Belastbaarheidspatroon

2003

De bezwaar-verzekeringsarts maakte een verslag. Daarbij is niets aan mij gevraagd, zij heeft dit opgesteld aan de hand van haar eigen ideeën.

thumbnail thumbnail
MEDISCH ONDERZOEKSVERSLAG

UWV g.
Regio Z.
Afd. AG

Naam belanghebbende: D.
Registratienummer: ###
Sofi-nummer : ###
Woonplaats : ###

Naam rapporteur : Mevr. D.
Datum rapportage : 15 januari 2003

Betreft
In verband met de uitspraak door de Centrale Raad is mij verzocht een belastbaarheidspatroon op te stellen per 5-3-97 en per 1-6-99.

1. Vraagstelling
Opstellen fis.

2. Onderzoek

Onderzoeksactiviteiten:
Er werd naar aanleiding van de vraagstelling dossierstudie verricht.

Gegevens, verkregen uit onderzoek
Voor de belastbaarheid werd teruggegrepen naar de rapportage van 20-6-96 omdat hierin gesteld wordt dat betrokkene 6 uur per dag belastbaar is.
In die rapportage staat dat betrokkene bekend is met functionele nekklachten en dat hij in staat moet worden geacht om 6 uur per dag zijn eigen werk te verrichten. Ook de psychiatrische expertise geeft aan dat betrokkene slechts 6 uur per dag belastbaar is. In deze rapportage en voorgaande rapporten blijkt dat er geen objectief waarneembare afwijkingen zijn gevonden. Op grond van dit rapport ga ik uit van een verminderde belastbaarheid in uren en van de fysiologische belastbaarheid, waarbij de lichaamsbouw mee zal wegen.
In de rapportage van 26-5-99 staat beschreven dat de belastbaarheid niet gewijzigd is en dat betrokkene nog steeds 6 uur per dag belastbaar is.

3. Diagnose
conform

4. Beschouwing
Algemeen:
Het probleem is dat voor de klachten van betrokkene zowel in 1997 als in 1999 geen lichamelijke verklaring is gevonden. Betrokkene had en heeft weliswaar een leptosome lichaamsbouw, maar dat is geen verklaring voor de klachten. Omdat er sprake was van een labiel evenwicht is besloten betrokkene tegemoet te komen en hem 6 uur belastbaar te achten, aangezien hij daarbij nog redelijk kon functioneren. Deze urenbeperking is dus uitsluitend genomen op het werk wat betrokkene deed. Er is geen belastbaarheidspatroon opgesteld. Nu de rechter vraagt naar een belastbaarheidspatroon in 1997 en 1999 is het belangrijk om van de medische gegevens die toen bekend waren uit te gaan. In het belastbaarheidspatroon zal ik uitgaan van een fysiologische belastbaarheid en rekening houden met het feit dat hij administratief werk deed en nooit zwaar werk gedaan had. Ten aanzien van de psychische beperkingen zal ik uitgaan van die welke in 1997 en 1999 zijn beschreven.

Belastbaarheid:
Voor de belastbaarheid van belanghebbende in 1997 en 1999 werd een belastbaarheidsprofiel opgesteld. Zie hiervoor de desbetreffende bijlage.

