Verzoek voor gesubsidieerde rechtsbijstand

2006

In april 2006 waren de regels voor gesubsidieerde rechtsbijstand gewijzigd. Daardoor kon ik nu al gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen, en ik hoefde niet te wachten totdat mijn geld onder de 7500 euro was gekomen.
Mijn advocaat diende het verzoek in. Er wordt gekeken naar mijn inkomen in 2004. In 2004 had ik echter veel inkomsten, omdat het UWV een hogere uitkering met terugwerkende kracht in één keer had uitbetaald. Vandaar dat het verzoek eerst werd afgewezen.

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
's-Gravenhage
Raad voor Rechtsbijstand
Bureau Rechtsbijstandvoorziening

Civiel
Afwijzing financieel

D.

Geachte mevrouw/mijnheer,

Uw advocaat heeft namens u bij de Raad voor Rechtsbijstand een aanvraag om een toevoeging ingediend.
Bij de beoordeling van een aanvraag wordt op basis van de Wet op de rechtsbijstand door de raad bekeken of voor de zaak juridische bijstand van een advocaat noodzakelijk is [inhoudelijke beoordeling]. Tevens wordt bekeken of u op grond van uw inkomen / vermogen in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand [financiële beoordeling].

De beoordeling van deze aanvraag leidt er toe dat de raad het verzoek om gesubsidieerde rechtsbijstand afwijst.

Het vastgestelde inkomen overschrijdt de wettelijk vastgestelde financiële grenzen (artikel 34 e.v. Wet op de rechtsbijstand).
Zie het overzicht betreffende het inkomen en vermogen.

Onderhavige aanvraag is niet inhoudelijk beoordeeld.

13-06-06

Hoogachtend,
Dhr. M.
Team C Tel. ###

zaakaanduiding : D020 arbeidsongeschiktheid
aanvullende omschrijving : HB uitspraak 14-04-04
toelichting :
sofi-nummer : ###
tegenpartij : Uitvoeringsinstituut Werkn.verz.
rechtsbijstandverlener : mr. P.

Bezwaar
Tegen deze beslissing kunt u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar indienen bij de Commissie voor Bezwaar van de Raad voor Rechtsbijstand. Een dergelijk verzoek moet schriftelijk met een kopie van deze beslissing ingediend worden. Voor u hiertoe overgaat is het raadzaam overleg hierover te voeren met uw raadsman / -vrouw.
Gegevens omtrent uw verzoek zijn opgenomen in onze administratie. U heeft recht op inzage en verbetering bij onjuistheid (Privacyreglement Raad voor Rechtsbijstand).

Bijlage

Inkomen en Vermogen   Aanvrager
inkomen                      € 40.439
type inkomen                 verzamelinkomen
heffingsgrondslag/vermogen   € 0
status                       vastgesteld
bron                         belastingdienst
belastingjaar (=peiljaar)    2004
norm                         alleenstand
normdatum                    13-06-06


Inkomen en Vermogen

Bij de bepaling van de hoogte van het inkomen en vermogen is het uitgangspunt het tweede kalenderjaar (= peiljaar) dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin de toevoegingsaanvraag wordt ingediend. Let u vooral op de vermelde status betreffende het inkomen en vermogen.

Status van het Inkomen en Vermogen

Aangegeven (A)
Het door u aangegeven inkomen en vermogen is door de belastingdienst nog niet definitief vastgesteld. Zodra dit inkomen en vermogen definitief is vastgesteld zal de Raad voor Rechtsbijstand dit inkomen en vermogen als uitgangspunt nemen. U ontvangt dan van de raad een nieuwe beslissing.

Vastgesteld (V)
Het door u aangegeven inkomen en vermogen is door de belastingdienst definitief vastgesteld.

Niet beschreven (N)
U doet geen aangifte van uw inkomen en vermogen bij de belastingdienst.
De Raad voor Rechtsbijstand neemt als uitgangspunt het door de belastingdienst opgegeven belastbaar loon.

Nog niet ontvangen (O)
De belastingdienst heeft nog geen aangifte van het inkomen en vermogen van u ontvangen. Zodra het aangegeven inkomen en vermogen bekend is dan wel definitief is vastgesteld door de belastingdienst zal de Raad voor Rechtsbijstand dit inkomen en vermogen als uitgangspunt nemen. U ontvangt dan van de raad een nieuwe beslissing.

