Correspondentie

2006

De Centrale Raad van Beroep vraagt aan het UWV om wat meer informatie. Hieronder staat eerst de begeleidende brief die naar mijn advocaat werd gestuurd, en daaronder de brief die de Rechtbank naar het UWV stuurde.

thumbnail
de Rechtspraak
Centrale Raad van Beroep

### advocaten
tav de heer mr. P.

datum 14 februari 2006
ons kenmerk CRvB 04 / 2718 WAO R010 94
onderwerp D. te ### / de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen /

Geachte heer,

Hierbij doe ik u een afschrift toekomen van één of meer nader aan het dossier toegevoegde stukken.

Hoogachtend,
de griffier,
A.


thumbnail
de Rechtspraak
Centrale Raad van Beroep

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
B.

datum 14 FEB. 2006
ons kenmerk CRvB 04 / 2718 WAO R010 94
uw kenmerk B&B ###
onderwerp D. te ### / de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Geachte heer/mevrouw,

In de beroepszaak met bovenvermeld nummer richt ik mij tot u met het volgende.

De bezwaarverzekeringsarts D2. heeft in verband met de uitspraak van de Raad van 19 november 2002, nr. 00/4391 WAO een belastbaarheidsprofiel van de heer D. opgesteld. In dit profiel zijn beperkingen aangenomen t.a.v. het arbeidspatroon, te weten een beperking van zes uren per dag (ik verwijs u in dit verband naar de gedingstukken B 161 en B165).

Met het oog op de behandeling van bovengenoemde beroepszaak verzoek ik u een bezwaarverzekeringsarts de volgende vragen ter beantwoording voor te leggen.

1)   Geldt de medische beperking in werktijd van zes uren per dag alleen ten aanzien van het eigen werk van appellant als software engineer/programmeur of ook ten aanzien van andere functies?
2)   Indien de medische urenbeperking van zes uren niet alleen het eigen werk betreft, geldt deze beperking dan ten aanzien van iedere andere functie of slechts ten aanzien van specifieke functies, zo ja welke?
3)   Indien de medische urenbeperking ten aanzien van andere functies geldt, wat zijn dan de medische redenen om de omvang van de urenbeperking vast te stellen op zes uren.

Uw antwoord zie ik graag binnen vier weken na dagtekening van deze brief tegemoet.

Hoogachtend,
de fungerend president van de
Centrale Raad van Beroep,
p/o C
S4.


Het antwoord van het UWV bestaat uit twee brieven, van de jurist en een bezwaarverzekeringsarts. Hieronder staat eerst de begeleidende brief van de Rechtbank.

thumbnail
de Rechtspraak
Centrale Raad van Beroep

### Advocaten
tav de heer mr. P.

datum 15 maart 2006
ons kenmerk CRvB 04 / 2718 WAO R010 94
onderwerp D. te ### / de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen /

Geachte heer,

Hierbij doe ik u een afschrift toekomen van één of meer nader aan het dossier toegevoegde stukken.

Hoogachtend,
de griffier,
###
R.


Hieronder staat een brief van de jurist van het UWV.

thumbnail
UWV
B.

Centrale Raad van Beroep
UTRECHT

Datum 13 MAART 2006
Van Klantencontactcentrum T (0900) ###, F ###
Ons kenmerk B&B ###
Uw kenmerk CRvB 04/2718 WAO R010 94

Onderwerp
Beroepszaak ten name van de heer D. te ###

Geachte heer, mevrouw,

Met uw brief d.d. 14 februari 2006 verzocht u ons u nader te informeren over de urenbeperking waarvan is uitgegaan.

Wij hebben uw brief op onze beurt ter beantwoording voorgelegd aan bezwaarverzekeringsarts O2.. Met een rapportage d.d. 2 maart 2006 heeft de heer O2. ons geantwoord. Wij hebben een afschrift in tweevoud van deze rapportage bijgevoegd. In aansluiting op de rapportage van bezwaarverzekeringsarts O2. merken wij onder verwijzing naar het medisch onderzoeksverslag d.d. 15 januari 2003 van bezwaarverzekeringsarts D2. nog op dat een urenbeperking van 6 uren voor het eigen werk werd aangenomen om de heer D. tegemoet te komen. Om dezelfde reden is deze urenbeperking ook gehanteerd ten aanzien van andere functies. Het niet aannemen van een medische urenbeperking zal kunnen leiden tot een lagere arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Hoogachtend,
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
mr. G4.
beambte bezwaar en beroep


