5-jaarlijkse herkeuring

1999

In mijn agenda had ik geschreven, dat ik een herkeuring moest aanvragen. Zonder verder na te denken, heb ik een brief met een verzoek voor verlenging van mijn uitkering verstuurd:

thumbnail
Aan: G.
Kantoor G.
t.a.v. Afdeling WAO

(aangetekend)

15 februari 1999

Geachte mevrouw, heer,

Hierbij vraag ik verlenging van mijn uitkering aan.

Volgens mijn gegevens zal over enige tijd de termijn verstreken zijn, zodat ik hierbij verlenging aanvraag.

Met vriendelijke groet,
D.


Toen ik in 2004 mijn dossier had opgevraagd, bleek dat bij bovenstaande brief er wat bij was geschreven:
thumbnail
05 MAART 1999
tel info belh:
Belh is nog steeds in dienst van C. BV M.
er loopt een gerechtelijke procedure tegen wg.

B.
claimbehandelaar
cluster A.G. Dk G.
Dat er een gerechtelijke procedure tegen mijn werkgever zou lopen is echter niet juist.

Vervolgens ontving ik een vragenlijst, die ik in moest vullen:

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
g. nederland bv

Persoonlijke vragenlijst medisch/arbeidskundig

Geachte heer, mevrouw,

In opdracht van LISV dient G. Nederland bv een advies te geven inzake de mate van uw arbeidsongeschiktheid in het kader van de aaw/wao en de mogelijkheden tot reïntegratie in het arbeidsproces. Hiervoor zijn per 1 augustus 1993 nieuwe regels opgesteld.

U heeft van ons een uitnodiging ontvangen voor een medisch of arbeidskundig onderzoek in verband melde bepaling van de mate van uw arbeidsgeschiktheid en de mogelijkheden tot reïntegratie in het arbeidsproces.

Uit ervaring weten wij dat er tijdens spreekuurcontacten veel zaken aan de orde moeten komen die betrokkenen in de regel op dat moment niet paraat hebben. Vandaar dat wij besloten hebben alle verzekerden een vragenlijst toe te sturen. Op deze vragenlijst treft u onderwerpen aan die onmisbaar zijn voor onze oordeelsvorming en standaard bij alle verzekerden opgevraagd dienen te worden. Thuis kunt u de vragen op uw gemak beantwoorden en zonodig zaken opzoeken. Bijkomend voordeel van de vragenlijstprocedure is het feit dat er tijdens de contacten tussen u en de arts of de arbeidsdeskundige meer tijd kan worden besteed aan de communicatie en aan het belangrijkste aspect in de gevalsbehandeling, namelijk de belastbaarheid in relatie tot het kunnen verrichten van arbeid.

Wij verzoeken u deze vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen (ook als u ai eerder een dergelijke lijst hebt ingevuld) en bij het spreekuur mee te nemen.
A.u.b. niet vergeten!

Uiteraard worden de door u verstrekte gegevens als vertrouwelijk bestempeld en uitsluitend gebruikt voor bovengenoemde beoordeling, uiteraard met de daarvoor vereiste zorgvuldigheid. De vragenlijst wordt opgeborgen in uw persoonlijk dossier en valt, voor zover het medische gegevens betreft, onder het medisch beroepsgeheim van uw verzekeringsarts.

Voor meer informatie betreffende de nieuwe regelgeving WAZ/WAJONG/WAO zijn er bij de portier van uw G.-vestiging folders verkrijgbaar.

D.
MAN
###

Persoonsgegevens

Wij hebben de sticker die uw, op dit moment bij ons bekende, basisgegevens bevat bovenaan deze vragenlijst geplakt.

Wilt u op juistheid controleren:

• Uw geboortedatum.
  Weergegeven middels het 4e t/m 9e cijfer van de cijferreeks rechtsboven (00.11-11-11.000.00).
• Uw sofinummer (111.11.111).
• Uw naam, adres en postcode.

Indien er gegevens onjuist zijn, wilt u dan hieronder de correcties noteren:

Uw telefoonnummer is: ###

Huidige medische toestand

Wat zijn momenteel uw belangrijkste klachten?
pijn in mijn nek, hoofdpijn, vermoeidheid, niet helder kunnen denken bij oplopende klachten, pijn in bovenrug, spieren in nek verkrampen snel door pijn en maken het nog erger.

Zijn deze klachten t.o.v. een eventueel eerdere behandeling toegenomen/afgenomen/hetzelfde gebleven?
Door behandeling zijn mijn klachten minder dan in 1998, maar nog steeds meer dan bij beoordeling van september 1997.

