Beschikking

1993


thumbnail thumbnail
ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE M.

Sector Bestuursrecht

Beschikking ex artikel 128, lid 1 Beroepswet

Reg.nr.: AAW/WAO 93/182

Inzake : D., wonende te ###, klager,

tegen : het bestuur van de Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging, gevestigd te A., verweerder.

1. Dagtekening der beschikking.
26 APR. 1993

2. Aanduiding bestreden beslissing.

De beslissing van verweerder d.d. 18 februari 1993, reg.nr. ###.

3. Feiten die als vaststaande worden aangenomen.

Verweerder heeft klager bij de bestreden beslissing medegedeeld dat hem geen uitkeringen krachtens de AAW of de WAO worden toegekend per 23 maart 1993, omdat zijn arbeidsongeschiktheidspercentage op minder dan 15 % diende te worden gesteld.
Tegen deze beslissing is klager in beroep gekomen.

4. Motivering.

Uit de gedingstukken blijkt dat de bestreden beslissing is gebaseerd op een foutief advies van de Gemeenschappelijke Medische Dienst, d.d. 21 januari 1993. De Gemeenschappelijke Medische Dienst heeft op 24 februari 1993 een nieuw advies uitgebracht, waarbij is geadviseerd klager voor 45 tot 55 % arbeidsongeschikt te beschouwen. Uit de zich bij de gedingstukken bevindende interne correspondentie blijkt dat verweerder inmiddels zelf van oordeel is dat de bestreden beslissing onjuist is en dat een nieuwe beslissing genomen dient te worden vernietigd, aangezien die niet juist blijkt te zijn.

5. Beslissing

De president van de rechtbank te M., gelet op artikel 128, lid 1 van de Beroepswet,
B E S C H I K K E N D E :
vernietigt de bestreden beslissing en bepaalt dat verweerder het door klager gestorte griffierecht ad f. 25,= vergoedt.

Aldus gewezen en in het openbaar uitgesproken op 26 APR. 1993 door mr. D9. als president, in tegenwoordigheid van mr. H11. als griffier.

Afschrift verzonden op: 26 APR. 1993


Mijn eerste beroepszaak heb ik dus gewonnen.

Hieronder staat een intern formulier van de uitvoeringsinstelling.

thumbnail
AAN: GMD

VAN: Dk G.   Beroepszaken
TOESTEL: 340

DATUM: 28493

Betreft: Beroepszaak t.n.v.: D.
wonende te: ###
Sofi.nr: ###
Reg.nr: ###
Bz.nr: ###

Bijgaanddoen wij u ter kennisneming een fotokopie toekomen van:

[X] de beschikking d.d. 26-4-93
(indien betrokkene in verzet gaat zullen wij u dit berichten)

[ ] de uitspraak van de Arr.rechtbank M./R. d.d.
(indien betrokkene in Hoger Beroep gaat zullen wij u dit berichten)

Dk G.
Beroepszaken


Een maand na de beschikking van de Rechtbank had ik alweer een gesprek met keuringsarts P., en hij gaf aan, dat er alweer een beroepszaak zou komen.

Laatste wijziging van deze bladzijde: mei 2007