Mevr. D.
Bezwaar-verzekeringsarts


thumbnail
Bijlage belastbaarheidsprofiel

01 [5e] Zitten vrijwel de gehele werkdag 2 uur aaneen.
02 [4e] Staan vrijwel de gehele werkdag 1 uur aaneen.
03 [5e] Lopen vrijwel de gehele werkdag 2 uur aaneen.
04 [2d] Traplopen 8 keer per uur 15 treden, incidenteel 25 treden
05 [2c] Klimmen en klauteren 4 keer per uur 2,5 meter, gezien onzekere factor
06 [3d] Knielen, kruipen en hurken ongeveer 4 uur / werkdag een half uur aaneen.
07 [4e] Gebogen werken vrijwel de gehele werkdag een half uur aaneen.
08 [4d] Kortcyclisch buigen / torderen 150 keer per uur 90 graden.
09 [l] Gebruik van de nek is beperkt. extreme bewegingen
10 [5d] Reiken beiderzijds 150 keer per uur 100 cm.
11 [3d] Werken boven schouderhoogte beiderzijds ongeveer 4 uur / werkdag een kwartier aaneen.
12 [9] Hand- en vingergebruik beiderzijds is niet beperkt.
13 [2e] Tillen beiderzijds 500 keer per uur 10 kg. gezien lichaamsbouw
14 [9] Duwen en trekken beiderzijds is niet beperkt, tot 15 kg.
15 [2e] Dragen beiderzijds gedurende vrijwel de gehele werkdag 10 kg.
16 [9] Sterke luchtverplaatsing is niet beperkt.
17 [9] Stof. rook, gas en damp is niet beperkt.
18 [2] Koude langer dan 5 minuten aaneen tussen 0 en 10 graden C.
19 [l] Warmte langer dan 5 minuten aaneen tot 30 graden C.
20 [3] Meer dan 1 temperatuurwisseling tot 20 graden C binnen 5 minuten.
21 [9] Meer dan 4 uur met meer dan 90% luchtvochtigheid is niet beperkt.
22 [9] Meer dan 4 uur met minder dan 35% luchtvochtigheid is niet beperkt.
23 [9] Huidcontact met vaste en/of vloeibare stoffen is niet beperkt.
24 [l] Blootstelling aan trillingen is beperkt, fijne trillingen
25 [9] Zintuigfuncties niet beperkt.
26 [9] Dragen van beschermende middelen is niet beperkt.
27 [9] Persoonlijk risico is niet beperkt.
28 [l] De psychische belastbaarheid is beperkt.
  [28 A] werken onder tijdsdruk.
  [28 E] conflicthantering.


Aspekten:
Voor wat betreft het eventueel ontbreken van bepaalde affiniteiten geldt:
- er zijn geen ontbrekende affiniteiten,

Arbeidspatroon:
Voor wat betreft beperkingen t.a.v. één of meerdere arbeidspatronen geldt:
- wisselende diensten,
- aantal uren per week: 30uur,
- aantal uren per dag: 6 uur,Vervolgens maakt de arbeidsdeskundige een berekening voor het arbeidsongeschiktheidspercentage:

thumbnail thumbnail thumbnail
RAPPORTAGE BEZWAAR-ARBEIDSDESKUNDIGE

Naam belanghebbende: D.
Woonplaats: ###
Sofi-nummer: ###
Reg.nummer: ###
BZ-nummer: ###

Naam rapporteur: B.
Functie: Bezwaar-Arbeidsdeskundige
Datum: 04-02-2003

Gerapporteerd wordt naar aanleiding van de vraagstelling van afdeling Bezwaar en Beroep d.d. 27-01-2003

1. Vraagstelling aan BAD:

Gevraagd wordt te onderzoeken in hoeverre belanghebbende geschikt was voor passend werk op 05-03-1997 en 01-06-1999 uitgaande van het belastbaarheidspatroon opgesteld op 15-01-2003 door de bezwaarverzekeringsarts.

2. Onderzoek:
2.1. Onderzoeksactiviteiten:

- Dossieronderzoek.
- Overleg met G., medewerker bezwaar en beroep op 31-01-2003 omtrent de verdere afhandeling van de voorliggende vraag.
- Raadpleging van het Functie Informatiesysteem (FIS) op 04-02-2003
- Overleg met bezwaar verzekeringsarts Mevr. D. naar aanleiding van haar rapportage van 15-01-2003.

2.2. Arbeidskundige bevindingen:

Voor de gegevens van belanghebbende en de gegevens betreffende de maatman wordt uitgegaan van de informatie zoals beschreven in de rapportage van de primaire arbeidsdeskundige van 18-01-1993.

