Briefwisseling met stafarts V5.

1999


thumbnail
Aan: G., Kantoor G.
t.a.v. Afdeling AG-waz/wajong/wao

21 juli 1999
betreft: verzoek voor kopie van medische kaart

Geachte mevrouw, heer,

Hierbij wil ik gebruik maken van het inzagerecht. Graag zou ik een kopie willen ontvangen van de originele handgeschreven medische kaart(en).

De kosten die daaraan verbonden zijn zal ik vergoeden.

Met vriendelijke groet,
D.thumbnail
Aan: G., Kantoor G.
t.a.v. Afdeling AG-waz/wajong/wao

(aangetekend)

6 september 1999
betreft: herhaling verzoek voor kopie van medische kaarten
bijlage: mijn brief van 21 juli 1999

Geachte mevrouw, heer,

Op mijn brief, die ik hier bijgevoegd heb, heb ik geen reactie ontvangen.

Wilt u alsnog mijn brief beantwoorden, en misschien kunt u mij verklaren waarom dat nog niet is gebeurd.

Met vriendelijke groet,
D.thumbnail
Aan: G., Kantoor G.
t.a.v. Afdeling AG-waz/wajong/wao

(aangetekend)

2 augustus 1999
betreft: correctierecht: verwijdering van gegevens
bijlage: verslag psychologisch onderzoek (ondertekend)

Geachte mevrouw, heer,

Hierbij wil ik gebruik maken van het correctierecht. Wilt u de brief van het R. van 19 november 1992 uit het dossier verwijderen? En wilt u mij een bevestiging sturen, dat die brief verwijderd is?

De kosten die daaraan verbonden zijn zal ik vergoeden.

Toelichting:
Bij navraag heeft drs. K7. erkend, dat de brief van 19 november 1992 niet geheel correct is. Ook is hij zo vriendelijk geweest om zijn "verslag psychologisch onderzoek" alsnog te ondertekenen en te dateren op 1992 (zie bijlage).

Vanwege bovenstaande redenen is de brief van 19 november 1992 feitelijk onjuist en niet meer terzake dienend. Daarom wil ik u vragen om die brief te verwijderen. Het ondertekende "verslag psychologisch onderzoek" mag u toevoegen aan het dossier.

Met vriendelijke groet,
D.thumbnail
G.
Arbeidsgeschiktheid

De heer D.

Contactpersoon V.

Datum 23 augustus 1999

Uw brief van 2 augustus 1999

Geachte heer D.,

Naar aanleiding van uw verzoek gedateerd 2 augustus 1999 waarin u een verzoek doet om een brief van het R. van 19 november 1992 te vernietigen, moet ik u mededelen dat wij niet op dit verzoek in kunnen gaan.

Het correctierecht houdt in dat het G. verplicht is om op een verzoek van een geregistreerde tot verbetering, aanvulling of verwijdering van de hem betreffende gegevens dient over te gaan indien deze feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn.

Aangezien de gewraakte brief een antwoord is op het schrijven van de verzekeringsarts, waarvoor hij ook een machtiging van uw heeft gekregen, is bovenstaande niet aan de orde.

Hoogachtend,
V.
Staf verzekeringsartsthumbnail
Aan: G., Arbeidsgeschiktheid
t.a.v. dokter V.,
Staf Verzekeringsarts


(aangetekend)

30 augustus 1999

betreft: correctierecht: verwijdering van gegevens

Geachte dokter V.,

In uw brief van 23 augustus 1999 schrijft u wat het correctierecht is, en waarom dat niet zou gelden voor de brief van het R. van 19 november 1992.

Naar mijn mening is het correctierecht echter van toepassing op het gehele dossier, ongeacht of dit een antwoord op een schrijven is of niet. Slechts indien het gegevens van een andere instantie betreft, dan zou de correctie/verwijdering bij die andere instantie moeten plaatsvinden. Uw motivatie lijkt mij daarom niet juist.

