Briefwisseling met keuringsarts K8.

1999

Naar aanleiding van 5-jaarlijkse herkeuring, heb ik het volgende verzoek voor correctie gedaan.


thumbnail thumbnail
Aan: G., Kantoor G.
t.a.v. Afdeling A.G.

(aangetekend)

14 juni 1999

betreft: correctie van rapportage, d.d. 26 mei 1999.

Geachte mevrouw, heer,

Hierbij wil ik gebruik maken van het correctierecht. Er is sprake van feitelijk onjuiste gegevens.

Het betreft de "rapportage algemeen", d.d. 26 mei 1999, door dokter K8.. Tijdens het onderzoek heb ik dokter K8. om begrip gevraagd, dat ik nog geen tijd had om de foute gegevens van vorige rapporten te laten verbeteren. Toch is het gesprek van het onderzoek nauwelijks terug te vinden in de rapportage, en staan er veel foutieve gegevens in, die uit vorige rapporten afkomstig zijn. Voor de volledigheid meld ik, dat ik bij het medisch onderzoek iemand had meegebracht, die bij het gehele gesprek aanwezig was, en ook aantekeningen heeft gemaakt.

Wilt u de volgende correcties aanbrengen, en een kopie van het gecorrigeerde verslag aan mij toesturen?

(1) Blz 1, bij "Voorgeschiedenis".
De zin: "Zowel rheumatologisch, neurologisch ..." is niet juist. Door dokter G. is al reeds toegegeven dat er in 1993 een somatische afwijking is gevonden. Zie daarvoor haar brief van 2 maart 1998. De zin dient te worden: "De reumatoloog heeft vastgesteld dat er sprake is van chronisch recidiverende nek en rugklachten, waarbij het probleem niet zozeer een reumatische aandoening is, maar een mechanisch-functionele stoornis of funktie-stoornis.".

(2) Blz 1, bij "Voorgeschiedenis".
De laatste zin van de alinea: "De door de psychiater...", is niet juist. Het rapport van de psychiater bevat niet de term "surmenage beeld", de psychiater heeft geen verhoogde tonus in de spieren vastgesteld, en de hoofdpijn is geen uitstralingshoofdpijn.
Deze zin dient te worden: "De psychiater heeft vastgesteld dat betrokkene in zijn psychosociale en psychoseksuele functioneren niet verder is gekomen dan het nivo van een 2 a 3 jarig kind.".

(3) Blz 1, bij "Anamnese".
De eerste zin is niet juist. Ik heb duidelijk verteld dat mijn klachten in 1998 waren verergerd, dat het nu wat beter gaat, maar nog niet zoals in september 1997. Het laatste deel van de eerste zin: "niet is veranderd", dient te worden gewijzigd in: "niet veel is veranderd". Dit is overeenkomstig, wat ik heb ingevuld in de "Persoonlijke vragenlijst medisch/arbeidskundig".

(4) Blz 1, bij "Anamnese".
De zin: "De klachten zijn vooral aanwezig bij het liggen in een bepaalde houding", dient verwijderd te worden. Een juiste beschrijving vindt u in mijn 'eigen verhaal', bladzijde 2, onder het kopje "klachten in het kort".

(5) Blz 2, bij "Visie van belanghebbende".
De gehele zin "Belanghebbende acht zich ... te hebben", is niet juist, zoiets heb ik nooit gezegd. Deze zin dient geheel verwijderd te worden, en eventueel kunt u daar invullen: "Belanghebbende acht zich niet in staat om halve dagen te werken, omdat hij nog steeds klachten meent te hebben.".
Ook in de "Persoonlijke vragenlijst medisch/arbeidskundig", heb ik bij de vraag of ik meen arbeidsongeschikt te zijn, slechts doorgestreept wat niet van toepassing was.

(6) Blz 3, bij "Beschouwing".
Aan het eind van de derde alinea staat de zin: "Belanghebbende is wel in staat ... te vervaardigen". Die zin bevat een fout, en de term "15-pagina tellende" kan verkeerd uitgelegd worden.
Die zin dient als volgt te worden: "Belanghebbende is wel in staat 9-pagina tellend 'eigen verhaal' en 6-pagina tellend 'dag- en weekoverzicht', inclusief een schematisch overzicht, op de personal computer te vervaardigen.