Peiljaarverlegging

U kunt de raad verzoeken om het peiljaar te verleggen als het inkomen en vermogen aanmerkelijk is gedaald (artikel 34 c e.v. Wet op de rechtsbijstand). Daarmee verzoekt u aan de raad om het actuele inkomen en vermogen als uitgangspunt te nemen. Het verzoek om peiljaarverlegging moet binnen 6 weken na dagtekening van deze beslissing worden ingediend en het inkomen en/of vermogen moet minstens 15% of meer gedaald zijn. Bij een financiële afwijzing mag het minder zijn dan 15%, als daarmee het inkomen en/of vermogen vervolgens valt binnen de financiële grenzen. Indien de laagste eigen bijdrage of geen eigen bijdrage is opgelegd heeft het geen zin om een verzoek om peiljaarverlegging in te dienen. Het formulier 'verzoek om peiljaarverlegging' kunt u telefonisch opvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. U kunt het formulier ook downloaden: www.rvr.org

VIValt

Raad voor Rechtsbijstand
CIVIELE EN BESTUURSRECHTELIJKE ZAKEN

TOELICHTING BIJ DE BESLISSING OP UW VERZOEK OM GESUBSIDIEERDE RECHTSBIJSTAND

Uw advocaat heeft bij de Raad voor Rechtsbijstand Den Haag namens u een verzoek ingediend om gesubsidieerde rechtsbijstand. U komt hiervoor in aanmerking als de raad van oordeel is dat voor uw zaak rechtsbijstand van een advocaat noodzakelijk is en als uw inkomen en vermogen de wettelijke financiële grenzen niet overschrijden (zie de tabel verderop). De overheid betaalt dan (een deel van) de kosten van rechtsbijstand. In de meeste gevallen betaalt u ook een deel van de kosten in de vorm van een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en is niet afhankelijk van de hoeveelheid tijd die uw advocaat aan uw zaak moet besteden. Als de raad het verzoek toewijst wordt een zogenaamde "toevoeging" verleend. Eén van de volgende situaties is op u van toepassing:

1. Uw verzoek is toegewezen: uw advocaat ontvangt de toevoeging en u ontvangt de beslissing van de toewijzing.
2. Uw verzoek is afgewezen: u en uw advocaat ontvangen de afwijzing.
3. Uw verzoek is buiten behandeling gesteld: u en uw advocaat ontvangen de beslissing.

1. UW VERZOEK IS TOEGEWEZEN

Vaststelling van het fiscale verzamelinkomen / belastbaar loon en het fiscale vermogen
Op basis van uw Sofi-nummer (indien van toepassing ook van uw partner) heeft de raad bij de belastingdienst het fiscale inkomen en vermogen opgevraagd. Wettelijk uitgangspunt is het inkomen en vermogen van twee jaar geleden. Voor wat betreft het vermogen wordt aangesloten bij het fiscale vermogen in box 3. Indien uw vermogen in box 3 het heffingsvrije vermogen overschrijdt, heeft u geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. In dat geval ontvangt u een financiële afwijzing.

Status van het inkomen en vermogen
De beslissing vermeldt uitdrukkelijk de status van het inkomen en vermogen. In de meeste gevallen heeft de inspecteur van de belastingdienst het inkomen en vermogen al definitief vastgesteld. Als de raad op basis van het aangegeven inkomen en vermogen (status A) of bij status O een "voorlopige" beslissing heeft genomen, neemt de raad na enige tijd een nieuwe beslissing op basis van het inmiddels vastgestelde inkomen en vermogen. Zie voor een toelichting van de status van het inkomen en vermogen de bijlage bij de beslissing. Bespreek de mogelijke gevolgen met uw advocaat.

De door u te betalen eigen bijdrage
De in de beslissing vermelde eigen bijdrage moet u aan uw advocaat betalen en niet aan de raad.

"Korting" op de eigen bijdrage: anticumulatie
Het kan gebeuren dat in korte tijd (binnen 6 maanden) meerdere toevoegingen verleend moeten worden. Om te voorkomen dat u iedere keer de volledige eigen bijdrage zou moeten betalen is er voor die situatie een bijzondere regeling: de anti-cumulatieregeling. Als deze bepaling van toepassing is, wordt de te betalen eigen bijdrage bij de 2e, 3e en 4e toevoeging 50 procent van de allereerste eigen bijdrage die aan u in die periode is opgelegd.