Aangezien het "verslag psychologisch onderzoek" nu door drs. K7. zelf is ondertekend, en hij niet meer achter de gehele inhoud van de brief van 19 november 1992 staat, is die niet meer ter zake dienend.

Ik wil u daarom nogmaals vragen de betreffende brief te verwijderen, en indien u nog steeds van mening bent dat het niet aan de orde is, dan zie ik mij genoodzaakt om dit aan de Registratiekamer of de Rechtbank voor te leggen.

Met vriendelijke groet,
D.thumbnail
Dhr. D.

Ons kenmerk AG-waz/wajong/wao
Datum 13 september 1999

Geachte heer D.,

Uiteraard is het inzage en correctierecht van toepassing op het gehele dossier. Ik heb dan ook nooit beweerd dat dit niet het geval is. Wij zullen de nieuwe rapportage van dhr. K7. toevoegen aan het dossier en hier in het vervolg rekening mee houden in de zin dat het de gewijzigde visie is van psycholoog K7. op 19 november 1992.

Overgens bevindt de door u meegestuurde rapportage zich al in het dossier, maar dan met de nodige doorhalingen die naar uw mening onterecht of onjuist waren. Deze rapportage is in september 1993 door ons ontvangen en gearchiveerd.

Aangezien ons beleid vanaf 1992 mede op specialistische informatie van 19 november 1992 is gebaseerd kan ik niet overgaan tot volledige verwijdering van deze specialistische informatie. Immers ook wij dienen ons te verantwoorden over het door ons ingesteld beleid en dat kunnen we alleen met de gegevens zoals die toen voorhanden waren. Wel kunt u uiteraard aangeven welke passages volgens u achteraf bezien onterecht of onjuist of overbodig waren. Hiervoor zal ik u een kopie van de brief doen toekomen. Uw eventuele correcties zal ik dan toevoegen aan de desbetreffende brief. Van volledige verwijdering van de oorspronkelijke brief kan echter geen sprake zijn.

Met betrekking tot uw verzoek om een kopie van de originele handgeschreven medische kaarten kan ik u mededelen dat wij twee handgeschreven rapportages in uw medische dossier hebben gevonden. Een kopie hiervan is als bijlage toegevoegt.

De reden dat hier niet eerder gehoor aan is gegeven ligt in het feit dat door alle overige correspondentie deze brief in der vergetenheid is geraakt, onze excuses hiervoor.

Hoogachtend
V., stafartsthumbnail thumbnail thumbnail
Aan: G.
Afdeling AG-waz/wajong/wao, Informatieteam
t.a.v. dokter V., stafarts

(aangetekend)

8 oktober 1999

betreft: correctierecht

bijlagen:
• mijn "bespreking", d.d. 12 mei 1999.
• brief van R., d.d. 16 juli 1993, en akte vernietiging dossier.

Geachte dokter V.,

Naar aanleiding van uw brief van 13 september 1999, en ons telefoongesprek van 27 september 1999, heb ik de volgende verzoeken:

Betreffende de brief van het R.: tijdens ons telefoongesprek hebben we afgesproken dat ik de passages zou noemen, die naar mijn mening niet juist zijn. Dat is echter nog niet zo eenvoudig. Het belangrijkste is dat drs. K7. bij zijn "mogelijke conclusie" spreekt over een "somatisatiestoornis", en "mogelijk passief-agressief". Die dingen zijn echter niet aangetoond, wat ook blijkt uit de zin dat ik mogelijk terecht geen reden zie voor psychotherapeutische behandeling (na 8 maanden onderzoek door het R.). Zijn secretaresse heeft in haar brief van 19 november 1992 (namens drs. K7.) ook die dingen geschreven, maar dan zonder de woorden "mogelijk".