Opleiding:
Lager onderwijs
HAVO (nederlands,engels,wiskunde,scheikunde,natuurkunde,economie) diploma
HTS elektro (afst. Inf.techniek) diploma 1988
Rijbewijs B
Opleidingsniveau 6

Arbeidsverleden:
1988-1990   B. als software engineer.
1990-uitval   C. als software programmeur.
Functieniveau 6

Maatloon:
Belanghebbende salaris bij einde wachttijd (23-03-1993) bedroeg f. 3298, excl vakantietoeslag bij 156 uur per maand, (overgenomen uit rapportage primaire arbeidsdeskundige d.d. 18-01-1993)

Basisloon per jaar 3298 x 12 = 39576,00
Vakantietoeslag 8 %          =  3166,08
                             ----------
                               42742,08


Aantal uren op jaarbasis 156 x 12 = 1872

Maatmanuurloon (maart 1993) = f. 22,83
Maatmanuurloon geïndexeerd volgens landelijke CBS indexcijfers.
Naar niveau maart 1997 (118,7 /110,4) x 22,83 = f. 24,55
Naar niveau juni 1999 (127,6 /110,4) x 22,83 = f. 26,39

Belastbaarheid volgens Belastbaarheidspatroon geldend voor maart 1997 en juni 1999.
- Staan, toegestaan vrijwel de gehel werkdag , een uur aaneen.
- Traplopen 8 keer per uur 15 treden (incidenteel tot 25 treden)
- Klimmen 4 keer per uur 2,5 meter.
- Knielen/kruipen/hurken 4 uur per werkdag een half uur aaneen.
- Gebogen werken vrijwel de gehele werkdag een half uur aaneen.
- Kortc. Buigen/torderen 150 keer per uur 90 graden.
- Gebruik van de nek is beperkt.
- Reiken beiderzijds 150 keer per uur tot 100 cm.
- Werken boven schouderhoogte beiderzijds 4 uur per werkdag 15 minuten aaneen.
- Tillen beiderzijds 500 keer per uur tot 10 kg.
- Dragen beiderzijds gedurende de gehele werkdag tot 10 kg.
- Koude , beperkt voor langer dan 5 minuten aaneen tussen O en 10 graden.
- Warmte beperkt voor langer dan 5 minuten aaneen tot 30 graden
- Temperatuurwisselingen tot 20 graden
- Trillingen , het blootstellen aan trillingen is beperkt.
- De psychische belastbaarheid is beperkt voor werken onder tijdsdruk en conflicthantering.
- Er geldt een beperking in werktijd. Maximaal 30 uur per week, maximaal 6 uur per dag.

Geschiktheid voor passend werk:
Ter beoordeling van de geschiktheid voor mogelijk passend werk, werd het Functie Informatiesysteem (FIS) op 04-02-2003 geraadpleegd onder toepassing van de ao-criteria na 1993. Bij dit onderzoek werd rekening gehouden met de krachten, bekwaamheden en opleiding van belanghebbende. De volgende functies komen in variatie van uren, vergelijkbaar met het arbeidspatroon en rekening houdend met de medische uren beperking van belanghebbende bij tal van werkgevers voor.
Er zijn 2 arbeidsmogelijkhedenlijsten geproduceerd (een voor passende functies op maart 1997 en voor juni 1999)(zie bijgevoegde FIS uitdraaien). Op beide lijsten komen de zelfde functies voor echter met verschillend aantal arbeidsplaatsen, verschillend uurloon en verschillende reductiefactoren. Voor gedetailleerde informatie zie bij gevoegde computeruitdraaien (FIS).

Maart 1997.

Fbcode Naam                     aant.arbpl.   loon    reductie
3804   Telefonist-receptionist     16         18,92   0,83
3213   Secretariaatsmedewerker     11         17,03   1,00 (mediaan)
1915   Archiefmedewerker           10         16,70   1,00
3935   Verzekeringsmedewerker      33         22,79   0,63


Aantal FB codes = 4 (gebruikt voor schatting 3)
Aantal functiebeschrijvingen = 4 (voor schatting 3)
Totaal aantal arbeidsplaatsen = 70 (voor schatting 37)
Minimum aantal arbeidsplaatsen per FB code = 10
Er wordt dus voldaan aan het gestelde in het schattingsbesluit om een theoretische schatting op te baseren.

Het mediane loon geldend voor de geduide functies wordt gesteld op = f. 17,03
Het gecorrigeerde mediane loon als gevolg van de laagste reductiefactor wordt gesteld op 0,83 x 17,03= f. 14,13
Het gecorrigeerde mediane loon als gevolg van de medische urenbeperking is (30/38) x 14,13 = f. 11,16
Het maatmanloon bedroeg in maart 1997 f. 24,55

Verlies aan verdiencapaciteit ((24,55 - 11,16) / 24,55) x 100 % = 54,54 %

Juni 1999.