Bovenstaande brief zat als begeleidende brief en aanvulling bij onderstaand rapport van de bezwaarverzekeringsarts. Het onderstaande rapport bevat de antwoorden op de vragen van de Rechtbank.

thumbnail thumbnail
UWV

RAPPORTAGE BVA

Naam verzekerde : Dhr. D.
Geboortedatum : ###
Woonplaats : ###
Sofinummer : ###
B&B Kenmerk : ###

Naam rapporteur : O2.   Bezwaarverzekeringsarts
Datum : 2-3-2006

Medisch resumé n.a.v. vraagstelling van de CRvB

Vraagstelling d.d. 14-2-2006

Onder verwijzing naar de uitspraak nr. 00/4391 van de CRvB d.d. 19-11-2002 en het belastbaarheidsoordeel van de bezwaarverzekeringsarts van D2. d.d. 11-8-2003 legt de CRvB thans de volgende vraagstelling ter beantwoording voor:
1.   Geldt de medische beperking in werktijd van zes uren per dag alleen ten aanzien van het eigen werk van appellant als software engineer/programmeur of ook ten aanzien van andere functies?
2.   Indien de medische urenbeperking van zes uren niet alleen het eigen werk betreft, geldt deze beperkingen dan ten aanzien van iedere andere functie of slechts ten aanzien van specifieke functies, zo ja welke?
3.   Indien de medische urenbeperking ten aanzien van andere functies geldt, wat zijn dan de medische redenen om de omvang van de urenbeperking vast te stellen op zes uren?

Uitspraak van de CRvB d.d. 19-11-2002

Appellant werd met ingang van 1-6-1999 (ongewijzigd) ingedeeld in de arbeidsongeschiktheidsklasse 15-25%. Dit besluit berust op de overweging dat appellant per 1-6-1999 in staat was zijn werk van programmeur bij C. BV gedurende 6 uur per dag te verrichten. Aldus werd aangenomen dat er geen sprake is van een afname van de belastbaarheid in die zin dat appellant slechts in staat zou zijn om minder dan 6 uur per dag zijn werkzaamheden te verrichten.

De CRvB concludeerde dat bij de medische oordeelsvorming zelfstandig diende te worden nagegaan of er aanleiding is, en zo ja in welke omvang, om een medische urenbeperking vast te stellen in het geval andere -overigens met de medische beperkingen van appellant in overeenstemming zijnde- functies voor hem worden geselecteerd.

De door appellant in hoger beroep aangevochten beslissing werd door de CRvB vernietigd. De CRvB droeg aan het UWV op om een nieuw besluit op het bezwaar te nemen met inachtneming van hetgeen in de uitspraak werd overwogen.

Rapportage d.d. 11-8-2003 van bezwaarverzekeringsarts D2.

Naar aanleiding van de uitspraak van de CRvB d.d. 19-11-2002 heeft bezwaarverzekeringsarts D2. appellant op 11-8-2003 tijdens een hoorzitting gesproken en aansluitend lichamelijk onderzocht. De bezwaarverzekeringsarts concludeerde dat er zich sinds datum in geding (1-6-1999) geen wezenlijke veranderingen in de toestand van appellant hebben voorgedaan. Hij werd in staat geacht om normale lichamelijke activiteiten uit te voeren. E.e.a. leidt tot bestendiging van het belastbaarheidsprofiel dat aan de aangevochten beslissing ten grondslag ligt.

Overwegingen t.a.v. de noodzaak van urenbeperking

Appellant ondervindt klachten, die slechts zeer ten dele kunnen worden verklaard door geobjectiveerde onderliggende medische stoornissen. De bezwaarverzekeringsarts handhaafde de urenbeperking van 6 uur per dag. De geschiktheid voor 6 werkuren per dag gold de (eigen) functie van programmeur. Het gaat hier naar mijn oordeel om een minimum aantal werkuren per dag, niet om een maximum aantal.

