Arbeidsdeskundige O4.

1993


thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
Gemeenschappelijke Medische Dienst
Rapportage algemeen

Naam belanghebbende D.

Naam rapporteur Mevr. O4.
Functie Arbeidsdeskundige
Datum rapportage 18-jan-1993

Gerapporteerd wordt naar aanleiding van een zesde maands melding d.d. 1-12-1992.

1. Vraagstelling:

Wat is de mate van arbeidsongeschiktheid?

2. Onderzoek:
Activiteiten:

Op 16-12-1992 had ik een gesprek met belanghebbende. Tijdens dat gesprek heb ik belanghebbende ingelicht over de taak van de GMD en de werking van de arbeidsongeschiktheidswetten.
Werkgever bezocht op 14-1-1993. Gesproken met: mevr. B. (personeelsfunktionaris), dhr. L. (chef van belanghebbende). Op 12-2-1993 vond nogmaals telefonisch overleg plaats met mevr. B..

Gegevens verkregen uit onderzoekt:
Voorgeschiedenis:

Belanghebbende is een nu 27 jarige man die ten gevolge van vermoeidheidsklachten is uitgevallen als programmeur op 21-4-1992.

Opleiding:

opleiding/richting                    resultaat/diploma
Havo (nederland, engels, wiskunde,
scheikunde, natuurkunde, economie)    diploma
HTS (elektro -> afst. inf. techniek   diploma (1988)
Geen militaire dienst, uitgeloot
Rijbewijs: B


Arbeidsverleden:

Periode           Werkgever  Funktie
1988-1990         B.         software engineer
juli 1990-uitval  C.         software programmeur


Algemene informatie over het arbeidsverleden:

Belanghebbende is aaneengesloten verzekerd. Heeft zelf ontslag genomen bij vorige werkgever. ------------

Visie van belanghebbende op werk en toekomst:

Eerst volledig herstellen, daarna uitbreiden. Heeft het niet zo naar de zin bij werkgever, is het niet eens met het gevoerde beleid. Wil te zijner tijd ander werk gaan zoeken.

Beschrijving eigen werk, belasting in de functie:

Het arbeidspatroon van belanghebbende in de laatste functie was:
-wisselende dienst : nee, dagdienst.
-gemiddelde aantal uren per week : 36.
-dagen van de week : maandag t/m vrijdag.
-periode van de dag : ochtend/middag.
-maximaal aantal uren/dag : 38.
Er was een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Het werk bestond uit het programmeren van besturingsschema voor apparatuur om gassen en vloeistoffen te scheiden in de chemische industrie. Werkt samen met andere kollega's bij het opzetten van een systeem.

De belasting van deze functie was als volgt:
-overwegend zittend werk achter een PC.
-er kan regelmatig van houding worden veranderd, vertreding is mogelijk.
-de fysieke belasting is in het algemeen licht.
-de werkdruk is normaal.

Het functieniveau is 6.

Volgens de werkgever voldeed de belanghebbende in deze functie goed, omdat belanghebbende beschikt over voldoende vakkennis, doch reageert niet altijd adequaat op invloeden van buitenaf die het eigenlijke werk van belanghebbende kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld kostenreduktie. Kontakt met kollega's is goed, doch belanghebbende is een eenling en doet praktisch niet mee aan kollegiale kontakten buiten het werk om.

Belanghebbende heeft volgens de werkgever de meeste problemen met langdurig zitten. Belanghebbende werkt nu halve dagen. Hij geeft bij de werkgever aan dat hij na een halve dag absoluut rust nodig heeft.

Belanghebbende is momenteel gedeeltelijk geschikt voor de maatfunctie omdat hij werkt gedurende 50%.

Arbeidsmogelijkheden eigen werkgever: eigen werk, indien noodzakelijk halve dagen, doch bij voorkeur volledige werkweek (dit gelet op de aard van de werkzaamheden).

3. Beschouwing:
Maatfunctie, maatloon en beroepsniveau:

De maatfunctie van belanghebbende, is de programmeur.
Het arbi niveau is 6.
Het maatloon per uur bedraagt f 22,83 bruto inclusief 8% vakantietoeslag. De gegevens voor het maatloon zijn verkregen van gegevens van de werkgever. f 3298,- bruto per 156 uur per maand (f 21,14 en 8% vakantietoeslag).

Verdiencapaciteit:

Belanghebbende is vooralsnog geschikt voor part-time werken in eigen funktie. Voor 50% werken geldt een volledig uurloon. Loonverlies ten opzichte van full-time werken is derhalve 50%. Werkgever betaalt reeds 50% loon.