Bent u momenteel onder behandeling bij (een) specialist(en)?   Ja/nee
Zo ja, gaarne de volgende gegevens invullen:


Specialist dr. R
Specialisme neurologie
Ziekenhuis I., B.
Datum vorige afspraak 18 mei 1999
Datum nieuwe afspraak -


Wie uw huisarts? dokter J.
Telefoonnummer? ###
Adres/Woonplaats? ###


Heeft huisarts en/of specialist bepaalde adviezen betreffende uw klachten gegeven? Ja/nee
Zo ja, welke?
Revalidatie o.i.d. zoeken in mijn eigen omgeving, maar dat eerst met mijn huisarts overleggen, wanneer hij alle gegevens heeft.

Gebruikt u momenteel medicijnen? : Ja/nee
Zo ja, welke medicijnen?
indometacine, tramadol

Is er aan bovenstaande medicijnlijst onlangs nog iets veranderd? Ja/nee
Bent u verder nog ergens onder behandeling? Ja/nee
Zo ja, bij wie? : manueel therapeut
Wie is uw bedrijfsarts? Naam : ? dokter B. ?
Arbodienst :
Telefoonnummer:

Acht u zichzelf arbeidsongeschikt? Nee / Gedeeltelijk / Volledig
Opmerkingen:

Opleidingen

Opleidingen en cursussen die u gevolgd heeft:


a. Opleiding Basisschool Van datum 1972 Tot datum 1978 Diploma/getuigschrift JA
b. Opleiding HAVO Van datum 1978 Tot datum 1983 Diploma/getuigschrift JA
c. Opleiding HTS Van datum 1983 Tot datum 1988 Diploma/getuigschrift JA

Bent u in het bezit van een geldig rijbewijs? Ja/nee
Zo ja, welke? B

Arbeidsverleden

Om een inzicht te hebben in wat voor werkzaamheden u zoal heeft gedaan en waar, gaarne een overzicht.
B. D. nov 1988 - jun 1990 software engineer
C. M. jul 1990 - software engineerGegevens huidige arbeidssituatie

Bent u bij meer dan één werkgever in dienst? Ja/nee

Gaarne een korte omschrijving van de werkzaamheden, zoals u die tot uw uitval heeft verricht. Belangrijk daarbij zijn uw taken, de omstandigheden waaronder u moet werken, en de belasting die het werk met zich meebrengt.
Op kantoor werken in een team. Programma's schrijven op een PC, testopstellingen maken, testen, overleggen met collega's, etc.

Werkt u in ploegendienst? Ja/nee
Is er wat u betreft sprake van een arbeidsconflict met de werkgever? Ja/nee ? kan nog komen, omdat ik mijn chef (werkgever) verantwoordelijk acht voor toename van mijn klachten in 1997.

Zo ja, kunt u dat toelichten?

Onderhoudt u nog contacten met uw werkgever? Ja/nee (wel lang gedaan)
Zo ja, waaruit bestaan die contacten?

Werkt u momenteel? Ja/nee
Zo ja, sedert wanneer?
Hoeveel uur per week?
Bij welke werkgever?
Wie is uw personeelsfunctionaris?
Telefoonnummer
Wat voor werk doet u precies?

Volgt u op dit moment (een) opleiding(en)? Ja/nee
Zo ja, graag een korte omschrijving.

Loongegevens

Hoeveel bedraagt uw huidige brutoloon?
f 0 bruto per week/maand/4 weken
f 0 exclusief vakantietoeslag/vakantiebonnen
f 0 eindejaarsuitkering
f 0 winstdeling
f 0 ploegentoeslag
f 0 Vakantietoeslag   % ?

Eventuele andere toeslagen?

Heeft u een auto van de zaak? Ja/nee
Heeft u op dit moment een uitkering? Ja/nee
Zo ja, wat voor uitkering? WAO
Van welke instantie krijgt u deze? G.
Overige te weten

HARTELIJK DANK VOOR HET INVULLEN VAN DEZE VRAGENLIJST. DE VOLGENDE BLADZIJDE ALLEEN INVULLEN ALS U ALS ZELFSTANDIG ONDERNEMER WERKZAAM BENT.

De onderstaande vragen alleen beantwoorden als u als zelfstandig ondernemer werkzaam bent.

Welke taken verrichtte u?
Aantal uren per week?
Hoeveel uur werkt u momenteel per week?
Welke taken verricht u?
Aantal uren per week?


Ruimte voor eventuele opmerkingen.

HARTELIJK DANK VOOR HET INVULLEN VAN DEZE VRAGENLIJST.