De Richtlijn 'Beperking van de Arbeidsduur' biedt op basis van de bij appellant geobjectiveerde medische stoornissen geen aanleiding om een urenbeperking in algemene zin te stellen. Deze richtlijn kent drie indicatiegebieden die tot toekenning van een urenbeperking kunnen leiden: aandoeningen die naar hun aard tot (ernstige) energetische tekorten leiden, verminderde beschikbaarheid voor arbeid als gevolg van noodzakelijke (para)medische behandelingen en tot slot preventieve overwegingen.

Appellant valt binnen géén van de drie genoemde indicatiegebieden. Weliswaar is het aannemelijk dat de door hem ervaren klachten een nadelig effect hebben op zijn energetische vermogens, echter dit effect is van secundaire aard en kan niet leiden tot het stellen van een urenbeperking binnen de kaders van de richtlijn. Van een verminderde beschikbaarheid op basis van een tijdrovende, langdurige (para)medische behandeling kan evenmin worden gesproken nu niet gebleken is dat appellant dergelijke behandelingen ondergaat. Tot slot geldt t.a.v. het preventieve aspect dat met de in de functionele mogelijkhedenlijst gestelde generieke beperkingen voldoende waarborgen worden geboden dat de uitgevoerde arbeid niet tot schade van de gezondheid strekt. Aldus bestaat er geen aanleiding tot het stellen van een urenbeperking.

Beantwoording van de vraagstelling

1.   Geldt de medische beperking in werktijd van zes uren per dag alleen ten aanzien van het eigen werk van appellant als software engineer/programmeur of ook ten aanzien van andere functies?
Antwoord: de gestelde urenbeperking geldt alleen t.a.v. het verrichten van de eigen of soortgelijke werkzaamheden.
2.   Indien de medische urenbeperking van zes uren niet alleen het eigen werk betreft, geldt deze beperkingen dan ten aanzien van iedere andere functie of slechts ten aanzien van specifieke functies, zo ja welke?
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 1. De beperking geldt niet t.a.v. andere, gangbare functies.
3.   Indien de medische urenbeperking ten aanzien van andere functies geldt, wat zijn dan de medische redenen om de omvang van de urenbeperking vast te stellen op zes uren?
Beantwoording van deze vraag is niet aan de orde.

O2., bezwaarverzekeringsarts


Bezwaarverzekeringsarts O2. schrijft dat hele dagen werken niet tot schade aan mijn gezondheid zal leiden. Hij schrijft dat als arts zonder mij gezien te hebben, terwijl ik in 1997 tot het uiterste ben doorgegaan met halve dagen werken waarbij ik m'n gezondheid hebt beschadigd.
Later blijkt dat hij al eerder had besloten dat ik hele dagen zou moeten werken. In zijn rapport van 10 oktober 2005 wordt voor het eerst de urenbeperking weggelaten.
Inmiddels had keuringsarts K4. dat al overgeschreven in het rapport van K4. van 3 februari 2006.
Bezwaarverzekeringsarts O2. schrijft niet op over welke medische stoornissen en welke klachten hij het heeft, hij schrijft ook niet wat er met mijn eigen werk aan de hand was waardoor ik minder uren zou kunnen werken.

Vervolgens stuurt de Rechtbank een brief wanneer de zitting gehouden wordt. Daarbij zat een bijlage over de proceskosten.

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
de Rechtspraak
Centrale Raad van Beroep

AANTEKENEN

### Advocaten
tav de heer mr. P.

datum 13 april 2006
doorkiesnummer ###
ons kenmerk CRvB 04 / 2718 WAO R010 94
uw kenmerk ###
bijlage(n)
faxnummer ###
onderwerp D. / de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Hierbij deel ik u mee dat het geding tussen D. en de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen zal worden behandeld ter zitting van de Centrale Raad van Beroep op dinsdag 23 mei 2006 om 10.15 uur, in het gerechtsgebouw ### te Utrecht, zittingzaal A.

De behandeling zal geschieden door een meervoudige kamer, waarin zitting hebben:
mr. S4.
mr. K5.
mr. S6..

Ik nodig u uit bij deze zitting aanwezig te zijn.

U bent niet verplicht om te verschijnen, tenzij u naast deze uitnodiging ook nog een oproeping ontvangt.

Ik wijs u erop dat de behandeling ter zitting, voor zover medische aspecten aan de orde komen, met gesloten deuren plaats zal vinden. De Raad kan echter beslissen dat van behandeling met gesloten deuren wordt afgezien. U kunt daartoe ter zitting een verzoek doen, bijvoorbeeld in het geval u wordt vergezeld door een belangstellende.

