Herkeuring, beslissing, klaagschrift, etc.

1994

Onderstaande brief kondigde de herkeuring aan.

thumbnail
Bedrijfsvereniging

De heer D.

22 FEB. 1994

Betreft: herbeoordeling van uw arbeidsongeschiktheid.

Geachte heer D.,

Sinds 1 augustus 1993 zijn er nieuwe regels voor het vaststellen van de arbeidsongeschiktheid van mensen met een wao- of een aaw-uitkering.

Wie op 1 augustus een wao- of aaw-uitkering had en jonger dan 50 jaar was, wordt opnieuw beoordeeld. U behoort tot die groep.

De Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) voert de herbeoordeling uit en brengt advies uit aan uw bedrijfsvereniging. Daarom ontvangt u binnenkort een oproep van de GMD.

In bijgaand informatieblad staat wat de nieuwe regels zijn en wat dat voor u kan betekenen

Als u nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Hoogachtend
G.


Ik werd niet opgeroepen, maar ontving onderstaande beslissing.

thumbnail thumbnail
Bedrijfsvereniging

De heer D.

datum 19 APR. 1994

BESLISSING
Betreft : uw rechten op grond van de Algemene arbeidsongeschiktheidswet (aaw) en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (wao).

Geachte heer D.,

Herbeoordeling arbeidsongeschiktheid
U ontvangt een aaw/wao-uitkering die gebaseerd is op een arbeidsongeschiktheid van 15 tot 25%. In de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen (tba) is geregeld dat periodiek onderzoek moet worden gedaan naar de mate van arbeidsongeschiktheid. Dit periodiek onderzoek heeft plaats gehad bij de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD).

Gelet op de resultaten van het onderzoek, dient uw percentage arbeidsongeschiktheid ongewijzigd te worden vastgesteld op 15 tot 25%. Dit betekent dat uw uitkering niet verandert.

Duur van de arbeidsongeschiktheidsuitkering
De Wet tba bepaalt dat, telkens na een herbeoordeling van de arbeidsongeschiktheid, de uitkering wordt voortgezet over een periode van maximaal 5 jaar. Deze periode begint op 1 juni 1994 en eindigt op 1 juni 1999.

Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat de uitkering eerder dan 1 juni 1999 kan worden beëindigd, indien u niet meer aan de voorwaarden voor het recht op uitkering voldoet.

Na 5 jaar moet u een aanvraag indienen voor een voortzetting van de uitkering. Een aantal maanden voordat die termijn van 5 jaar is verstreken, ontvangt u van ons een brief, waarin staat dat u een aanvraag moet indienen.

Artikelen
Deze beslissing berust op de artikelen 5, 12, 24, 36a en 64, 79, 79a en 80 van de aaw en de artikelen 18, 21, 21a, 21b, 46a en 71, 87, 87a en 88 van de wao en de artikelen 18, 19, 25, 40 en 80 van de Wet aanpassing uitkerings- regeling en overheveling opslagpremies (Stb. 1989,127), alsmede de artikelen XVI t/m XVIII van de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen (tba) en artikel 8 1 van de Algemene Wet bestuursrecht.

Beroep.
Als u het niet eens bent met deze beslissing, dan hoeft u zich daar niet bij neer te leggen. U kunt tegen deze beslissing in beroep gaan bij de Arrondissementsrechtbank M., Sector Bestuursrecht. U moet dan echter wel binnen 6 weken na dagtekening van deze beslissing in beroep gaan, omdat u anders de kans loopt, dat de Arrondissementsrechtbank uw zaak niet in behandeling neemt, Op een bijlage bij deze beslissing staat wat u moet doen als u in beroep wilt gaan.

Inlichtingen.
Wij adviseren u kennis te nemen van de bij deze beslissing gevoegde informatie. Als u iets niet duidelijk is dan kunt u contact met ons opnemen. Zorgt u er wel voor dat u binnen 6 weken in beroep gaat als u het niet eens bent met onze beslissing.

Hoogachtend
G.


Hetzelfde papier als hierboven zat ook nog in een ander dossier:
thumbnail thumbnail

De beslissing hierboven, bleek te zijn gebaseerd op onderstaand advies.

thumbnail
Gemeenschappelijke Medische Dienst

Advies

Aan Bedrijfsvereniging

Gegevens belanghebbende
Naam(vrouw:meisjesnaam) D.

