Beslissing, klaagschrift

1993

Hieronder staat een advies om mijn uitkering te stoppen. Op dat papier staan een paar datums, maar het is van 21 januari 1993.

thumbnail
Gemeenschappelijke Medische Dienst

Advies als bedoeld in art. 64 van de algemene arbeidsongeschiktheidswet en / of art. 71 van de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Van GMD-kantoor te G.
Aan Nieuwe Industriële Bedrijfsver BV nr 27
Adres G., ###

Betreft
Naam D.

Advies vindt plaats n.a.v. 6e maands melding
Gedateerd 01-dec-1992

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Medische Dienst,gezien de hieronder aangehaalde bescheiden,gelet op artikel 64 van de algemene arbeidsongeschiktheidswet en/of artikel 71 van de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, adviseert:

Gelet op de artikelen 5 lid 1,6 en 12 aaw, alsmede 18 lid 1,19 en 21 wao belanghebbende voor minder dan 25% c.q. voor minder dan 15% arbeidsongeschikt te beschouwen ingaande 21-04-93, terwijl belanghebbende alsdan onafgebroken 52 weken arbeidsongeschikt is geweest.

Nadere rapportage volgt binnen 13 weken na medisch heronderzoek in februari a.s.

Bijlage(n)
Rapportage(s) algemeen vg 16-dec-1992

A., 21 JAN. 1993
Namens het bestuur van de GMD,
Het G.
dr. W., hoofddirecteur

Datum verzonden aan de BV
Groep 22
Diagnose 780.7
Nevendiagnoses

De regiodirecteur a.i. K.


In de brief hierboven werd als bijlage het oude rapport van 16 december 1992 meegestuurd, later werd dat iets gecorrigeerd naar een gecorrigeerd rapport van 16 december 1992.

thumbnail
### Bedrijfsvereniging

Gemeenschappelijke Medische Dienst
te G.

datum 16 FEB. 1993

Onderwerp: ingangsdatum vermeldt op het advies d.d. 21 januari 1993, t.n.v. D. woonplaats: ###.

Geachte dames en heren,

Op bovenvermeld advies wordt als ingangsdatum 21 april 1993 genoemd. Deze datum blijkt niet juist. De einde wachttijd datum dient ons inziens 22 maart 1993 te zijn. Ingangsdatum wordt dan 23 maart 1993.

Indien u akkoord bent met deze datum verzoeken wij bijgaande kopie van deze brief getekend/gewaarmerkt terug te zenden,

Hoogachtend
G.

GMD
regio directeur a.i. z.
K. arts

doc 520/sd/2837thumbnail thumbnail
### Bedrijfsvereniging

De heer D.

datum 18 FEB. 1993

BESLISSING
Betreft : uw rechten op grond van de Algemene arbeidsongeschiktheidswet (aaw) en uw rechten op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (wao).

Geachte heer D.,

Weigering toekenning aaw/wao - uitkering.
U hebt op 22 maart 1993 over de maximum periode ziekengeld ontvangen. Uw arbeidsongeschiktheidspercentage is in aansluiting op deze periode minder dan 15%.
Wij kennen u geen aaw-uitkering toe, omdat deze wet pas recht op uitkering geeft bij een arbeidsongeschiktheid van 25% of meer. Wij kennen u evenmin een wao-uitkering toe, omdat deze wet pas recht op uitkering geeft bij een arbeidsongeschiktheid van 15% of meer.

Artikelen.
Deze beslissing berust op de artikelen 5, 6, 12, 64, 79 en 80 van de aaw en de artikelen 18, 19, 21, 71, 87 en 88 van de wao.

Beroep.
Als u het niet eens bent met deze beslissing, dan hoeft u zich daar niet bij neer te leggen. U kunt tegen deze beslissing in beroep gaan bij de Arrondissementsrechtbank M., Sector Bestuursrecht, Postbus ###, M.. U moet dan echter wel binnen een maand na dagtekening van deze beslissing in beroep gaan, omdat u anders de kans loopt, dat de Arrondissementsrechtbank uw zaak niet in behandeling neemt, Op een bijlage bij deze beslissing staat wat u moet doen als u in beroep wilt gaan.

Inlichtingen.
Als u iets niet duidelijk is, dan kunt u contact met ons opnemen (zie bijlage). Zorgt u er dan wel voor dat u binnen de maand in beroep gaat als u het niet eens bent met onze beslissing.

Hoogachtend
G.

Bijlage(n)

doc 520/sd/2841thumbnail
KLAAGSCHRIFT

Aan de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht te: M.

