Bemiddeling door Registratiekamer

1999


thumbnail thumbnail
Aan: Registratiekamer

5 augustus 1999

uw kenmerk: p19990826-04 (kenmerk van informatie aanvraag)

betreft: correctie dossier G.

bijlagen:
• Rapportage algemeen, d.d. 26 mei 1999.
• brief van mij, d.d. 14 juni 1999.
• brief van het G., d.d. 15 juli 1999.
• brief van mij, d.d. 22 juli 1999.
• brief van het G., d.d. 26 juli 1999.
• Rapportage algemeen, d.d. 26 mei 1999 (met cursieve tekst).
verslag van reumatoloog S8., d.d. 23 augustus 1993
brief van reumatoloog S8., d.d. 15 november 1993
brief van reumatoloog S8., d.d. 18 december 1997


Geachte mevrouw, heer,

Inleiding
Al enige jaren heb ik met het G. te maken. Nu ik begonnen ben om het dossier te laten corrigeren, word ik ernstig tegengewerkt. Graag wil ik één zin laten corrigeren in het dossier van het G.. Daarnaast heb ik ook een algemene vraag, zie daarvoor aan het eind van deze brief.

Het adres van het G. is: G., Kantoor G., G.

De betreffende zin
De betreffende zin staat in de Rapportage Algemeen, d.d. 26 mei 1999 (met cursieve tekst).

Op de eerste bladzijde staat de zin: "Zowel rheumatologisch, neurologisch alsook internistisch is er geen substraat gevonden die de klachten van belanghebbende enigzins zou kunnen verklaren (zie punt 1 in het correctieschrijven).".

Naar mijn mening is er sprake van een aantoonbaar feitelijk onjuist gegeven, en blijkt dat duidelijk uit de brieven van reumatoloog S8.. Ondanks de toevoeging met cursieve tekst is de zin nog steeds feitelijk onjuist.

Die zin zou ik willen wijzigen in het volgende: "De reumatoloog heeft vastgesteld dat er sprake is van chronisch recividerende nek en rugklachten, waarbij het probleem niet zozeer een reumatische aandoening is, maar een mechanisch-functionele stoornis of funktie-stoornis (zie punt 1 in het correctieschrijven).". Volgens mij is dat een juiste samenvatting van de brieven van reumatoloog S8..

Algemene vraag
Graag wil ik van u weten op welke wijze ik in de toekomst de feitelijk onjuiste gegevens uit mijn dossier kan laten verbeteren. Kunt u mij adviseren of bemiddelen hoe dit op te lossen. Wellicht is het G. bereid om met u wel op een juiste manier te communiceren. Ik kan ook aantonen dat ik schade heb geleden, doordat het G. zich niet aan de regels houdt. Hieronder volgen mijn problemen met het G., die ik mogelijk in een later stadium aan u wil voorleggen.

Een rapport van het G. (GMD) heb ik laten verbeteren, maar het verbeterde rapport is al tot twee maal toe door het G. vervangen door het niet-verbeterde rapport. Op dit moment is er een hoger beroep gaande, en het G. stuurt opnieuw het niet-verbeterde rapport naar de Centrale Raad van Beroep. Ik heb een paar jaar geleden een klacht ingediend, waarbij ik ook dit probleem heb genoemd, maar dat heeft geen effect gehad.

Ik heb een kopie opgevraagd van de medische kaarten, en helaas niet aangetekend verstuurd. Het G. reageert daar helemaal niet op, zodat ik daarover een aangetekende brief heb gestuurd.

Mijn advocaat heeft het gehele dossier opgevraagd, maar ook daar reageert het G. niet op.

Ik wil een brief van een andere instantie laten verwijderen, omdat daar onjuiste gegevens in staan, en er een rapport is wat inhoudelijk overeen komt. Volgens het G. geldt het correctierecht echter niet voor die brief. Het gehele dossier van die andere instantie heb ik enkele jaren terug al laten vernietigen.

met vriendelijke groet, D.
Aan: Registratiekamer
t.a.v. mevr. L.


28 september 1999

uw kenmerk: 99/0852

Geachte mevrouw,

Mijn vorige brief was gedateerd: 5 augustus 1999. Dat moet zijn: 6 september 1999. Mijn excuses voor die onzorgvuldigheid.

In mijn vorige brief noemde ik aan het eind van die brief een aantal problemen. Daarover correspondeer ik nu met stafarts mevr. V., en een deel daarvan lijkt te worden opgelost. Over de zin in de "Rapportage Algemeen", heb ik alleen gecorrespondeerd met dokter K..

met vriendelijke groet,

D.thumbnail thumbnail
Registratiekamer

G.
t.a.v. de heer K.

4 oktober 1999
Ons kenmerk 99.B.852.O1
Onderwerp Correctie gegevens


Geachte heer K.,

Tot de Registratiekamer heeft zich gewend de heer D. (hierna: verzoeker) uit ###, met een verzoek tot correctie van zijn gegevens in Rapportage Algemeen van 26 mei 1999. Een afschrift van zijn brief met bijlagen gaat hierbij.

De Registratiekamer vat het verzoek van verzoeker op als verzoek om bemiddeling in de zin van artikel 34, derde lid Wet persoonsregistraties (Wpr) voor wat betreft het verkrijgen van correctie van zijn gegevens in Rapportage Algemeen van 26 mei 1999.