Er bestaan verschillende meningen:
- de mening van drs. K7. (rapportage uit 1992 met zijn handtekening)
- de mening van zijn secretaresse (de brief van 19 november 1992)
- mijn mening (nog niet op papier gezet)


Het gaat hierbij vanzelfsprekend om de mening van drs. K7.. In de bijlagen treft u papieren aan, waaruit blijkt dat het dossier van het R. is vernietigd. Dat lijkt voldoende reden om de brief van 19 november 1992 van het R. te verwijderen. Als u dat nog steeds niet wilt, dan wil ik u hierbij voorstellen, om op de tweede pagina van de brief van 19 november 1992 te schrijven dat de brief niet geldig is. U kunt dan verwijzen naar het rapport (met de handtekening van drs. K7.), en u kunt uw naam en datum erbij zetten.

Graag ontvang ik een kopie van de medische kaarten. Het betreft vooral de medische kaart van dokter K. van 10 april 1997, die zich volgens u inderdaad in het dossier bevindt. Indien er meerdere medische kaarten zijn, dan wil ook daarvan een kopie. Indien u geen kopieën van andere medische kaarten stuurt, ga ik er van uit, dat er geen andere medische kaarten bestaan.

In het verweerschrift van 5 maart 1998 worden de medische kaarten genoemd, en op 17 september 1997 is een getypte versie van een medische kaart per fax verstuurd. Ik zou graag een kopie willen van de originele handgeschreven medische kaarten.

In de begeleidende brief bij het bezwaarschrift van 6 juli 1999 (gericht aan de afdeling Bezwaar en Beroep) heeft mijn advocaat verzocht om hem een kopie van het dossier te doen toekomen. Wilt u daaraan alsnog voldoen, en hem een kopie van het volledige dossier opsturen, zowel het claim-dossier, het medisch-dossier, en wat verder nog op mij betrekking heeft, ongeacht wat al in ons bezit is. Mijn advocaat is daartoe vanzelfsprekend door mij gemachtigd.

Daarnaast heb ik de volgende nieuwe verzoeken:

Wilt u mijn brief van 4 augustus 1993, inclusief bijlagen, verwijderen? Die brief heb ik gestuurd naar aanleiding van een discussie met dokter P.. Die discussie is echter niet beschreven in zijn verslagen. Omdat het dossier van het R. is verwijderd, wil ik ook die brief met bijlagen verwijderen. Wilt u mij dat schriftelijk bevestigen?

Vooralsnog ga ik ermee akkoord dat het "verslag psychologisch onderzoek" (zonder doorhalingen, met handtekening) in het dossier blijft. Dat heb ik bij mijn brief van 2 augustus 1999 naar u gestuurd.

Wilt u het gewijzigde rapport van dokter K. van 26 mei 1999 (met cursieve tekst) aan de Centrale Raad van Beroep sturen. Ik wijs u erop, dat daartoe een verplichting bestaat, nu ik dit verzoek gedaan heb.

De verzekeringsgeneeskundige dhr. P. heeft in mei 1993 zelf wijzigingen aangebracht in zijn eigen rapport van 16 december 1992. Hierbij wil ik u vragen om het ongewijzigde rapport definitief te verwijderen, en daarvoor het gewijzigde rapport te gebruiken. Wilt u mij daarvan een schriftelijke bevestiging sturen?

In mijn brief aan de rechtbank van 24 november 1993 heb ik het gewijzigde rapport bijgevoegd. In mijn klacht van 26 januari 1994 heb ik als derde punt genoemd, dat het ongewijzigde rapport naar de rechtbank wordt gestuurd. In mijn brief aan de rechtbank van 14 juni 1994 heb ik opnieuw het gewijzigde rapport naar de rechtbank gestuurd.

In de rapportage van de arbeidsdeskundige mevr. O., d.d. 18 januari 1993, staat bovenaan blz. 2 de zin: "Vond het werken met B. minder geschikt". Ik vind dat absurd en kwetsend, en zoiets heb ik zeker niet gezegd. Wilt u dat duidelijk doorstrepen, en mij een kopie van de correctie sturen?

Bij mijn brieven aan de rechtbank, d.d. 24 november 1993 en 3 maart 1994, heb ik al bezwaar gemaakt tegen de betreffende zin.

