Klacht tegen keuringsarts K8.

2000


thumbnail thumbnail
Aan: G.
t.a.v. dhr. M., districtsdirecteur

20 mei 2000

onderwerp: klachtenprocedure

Geachte heer M.,

Hierbij dien ik een klacht in tegen verzekeringsgeneeskundige K.. Hij is onvoldoende bereid om fouten te corrigeren, en geeft een verkeerde voorstelling van het gesprek van een keuring.

Hierna volgt een opsomming van de klachten:

1) substraat die klachten zou kunnen verklaren
In zijn rapport van 26 mei 1999 schrijft dokter K., bij "Voorgeschiedenis", dat er reumatologisch, neurologisch alsook internistisch geen substraat gevonden zou zijn, die de klachten enigszins zou kunnen verklaren. Dokter K. baseert zich daarbij blijkbaar op voorgaande rapporten van het G.

Zowel dokter L. (alsook dokter G.) gingen er van uit dat de reumatoloog een psychische oorzaak had vastgesteld. Dat is overduidelijk weerlegd door de brief van reumatoloog S8., d.d. 18 decenber 1997. Dokter G. heeft in haar brief van 2 maart 1998 ook enigszins toegegeven, dat die fout gemaakt is. Daarom vind ik het des te kwalijker, dat dokter K. zich baseert op een achterhaalde leugen.

2) meest relevante en terzake dienende gegevens
In zijn brief aan de Registratiekamer, d.d. 25 oktober 1999, schrijft dokter K., dat hij heeft gekozen voor de meest relevante en terzake dienende gegevens. Toch weigert hij om de duidelijke constateringen van reumatoloog S8. in zijn rapport te verwerken. Zijn onderbouwing is dat er in de alinea "conclusie" veel meer staat. Daar staat o.a. de term "mechanisch-funktionele stoornis", waarvoor ik verwijs naar de brief van 18 decenber 1997. Ook staat daar de term "nerveus-gespannen", en dat kwam doordat ik na een wachttijd van 2 uren nauwelijks nog op een (te kleine) stoel kon zitten van de pijn.

3) belastbaarheidsprofiel van 1994
Op meerdere plaatsen in het rapport van dokter K. staat, dat de belastbaarheid conform het belastbaarheidsprofiel van 1994 is. Het betreft echter een denkbeeldig belastbaarheidsprofiel.

In een brief van bezwaar-verzekeringsarts mevr. D., d.d. 10 februari 2000, schrijft zij, dat het begrip belastbaarheid of belastbaarheidsprofiel ruim genomen kan worden. Daar ben ik het niet mee eens, omdat het (denkbeeldige) belastbaarheidsprofiel aangeeft welke specifieke mogelijkheden en beperkingen ik zou hebben.

Dokter K. had zijn beoordeling moeten toetsen aan mijn beperkingen en mogelijkheden van het belastbaarheidsprofiel. Als hij dat had gedaan, dan had vanzelf geconstateerd, dat het een denkbeeldig belastbaarheidsprofiel betrof.

4) reactie van belanghebbende / oordeel
Tijdens het gesprek zei dokter K., dat hij mijn uitkering minimaal of marginaal vond, dat hij het dossier nog beter zou bekijken, en dat hij met de arbeidsdeskundige zou overleggen of mijn uitkering verhoogd zou kunnen worden.

In zijn rapport staat echter, dat uit mijn reactie niet was op te maken in hoeverre ik het met zijn oordeel (15-25% arbeidsongeschikt) eens was. Dat oordeel heeft hij zeker niet tijdens het gesprek gehad, en daarom geeft het rapport niet het gesprek van de keuring weer.

5) verwijzing naar vorige rapportages
In de rapportage van dokter K., staat een verwijzing naar vorige rapportages van 1992 tot en met 1996 (bij "Betreft", en bij "Beschouwing"). Bij "Anamnese" staat dat ik van mening ben, dat het klachtenpatroon sinds de hoorzitting van september 1997 niet veel is veranderd.

Daarmee is een serieus conflict geschapen, omdat mijn gezondheid tussen de keuring van 1996 en de hoorzitting van 1997 wel is gewijzigd. Dokter K. gaat voorbij aan de verschillende rapporten en brieven van 1997 en 1998, en lijkt dat zelfs te negeren.

Een mogelijk oorzaak van bovenstaande problemen is het feit, dat tijdens de keuring van dokter K., er een lopende beroepszaak was. Ik vermoed dat dokter K. niet over alle stukken van die lopende beroepszaak beschikte. De brieven die de verkeerde gegevens van dokter L. aantonen (zie punt "1"), zaten namelijk niet in het dossier wat ik in november 1999 ontving.

Graag verneem ik van u, op welke punten u deze klacht gegrond vindt.