De Registratiekamer wijst u hierbij op het volgende. Artikel 31 Wpr regelt het recht op correctie. Degenen aan wie overeenkomstig artikel 29 kennis is gegeven van hem betreffende persoonsgegevens, kan de houder schriftelijk verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen of te vewijderen, indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de registratie onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift in de registratie voorkomen. Het verzoek behelst de aan te brengen wijzigingen. De houder bericht de verzoeker binnen acht weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.
Ik verzoek u mij te laten weten of u aan het verzoek van verzoeker kunt voldoen en zo nee, wat daarvan de reden is.

Ik zie uw reactie gaarne binnen drie weken tegemoet.

Hoogachtend,
mw. drs. ###thumbnail
G.

Registratiekamer
t.a.v. mw. drs. ###

Datum 25 oktober 1999
Uw brief van 4 oktober 1999

Betreft: de heer D.

Geachte mevrouw ###,

Naar aanleiding van uw voornoemde schrijven kan ik u als volgt melden:

Een weergave (melding) van de medische gegevens zoals wij deze gedaan hebben in de rapportage in kwestie (rapportage 26-5-99) is in wezen niets anders dan de werkelijkheid. Ik heb de gegevens van de rheumatolog samengevat met de bij ons in het bezit zijnde gegevens van de neuroloog en internist. Het is een kwestie van persoonlijke interpretatie van feiten waar het gaat om subjectieve gegevens. Uiteraard worden de onjuiste objectieve gegevens door ons gecorrigeerd indien dit nodig mocht blijken.

Betrokkene maakt verder melding van een aantoonbare feitelijk onjuist gegeven. Dit is onjuist. De rheumatoloog heeft veel meer gezegd (in de alinea conclusie) dan hetgeen door betrokkene werd voorgesteld. Ook is er gekozen voor de meest relevante en terzake dienende gegevens.

In verband met de privacybescherming kan ik u helaas geen medische gegevens toesturen. Echter, indien betrokkene u machtigt zal ik u deze wel toesturen. Het zal u daaruit wel duidelijk worden dat de nodige en mogelijke correcties/aanpassingen al 2 keer zijn uitgevoerd.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend
K., verzekeringsarts.thumbnail
Registratiekamer

G.
t.a.v. de heer K.

's-Gravenhage, 29 oktober 1999
Ons kenmerk z1999-0852-09
Onderwerp Correctie van gegevens

Geachte heer K.,

Naar aanleiding van uw brief bericht ik u als volgt.

Bijgaand zend ik u een afschrift van de brief van de Registratiekamer van 29 oktober 1999 aan de heer D.

De Registratiekamer beëindigt haar bemiddeling en acht de zaak hiermee afgedaan.

Hoogachtend,
mw. drs. ###
beleidsmedewerker

Uw brief 25 oktober 1999
Bijlagen 1


thumbnail
Registratiekamer

De heer D.

's-Gravenhage, 29 oktober 1999
Ons kenmerk z1999-0852-08
Onderwerp Correctie van gegevens

Geachte heer D.,

De bemiddeling van de Registratiekamer naar aanleiding van uw verzoek van 6 september 1999 heeft geleid tot het volgende.

Naar aanleiding van de brief van de Registratiekamer van 4 oktober 1999 heeft G. bij brief van 25 oktober 1999 geantwoord. Een afschrift van deze brief treft u hierbij aan.

Het valt niet te verwachten dat verdere bemiddeling door de Registratiekamer tot een ander resultaat zal leiden. De Registratiekamer heeft in verband daarmee besloten haar bemiddeling in deze te beëindigen.

Een kopie van deze brief zal worden gezonden aan G..

Hoogachtend,
mw. drs. ###
beleidsmedewerkerthumbnail
Aan: G., Kantoor G.
t.a.v. dokter K., verzekeringsarts


19 november 1999

betreft: correctie van rapport, d.d. 26 mei 1999.

Geachte dokter K.,

De Registratiekamer heeft de bemiddeling over uw rapportage van 26 mei 1999 helaas beëndigd. Dit is gebeurt aan de hand van uw brief van 25 oktober 1999. Die brief geeft mij ruim voldoende redenen om een klacht in te dienen. Maar misschien kunt u mij eerst uitleggen wat u bedoelde.

Volgens u zou het gaan om subjectieve gegevens. Dat is volgens mij niet juist, omdat de reumatoloog zowel bij lichamelijk onderzoek, alsook bij de röntgen-foto's tot een duidelijke conclusie komt.

U schrijft dat de reumatoloog veel meer heeft gezegd in de alinea conclusie. Kunt u mij uitleggen hoe die andere dingen ertoe leiden, dat u van mening bent dat er geen grond is gevonden die mijn klachten enigszins zouden kunnen verklaren?

U schrijft dat u kiest voor de meest relevante en terzake dienende gegevens. Dat lijkt mij echter niet het geval, omdat de dingen die daadwerkelijk medisch zijn aangetoond, en van belang zijn voor mijn functioneren, door u niet zijn genoteerd.

P.S.: Ik betreur het dat we zo steeds meer tegenover elkaar komen te staan, maar volgens mij baseert u zich op onjuiste gegevens van anderen. Voor de tweede maal wijs ik u erop, dat drs. G. al heeft toegegeven, dat er lichamelijke problemen zijn aangetoond.

Met vriendelijke groet,
D.


Op bovenstaande brief kreeg ik een reactie in een brief van stafarts V., waarin zij schrijft, dat ik geen antwoord van keuringsarts K. krijg, omdat hij langdurig ziek is.
Daarmee zat ik nog steeds met een onjuist verslag. Ik besloot toen, om een klacht tegen keuringsarts K. in te dienen.

Laatste wijziging van deze bladzijde: maart 2000