Ik merk dat de stukken die door mij (of mijn advocaat) in het verleden naar de rechtbank werden gestuurd, niet per definitie aan de betreffende stukken in het dossier worden toegevoegd. Daarom wil ik u expliciet vragen om mijn bespreking, d.d. 12 mei 1999, toe te voegen aan het dossier, en wel bij het psychiatrisch rapport van 26 oktober 1994. Wilt u mij daarvan ook een schriftelijke bevestiging sturen?

Met vriendelijke groet,
D.


Hierboven schreef ik dat de brief van 19 november 1992 de mening van de secretaresse van psycholoog drs. K7. weergeeft. Met de gegevens die later aan het licht kwamen, trok ik de conclusie dat het niet de mening van de secretaresse is, maar dat psycholoog K7. die brief bewust zo heeft geschreven.

thumbnail thumbnail
g.
Aangetekend verzonden !

De weledele heer D.

Contactpersoon V.

Datum 16 november 1999
Uw brief van 8 oktober 1999

Betreft: correctierecht

Geachte heer D.,

Hierbij zal ik trachten, voor zover mogelijk, antwoord te geven op uw vragen.

Brief van het R. d.d. 19 november 1992. Zoals ik u al eerder heb medegedeeld kan ik deze brief niet vernietigen. Ik heb nu onder deze brief gezet dat volgens dr. K7. de inhoud van het door u meegestuurde rapport geldt. U kunt deze toevoeging lezen in het in zijn geheel gekopieerde dossier

Ten aanzien van de medische kaarten. Deze zijn meegekopieerd met het gehele dossier

Ten aanzien van de kopieën van het medisch- en claimdossier voor uw advocaat. Als bijlage ontvangt u een kopie van het volledige medisch- en claimdossier. U kunt dit aan uw advocaat overhandigen.

Wat betreft uw brief van 4 augustus 1993. Aangezien deze brief spontaan door u is verstuurd en die discussie inderdaad niet beschreven is in de verslagen, ga ik akkoord met vernietigen. Dit is reeds gebeurd.

Het ongewijzigde rapport van dr. P. van mei 1993 kan ik niet vinden. Misschien kunt u bij ontvangst van het dossier, aan mij toezenden wat dan precies het ongewijzigde en wat het gewijzigde rapport is. Immers, ik weet niet wat er allemaal gewijzigd zou moeten zijn. Ik vind slechts 2 gewijzigde rapporten.

Rapportage Mevrouw van O.
De zin die u als kwetsend ervaart is doorgestreept. Zie hiervoor de bijlage.

Uw bespreking van 12 mei 1994 is bij het psychiatrische rapport gevoegd zoals u kunt zien in de kopie van het medische dossier.

Hopende dat op deze manier uw dossier naar tevredenheid is teken ik.

Met vriendelijk groet,

G.
V., stafverzekeringsarts

N.B. Een nota van de gemaakte kosten zal u separaat toegezonden worden.

Bijlage: Kopie medisch- en claimdossier


Het onderstaande bericht is een interne bericht van het G. Er staat geen datum bij, maar volgens mij hoort het hierbij.

thumbnail
B.

Aan: S., H.
Onderwerp: Delclareren

H.,

Zoals afgesproken hierbij het verzoek een nota op te stellen i.v.m. toezending kopieën inzage- en correctierecht.

Heb in begeleidende brief aan belanghebbende vermeld dat hem separaat een nota wordt toegezonden van de gemaakte kosten.

Gegevens belanghebbende
D.
Registratienummer ###

Kosten door belanghebbende te betalen 269 kopieën, waarvan de 1e 10 gratis.
Dus 259 x f 0,25 = f 64,75
Verzendkosten aantekenen f 15.50
Totaal te betalen f 80,25

Groetjes,
J.
secretaresse muag.thumbnail thumbnail thumbnail
Aan: G.
Afdeling AG-waz/wajong/wao, Informatieteam
t.a.v. dokter V., stafarts

(aangetekend)

28 december 1999

betreft: correctierecht; uw brief van 16 november 1999.

