Klacht tegen uitvoeringsinstelling Gak

2000

De hierna volgende brief stuurde ik naar uitvoeringsinstelling Gak.

thumbnail thumbnail
Aan: Gak Nederland bv
t.a.v. de directeur
GOES

28 januari 2000
betreft: klacht


bijlagen:
•A: brief van mij aan rechtbank, d.d. 24 november 1993.
•B: klacht van mij, d.d. 26 januari 1994.
•C: inventarisatielijst van G., d.d. 2 juni 1994.
•D: brief van mij aan rechtbank, d.d. 14 juni 1994.
•E: brief van mij, d.d. 8 oktober 1999.
•F: brief van dokter V., d.d. 16 november 1999.
•G: brief van mij, d.d. 28 december 1999.
•H: brief van dokter V., d.d. 17 januari 2000.


Geachte mevrouw, heer,

Hierbij dien ik een klacht in. Mijn bedoeling van deze klacht is, om een oplossing te vinden voor het probleem.

Klacht
In het rapport van 16 december 1992 staan onjuistheden. Door de verzekeringsarts zijn enkele wijzigingen aangebracht, maar als er stukken naar de rechtbank worden gestuurd, dan zit daar steeds het ongewijzigde rapport bij.

Overzicht
16 december 1992:   rapport van de GMD. In dat rapport staat op bladzijde 2, dat belanghebbende de medewerkers een half uur uitgescholden heeft. Ik vind dat zeer kwetsend, omdat ik zoiets in mijn leven nog nooit gedaan heb.

30 maart 1993.   In de beroepszaak 93/182 AAW/WAO wordt het ongewijzigde rapport naar de rechtbank gestuurd.

mei 1993.   Ik wijs dokter P. erop, dat er iets heel anders staat, dan ik verteld heb. Hij wijzigt "belanghebbende" in "werkgever", en brengt op mijn verzoek nog enkele wijzigingen aan (het gewijzigde rapport heb ik hierbij niet toegevoegd, maar zit in het medisch dossier).

10 november 1993.   In de beroepszaak 93/732 AAW/WAO wordt het ongewijzigde rapport aan de rechtbank gestuurd.

24 november 1993.   Ik stuur een aanvulling op mijn beroep naar de rechtbank, waarbij ik op blad 2 vermeld dat er een gewijzigd rapport is, wat ik daarbij als bijlage toevoeg (bijlage A).

26 januari 1994.   Ik dien een klacht in tegen dokter P.
Bij punt 3 noem ik het probleem, dat het ongewijzigde rapport naar de rechtbank is gestuurd (zie bijlage B).

2 juni 1994.   In de beroepszaak 94/432 AAW/WAO wordt door dhr. G. het ongewijzigde rapport aan de rechtbank verstuurd. In de stukken, die het G. opstuurt, is het gewijzigde rapport weggehaald. Dat had moeten zitten bij nummer 23, wat doelbewust uit de inventarisatielijst is verwijderd (bijlage C).

14 juni 1994.   Ik meld de rechtbank opnieuw dat er een gewijzigd rapport is, en stuur dat opnieuw naar de rechtbank (bijlage D).

20 mei 1999.   Bij de keuring door dokter K., blijkt dat het gewijzigde rapport in het medisch dossier zit. Ik ga er van uit, dat het probleem is opgelost.

27 augustus 1999.   Door dhr. G. wordt het ongewijzigde rapport aan de Centrale Raad van Beroep gestuurd.

8 oktober 1999.   Ik stuur een brief aan dokter V., en vraag op bladzijde 2 om het probleem op te lossen (bijlage E).

16 november 1999.   Dokter V. kan het ongewijzigde rapport niet vinden (bijlage F). In de meegestuurde dossiers kan ik dat ook niet vinden. Ik ontving haar brief met de dossiers op 17 november, de dag van de zitting bij de Centrale Raad van Beroep. Het lijkt mij niet juist, als er stukken naar de Centrale Raad van Beroep worden verzonden, die niet in het dossier zitten.

28 december 1999.   Ik vraag dokter V. om contact op te nemen met dhr. G., en ik vraag om een schriftelijke verklaring, dat het ongewijzigde rapport verwijderd is (bijlage G).

17 januari 2000.   Dokter V. weigert om dit probleem op te lossen (bijlage H).

28 januari 2000.   Deze klacht.

Graag verneem ik van u, of u deze klacht gegrond vindt. Maar vooral wil ik, dat dit probleem wordt opgelost.

Met vriendelijke groet,
D.


Daarop ontving ik de volgende brief:

thumbnail thumbnail
Directie G.

Ons kenmerk kl20006
Datum 28 februari 2000
Uw brief van 28 januari 2000

Betreft: uw klacht

Geachte heer D.,

In uw brief van 28 januari 2000 uitte u een klacht omtrent de wijze waarop door G. stukken werden overgelegd aan de Arrondissementsrechtbank en de Centrale Raad van Beroep.
Met name voerde u daarbij aan dat er een ongewijzigde versie van een door u officieel gewijzigd rapport van 16 december 1992 werd overgelegd.

Een en ander werd door mij nader onderzocht, waarbij mij gebleken is dat uw klacht hieromtrent terecht is.
Bij de selectie van de op uw beroepszaak betrekking hebbende stukken, werd inderdaad abusievelijk een ongewijzigde versie van de rapportage van de verzekeringsarts P. d.d. 16 december 1992 opgenomen.

Ik bied u hiervoor dan ook mijn excuses aan.

In uw brief van bovengenoemde datum gaf u tevens aan dat de bedoeling van uw klacht is om te komen tot een oplossing van het probleem.
Wij hebben inmiddels het ongewijzigde rapport uit onze gegevens verwijderd en menen dat hierdoor een herhaling van het probleem in de toekomst achterwege zal blijven.

Wanneer u geen genoegen neemt met de afhandeling van de klacht, dan kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman is een onafhankelijke instantie die gedragingen van overheidsorganen en andere organisaties, belast met publieke taken, onderzoekt en beoordeelt.

Het postadres van deze instantie:
Nationale Ombudsman, Postbus ###, Den Haag.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
M.
districtsdirecteur


In de brief hierboven wordt het woord 'abusievelijk' gebruikt, maar volgens mij had daar beter 'uit onwil' en 'uit arrogantie' kunnen staan.

Laatste wijziging van deze bladzijde: juli 2000