Hierbij teken ik (naam en voornaam) : D.
echtgenote van : -
wonende te (adres voluit met postcode) : ###
telefoonnummer : ###
wettelijk vertegenwoordigd door : -
beroep aan tegen de hierbij gevoegde beslissing van : 18 FEB 1993
genomen door (naam bedrijfsvereniging) : Nieuwe Industriele Bedrijfsvereniging

Met deze beslissing ben ik het niet eens omdat ik op dit moment niet in staat ben om hele dagen te werken. Op dit moment werk ik halve dagen.

Ik verzoek u te beslissen dat het advies van de verzekeringsgeneeskundige van het GMD, dhr. P., wordt overgenomen (d.i. 50% arbeidsongeschikt). Deze "50% arbeidsongeschikt" is door dhr. P. op 3 feb. mondeling aan mij te kennen gegeven.

Datum: 22 feb. 1993
Handtekening: ###thumbnail
Gemeenschappelijke Medische Dienst

Advies als bedoeld in art. 64 van de algemene arbeidsongeschiktheidswet en/of art. 71 van de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Van GMD-kantoor te G.
Aan Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging BV nr 27
Adres G., ###
Gevalsnummer BV R 06

Betreft
Naam(vrouw:meisjesnaam) D.
Advies vindt plaats n.a.v. Behandelplan
Gedateerd

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Medische Dienst,gezien de hieronder aangehaalde bescheiden,gelet op artikel 64 van de algemene arbeidsongeschiktheidswet en/of artikel 71 van de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, adviseert:

Gelet op de artikelen 5 lid 1,6 en 12 aaw, alsmede 18 lid 1,19 en 21 wao belanghebbende voor 45-55% arbeidsongeschikt te beschouwen ingaande 23-3-1993, terwijl belanghebbende alsdan onafgebroken 52 weken arbeidsongeschikt is geweest.

Nadere rapportage volgt binnen 13 weken na medisch heronderzoek in mei 1993.

Hiermee komt ons advies d.d. 21-1-1993 te vervallen.

Bijlage(n)
Rapportage(s) algemeen vg 03-feb-1993
Rapportage(s) algemeen ad 18-jan-1993

A., 24 FEB. 1993
Namens het bestuur van de GMD,
Het Gemeenschappelijk Administratiekantoor
dr B., hoofddirecteur

Datum verzonden aan de BV
Groep 22
Diagnose 780.7
Nevendiagnoses 301.9

De regiodirecteur a.i. K.

JG


In het bovenstaande formulier staan diagnosecodes. In 2006 heb ik aan het UWV gevraagd wat dat betekend, en volgens de brief van 26 april 2006 betekent het:
  Diagnose 780.7 = "overige klachten"
  Nevendiagnoses 301.9 = "persoonlijkheidsstoornis"

Hieronder staat een intern formulier van de uitvoeringsinstelling.
thumbnail
Het is een vraag om het dossier van de afdeling beroepszaken aan de afdeling wao-uitkeringen.

Hieronder staat nog een intern formulier van de uitvoeringsinstelling.

thumbnail
BEROEPSZAAK INFO GMD

Aan: GMD
dk G.

Van: afd. beroepszaken
toestel: 340

Datum: 2-3-93

beroepszaak

betreft D.
BZ nr. ###
reg.nr. ###
sofi-nr. ###


Hierbij zenden wij u een afschrift van een door belanghebbende aan de Raad van Beroep ingezonden klaagschrift n.a.v. de beslissing 18-2-93

Wij verzoeken u ons kopieën toe te zenden van de geneeskundige rapporten en eventuele expertises die aan uw advies ten grondslag hebben gelegen, daaronder mede begrepen de informatie welke u van de behandelende sector heeft ontvangen. Tevens verzoeken wij u ons kopieën toe te zenden van alle overige stukken waarnaar in uw rapportages verwezen wordt, voorzover deze niet al aan de bedrijfsvereniging zijn toegezonden. Wij maken u er op attent dat wij alle op deze zaak betrekking hebbende stukken, waaronder de zoëven genoemde stukken, binnen 14 dagen aan de Raad van Beroep dienen te zenden.

Zo na bestudering van het dossier de noodzaak hiertoe mocht blijken, zullen wij overleg met u plegen.

Teneinde tijdens de beroepsprocedure niet voor onverwachte situaties te komen staan verzoeken wij u met het volgende rekening te houden.

1.   Mocht het klaagschrift u reeds aanleiding geven tot het maken van opmerkingen dan verzoeken wij u zich tot ons G./beroepszaken te wenden.