Vervolgens kreeg ik de oproep.

thumbnail thumbnail
g. bv

dhr D.

Contactpersoon Mw. N.
Datum 14 mei 1999

Betreft: oproep voor onderzoek in het kader van de wao, waz en/of Wajong.

Geachte heer D.,

In verband met de beoordeling omtrent uw wao-, waz- en/of Wajong-uitkering verzoeken wij u op het spreekuur te komen van verzekeringsarts K. dat wordt gehouden op donderdag 20 mei 1999 om 15.00 uur.

Houdt u er rekening mee, dat er aansluitend een medisch onderzoek kan plaatsvinden.

Voor de goede orde wijzen wij u erop dat wij verplicht zijn om een korting toe te passen op uw (eventuele) uitkering wanneer u zonder deugdelijke reden geen gehoor geeft aan deze oproep.

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor u beslist niet in de gelegenheid bent te komen. Wilt u dan zo spoedig mogelijk ondergetekende informeren (het telefoonnummer staat boven aan de brief). Zodra u weer hersteld bent dient u dit direct telefonisch aan ons te melden.

In de bijlage is vermeld waar u wordt verwacht, wat u moet meenemen enz.

Indien u over bovenstaande nog vragen heeft kunt u zich wenden tot onze administratie.

Hoogachtend,
G. bv
Mw. N.
claimbehandelaar

Bijlage(n).

Bijlage: algemene informatie met betrekking tot het spreekuur
Spreekuuradres:
G. bv
G.

Ontvangst:
Als u zich meldt bij de receptie in de hal, wordt de verzekeringsarts gewaarschuwd en wordt u zo spoedig mogelijk ontvangen.

Meenemen:
Voor het onderzoek dient u mee te nemen:
- deze brief;
- een geldig identiteitsbewijs (zie verderop in deze bijlage);
- de aan u voorgeschreven medicijnen;
- uw polikliniekkaart(en) indien van toepassing;
- de door u ingevulde vragenlijst. Alleen van toepassing indien de vragenlijst bij deze brief is toegevoegd.

Legitimatie:
Neemt u een geldig identiteitsbewijs mee.

Hebt u de Nederlands nationaliteit, dan kunt u zich identificeren met:
- een Nederlands paspoort;
- een Europese identiteitskaart;
- een toeristenkaart.

Hebt u niet de Nederlandse nationaliteit, dan kunt u zich identificeren met:
- een verblijfsdocument;
- een vluchtelingenpaspoort;
- een vreemdelingenpaspoort;
- een niet-Nederlands paspoort, waarin door de vreemdelingendienst een vergunning tot verblijf is aangetekend.

Voor al deze documenten geldt dat de geldigheidstermijn niet is verstreken. Het rijbewijs voldoet NIET als geldig identiteitsbewijs. Indien u geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, kan uw uitkering in gevaar komen.


De 5-jaarlijkse herkeuring was op 20 mei 1999, en werd verricht door keuringsarts K..
Naar aanleiding wat hij tijdens de keuring zei, schreef ik later voor de rechtbank nog een eigen verklaring over de het gesprek van de keuring.

De beslissing word in een team besproken, en dat werd als volgt genoteerd:

thumbnail
G.
Dk G. - afd. AG

Geleideformulier Claimbeoordeling

D.
MAN

Vraagstelling:
Voortzetting 1 juni 1999

Probleemstelling:
CBA: B.
datum: 5/3/99
Belh is een 33 jarige man. 15-25% WAO.
nog steeds in dienst van C. M.
(werkt niet / loopt een beroepzaak tegen wg)
nu verzoek verlenging uitkering


UITERSTE DATUM:
advies uit voor: 1/6/99


Vragen/opmerkingen
Claimbehandelaar(naam) H.
Arbeidsdeskundige(naam) F. arbeidsdeskundige 9-03-'99.
Verzekeringsarts(naam) L. verzekeringsarts 10-3-'99

Beslissing Team:
Blh ongewijzigd 15-25% ao te beschouwen voor de WAO
Uitkering voortzetten per 1 juni 1999


DATUM ONDERZOEK VA: 26-5-99


Handtekening + naamstempel:
verzekeringsarts L. verzekeringsarts
arbeidsdeskundige J. arbeidsdeskundige 27-05-'99
Claimbehandelaar H. claimbehandelaar cluster A.G. Dk G. 28-5-99


Op dit moment zijn er drie verschillende rapportages van die keuring, met dezelfde datum. De versie die ik ontving, bleek een ingekorte rapportage van 2 bladzijden te zijn. Dus maar eens de volledige versie aangevraagd.

thumbnail
Aan: G., Kantoor G.
Afdeling AG
t.a.v. dhr. B13.