Geachte dokter V.,

Hierbij wil ik ernstig bezwaar maken tegen de wijze waarop mijn brief van 8 oktober 1999 is beantwoord. Mijn grootste bezwaar betreft de aan mij verzonden dossiers, die niet compleet zijn.

In uw brief van 16 november 1999 schrijft u dat u onder de brief van het R. (d.d. 19 november 1992) heeft gezet dat volgens dr. K7. de inhoud van het door mij meegestuurde rapport geldt. In de toevoeging staat echter dat belanghebbende stelt dat de brief niet geldig is. Met een dergelijke verdraaiing kan ik het niet eens zijn. Ik stel voor dat u onder de toevoeging het volgende zet: "Dus deze brief (door secretaresse ondertekend) is niet geldig".

Het ongewijzigde rapport van dokter P., d.d. 16 december 1992, kan ik ook niet vinden in de dossiers. Dit is ongeloofwaardig, omdat dhr. G. dat op 27 augustus 1999 naar de Centrale Raad van Beroep heeft verzonden. Zou u zo vriendelijk willen zijn om contact op te nemen met de heer G., of het ongewijzigde rapport nu inderdaad verwijderd is? Hij bleek tijdens de hoorzitting goed op de hoogte te zijn van mijn dossier. Graag ontvang ik van u een schriftelijke verklaring dat het ongewijzigde rapport verwijderd is.

Toelichting: In het rapport van 16 december 1992 zijn door dokter P. met pen wijzigingen aangebracht. In het gewijzigde rapport is bijvoorbeeld bovenaan bladzijde 2 het woord 'belanghebbende' vervangen door 'werkgever'.

In mijn brief van 8 oktober 1999 had ik gevraagd om de brief met bijlagen van 4 augustus 1993 te verwijderen. Er is echter alleen de begeleidende brief verwijderd, en de bijlagen zitten nog steeds in het medisch dossier. Wilt u ook de bijlagen verwijderen?, en mij dat schriftelijk bevestigen?

Toelichting: Het betreft 4 vellen, waarin allerlei dingen zijn doorgestreept. Ze bevinden zich tussen de rapporten van 27 mei 1993 en 2 september 1993.

De dossiers, die ik heb ontvangen, zijn onvolledig. Ik heb mij ook verbaasd over het claim-dossier, wat niet chronologisch is. Ook ontbreken belangrijke stukken, die met de nog lopende beroepszaak van 1997 te maken hebben. Het lijkt er zelfs op dat de keuring van 1999 is gedaan met gegevens van vóór 1997, wat ik onrechtvaardig en onredelijk vind.

Daarnaast heb ik de volgende nieuwe verzoeken:

Bij de uitwerking van de medische kaart is er een fout gemaakt. Bij het verslag van 10 april 1997 is de laatste opmerking "UD 1 week". Dat moet zijn: "UD week 19". Wilt u dat wijzigen, en mij een copie daarvan sturen? Dit is van belang in verband met de wet Amber.

Toelichting: De uitgewerkte versie (getypt) van de medische kaart is op 17 september 1997 door dhr. G., per fax, aan mijn advocaat verzonden. Het is mogelijk, dat de uitgewerkte versie alleen bij de afdeling bezwaar en beroep aanwezig is, en nog niet in het dossier is opgenomen.

In het medisch dossier bevinden zich zowel het ongewijzigde "rapportage algemeen", d.d. 26 mei 1999, als het gewijzigde rapport (met dezelfde datum, maar met cursieve tekst). Wilt de de ongewijzigde versie verwijderen? En wilt u mij dat schriftelijk bevestigen?

