorden? Ik hoop niet dat u het zo ver laat komen, omdat dat mij veel moeite zou kosten. Indien u het wel zo ver laat komen, dan zal ik mijn klaagschrift aanvullen met andere dingen, waar ik zoal mijn bedenkingen bij heb.

Met vriendelijke groet,
D.thumbnail
Directiesecretariaat

De heer D.

Contactpersoon V.
Datum 10 januari 2001
Uw brief van 5 december 2000

Geachte heer D.,

Zoals al eerder vermeld in de brief van mijn collega de heer M3., nemen wij geen klachten van u die slechts procedureel dan wel formeel van aard zijn of geen inhoudelijke betekenis hebben in behandeling. Wederom tracht u een discussie te starten maar nu weer met een andere medewerker over de betekenis van een woord. Nu echter over een woord dat gebruikt is in een rapportage uit 1996. Ook in de brief van 14 juli jl. werd u al verzocht deze vragen elders te stellen. Wij zullen niet ingaan op uw vragen.

Wanneer u geen genoegen neemt met de afhandeling van de klacht, dan kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman is een onafhankelijke instantie die gedragingen van overheidsorganen en andere organisaties, belast met publieke taken, onderzoekt en beoordeelt.

Het postadres van deze instantie: Postbus ###, DEN HAAG.

Hoogachtend,
H.
regiodirecteur


Door bovenstaande brief, weet ik niet of keuringsarts L. mijn serieuze brief gelezen heeft. Daarom vraag ik hieronder, bij punt 2, dat nog eens.

thumbnail
Aan: G.
Directiesecretariaat
t.a.v. stafarts V.

(aangetekend)

25 januari 2001

Geachte dokter V.,

1)   Tot op heden is het G. in gebreke gebleven om mijn advocaat (of mij) een copie te doen toekomen van de rapportage van het medisch onderzoek van 15 februari 2000.
In de beslissing van 14 juli 2000 wordt daaraan gerefereerd.
Wil u mij binnen twee weken alsnog een copie van die rapportage toesturen?

2)   Kunt u mij laten weten, of dokter L. kennis heeft genomen van mijn brief van 5 december 2000? Het lukt mij niet om hem daarover telefonisch te benaderen.

Met vriendelijke groet,
D.


Op punt 2, kreeg ik geen antwoord, maar wel een brief van de directeur waarin hij schrijft, dat de medewerkers van de uitvoeringsinstelling niet zomaar met mij mogen praten.

Het is dan toch zover gekomen, dat ik een klacht bij het Medisch Tuchtcollege heb ingediend.

Laatste wijziging van deze bladzijde: januari 2001