2.   Indien u na lezing van het klaagschrift meent dat het gewenst is om een nader onderzoek in te stellen of nadere informatie in te winnen dan verzoeken wij u hiertoe eerst over te gaan na overleg met ons.

3.   U gelieve nader door u ontvangen gegevens - bijvoorbeeld door u ontvangen schriftelijke of mondelinge reacties van belanghebbende, door u verkregen inlichtingen van behandelende artsen, enz. - aan ons door te zenden.

4.   Het is gewenst dat bij het uitbrengen van nieuwe adviezen - ook al betreffen die de mate van arbeidsongeschiktheid op een latere datum - rekening wordt gehouden met de thans lopende beroepszaak.

Van het resultaat van de procedure bij de Raad van Beroep en van een eventuele procedure bij de Centrale Raad van Beroep zullen wij u uiteraard op de hoogte houden.

dk G.
beroepszaken


Het antwoord op bovenstaande brief staat hieronder.

thumbnail
Gemeenschappelijke Medische Dienst

G.
Administrateur: Gemeenschappelijk Administratiekantoor

Nieuwe Industriële Bedrijfsver.
G.

Uw kenmerk ###
Uw brief van 02-mrt-1993
Ons kenmerk GMD.ADM.JG
Datum 10 maart 1993

Beroepszaak aaw/wao ten name van dhr. D., geboren ###, wonende ###.

Geachte mevrouw, mijnheer

Naar aanleiding van bovengenoemde beroepszaak delen wij u mede, onder verwijzing naar uw brief d.d. 2-3-1993 dat alle op de zaak betrekking hebbende rapporten reeds in uw bezit zijn en dat het klaagschrift geen aanleiding geeft tot commentaar.

Hoogachtend,
K., regiodirecteur a.i. GMD Z.thumbnail
INTERNE CORRESPONDENTIE

Aan: AAW/WAO J.
Van: Beroepszaken G. Toestel: ###
Datum: 8 maart 1993.

Onderwerp: Betreft het beroep van de heer D..

Op 24 februari 1993 heeft de GMD een nieuw advies uitgebracht m.b.t. dhr. D..
S.v.p. z.s.m. een vbvb opstellen m.b.t. dit advies en in concept naar ons sturen met het complete dossier.

vr.gr.


De "interne correspondentie" hierboven is tussen de verschillende afdelingen van de uitvoeringsinstelling. De afkorting "vbvb" is een "voor beroep vatbare beslissing". Dat is een beslissing over de mate van arbeidsongeschiktheid, waartegen ik bij de rechtbank in beroep zou kunnen gaan (die beslissing moet dus voldoen aan de wettelijke regels voor zo'n beslissing).

Hieronder volgt de reactie de uitvoeringsinstelling op een brief die de Rechtbank blijkbaar verstuurd heeft.

thumbnail thumbnail
GAK
Gemeenschappelijk Administratiekantoor
Districtskantoor Goes

De Arrondissementsrechtbank
Sector Bestuursrecht
MIDDELBURG

behandeld door   G4.
uw kenmerk   93/182 AAW/WAO
uw brief van   26-2-1993
ons kenmerk   BZ ###
datum   30 maart 1993

Onderwerp : Beroepszaak ten name van D. te ###.

Edelachtbare vrouwe/heer,

Naar aanleiding van het bij bovenvermelde brief aan ons in afschrift toegezonden klaagschrift van bovengenoemde belanghebbende zenden wij u hierbij een tweetal gewaarmerkte kopieën van de stukken als bedoeld in artikel 98 van de Beroepswet.

De stukken zijn genummerd van 1 tot en met 9, volgens bijgaande inventarislijst.

In deze zaak wordt door ons
    [X] geen
    [ ] vooralsnog geen
    [ ] bijgaand een contra-memorie ingediend.

Indien de Arrondissementsrechtbank nadere inlichtingen laat inwinnen of een nader onderzoek laat instellen zullen wij het op prijs stellen, indien u ons afschriften zendt, zowel van de verstrekte opdrachten, als van de uitgebrachte rapporten.

Dit geldt eveneens voor andere stukken, welke alsnog door de Arrondissementsrechtbank, inzake de onderhavige procedure, worden ontvangen.

Indien de voorzitter van uw Raad, ten aanzien van een of meer geneeskundige rapporten, toepassing van artikel 111, lid 4 van de Beroepswet overweegt, en in verband hiermee nader wenst te worden geïnformeerd, dan kan deze informatie worden verkregen via het in het briefhoofd vermelde adres.