Advies vindt plaats n.a.v. Adviesaanvraag TBA
Gedateerd 22-feb-1994

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Medische Dienst, gezien de hieronder aangehaalde bescheiden, gelet op artikel 64 van de aaw en/of artikel 71 van de wao, adviseert:

Gelet op de artikelen en 18 en 21 wao belanghebbende onveranderd voor 15-25% arbeidsongeschikt te beschouwen.

Nadere rapportage volgt binnen 13 weken na uitslag van de beroepszaak.

Bijlage(n)
geen

A., 29 maart 1994

Datum verzonden aan de BV 29 maart 1994


Hieronder volgt mijn klaagschrift (beroepschrift).

thumbnail
Aan: Arrondissementsrechtbank M.
Sector Bestuursrecht

4 mei 1994
bijlage: beslissing van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, d.d. 19 april 1994

Hierbij teken ik : D
geboortedatum : ###
wonende te : ###
telefoonnummer thuis : ###
telefoonnummer werk : ###
beroep aan tegen de hierbij gevoegde beslissing van : 19 april 1994
genomen door Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging

Edelachtbare vrouwe/heer,

Met deze beslissing ben ik het niet eens, omdat het in mijn eigen gevoelstoestand niet mogelijk is om 75 tot 85% te werken. Ik verzoek u om de beslissing te vernietigen.

Op dit moment ontvang ik een aaw/wao-uitkering behorende bij een arbeidsongeschiktheid van 15 tot 25%. Ik werk momenteel 18 uur per week (50%).

Mijn werkgever is aangesloten bij de Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging (BV 27), de beslissing is echter genomen door de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (BV 26). Deze dient daarom nog door het G. gecorrigeerd te worden.

Mijn beroep komt inhoudelijk overeen met mijn (nog lopende) beroep tegen een eerdere beslissing i.v.m. mijn aaw/wao-uitkering. Deze eerdere beslissing werd genomen door de Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging, en is van de datum 19 oktober 1993. Mijn beroep hiertegen heeft uw kenmerk "reg.nr.: 93 / 732 AAW /WAO".

Ter ondersteuning van mijn beroep zal ik u later stukken ter aanvulling toezenden.

Hoogachtend,
D.


Hieronder staat een intern formulier "OPVRAAG DOSSIER IVM BEROEPSZAAK", waarbij de afdeling Beroepszaken mijn dossier opvraagt bij de afdeling wao uitkeringen.
thumbnail
Hieronder staat nog een intern formulier van de uitvoeringsinstelling.

thumbnail
AAN: Secretariaat A.G. (GMD)
VAN: Afd. Bezwaar en Beroep
DATUM: 12 5 94
Dk/Loka G.
Dk G.

Beroepszaak ten name van : D.
wonende te : ###
Bz.nr. : ###
Reg.nr. : ###   BV: 26
Sofi.nr. : ###


L.S.,

Met bijgaand beroepschrift is beroep ingesteld tegen de beslissing van 19-4-94.

De Rechtbank heeft ons verzocht haar de stukken als bedoeld in artikel 8:42 AWB, te doen toekomen.
Alvorens wij daartoe overgaan verzoeken wij u om toezending van alle stukken, die op de zaak betrekking hebben.

Met het oog op de wettelijke termijn voor inzending, verwachten wij de stukken binnen twee weken na heden, dus voor 25-4-94.

Afdeling Bezwaar en Beroep


Hieronder staat het antwoord op bovenstaande brief

thumbnail
Gemeenschappelijke Medische Dienst
G.
Administrateur: Gemeenschappelijk Administratiekantoor

Aan BV Nieuwe Industriële
t.a.v. afd. Bezwaar en Beroep
G.

Uw kenmerk ###
Uw brief van 12-mei-1994
Ons kenmerk GMD.ADM.JK
Datum 26 MEI 1994

Beroepszaak aaw/wao ten name van dhr. D., ###.