Indien u nadere stukken1 wilt indienen, dan bestaat daartoe de gelegenheid tot uiterlijk tien dagen voor de zitting. Ik wijs u erop dat stukken die nadien worden ontvangen, in beginsel niet bij de behandeling van het geding worden betrokken.

Ten slotte wijs ik u erop dat u getuigen en deskundigen kunt meebrengen of bij aangetekende brief of deurwaardersexploot oproepen, mits daarvan uiterlijk een week voor de dag van de zitting aan de Raad en aan de andere partij (en) mededeling is gedaan, met vermelding van namen en woonplaatsen.

De griffier,
###

1   Onder "nadere stukken" wordt verstaan stukken die nog niet eerder in het geding zijn gebracht. U gelieve geen stukken in te zenden die reeds in het dossier aanwezig zijn

Toelichting.

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) voorziet in de mogelijkheid tot veroordeling van een wederpartij in de kosten die u in verband met het (hoger) beroep respectievelijk het verzoek om voorlopige voorziening redelijkerwijs heeft moeten maken. In het algemeen komt u niet voor vergoeding van proceskosten in aanmerking indien u in het ongelijk wordt gesteld. Indien het bestuursorgaan in zijn hoger beroep in het ongelijk wordt gesteld, kunt u als gedaagde in aanmerking worden gebracht voor vergoeding van door u gemaakte proceskosten.

Als proceskosten kunnen uitsluitend worden aangemerkt:

a. kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;
b. kosten van een getuige of deskundige die door een partij is meegebracht of opgeroepen;
c. kosten van een deskundige die aan een partij verslag heeft uitgebracht;
d. reiskosten (op basis kosten openbaar vervoer 2e klas) en verblijfkosten van een partij;
e. verletkosten van een partij (kosten van tijdverzuim voor bijvoorbeeld het bijwonen van de zitting; niet de kosten van tijdverzuim voor het lezen van de stukken);
f. verschotten (bijv. uittreksels uit openbare registers, telegrammen, internationale telexen, internationale telefaxen en internationale telefoongesprekken).

De kosten van verleende rechtsbijstand worden door de Raad ambtshalve vastgesteld. Voor de vaststelling van de overige kosten (hierboven onder b. tot en met f. genoemd) is een opgave van u vereist. Indien BTW verschuldigd is dient het bedrag uit de nota te blijken.

U dient het formulier proceskosten en de eventuele bijlagen uiterlijk voor het einde van de zitting in te dienen. Met proceskostenformulieren, toevoegingsbewijzen en overige bewijsstukken ingediend na de zitting wordt geen rekening gehouden.

Formulier proceskosten

Zaaknummer: .....
Opgave van kosten, in verband met het (hoger) beroep / verzoek van:
(naam + voorletters) .....
(adres) .....
(postcode en woonplaats).....


a. kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand:
            eerste aanleg  ja/nee  hoger beroep  ja/nee
naam gemachtigde :   .....           .....
werkzaam voor/bij:   .....           .....
op toevoeging     ja/nee ja/nee
Zo ja, afschrift toevoeging(en) bijvoegen.


b. kosten van door u meegebrachte getuige(n)deskundige(n):
        eerste aanleg  ja/nee  hoger beroep  ja/nee
aantal uren  .....           .....      
kosten     .....           .....


c. kosten van deskundige die aan u verslag heeft uitgebracht
        eerste aanleg  ja/nee  hoger beroep  ja/nee
aantal uren  .....           .....      
kosten     .....           .....


d. reis- en verblijfkosten (reiskosten op basis kosten openbaar vervoer 2e klas/strippenkaart)
               eerste aanleg  ja/nee  hoger beroep  ja/nee
- aantal strippen bus/metro  .....           .....
- trein            .....           .....
totale kosten         .....           .....


e. verletkosten
               eerste aanleg  ja/nee  hoger beroep  ja/nee
aantal uren          .....           .....
kosten            .....           .....


f. verschotten (kosten van uittreksels e.d.)
               eerste aanleg  ja/nee  hoger beroep  ja/nee
kosten            .....           .....
specificatie         .....           .....
               .....           .....