Hoogachtend,
Gemeenschappelijk Administratiekantoor
b.a.
###

doc irl b

INVENTARISLIJST

1. Aangifteset wao.
2. Rapportage algemeen d.d. 16 december 1992.
3. GMD advies dd. 21 januari 1993.
4. Rapportage algemeen dd. 18 januari 1993.
5. Rapportage algemeen dd. 3 februari 1993.
6. Brief aan GMD dd. 16 februari 1993.
7. BESLISSING dd. 18 februari 1993.
8. GMD advies dd. 24 februari 1993.
9. Interne correspondentie dd. 8 maart 1993.


Hieronder ontvang ik een nieuwe beslissing.
De eerste bladzijde is de begeleidende brief.

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging
NIBv 27
Districtskantoor Goes
Goes
Administrateur Gemeenschappelijk Administratiekantoor

behandeld door G4.
De heer D.

ons kenmerk AAW/WAO ### ###
datum 15 april 1993

Onderwerp : Betreft uw recht op uitkeringen ingevolge de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) op en na 23 maart 1993.

Geachte heer D.,

Hierbij doen wij u een nieuwe voor beroep vatbare beslissing toekomen met betrekking tot uw recht op uitkeringen ingevolge de AAW en de WAO.
Wij hebben een afschrift van deze beslissing naar de Arrondissementsrechtbank te Middelburg gezonden.

Hoogachtend,
GEMEENSCHAPPELIJK ADMINISTRATIEKANTOOR
### Bedrijfsvereniging

De heer D.

datum 15 april 1993

Onderwerp : BESLISSING
betreft uw rechten op grond van de Algemene arbeidsongeschiktheidswet (aaw) en uw rechten op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (wao).

Geachte heer D.,

U heeft van ons een beslissing ontvangen waarin u is medegedeeld dat u geen uitkering ingevolge de aaw of de wao wordt toegekend. Omdat uit nader onderzoek is gebleken dat die beslissing niet juist is, zenden wij u hierbij een nieuwe beslissing.

Toekenning uitkering.
U hebt op 22 maart 1993 over de maximum periode ziekengeld ontvangen. In aansluiting op dit ziekengeld kennen wij u met ingang van 23 maart 1993 een arbeidsongeschiktheidsuitkering toe. Deze uitkering bestaat uit een aaw-uitkering en een wao-uitkering. Het aan u uit te keren bedrag bedraagt f 51,81 bruto per uitkeringsdag.

Uw arbeidsorigeschiktheidspercentage.
Uw arbeidsongeschiktheid is per 23 maart 1993 vastgesteld op 45 tot 55%. Hierbij hoort een uitkering van 35%.

Berekening van uw uitkering.
Uw aaw-uitkering is gebaseerd op de algemene aaw-grondslag ad. f 99,46 (zie bijlage). Uw aaw-uitkering is 35% van f 99,46 = f.34,81 bruto per uitkeringsdag.
Omdat u als werknemer arbeidsongeschikt bent geworden, krijgt u ook een wao-uitkering. De vao-.uitkering berust op een dagloon dat is afgeleid van het loon, dat u verdiende toen u arbeidsongeschikt werd. Uw dagloon is door ons vastgesteld op f 159,88. Uw wao-uitkering bedraagt 35% van 100/108 van f 159,88 = f 51,81 bruto per uitkeringsdag. De breuk 100/108 heeft te maken met d.e reservering van uw vakantietoeslag.

Uitbetaling van uw aaw/wao-uitkering
In de wet is geregeld, dat de aaw-uitkering niet wordt uitbetaald indien tevens recht op de wao-uitkering bestaat. Indien de aaw-uitkering hoger is dan de wao-uitkering, dan wordt de wao-uitkering verhoogd met het verschil tussen de aaw- en de wao-uitkering.

De aan u uit te betalen uitkering is daarom een wao-uitkering van f 51,81 bruto per uitkeringsdag.

Artikelen.
Deze beslissing berust op de artikelen 5, 6, 10, 12, 25, 36a, 64, 79 en 80 van de aaw en de artikelen 14, 18, 19, 21, 35, 46a, 71, 87 en 88 van de wao.

Beroep.
Als u het niet eens bent met deze beslissing, dan hoeft u zich daar niet bij neer te leggen. U kunt tegen deze beslissing in beroep gaan bij de Arrondissementsrechtbank M., Sector Bestuursrecht, Postbus ###, M.. U moet dan echter wel binnen een maand na dagtekening van deze beslissing in beroep gaan, omdat u anders de kans loopt, dat de Arrondissementsrechtbank uw zaak niet in behandeling neemt. Op een bijlage bij deze beslissing staat wat u moet doen als u in beroep wilt gaan.