Peiljaarverlegging
Het op de beslissing vermelde fiscale inkomen en vermogen is het (gezamenlijke) inkomen en vermogen van twee jaar geleden. Dat kalenderjaar wordt het zogenaamde peiljaar genoemd. Het is soms niet redelijk om voor de vaststelling van de draagkracht uit te gaan van dit peiljaar. Het is immers heel goed mogelijk dat u in inkomen en / of vermogen flink bent achteruitgegaan en dat u daarom in aanmerking komt voor een lagere eigen bijdrage of alsnog binnen de financiële grenzen van de Wet op de rechtsbijstand valt. In een dergelijk geval kan het redelijk zijn het huidige kalenderjaar als peiljaar te nemen. Dit heet peiljaarverlegging. Het formulier "verzoek om peiljaarverlegging" kunt u telefonisch bij de raad opvragen of downloaden van de internet-site www.rvr.org Het opvragen van het formulier geldt uitdrukkelijk niet als verzoek om peiljaarverlegging. Het uiteindelijke verzoek om peiljaarverlegging moet schriftelijk worden ingediend, uiterlijk binnen 6 weken na de dagtekening die in de beslissing staat vermeld. Indien het verzoek om peiljaarverlegging wordt gehonoreerd, wordt er een voorlopige beslissing genomen. De raad controleert na enige tijd of de peiljaarverlegging terecht is toegepast. Van de definitieve beslissing na controle van de peiljaarverlegging zult u te zijner tijd bij afzonderlijk besluit door de Raad in kennis worden gesteld.

Resultaatsbeoordeling
In vrijwel alle gevallen wordt aan het einde van de zaak - bij indiening van de declaratie door uw advocaat - door de raad beoordeeld of u op grond van het financiële resultaat van de zaak alsnog in staat bent zelf de kosten van uw advocaat te betalen. Afhankelijk van het resultaat kunnen de in de zaak verstrekte toevoegingen met terugwerkende kracht ingetrokken worden. Bespreek de gevolgen hiervan goed met uw advocaat.

Ook kan het zijn dat de kosten van rechtsbijstand verhaald kunnen worden op een derde. In dat geval kan de toevoeging ook met terugwerkende kracht worden ingetrokken.

N.B. een zaak is pas beëindigd als er geen rechtsmiddelen (bijv. beroep, hoger beroep of cassatie) meer open staan of worden gebruikt.

Overige kosten
Het kan zijn dat uw advocaat (behalve de eigen bijdrage) ook andere kosten in rekening brengt: (bijvoorbeeld) griffierecht en de kosten van getuigen en deskundigen. Informeer hiernaar bij uw advocaat.

Kostenveroordeling
Indien u een procedure voert en deze verliest, dan bestaat de kans dat u door de rechter wordt veroordeeld tot het betalen van (een deel van) de proceskosten van de tegenpartij. Wint u de zaak, dan is het mogelijk dat de rechter de tegenpartij veroordeelt tot het betalen van (een deel van) de proceskosten. Dit kan betekenen dat de eigen bijdrage, de griffierechten en de kosten van getuigen / deskundigen weer (gedeeltelijk) aan u worden terugbetaald. Een kostenveroordeling is in de meeste familierechtelijke zaken (zoals echtscheiding) niet gebruikelijk.

2 / 3 UW VERZOEK IS AFGEWEZEN OF BUITEN BEHANDELING GESTELD

Op basis van de (door uw advocaat) verstrekte, respectievelijk niet verstrekte gegevens is het verzoek om gesubsidieerde rechtsbijstand afgewezen, respectievelijk buiten behandeling gesteld. De reden van de financiële en / of inhoudelijke afwijzing of buiten behandelingstelling staat in de beslissing vermeld.
De gevolgen van deze afwijzing c.q. buiten behandelingstelling kunt u met uw advocaat bespreken.

FISCAAL INKOMEN en EIGEN BIJDRAGEN in euro's per 1 april 2006

Gehuwd / Samenwonend / Eenouder              Alleenstaand
Fiscaal Jaarinkomen naar normen 2004  Eigen Bijdrage  Fiscaal Jaarinkomen naar normen 2004

         21.600           90*         15.500
     21.601 - 22.400           142     15.501 - 16.000
     22.401 - 23.600           244     16.001 - 16.800
     23.601 - 26.200           431     16.801 - 18.500
     26.201 - 31.100           677     18.501 - 22.000


* in strafzaken wordt in de laagste inkomenscategorie geen eigen bijdrage opgelegd.

Vermogensnormen
U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand als uw vermogen in box 3 in het peiljaar (twee jaar geleden) hoger is dan het op u van toepassing zijnde heffingvrij vermogen.