31 mei 1999
betreft: verzoek tot inzage (kopie) + vraag.
bijlage: kopie paspoort.

Geachte heer B13.,

Naar aanleiding van de brief van het G., d.d. 26 mei 1999, heb ik twee vragen.

Graag zou ik een kopie willen ontvangen van de volledige rapportage van het verzekeringsgeneeskundig onderzoek door dokter K. op 20 mei j.l. De kosten daarvoor zal ik voldoen.

Bij de genoemde brief staat niet vermeld of er een beslissing is genomen, en wat ik moet doen als ik het er niet mee eens ben, en welke termijn daarvoor geldt. Kunt u mij laten weten wat ik moet doen als ik het niet met de conclusie eens ben?

Met vriendelijke groet,
D.


Hieronder volgt de eerste rapportage van 4 bladzijden.

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
RAPPORTAGE ALGEMEEN

Naam belanghebbende : D.
Naam rapporteur : K.
Datum rapportage : 26 mei 1999

Betreft
Een medisch onderzoek in verband met de herziening van een aan een loontrekkende toegekende uitkering WAO. Zie ook vorige rapportage(s) d.d. 16-12-1992, 3-2-1993, 27-5-1993 en 20-6-1996.

1. Vraagstelling
Is er bij belanghebbende sprake van een vermindering van de benutbare mogelijkheden ten aanzien van het kunnen verrichten van arbeid, als rechtstreeks en objectiveerbaar gevolg van ziekte en/of gebrek en zo ja, hoe zijn de benutbare mogelijkheden? Kan belanghebbende zijn huidige mogelijkheden duurzaam benutten? Sinds wanneer geldt dat belanghebbende zijn mogelijkheden duurzaam wel of niet kan benutten? Zijn de benutbare mogelijkheden gewijzigd? Zo ja, wanneer en in welke zin?

2. Onderzoek

Onderzoeksactiviteiten:
Belanghebbende werd op 20-5-1999 opgeroepen voor het spreekuur. Er werd naar aanleiding van de vraagstelling dossierstudie verricht.

Gegevens, verkregen uit onderzoek
Voorgeschiedenis:
Belanghebbende is een 33-jarige man die als computer programmeur werkzaam is geweest bij C.. Op 21-4-1992 is belanghebbende door ziekte uitgevallen. Sindsdien is hij uitgebreid gezien en behandeld door diverse hulpverleners in het medische sector. Een organische genese is echter niet gevonden. Zowel rheumatologisch, neurologisch alsook internistisch is er geen substraat gevonden die de klachten van belanghebbende enigzins zou kunnen verklaren. De door de psychiater gevonden verklaring ter onderbouwing van zijn klachten bevindt zijn oorsprong in een psychische surmenage beeld met verhoogde tonus in de spieren die de pijn in nek veroorzaken uiteindelijk leidend tot uitstralingshoofdpijnen.

Anamnese:
Belanghebbende is van mening dat het klachtenpatroon sinds de hoorzitting van September 1997 niet is veranderd. Hij heeft veel nekklachten leidend tot regelmatige hoofdpijnen. De klachten zijn vooral aanwezig bij het liggen in een bepaalde houding; soms wordt hij 'snachts wakker door die klachten. Daarnaast ervaart hij concentratie stoornissen.

Belanghebbende is in Juli 1997 verhuisd naar ### en woont nu in bij zijn moeder opdat zijn moeder voor hem kan zorgen. Hij is onlangs gezien door de neuroloog, dr.mevrouw R. in B.. Volgens de neuroloog valt er niet veel te doen met de klachten en er zou sprake zijn van ermee leren leven.

Belanghebbende bracht een uitgebreid 'eigen verhaal' en 'dag- en weekoverzicht' met zich mee.Hieruit blijkt dat er nog steeds sprake is van genoemde pijnklachten. Een behoorlijk invaliderend leefpatroon reflecteert zich hierin.

Tractus-anamnese:
De verdere tractusanamnese leverde geen belangrijke bijzonderheden op.

Medicatie:
Belanghebbende gebruikt zonodig pijnstillers (Tramal 50 mg).

Intoxicatie(s):
Belanghebbende rookt en drinkt niet.

Persoonlijk en sociaal functioneren:
(zelfverzorging, gezinsniveau, sociale contacten buiten gezin)
Belanghebbende is ADL 100% zelfstandig en woont bij zijn moeder. Hij heeft verder weinig sociale contacten.