(7) Blz 3, bij "Reactie van belanghebbende".
De zin die daar staat kan niet juist zijn, omdat er tijdens het onderzoek niet duidelijk sprake was van een oordeel van dokter K8.. Ik stel voor om het zinsdeel: "met mijn oordeel" te vervangen door "er mee".

Met vriendelijke groet, D.


In bovenstaande brief schreef ik bijvoorbeeld: "De zin dient te worden...". Dat klopt niet, omdat ik een dokter niet kan dwingen wat hij moet opschrijven, en ik zou het nu (2003) ook anders doen.
Ik had toendertijd gedacht, dat de keuringsarts wel niet zou gaan liegen, als ik iemand als getuige bij me had, en toen dat toch gebeurde vond ik dat erg oneerlijk. Ik vond ook, dat als keuringsarts K8. niet bereidt is een eerlijk rapport te schrijven, dat ik dan het recht heb, om te vertellen wat wel eerlijk is.
In 2003 heb ik keuringsarts K8. thuis opgebeld, o.a. om mijn excuses voor deze brief aan te bieden. Maar hij was niet thuis, dus dat ging niet door, en het lijkt mij beter, om hem niet nog een keer thuis op te bellen.

thumbnail
Dhr. D.

Contactpersoon K.

Datum 15 juli 1999

Geachte heer D.,

Uw brief dd. 14-6-1998 heb ik in goede orde ontvangen en van de door U aangekaarte correctiegegevens kennis genomen. De correctiegegevens zullen in uw dossier worden opgenomen.

Ik hoop U hiermede voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

K8.
verzekeringsartsthumbnail
Aan: G., Kantoor G.
t.a.v. dokter K8., verzekeringsarts


(aangetekend)

22 juli 1999

betreft: correctierecht

Geachte dokter K8.,

Uit uw brief van 15 juli 1999 leid ik af, dat u niet aan de wettelijke bepalingen wenst te voldoen. Aangezien u volgens het correctierecht twee maanden de tijd heeft om op mijn brief van 14 juni 1999 te reageren, heeft u nog ongeveer 3 weken om alsnog aan de wettelijke bepalingen te voldoen.

In mijn brief van 14 juni 1999 vroeg ik: "Wilt u de volgende correcties aanbrengen, en een kopie van het gecorrigeerde verslag aan mij toesturen?".

Indien u de correcties accepteert, dan dient u de "rapportage algemeen", d.d. 26 mei 1999 te corrigeren. Graag zou ik dan een kopie van het gecorrigeerde verslag ontvangen.

Indien u weigert om de "rapportage algemeen", d.d. 26 mei 1999, te corrigeren, dan zal ik een beroep op de rechtbank doen, waarbij de kosten en eventueel een schadevergoeding op het G. verhaald kunnen worden. Aangezien u een weigering met redenen dient te omkleden, ga ik ervan uit, dat u de correcties wel accepteerd.

Met vriendelijke groet,
D.thumbnail
Contactpersoon K.

Datum 26 juli 1999

Geachte heer D.,

Naar aanleiding van uw schrijven dd. 22-7-1999 zend ik U een copie van het goeddeels volgens uw wensen gecorrigeerde rapportageverslag. Overigens geldt in zijn algemeenheid bij onjuiste objectieve gegevens dat deze gewijzigd worden; bij subjectieve gegevens echter gaat het in het algemeen om een persoonlijke interpretatie van feiten. In deze gevallen moet in ieder geval het gegeven commentaar in het dossier worden opgenomen. Het wil dus zeggen, dat niet perse iedere zinsnede volgens het correctievoorstel moet worden ingevoegd, maar in ieder geval duidelijk herkenbaar in het dossier bij het betreffende rapportageverslag te vinden moet zijn.

Hoogachtend,
K8.
verzekeringsarts


thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
RAPPORTAGE ALGEMEEN

Naam belanghebbende : D.
Naam rapporteur : K8.
Datum rapportage : 26 mei 1999

Betreft
Een medisch onderzoek in verband met de herziening van een aan een loontrekkende toegekende uitkering WAO. Zie ook vorige rapportage(s) d.d. 16-12-1992, 3-2-1993, 27-5-1993 en 20-6-1996.