Met vriendelijke groet,

D.


Hieronder staat eerst de ontvangstbevestiging van mijn klacht.

thumbnail
gak nederland bv
Directie Goes
Goes

de weledele heer D.

Contactpersoon mw. H.
Telefoonnummer ###
Faxnummer ###
Ons kenmerk kl20031
Datum 23 mei 2000
Uw brief van 20 mei 2000

Betreft: uw klacht

Geachte heer D.,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief van 20 mei 2000.

Naar de inhoud van uw klacht wordt door mij onderzoek gedaan. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, neem ik nader contact met u op.

Wilt u nadere inlichtingen over de regeling met betrekking tot klachtenbehandeling dan kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat, mevrouw H..

Hoogachtend,
M.
districtsdirecteurthumbnail thumbnail
Directie G.

De weledele heer D.

Ons kenmerk k120031
Datum 29 juni 2000
Uw kenmerk
Uw brief van 20 mei 2000


Betreft: uw klacht

Geachte heer D.,

In uw brief van 20 mei jl. doet u uw beklag over verzekerings arts dr. K.. Hij zou volgens uw zeggen onvoldoende bereid zijn fouten te corrigeren en een verkeerde voorstelling geven van het keuringsgesprek. Ik heb hiernaar onderzoek gedaan en kan u hierover als volgt berichten.

Punt 1:

Deze klacht heeft u al diverse malen aangekaart zowel bij dr. K. als bij de registratiekamer.
Mijns inziens is daar naar behoren op gereageerd.

Punt 2:

Dit is een herhaling van punt 1.

Punt 3:

U heeft gelijk indien u stelt dat er in 1994 geen belastbaarheidspatroon opgesteld is. In 1993 is echter gesteld dat u geschikt geacht wordt voor 6 uur werken per dag in uw eigen werk. Dit is gezien de eisen die in die tijd golden voldoende verantwoord. Dat dr. K. verwijst naar een belastbaarheidpatroon uit 1994 is mogelijk verwarrend voor u. Toch beschrijft hij in zijn beschouwing dat het gaat om de beoordeling of u in staat moet worden geacht 6 uur in eigen werk te werken. Dit is dan ook de belastbaarheid die hij nu ook voor u mogelijk acht en waarop u nu wederom ook geschat bent.

U stelt verder dat dr. K. zijn beoordeling moet toetsen aan uw beperkingen en mogelijkheden van het belastbaarheidprofiel. Dr. K. heeft inderdaad afgewogen of u, gezien uw klachten en bevindingen bij onderzoek, in staat moest worden geacht 6 uur programmeerwerk te verrichten. Hij stelt dat er geen wijzigingen zijn opgetreden in het reeds gestelde belastbaarheidpatroon (lees de gestelde belastbaarheid), zo leert huidige onderzoek. Met andere woorden hij heeft in de beoordeling wel degelijk uw beperkingen getoetst aan de belastbaarheid zoals deze bestond.

Punt 4:

Aangezien een WAO-beoordeling een samenspel is van medische en een arbeidskundige beoordeling kan dr. K. inderdaad geen uitspraak doen over een definitieve uitkering tijdens zijn medische boordeling. Uw reactie, zoals in de rapportage verwoord gaat dan ook niet over uw reactie op het definitieve percentage maar over uw reactie op de door hem vastgestelde medische beperkingen.

Punt 5:

In de gewijzigde rapportage verwijst dr. K. bij het hoofdje anamnese naar punt 4 van uw correctieschrijven. Blijkbaar heeft u nu wederom commentaar op een zin of woord. Middels dit punt doet u dus wederom een verzoek tot correctierecht van de gewraakte rapportage. Onze staf verzekerings arts, mevrouw V., heeft u al eerder medegedeeld dat eventuele verdere op- en aanmerkingen in brieven volledig worden toegevoegd aan het dossier zonder dat dit aanleiding zal geven de betreffende rapportages daadwerkelijk te wijzigen. Deze brief zal dus ook in zijn geheel aan het dossier worden toegevoegd.

Op basis van bovenstaande acht ik uw klachten ongegrond.

Wanneer u geen genoegen neemt met de afhandeling van de klacht, dan kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman is een onafhankelijke instantie die gedragingen van overheidsorganen en andere organisaties, belast met publieke taken, onderzoekt en beoordeelt.

Het postadres van deze instantie:
Nationale Ombudsman, Postbus ###, Den Haag.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
M.


De uitvoeringsinstelling blijft volhouden, dat de keuringsarts tijdens de keuring zou hebben vastgesteld dat ik 6 uur per dag zou kunnen werken. Daarom heb ik een verzoek voor correctie gedaan, om eerst dat gecorrigeerd te krijgen.

Laatste wijziging van deze bladzijde: december 2006