Vergoeding van proceskosten voor partij overmaken op giro/bankrekeningnummer ..... ten name van .....
Vergoeding van proceskosten voor gemachtigde overmaken op giro/bankrekeningnummer ..... ten name van .....

Aldus naar waarheid ingevuld,
(plaats) (datum) (handtekening)

NB. Bewijsstukken samen met dit formulier uiterlijk voor het einde van de zitting overleggen.


Met onderstaande brieven stuurt mijn advocaat nog enkele stukken naar de Centrale Raad van Beroep.

thumbnail thumbnail
Centrale Raad van Beroep
UTRECHT

11 mei 2006
onze ref. ##
uw ref. CRvB 04/2718 WAO 94

Edelachtbare heer, vrouwe,

Ter voorbereiding op de zitting van 23 mei a.s. gelieve u in de bijlage een akte overlegging producties aan te treffen.

Hoogachtend,
P.

Centrale Raad van Beroep te Utrecht
zitting d.d. 23 mei 2006
kenmerk: CRvB 04/2718 WAO 94

AKTE OVERLEGGING PRODUCTIES

inzake:

de heer D.
wonende te ###
- eiser -
gemachtigde: mr. P.

contra:

de Raad van Bestuur van het UWV,
gevestigd en kantoorhoudende te B.,
- gedaagde -
gemachtigde

Inhoud:

Productie 1: Beslissing Rechtbank R. d.d. 23 augustus 2005;
Productie 2: Kostenoverzicht;
Productie 3: Standaard verminderde arbeidsduur.


Hierboven schrijf ik over de beslissing van de Rechtbank van 23 augustus 2005, dat moet 17 augustus 2005 zijn.

Bij de bovenstaande brieven zat een kostenoverzicht. Hieronder staat dat overzicht. Voor de zekerheid had ik het eerst in een spreadsheet ingevuld, zodat ik geen fouten heb gemaakt bij het optellen.

thumbnail
Kosten procedure (bijgewerkt tot en met 6 april 2006)

Deze procedure begint volgens mij met mijn brief van 23 juni 2000, waarin ik een klacht indien betreffende het niet willen en/of kunnen nemen van een zorgvuldige beslissing.

De kosten van kopiëren, apparatuur, aangetekende brieven, reiskosten, secretaressebureau en kosten van andere procedures (waaronder procedures bij het Medisch Tuchtcollege, de Nationale Ombudsman, het N.I.P.) zijn niet meegerekend.

Bezwaarprocedure
  Dit omvat o.a. twee hoorzittingen
  Referentienummer: ##
    31 oktober 2000:  528,65 (1165,89 gulden)
    31 januari 2001:  2253,40 (4965,84 gulden)
    25 april 2001:   1825,73 (4023,39 gulden)
    22 augustus 2001:  694,57 (1530,64 gulden)
    29 oktober 2001:   19,84 (43,73 gulden)
    28 maart 2002:   415,46
    26 april 2002:    87,47
    30 mei 2002:     43,73
    28 juni 2002:    21,87
    27 februari 2003:  161,82
    31 juli 2003:    184,93
    30 september 2003: 1086,45
    30 oktober 2003:  169,69
    27 november 2003:  46,23
    29 april 2004:    24,37
  Referentienummer: ###
    30 oktober 2003   161,82
    29 april 2004:    24,37
           ----------------------------- +
           subtotaal bezwaar: 7.750,40 €

Procedure bij Rechtbank
  Procedure bij Rechtbank R.
  Referentienummer: ###
    30 oktober 2003:  169,69
    27 november 2003: 2773,89 (beroepschrift van 16 oktober 2003)
    29 april 2004:   3825,35 (pleitnota en zitting 3 maart 2004)
    27 mei 2004:    389,84

  Procedure bij Centrale Raad van Beroep
  Referentienummer: ###
    27 mei 2004:    146,19
    30 juni 2004:   341,11
    27 augustus 2004: 4060,88 (aanvullend beroepschrift)
    8 maart 2006:   399,84
    7 april 2006:   199,92
           ----------------------------- +
           subtotaal beroep: 12.306,71 €
                    -------------------- +
           totaal:          20.057,11 €


D.


Daarna kwam er een zitting en een uitspraak, maar eerst deed ik nog een verzoek voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Laatste wijziging van deze bladzijde: april 2007