Inlichtingen.
Wij adviseren u kennis te nemen van de bij deze beslissing gevoegde informatie. Als u iets niet duidelijk is dan kunt u contact opnemen. Zorgt u er wel voor dat u binnen 1 maand in beroep gaat als u het niet eens bent met onze beslissing.

Hoogachtend,
G.

doc WSA

BIJLAGE I.

Dagloonberekening wao-uitkering:
De gegevens die onze buitendienst beambte bij u en uw voormalige werkgever heeft verzameld leiden tot een bedrag van f 3.298,00 per maand.

Hieronder volgt daarvan de berekening:
Loon omgerekend gemiddeld per werkdag f 151,632
Toeslagen: vakantietoeslag 8% f 12,130
Subtotaal f. 163,762
Hiervan wordt afgetrokken:
Pensioenpremie per werkdag f. 3,881
Vut- of SUM-premie per werkdag f 0,000
f. 3,881
Totaal dagloon f 159,881

Grondslag aaw
Uw aaw-uitkering is gebaseerd op een vast bedrag, de grondslag geheten. Deze grondslag is gelijk aan het wettelijk minimum loon en bedraagt f 99,46 per dag.

Maandelijkse uitkering
De arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt maandelijks tussen de 10e en de 15e uitbetaald en bedraagt 21 3/4 maal de daguitkering. Uw maandelijkse uitkering bedraagt in totaal:
ingaande 23 maart 1993 f. 362,67 bruto
ingaande 1 april 1993 f 1.126,87 bruto


Vakantie in het buitenland
Indien u voor langer dan 4 weken naar het buitenland wilt gaan, dient u dit tenminste 2 maanden van te voren schriftelijk bij ons te melden. Daarbij dient u tevens uw verblijfadres in het buitenland op te geven.

Vakantiegeld
In de maand mei ontvangt u 8% vakantietoeslag over de aaw/wao-uitkering en de eventuele daarop verleende toeslag van de voorafgaande 12 maanden.

Uitbetaling via werkgever
Uw uitkering wordt overgemaakt aan uw werkgever C..
Inhoudingen van belasting en premies worden door uw werkgever gedaan. Voor een specificatie kunt u daar terecht.

Ziekenfonds
- U bent verzekerd.

Pensioenfonds
Indien u bij het begin van uw arbeidsongeschiktheid deelnemer was in een pensioenfonds, kunt u misschien premievrijstelling krijgen. Hiervoor moet u bij dat fonds een aanvraag indienen.

Folder informatie over de aaw/wao-uitkering
Bijgaand treft u de folder "Informatie over de Algemene arbeidsongeschiktheidswet (aaw) en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering aan (wao)" aan. Wij raden u aan deze folder goed door te nemen, omdat er naast informatie ook enkele verplichtingen worden genoemd.

Verrichten werkzaamheden/wijziging gezinsinkomen
Wij wijzen u erop dat, indien u werkzaamheden gaat verrichten, u verplicht bent ons dit mee te delen. U dient dan te vermelden:
a. de aard van de werkzaamheden
b. of u in loondienst of als zelfstandige gaat werken
c. wat de bruto inkomsten hieruit (zullen) zijn
d. naam en adres van de werkgever
e. indien u al werkt moet u ons informeren over een loonsverhoging en/of een werkuitbreiding

Ook moet u ons informeren over:
- het verrichten van onbetaalde arbeid
- wijziging van uw eventuele neveninkomsten
- wijziging van de eventuele inkomsten van uw partner

Wij vragen u dit, omdat u wettelijk verplicht bent de bedrijfsvereniging van eventuele wijzigingen in kennis te stellen. Veranderingen in deze feiten en omstandigheden kunnen namelijk van invloed zijn op uw recht en op de hoogte van de aaw/wao-uitkering.


Ik stuurde onderstaande brief naar de rechtbank.

thumbnail
###, 19 april 1993

Aan:
  De Arrondissementsrechtbank Middelburg
  sector Bestuursrecht
  ###
  Middelburg

reg.nr.: 93/182 AAw/WAO BB

geachte mevrouw of meneer,

Hierbij trek ik mijn beroep in. De bedrijfvereniging heeft aan mijn eis voldaan.

Met vriendelijke groet,
D.

De rechtbank deed uitspraak (beschikking) op 26 april 1993.

Laatste wijziging van deze bladzijde: september 2009