In het claim-dossier bevindt zich een dergelijk rapport, ook d.d. 26 mei 1999, van slechts twee bladzijden. Wilt u op bladzijde twee de zin: "Belanghebbende is wel in staat 15-pagina tellende 'eigen verhaal' en 'dag- en weekoverzicht', inclusief de grafieken en tabellen op de personal computer te vervaardigen" vervangen door: "Belanghebbende is wel in staat een 9-pagina tellend 'eigen verhaal' en 6-pagina tellend 'dag- en weekoverzicht', inclusief een schematisch overzicht, op de personal computer te vervaardigen", conform de wijzigingen van het volledige rapport in het medisch dossier. Wilt u mij daarvan dan ook een copie toesturen?

In het medisch dossier, kwam ik slecht twee bladzijden tegen van dokter S., waarvan er één niet leesbaar was. Wilt u controleren, of de volgende brieven volledig en goed leesbaar aanwezig zijn, en mij dat laten weten:
• brief van 23 augustus 1993, twee bladzijden.
• brief van 15 november 1993, één bladzijde.
• brief van 18 decenber 1997, twee bladzijden.

In het medisch dossier bevindt zich uw brief van 13 september 1999. Daarbij zit als bijlage de brief van het R. van 19 november 1992, maar dan zonder uw toevoeging. Dat is verwarrend, en ik wil u daarom vragen, om die bijlage te verwijderen.

Met vriendelijke groet,
D.thumbnail thumbnail
G.
Staf ag

De heer D.

Contactpersoon V.

Datum 17 januari 2000
Uw brief van 28 december 1999

Betreft: Correctierecht

Geachte heer D.,

Aangezien wij u een kopie van het volledig dossier hebben doen toekomen denk ik dat wij ruimschoots aan onze verplichting van inzagerecht hebben voldaan. Uiteraard kunt u altijd nog een afspraak maken om het dossier nog eens in te zien als u niet gelooft dat wij u het volledige dossier hebben toegestuurd ofwel er stukken onleesbaar zijn. Wij zullen verder ophouden met wederom kopieën toe te sturen. Ik ga dus niet in op uw opmerkingen en ten aanzien van deze punten.

Ten aanzien van correctierecht. Om verdere discussie over precieze formulering te voorkomen- dit is tenslotte nooit de bedoeling geweest van het correctierecht- zal ik voortaan alleen indien er aperte onjuistheden in de rapportage voorkomen, dit aanpassen.

Verder zal ik uw brieven waarin eventueel op- en aanmerkingen staan toevoegen aan het dossier. Bij eventuele beroepszaken/bezwaarzaken of een herbeoordeling kunt u hier dan naar verwijzen. Op de eerst alinea ga ik dus niet verder in. Ook niet op uw opmerkingen over uw mogelijkheden op de computer. Uw opmerkingen staan nu immers in deze brief vermeld.

Correctierecht houdt ook niet in dat u kunt bepalen hoe ons dossier is opgebouwd en welke bijlagen verwijderd moeten worden in verband met voorkoming van verwarring. Ook hier ga ik dus niet op in.

Aangezien ik uw brief van 4 augustus 1993 heb vernietigd, heb ik ook de bijlage vernietigd. Ik zal verder geen brieven meer vernietigen. Ook niet brieven die u stuurt, anders wordt niet duidelijk waar de correcties die wij (ruimschoots) aangebracht hebben op gebaseerd zijn.

Bij de rapportage van 10 april 1997 staat uitsteldatum week 19. Ik begrijp uw commentaar niet. Daarbij komt dat dit soort zaken niet vallen onder correctierecht

Correctierecht betekent ook niet dat wij de ongewijzigde rapportage dienen te verwijderen.

Ten aanzien van de beantwoording van uw brief d.d. 19 november 1999 kan ik u mededelen dat in verband met langdurige ziekte van de heer K. deze brief voorlopig nog niet beantwoord kan worden.

vriendelijke groet,
V.,
stafverzekeringsarts


Deze briefwisseling had dus weinig effect meer. Dus op deze manier werd ik gedwongen om klachten in te gaan dienen. Allereerst een klacht over het gewijzigde rapport.

Laatste wijziging van deze bladzijde: december 2000