1. Vraagstelling
Is er bij belanghebbende sprake van een vermindering van de benutbare mogelijkheden ten aanzien van het kunnen verrichten van arbeid, als rechtstreeks en objectiveerbaar gevolg van ziekte en/of gebrek en zo ja, hoe zijn de benutbare mogelijkheden? Kan belanghebbende zijn huidige mogelijkheden duurzaam benutten? Sinds wanneer geldt dat belanghebbende zijn mogelijkheden duurzaam wel of niet kan benutten? Zijn de benutbare mogelijkheden gewijzigd? Zo ja, wanneer en in welke zin?

2. Onderzoek

Onderzoeksactiviteiten:
Belanghebbende werd op 20-5-1999 opgeroepen voor het spreekuur. Er werd naar aanleiding van de vraagstelling dossierstudie verricht.
Naschrift: in verband met inzage- en correctierecht heeft betrokkene in een schrijven d.d. 26-05-'99 verzocht om enkele correcties in de rapportage op te nemen. Aan zijn verzoek is voldaan door de betreffende zinsneden ofwel op te nemen (gearceerd) ofwel door te verwijzen naar zijn brief, die als bijlage aan deze rapportage is gekoppeld.

Gegevens, verkregen uit onderzoek
Voorgeschiedenis:
Belanghebbende is een 33-jarige man die als computer programmeur werkzaam is geweest bij C.. Op 21-4-1992 is belanghebbende door ziekte uitgevallen. Sindsdien is hij uitgebreid gezien en behandeld door diverse hulpverleners in het medische sector. Een organische genese is echter niet gevonden. Zowel rheumatologisch, neurologisch alsook internistisch is er geen substraat gevonden die de klachten van belanghebbende enigzins zou kunnen verklaren (zie punt 1 in het correctieschrijven). De door de psychiater gevonden verklaring ter onderbouwing van zijn klachten bevindt zijn oorsprong in een emotionele ontwikkelingsfixatie, resulterend in emotionele stagnatie, contactproblemen, rigiditeit, koppigheid en neiging tot somatisatie van externe stress (gewijzigd n.a.v. punt 2 correctieschrijven).

Anamnese:

Belanghebbende is van mening dat het klachtenpatroon sinds de hoorzitting van September 1997 niet veel (punt 3 correctieschrijven) is veranderd. Hij heeft veel nekklachten leidend tot regelmatige hoofdpijnen. De klachten zijn vooral aanwezig bij het liggen in een bepaalde houding; soms wordt hij 'snachts wakker door die klachten (zie ook punt 4 correctieschrijven). Daarnaast ervaart hij concentratie stoornissen.

Belanghebbende is in Juli 1997 verhuisd naar ### en woont nu in bij zijn moeder opdat zijn moeder voor hem kan zorgen. Hij is onlangs gezien door de neuroloog, dr.mevrouw R. in B.. Volgens de neuroloog valt er niet veel te doen met de klachten en er zou sprake zijn van ermee leren leven.

Belanghebbende bracht een uitgebreid 'eigen verhaal' en 'dag- en weekoverzicht' met zich mee.Hieruit blijkt dat er nog steeds sprake is van genoemde pijnklachten. Een behoorlijk invaliderend leefpatroon reflecteert zich hierin.

Tractus-anamnese:
De verdere tractusanamnese leverde geen belangrijke bijzonderheden op.

Medicatie:
Belanghebbende gebruikt zonodig pijnstillers (Tramal 50 mg).

Intoxicatie(s):
Belanghebbende rookt en drinkt niet.

Persoonlijk en sociaal functioneren:
(zelfverzorging, gezinsniveau, sociale contacten buiten gezin)
Belanghebbende is ADL 100% zelfstandig en woont bij zijn moeder. Hij heeft verder weinig sociale contacten.

Visie van belanghebbende:
Belanghebbende acht zich niet in staat om halve dagen te werken, omdat hij nog steeds klachten meent te hebben (punt 5 correctieschrijven).