ALS U HET MET DE BESLISSING NIET EENS BENT (hier wordt niet bedoeld peiljaarverlegging)

Als u, om andere redenen dan peiljaarverlegging, het niet eens bent met de ontvangen beslissing kunt u een bezwaarschrift indienen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, uiterlijk binnen 6 weken na de dagtekening die in de beslissing staat vermeld.
Bij overschrijding van deze termijn kan de raad besluiten om uw bezwaarschrift niet in behandeling te nemen, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn die de overschrijding van de termijn rechtvaardigen/
Het bezwaarschrift kunt u sturen aan:
  Raad voor Rechtsbijstand
  Commissie voor Bezwaar
  Den Haag


In het bezwaarschrift moet u de volgende gegevens vermelden:
  * De datum (van verzending) van uw bezwaarschrift;
  * Uw naam, geboortedatum, adres en eventueel telefoonnummer;
  * Het nummer dat bovenaan de beslissing is vermeld onder de streepjescode;
  * De redenen waarom u vindt dat de beslissing onjuist is, eventueel met bewijsstukken;
  * Ondertekening van het bezwaarschrift.

U dient bij uw bezwaarschrift een kopie mee te zenden van de beslissing waartegen het bezwaar zich richt.

Normen per 010406


Ik vroeg telefonisch het formulier "peiljaarverlegging" aan, en heb ingevuld dat ik in 2004 een nabetaling van het UWV kreeg, en mijn geschatte inkomen van 2006 11542 euro is. Daarbij stuurde ik nog allerlei bijlagen mee.
Het formulier vulde ik op 23 juni 2006 in.
thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail


Omdat er verder niets gebeurde, heb ik 10 augustus 2006 gebeld om te vragen of ze het formulier "peiljaarverlegging" hadden ontvangen. Zij hadden het ontvangen, maar het was nog niet in behandeling genomen.

Een tijdje later kreeg ik onderstaande brief dat mijn verzoek voor peiljaarverlegging was toegekend.

thumbnail
's-Gravenhage
Raad voor Rechtsbijstand
Bureau Rechtsbijstandvoorziening

PEILJAARVERLEGGING
Civiel
Verzoek om gegevens

3EG9679

D.

Geachte mevrouw, heer,

Naar aanleiding van uw verzoek om peiljaarverlegging bericht ik u dat voor de behandeling van uw verzoek nog gegevens en/of bescheiden nodig zijn (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht).

In onderstaand overzicht vindt u de zaakkenmerken.

zaakaanduiding : D020 arbeidsongeschiktheid
sofi-nummer : ###
rechtsbijstandverlener : P.
datum verzoek peiljaarverlegging : 26-06-06

Onderstaand treft u het verzoek om nadere gegevens aan.

De raad verzoekt de rechtsbijstandverlener om aan te geven of de rechtsbijstand nog liep tentijde van de aanvraag toevoeging d.d. 170506. Dit gezien de datum van de uitspraak 14-04-06. De raad bericht dat zij geen toevoeging kan afgeven indien de zaak toen al afgerond was.

De raad merkt op dat het verzoek om peiljaarverlegging kan worden toegewezen.

Ik verzoek u vriendelijk de verzochte gegevens vóór 28-09-06 aan de Raad voor Rechtsbijstand toe te zenden. In verband met de administratieve procedure verzoek ik u deze brief als bijlage mee te zenden dan wel het nummer onder de streepjeskode in uw correspondentie te vermelden

16-08-06

Hoogachtend,
Dhr. M. Team C Tel. ###


Hierboven staat dat de uitspraak op 14 april 2006 zou zijn, maar de uitspraak was op 4 juli 2006. De brief was alleen aan mij verstuurd, maar het verzoek was aan de 'rechtsbijstandsverlener' (mijn advocaat). In overleg met mijn advocaat heb ik die brief zelf beantwoord met onderstaande fax.

thumbnail
Aan: Raad voor Rechtsbijstand
t.a.v. dhr. M., Team C
's-Gravenhage

per fax: 070-###

Datum: 29 augustus 2006
Uw referentie: 3EG9679
Bijlagen:
  • Uw brief, d.d. 16 augustus 2006
  • Uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, d.d. 4 juli 2006

Geachte heer M.,

In uw brief van 16 augustus 2006 schrijft u over een uitspraak van 14 april 2006, maar de uitspraak is van 4 juli 2006.

De datum van 14 april (maar dan in 2004) is de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. Tegen die uitspraak ben ik in hoger beroep gegaan bij de Centrale Raad van Beroep, en mijn verzoek voor rechtsbijstand is voor dat hoger beroep.

Ook na de uitspraak 4 juli 2006 is er nog correspondentie tussen mijn advocaat en mij, omdat ik de uitspraak niet begrijp.

Hoogachtend,
D.


Na het versturen van bovenstaande fax, las ik dat ze liever een gewone brief ontvangen dan een fax. Maar ik heb het zo gelaten.