Visie van belanghebbende:
Belanghebbende acht zich volledig arbeidsongeschikt voor alle werkzaamheden, omdat hij nog steeds klachten meent te hebben.

Lichamelijk onderzoek:
Algemene indruk: betrokkene maakt een gezonde indruk, ziet er conform de kalenderleeftijd uit. Persoonlijke verzorging is goed.
Hals: trachea mediaan, beiderzijds normaal pulserende carotiden, geen souffle(s). Schildklier normaal van vorm en consistentie, geen palpabele afwijkingen.
Cervicale wervelkolom: De flexie- en extensie bewegingen van de nek zijn wat beperkt, zo ook de lateroflexie. Deze fysiologische excursies zou bij belanghebbende later veel pijn verzoorzaken. De test van Schober is ongeveer 80 graden goed haalbaar. Nek:Rigide nekspieren.

Onderzoek psyche:
Bij oriënterend onderzoek ten aanzien van bewustzijn, concentratie, stemming, oriëntatie, waarnemen en denken geen afwijkingen, Voorts ook geen andere aanwijzingen voor psychopathologie en/of ernstige persoonlijkheidsproblematiek.

Informatie van derden:
Er werd geen nadere informatie ingewonnen bij de curatieve sector, omdat medische informatie in ruime mate in het dossier aanwezig is.

3. Diagnose
Functionele nekklachten.

4. Beschouwing
Algemeen:Een medisch onderzoek in verband met de herziening van een aan een loontrekkende toegekende uitkering WAO. Zie ook vorige rapportage(s) d.d. 16-12-1992, 3-2-1993, 27-5-1993 en 20-6-1996.

Belanghebbende was als computer programmeur, werkzaam bij C., en is in 1992 uitgevallen in verband met enorme hoofdpijn, slecht slapen, rugklachten. In 1993 werd belanghebbende arbeidsongeschikt verklaard voor eigenwerk en werd ingedeeld in klasse 45 - 55%. Belanghebbende werkte toen nog steeds voor 4 uur per dag. De belastbaarheid werd verbeterd geacht en belanghebbende werd vervolgens ingedeeld in WAO klasse 15-25%. Belanghebbende was het hier niet mee eens en ging in beroep. Inmiddels werd hij door diverse hulpverleners gezien en deels behandeld. Conform een medisch psychiatrisch expertise werd belanghebbende in staat geacht eigen werk als programmeur gedurende 6 uur per dag te verrichten.

Op basis van het dossier onderzoek en eigen spreekuur contact en lichamelijk onderzoek kan thans gesteld worden dat er sprake is van het onvermogen door ziekte/gebrek voor hele dagen werken (8 uur per dag). Ten opzichte van de eerder vastgestelde belasbaarheidspatroon waarbij er sprake is van 6 uur per dag werken, kan thans niet afgeweken worden. Er zijn geen wijzigingen opgetreden in de reeds gestelde belastbaarheidspatroon, zo leert huidig onderzoek. Belanghebbende is wel in staat 15- pagina tellende 'eigen verhaal' en 'dag- en weekoverzicht', inclusief de grafieken en tabellen op de personal computer te vervaardigen.

Concluderende kan derhalve gesteld worden dat er thans dat er sprake is van het onverminderd voorbestaan van de eerder gestelde belastbaarheidspatroon (1994).

De eerder vastgestelde belastbaarheid (1994)is ongewijzigd.

Belastbaarheidsprognose: Er bestaat momenteel een redelijke eindtoestand en op korte termijn (binnen 3 maanden) is er geen aanzienlijke verandering in de belastbaarheid te verwachten.

Reactie van belanghebbende:
Uit de reactie was niet op te maken in hoeverre belanghebbende het met mijn oordeel eens was.

5. Conclusie

Bij het onderzoek werden afwijkende bevindingen vastgesteld. Deze bevindingen zijn een rechtstreeks gevolg van een ziekte of gebrek. Hierdoor is belanghebbende aangewezen op werkzaamheden. Belanghebbende kan de huidige mogelijkheden duurzaam benutten. De belastbaarheid is conform het opgestelde belastbaarheidsprofiel d.d. 1994.

6. Planning

K.
Verzekeringsarts


Naar aanleiding van deze 5-jaarlijkse herkeuring werd er een beslissing genomen over mijn WAO-uitkering, en dat werd de zesde beroepszaak.

Bovenstaand rapport klopt niet met de werkelijkheid. Bij de keurings had ik zelfs iemand bij me, maar toch wordt er iets anders opgeschreven. Daarom deed ik een verzoek voor correctie.

Laatste wijziging van deze bladzijde: december 2000