Geachte dames en heren

Naar aanleiding van bovengenoemde beroepszaak delen wij u mede, dat een en ander geen aanleiding geeft tot commentaar. Tevens delen wij u mede, dat alle op de zaak betrekking hebbende rapporten reeds in uw bezit zijn.

hoogachtend,
Mr. P., districtsdirecteur uitvoering


Hieronder staat eerst de begeleidende brief aan de Arrondissementsrechtbank, daarna staat het verweerschrift. Op het verweerschrift staat geen datum, maar het is van 2 juni 1994.

thumbnail
G4

Arr. rechtbank
Sector Bestuursrecht MIDDELBURG

uw kenmerk   94/432 AAWAO BB
uw brief van   10 mei 1994
datum   2 juni 1994

Betreft: beroepszaak ten name van D. te ###

Edelachtbare vrouwe/heer,

Naar aanleiding van het bij bovenvermeld schrijven aan ons in afschrift toegezonden beroepschrift zenden wij u hierbij in tweevoud gewaarmerkte afschriften van de stukken, als bedoeld in artikel 8:42 van de Algemene Wet Bestuursrecht.

De inventarislijst treft u als bijlage aan.

Bijgaand treft u tevens een verweerschrift aan.

Indien uw Rechtbank nadere inlichtingen laat inwinnen of een nader onderzoek laat instellen zullen wij het op prijs stellen als u ons afschriften zendt zowel van de verstrekte opdracht als van de uitgebrachte rapporten.

Dit geldt eveneens voor andere stukken, welke alsnog door uw Rechtbank inzake de onderhavige procedure worden ontvangen.

Hoogachtend
Gemeenschappelijk Administratiekantoor

Bijlage(n) 27

irl

thumbnail thumbnail
GEMEENSCHAPPELIJK ADMINISTRATIEKANTOOR
Districtskantoor GOES

G4.

Arrondissementsrechtbank,
sector bestuursrecht,
MIDDELBURG.

VERWEERSCHRIFT
Met uw brief van 10 mei 1994, uw nr. 94/432 AAWAO BB, zond u het bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, gevestigd te Amsterdam, een afschrift van. een beroepschrift van de heer D., wonende te ###, waarbij beroep werd ingesteld tegen de beschikking van 19 april 1994.

Met zijn beroepschrift d.d. 4 mei 1994 heeft de heer D. medegedeeld dat hij slechts in staat is om 18 uur per week te werken, zodat de mate van arbeidsongeschiktheid te laag is vastgesteld.

Ondergetekende verzoekt u allereerst de beschikking te lezen als zijnde geschreven op papier van de Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging.

Voorts is ondergetekende van oordeel dat de heer D. ongewijzigd voor 15 tot 25 % arbeidsongeschikt is te achten, aangezien hij in staat wordt geacht om zijn arbeid gedurende 28 uur per week te verrichten.

Ondergetekende verzoekt de vordering van de heer D. af te wijzen en het beroep tegen zijn beschikking ongegrond te verklaren.
Hoogachtend
Het bestuur van de Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging
De administrateur
Gemeenschappelijk Administratiekantoor
De districtsdirecteur van het kantoor te GOES

Voor deze:
G4.

Goes,
INVENTARISLIJST behorende bij de stukken van beroepszaak:
Naam: D.
Woonplaats: ###
Reg.nr.: 94/432 AAWAO BB

1. Rapportage algemeen dd. 16 december 1992.
2. Rapportage algemeen dd. 18 januari 1993.
3. GMD-advies dd. 21 januari 1993.
4. Aangifteset aaw dd. verz. 1 februari 1993.
5. Rapportage algemeen dd. 3 februari 1993.
6. Brief aan GMD dd. 16 februari 1993.
7. BESLISSING dd. 18 februari 1993.
8. Klaagschrift dd. 22 februari 1993.
9. GMD advies dd. 24 februari 1993.
10. Interne correspondentie dd. 8 maart 1993.
11. BESLISSING dd. 15 apriul 1993.
12. Beschikking dd. 26 april 1993.
13. Rapportage algemeen dd. 27 mei 1993.
14. Reintegratiebericht dd. 27 mei 1993.
15. Rapportage algemeen dd. 2 september 1993.
16. Rapportage algemeen dd. 17 september 1993.
17. GMD advies dd. 5 oktober 1993.
18. BESLISSING dd. 19 oktober 1993.
19. Voorlopig klaagschrift dd. 28 oktober 1993.
20. Aanvullend klaagschrift dd. 24 november 1993
    met als bijlagen:
21. Rapport dd. 9 augustus 1993.
22. Rapport dd. 23 augustus 1993.
23. Rapport dd. 15 november 1993.
24. Verslag psych. onderzoek.