Mate van arbeidsongeschiktheid:

Gelet op het maatloon enerzijds en het resterend verdienvermogen anderzijds, kan het loonverlies ten gevolge van de gewijzigde belastbaarheid worden geschat op:

f 3298 - f 1649 / f 3298 xlOO% = 50%
Met dit percentage dient belanghebbende ingedeeld te worden in de arbeidsongeschiktheidsklasse van 45 tot 55%.

4. Reïntegratieplan:

Omdat belanghebbende gedeeltelijk geschikt is voor de maatfunctie wordt de werkhervatting als volgt gerealiseerd kontinueren halve dagen tot gepland verzekeringsgeneeskundig-heronderzoek in mei as., daarna verder overleg met werkgever en belanghebbende.
Belanghebbende komt niet in aanmerking voor bemiddeling omdat allereerst zal worden getracht om belanghebbende full-time te reïntegreren in eigen werk bij eigen werkgever.

Reactie van belanghebbende:

De onderzoeksresultaten werden door de verzekeringsgeneeskundige met belanghebbende besproken.
Werkgever werd mondeling geinformeerd op 12-2-1992.

5.Arbeidskundige conclusie:

Belanghebbende wordt geschikt voor de maatfunctie.
Belanghebbende voor 45 tot 55% arbeidsongeschikt te beschouwen in de zin van de wao/aaw per einde wachttijd.

6. Planning:

Nieuwe plandatum in verband met de uitvoering van het reïntegratieplan: mei 1993.
Het functie niveau bij begin en eind GMD bemoeienis is 6-6.


Op de plaats waar ----------- staat, daar stond: "Vond het werken met B. minder geschikt". Dat heb ik laten doorstrepen, middels een brief van 8 oktober 1999 aan stafarts V..thumbnail thumbnail
Gemeenschappelijke Medische Dienst

Rapportage algemeen

Naam belanghebbende D.
Naam rapporteur mevr. O4.
Functie ad
Datum rapportage 17-sep-1993

1. Betreft behandelplan

Begeleiding naar passend werk bij eigen werkgever.

Samenvatting van het voorafgaande

Bovengenoemde belanghebbende is oorspronkelijk programmeur van beroep. Wegens vermoeidheidsklachten is hij daarvoor deels arbeidsongeschikt geworden. De mate van arbeidsongeschiktheid werd gesteld op 45-55% per 23-3-1993.

2. Onderzoek

Onderzoeksactiviteiten

Op 16-9-1993 heb ik inlichtingen ingewonnen bij de werkgever van belanghebbende.

Gegevens uit onderzoek

Gesproken werd met mevr. F6. (PZ).
Belanghebbende werkt momenteel nog steeds 4 uur per dag.
Hij geeft duidelijk aan dat meer uren niet haalbaar zijn. Neemt regelmatig vrije dagen op. Directe chef schat dit eveneens in.
Belanghebbende wordt intensief begeleid. Men voert regelmatig gesprekken en tracht belanghebbende te stimuleren. Heeft recent jaarlijks beoordeling gehad. Deze is goed.
Aan werkgever werd medegedeeld dat belanghebbende geschikt wordt geacht voor 6 uur per dag eigen arbeid.
Afgesproken werd dat belanghebbende wat de werkgever betreft per 1-10-1993 uit kan breiden.
Arbeidspatroon alsdus ( 4 x 6) + ( 1 x 4) uur per week. ( Vrijdagsmiddags is de zaak gesloten).

3. Beschouwing

Gelet op uitbreiding van de werktijden naar 6 uur per dag ( 30 uur per week) en uitgaande van de 36-urige werkweek van belanghebbende moet het arbeidsongeschiktheidspercentage als volgt worden vastgesteld:
36 - 28 / 36 x 100% = 22,2%.

4. Conclusie en advies

De bemiddeling wordt voortgezet .
Belanghebbende is arbeidsongeschikt naar de klasse 15-25% per 1-10-1993.
Belanghebbende is mondeling geïnformeerd. Zie rapportage algemeen vg.thumbnail
Gemeenschappelijke Medische Dienst

C.
T.a.v. Mevrouw F6.


Datum 24 SEP. 1993

Betreft: De heer D.

Geachte mevrouw F6.,

Naar aanleiding van ons telefoongesprek d.d. 15-09-1993 het volgende.

Bovengenoemde werknemer wordt door de verzekeringsgeneeskundige arbeidsgeschikt verklaard voor 6 uur eigen arbeid per dag. Afgezet tegen de werkweek à 36 uur leidt dit tot een verlies van 6 uur (22,2%).
Dit houdt in dat wij aan de bedrijfsvereniging zullen adviseren belanghebbende in te delen in de klasse 15 tot 25% van de WAO, met ingang van 01-10-1993.

Ik vertrouwerop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Mevrouw O4.
arbeidsdeskundigeLaatste wijziging van deze bladzijde: mei 2000