Vervolgens ontving ik een brief dat de subsidie was toegekend.

thumbnail thumbnail
's-Gravenhage
Raad voor Rechtsbijstand
Bureau Rechtsbijstandvoorziening

PEILJAARVERLEGGING
Civiel
Toewijzing peiljaarverlegging

3EG9679

D.

Geachte mevrouw, heer,

U hebt bij de Raad voor Rechtsbijstand een verzoek om peiljaarverlegging ingediend. De raad wijst dit verzoek toe.

De Raad voor Rechtsbijstand wijst het verzoek om peiljaarverlegging toe. Er wordt alsnog gesubsidieerde rechtsbijstand toegekend onder oplegging van een eigen bijdrage. Dit besluit is gebaseerd op het geschatte inkomen of vermogen van het jaar waarin de aanvraag gesubsidieerde rechtsbijstand is gedaan. Nadat de belastingdienst dit geschatte inkomen of vermogen definitief heeft vastgesteld, zal de Raad voor Rechtsbijstand een nieuw besluit nemen, dat in de plaats komt van dit besluit. Dit laatste besluit kan zijn dat de toegekende rechtsbijstand met terugwerkende kracht wordt ingetrokken omdat de draagkracht in inkomen en vermogen te hoog is om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen (art. 34 c / art. 34 d lid 1 / art. 35 Wet op de rechtsbijstand).

Hieronder vindt u de zaakkenmerken en de gegevens m.b.t. uw (geschatte) inkomen en vermogen.

zaakaanduiding : D020 arbeidsongeschiktheid
sofi-nummer : ###
rechtsbijstandverlener : P.
datum verzoek peiljaarverlegging : 26-06-06
(gewijzigde) eigen bijdrage : € 90,00

03-10-06

Hoogachtend,
Mw. S. Team C Tel. ###

Bezwaar
Tegen deze beslissing kunt u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar indienen bij de Commissie voor Bezwaar van de Raad voor Rechtsbijstand. Een dergelijk verzoek moet schriftelijk met een kopie van deze beslissing ingediend worden.
Voor u hiertoe overgaat is het raadzaam overleg hierover te voeren met uw raadsman / -vrouw.
Gegevens omtrent uw verzoek zijn opgenomen in onze administratie. U heeft recht op inzage en verbetering bij onjuistheid (Privacyreglement Raad voor Rechtsbijstand).

Inkomen en Vermogen primaire beschikking Aanvrager
inkomen     € 40.439
type inkomen     verzamelinkomen
heffingsgrondslag/vermogen     € 0
status     vastgesteld
bron     belastingdienst
belastingjaar (= peiljaar)     2004
eigen bijdrage     N.V.T.
norm     alleenstaand
normdatum     13-06-06

Geschatte Inkomen en Vermogen Aanvrager
inkomen     € 11.542
type inkomen     verzamelinkomen
heffingsgrondslag/vermogen     € 0
status     schatting
bron     aanvrager
belastingjaar (= peiljaar)     2006
Verschil geschatte inkomen t.o.v. primaire beschikking     71,46 % lager
Daling vermogen > 15%     N.V.T.
(gewijzigde) eigen bijdrage     € 90,00 (= 100% X € 90)

Controle van het geschatte inkomen
Nadat de belastingdienst het geschatte inkomen en vermogen definitief heeft vastgesteld, zal de Raad voor Rechtsbijstand een nieuw besluit nemen, dat in de plaats komt van dit besluit (art. 34 d lid 1 van de Wet op de rechtsbijstand).

Resultaatsbeoordeling
Tenzij zwaarwegende omstandigheden zich daartegen verzetten, wordt de toevoeging met terugwerkende kracht ingetrokken indien:
a. de rechtzoekende de kosten van rechtsbijstand kan verhalen op een derde, of
b. op het moment van de definitieve afhandeling van de zaak waarvoor die toevoeging was verleend de rechtzoekende als resultaat van die zaak een vordering met betrekking tot een geldsom ter hoogte van tenminste 50% van het heffingvrij vermogen heeft (artikel 34 G lid 1 onder a en b. Wet op de rechtsbijstand).

Het gevolg van deze mogelijke intrekking is, dat u met terugwerkende kracht geen aanspraak hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand.


Vervolgens hoorde ik van mijn advocaat, dat de subsidie was toegewezen. In de periode waarover ik subsidie ontving had ik zo'n 4000 euro aan mijn advocaat betaald. Mijn advocaat maakte dat bedrag aan mij over. Maar omdat de subsidie voor mijn advocaat 1000 euro was, gaat mijn advocaat er dus 3000 euro op achteruit.

De procedure waarover dit gaat was toen al afgerond.

Laatste wijziging van deze bladzijde: april 2007