25. Brief aan klager dd. 22 februari 1994.
26. GMD advies dd. 29 maart 1994.
27. BESLISSING dd. 19 april 1994.

De Arrondissementsrechtbank stuurt de papieren van het Gak naar mij met onderstaande brief.

thumbnail
Arrondissementsrechtbank te Middelburg
Sector Bestuursrecht

De heer D.

reg.nr.: 94 / 432 AAWAO BB
Middelburg, 6 juni 1994
onderwerp: het beroep van D. te ###

Geachte heer,

Hierbij stuur ik u een kopie van de stukken die in uw zaak aan de rechtbank zijn toegezonden.
Tevens stuur ik u hierbij een kopie van het verweerschrift.

U krijgt te zijner tijd nader bericht.

Hoogachtend,
griffier.

Ik stuur nog brief met een gecorrigeerd rapport naar de Arrondissementsrechtbank.

thumbnail
Van: D.

Aan: Arrondissementsrechtbank M.
Sector Bestuursrecht

14 juni 1994

reg.nr. : 94 / 432 AAWAO
betreft : aanvulling beroep
bijlage : door dhr. P. gewijzigde rapport van 16 dec. 1992

Edelachtbare vrouwe/heer,

In mijn klaagschrift van 4 mei 1994 schreef ik dat ik later stukken ter aanvulling zou toezenden. Dat wil ik hierbij doen.

Voor de gronden van mijn beroep verwijs ik u naar mijn aanvullend klaagschrift d.d. 24 november 1993, welke is opgenomen in de stukken die u door het G. zijn toegezonden (nummer 20 van de inventarislijst behorende bij de brief van 2 juni 1994).

Helaas ontbreekt daarbij een bijlage. Bij deze stuur ik u daarom alsnog het op mijn verzoek gewijzigde rapport van dhr. P., d.d. 16 dec. 1992.

Hoogachtend,
D.


Hieronder staat een brief van de Rechtbank naar de uitvoeringsinstelling.

thumbnail
Arrondissementsrechtbank te M.
Sector Bestuursrecht

Het bestuur der Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging
G.

reg.nr.: 93 / 732 AAW /WAO REN M3
uw kenmerk: ###
M., 12 juli 1994
casusnr.:
onderwerp: het beroep van D. te ###
telefoon voor dit onderwerp: ###

Geachte heer/mevrouw,

Ter completering van uw dossier zend ik u hierbij een kopie van (de) gedingstuk(ken):
H 23

Hoogachtend,
griffierthumbnail
Arrondissementsrechtbank te M.
Sector Bestuursrecht

De heer D.

reg.nrs.: 93 / 732 AAW /WAO   94 / 432
uw kenmerk:
M., 25 augustus 1994
onderwerp: de beroepen van D. te ###

Geachte heer,

Met betrekking tot de bovengenoemde beroepen deel ik u mede dat de rechtbank het voornemen heeft om een onderzoek te laten instellen door een psychiater.

Binnen twee weken na dagtekening van deze brief kunt u eventuele opmerkingen die volgens u van belang zouden kunnen zijn zijn, schriftelijk aan de rechtbank kenbaar maken.

Ik wijs u erop dat u verplicht bent aan dit onderzoek mee te werken. Indien u niet aan deze verplichting voldoet, dan kan de rechtbank daaruit de gevolgtrekkingen maken die haar geraden voorkomen.

Hoogachtend,
griffier.


Advocaat: mr. P.