Lichamelijk onderzoek:
Algemene indruk: betrokkene maakt een gezonde indruk, ziet er conform de kalenderleeftijd uit, Persoonlijke verzorging is goed.
Hals: trachea mediaan, beiderzijds normaal pulserende carotiden, geen souffle(s). Schildklier normaal van vorm en consistentie, geen palpabele afwijkingen.
Cervicale wervelkolom: De flexie- en extensie bewegingen van de nek zijn wat beperkt, zo ook de lateroflexie. Deze fysiologische excursies zou bij belanghebbende later veel pijn verzoorzaken. De test van Schober is ongeveer 80 graden goed haalbaar. Nek:Rigide nekspieren.

Onderzoek psyche:

Bij oriënterend onderzoek ten aanzien van bewustzijn, concentratie, stemming, oriëntatie, waarnemen en denken geen afwijkingen. Voorts ook geen andere aanwijzingen voor psychopathologie en/of ernstige persoonlijkheidsproblematiek.

Informatie van derden:
Er werd geen nadere informatie ingewonnen bij de curatieve sector, omdat medische informatie in ruime mate in het dossier aanwezig is.

3. Diagnose
Functionele nekklachten.

4. Beschouwing
Algemeen:Een medisch onderzoek in verband met de herziening van een aan een loontrekkende toegekende uitkering WAO. Zie ook vorige rapportage(s) d.d. 16-12-1992, 3-2-1993, 27-5-1993 en 20-6-1996.

Belanghebbende was als computer programmeur, werkzaam bij C., en is in 1992 uitgevallen in verband met enorme hoofdpijn, slecht slapen, rugklachten. In 1993 werd belanghebbende arbeidsongeschikt verklaard voor eigenwerk en werd ingedeeld in klasse 45 - 55%. Belanghebbende werkte toen nog steeds voor 4 uur per dag. De belastbaarheid werd verbeterd geacht en belanghebbende werd vervolgens ingedeeld in WAO klasse 15-25%. Belanghebbende was het hier niet mee eens en ging in beroep. Inmiddels werd hij door diverse hulpverleners gezien en deels behandeld. Conform een medisch psychiatrisch expertise werd belanghebbende in staat geacht eigen werk als programmeur gedurende 6 uur per dag te verrichten.

Op basis van het dossier onderzoek en eigen spreekuur contact en lichamelijk onderzoek kan thans gesteld worden dat er sprake is van het onvermogen door ziekte/gebrek voor hele dagen werken (8 uur per dag). Ten opzichte van de eerder vastgestelde belasbaarheidspatroon waarbij er sprake is van 6 uur per dag werken, kan thans niet afgeweken worden. Er zijn geen wijzigingen opgetreden in de reeds gestelde belastbaarheidspatroon, zo leert huidig onderzoek. Belanghebbende is wel in staat 9-pagina tellend 'eigen verhaal' en 6-pagina tellend 'dag- en weekoverzicht', inclusief een schematisch overzicht, op de personal computer te vervaardigen (punt 6 correctieschrijven).

Concluderende kan derhalve gesteld worden dat er thans dat er sprake is van het onvermindert voorbestaan van de eerder gestelde belastbaarheidspatroon (1994).

De eerder vastgestelde belastbaarheid (1994)is ongewijzigd.

Belastbaarheidsprognose: Er bestaat momenteel een redelijke eindtoestand en op korte termijn (binnen 3 maanden) is er geen aanzienlijke verandering in de belastbaarheid te verwachten.

Reactie van belanghebbende:
Uit de reactie was niet op te maken in hoeverre belanghebbende het met mijn oordeel eens was (Zie punt 7 correctieschrijven).

5. Conclusie
Bij het onderzoek werden afwijkende bevindingen vastgesteld. Deze bevindingen zijn een rechtstreeks gevolg van een ziekte of gebrek. Hierdoor is belanghebbende aangewezen op werkzaamheden. Belanghebbende kan de huidige mogelijkheden duurzaam benutten. De belastbaarheid is conform het opgestelde belastbaarheidsprofiel d.d. 1994.

6. Planning

K8.
Verzekeringsarts


De serieuze fouten zitten nog er nog steeds in, dus heb ik bemiddeling door Registratiekamer aangevraagd.

Laatste wijziging van deze bladzijde: november 2003