Fbcode Naam                     aant.arbpl.   loon    reductie
3804   Telefonist-receptionist     15         19,50   0,80
3213   Secretariaatsmedewerker     11         19,21   1,00 (mediaan)
1915   Archiefinedewerker          8          17,57   1,00

3935   Verzekeringsmedewerker      33         21,62   0,63


Aantal FB codes = 4 (gebruikt voor schatting 3)
Aantal functiebeschrijvingen = 4 (voor schatting 3)
Totaal aantal arbeidsplaatsen = 67 (voor schatting 34)
Minimum aantal arbeidsplaatsen per FB code = 8
Er wordt dus voldaan aan het gestelde in het schattingsbesluit om een theoretische schatting op te baseren.

Het mediane loon geldend voor de geduide functies wordt gesteld op = f. 19,21
Het gecorrigeerde mediane loon als gevolg van de laagste reductiefactor wordt gesteld op 0,80 x 19,21= f. 15,37
Het gecorrigeerde mediane loon als gevolg van de medische urenbeperking is (30/38) x 15,37 = f. 12,13
Het maatmanloon bedroeg in juni 1999 f. 26,39

Verlies aan verdiencapaciteit ((26,39 - 12,13) / 26,39) x 100 % = 54,04 %

In de geduide functies is sprake van overschrijding van de belastbaarheid, daar waar dit het geval is wordt dat aangegeven met behulp van een (*) asterix in de verwoording van de functiebelasting. De betreffende overschrijdingen zijn besproken met de bezwaarverzekeringsarts en vormen geen belemmering voor de uitoefening van de functies.

3. Beschouwing en conclusie:

Naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is verzocht de geschiktheid voor passend werk op 05-03-1997 en 01-06-1999 aan de hand van de op dat moment geldende belastbaarheidspatroon van belanghebbende te onderzoeken. Ondergetekende heeft dit met behulp van het FIS uitgaande van de in dossier aanwezige stukken gedaan en is tot de conclusie gekomen dat voor beide momenten voldoende passende functies te duiden zijn. Op zowel 05-03-1997 als 01-06-1999 is er sprake van een theoretisch verlies aan verdiencapaciteit als gevolg van een lagere verdienste in passend werk en de correctie als gevolg van de medische urenbeperking.

Belanghebbende dient zowel op 05-03-1997 als op 01-06-1999 voor 45-55% arbeidsongeschikt beschouwd te worden.

4. Planning:

De arbeidsdeskundige gevalsbehandeling in bezwaar wordt hiermee beëindigd. Het dossier kan retour naar de behandelend medewerker bezwaar.

B.
Bezwaar-arbeidsdeskundige.


Voor het bovenstaande rapport werd de computer geraadpleegd. Hieronder staan de FIS gegevens die uit de computer komen.

Betreffende 5 maart 1997

De volgende papieren zijn gemaakt op 4 februari 2003, over de situatie op 5 maart 1997. Op de papieren staat alleen maar de datum: "05-MAR-1997". Er staat niet bij dat ze van 2003 zijn.

Dit is de "ARBEIDSMOGELIJKHEDENLIJKST"
thumbnail thumbnail thumbnail

Dit is de "VERWOORDING BELASTBAARHEID BELANGHEBBENDE"
thumbnail

Dit is de "VERWOORDING FUNCTIEBELASTING"
thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail

Dit is de "OVERZICHT VERKORTE FUNCTIE-OMSCHRIJVINGEN"
thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail

Betreffende 1 juni 1999

De volgende papieren zijn gemaakt op 4 februari 2003, over de situatie op 1 juni 1999. Op de papieren staat alleen maar de datum: "01-JUN-1999". Er staat niet bij dat ze van 2003 zijn.

Dit is de "ARBEIDSMOGELIJKHEDENLIJST"
thumbnail thumbnail thumbnail

Dit is de "OVERZICHT VERKORTE FUNCTIE-OMSCHRIJVINGEN"
thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail

Dit is de "VERWOORDING BELASTBAARHEID BELANGHEBBENDE"
thumbnail

Dit is de "VERWOORDING FUNCTIEBELASTING"
thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail

Laatste wijziging van deze bladzijde: juni 2007