Het werd hoog tijd dat ik een advocaat ging zoeken. Ik kende een makelaar, en ik dacht dat die misschien ook wel een advocaat kende. Dus ik belde hem op, en hij ging juist die avond samen met een goede advocaat ergens naar toe. Dus toen had ik een goede (maar geen gespecialiseerde) advocaat.
Deze advocaat, mr. P. heeft vanaf augustus 1994 veel procedures voor mij gedaan. Een aantal procedures probeerde ik zelf te doen, maar soms is hij naar de zitting gegaan, als dat voor mij niet mogelijk was.

thumbnail
###ADVOCATEN

Arrondissementsrechtbank M.
Sector Bestuursrecht
T.a.v. de E.A. Heer Griffier

1 september 1994

Reg. nr: 93/732 94/432 AAW/WAO

Edelachtbare Heer,

Tot mij heeft zich gewend de heer D., wonende te ### aan de ### nummer ###. Hij stelde mij het dossier in opgemelde zaken ter hand.

Onder deze bescheiden bevond zich uw brief van 25 augustus jl; waarin u meedeelt dat de Rechtbank voornemens is een onderzoek te laten instellen door een psychiater. U geeft cliënt daarin de gelegenheid binnen twee weken na dagtekening van de onderhavige brief eventuele opmerkingen aan uw Rechtbank kenbaar te maken.

Vriendelijk moge ik u verzoeken deze termijn met twee weken te verlengen in verband met studie van het omvangrijke dossier.

Met de meeste hoogachting, Uw dv.,
P.thumbnail
Arrondissementsrechtbank te M.
Sector Bestuursrecht

De heer D.

reg.nr.: 93 / 732 AAW /WAO
uw kenmerk:
5 september 1994
casusnr.:
onderwerp: het beroep van D. te ###

Geachte heer,

Naar aanleiding van uw brief deel ik u mede dat de rechtbank instemt met een verlenging van de in de bovengenoemde beroepsprocedure gestelde termijn.

De termijn wordt thans verlengd tot twee weken na de dagtekening van deze brief.

Hoogachtend,
griffier.thumbnail thumbnail
###ADVOCATEN

Arrondissementsrechtbank M.
Sector Bestuursrecht
T.a.v. de E.A. Heer Griffier

16 september 1994

Reg. nr: 93/732 94/432 AAW/WAO

Edelachtbare Heer,

Naar aanleiding van uw brief van 25 augustus jl. aan cliënt merk ik het volgende op.

Orthopedisch chirurg S. merkt op dat orthopedisch gezien niet zodanige afwijkingen worden gevonden dat de in geding stuk B2.1. beschreven arbeid onmogelijk zou zijn. Hij adviseert een psychiatrisch onderzoek. Cliënt zal alle medewerking aan dit onderzoek verlenen.

Gezien het klachtenbeeld van cliënt is het zeer aannemelijk dat de beperking van de cervicale wervelkolom verantwoordelijk is voor de klachten van cliënt. Uit de verslaggeving van ostheopaat D., blijkt dat er een beperking is van onder andere C2. Reumatoloog S. geeft aan in zijn brief van 13 augustus 1993, welke door cliënt in deze procedure is overgelegd, dat er sprake is van een lichte scoliose naar links convex op een hoogte C3-C4. Het is aannemelijk dat deze gebreken oorzaak zijn van het klachtenbeeld van cliënt. Hieraan heeft orthopedisch chirurg S. geen of in elk geval onvoldoende aandacht besteed.

Wellicht is het derhalve aan te bevelen om naast een psychiater tevens een neuroloog als deskundige te benoemen. Hetzij direct, hetzij in een later stadium.

Hoogachtend,
P.


Hieronder staat een brief van de Rechtbank naar de uitvoeringsinstelling.

thumbnail
Arrondissementsrechtbank te M.
Sector Bestuursrecht

Het bestuur der Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging
G.

reg.nr.: 93 / 732 AAW /WAO REN M3   94/432
uw kenmerk: ###
M., 19 september 1994
casusnr.:
onderwerp: het beroep van D. te ###
telefoon voor dit onderwerp: ###

Geachte heer/mevrouw,

Ter completering van uw dossier zend ik u hierbij een kopie van (de) gedingstuk(ken):
A 29

Hoogachtend,
griffier


De rechtbank liet mij vervolgens onderzoeken door een psychiater en daarna ging de correspondentie verder.

Laatste wijziging van deze bladzijde: januari 2006