Tweede hoorzitting

2003

Hieronder staat een intern formulier dat in mijn dossier zat.

thumbnail
UWV gak

Hoorzitting

Naam: D.
Gemachtigde uitnodigen: Ja / Nee ; P. ### advocaten
Werkgever uitnodigen: Ja / Nee ;
Arts gemachtigde uitnodigen: Ja / Nee ;
Bz.nr: ###
Datum Planning 21 15 mei
Tijd: 10.30
Hoorder : Jan
  Geaccepteerd: Ja / Nee
Verslaglegger: marco of Jos
  Geaccepteerd: Ja / Nee
BVA: Stella
  Geaccepteerd: Ja / Nee
BAD:
  Geaccepteerd : Ja / Nee

Uitnodiging hoorzitting kan worden gemaakt.........


Hieronder volgt de oproep voor de tweede hoorzitting die ik ontving.

thumbnail thumbnail thumbnail
UWV g.
Regio Z.
Afd. Bezwaar en Beroep

###Advocaten
De heer mr. P.

Contactpersoon Dhr. mr G.
Datum -1 MEI 2003

Betreft: uitnodiging hoorzitting inzake de heer D. te ###.

Geachte heer P.,

Op 18 augustus 2000 hebt u namens de heer D. een bezwaarschrift ingediend tegen onze beslissing van 14 juli 2000. Voorts heeft de Centrale Raad van Beroep het beroep dat u namens de heer D. had ingesteld tegen ons besluit van 31 januari 2000 bij uitspraak d.d. 19 november 2002 gegrond verklaard. Naar aanleiding hiervan hebben wij een nieuw medisch en arbeidskundig onderzoek laten instellen, waarvan wij u hierbij de resultaten toezenden. Voorts hebben wij besloten u uit te nodigen voor een hoorzitting.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden op 15 mei 2003 om 10.30 uur, in het kantoor van UWV G. te G., ###. U kunt u melden bij de receptie. Als u niet op deze hoorzitting zult verschijnen en u ook niet zult laten vertegenwoordigen, verzoeken wij u dat binnen één week na dagtekening van deze brief te melden. U kunt hiervoor de bijgevoegde antwoordstrook en antwoordenveloppe gebruiken. Een postzegel is niet nodig. Uitstel van de hoorzitting wordt slechts bij uitzondering toegestaan, namelijk als u absoluut verhinderd bent om te komen en u ook niemand kunt sturen die u kan vertegenwoordigen. U kunt tot uiterlijk één week na dagtekening van deze brief telefonisch om uitstel verzoeken. U moet daarbij de reden van het verzoek opgeven.

Wij sturen uw cliënt niet ook een uitnodiging voor de hoorzitting. Wij verzoeken u uw cliënt van de hoorzitting op de hoogte te stellen.

Tijdens de hoorzitting zal mevrouw D., bezwaarverzekeringsarts, aanwezig zijn. Uw cliënt moet er rekening mee houden dat na de hoorzitting een medisch onderzoek kan plaatsvinden, waarbij een lichamelijk onderzoek kan worden gedaan. Wij verzoeken u uw cliënt alle gegevens die mogelijk van belang zijn mee te laten nemen naar de hoorzitting. Hierbij valt te denken aan medicijnen (in de oorspronkelijke verpakking!), namen en adressen van behandelend artsen, fysiotherapeuten en dergelijke.

Op de hoorzitting kunt u uw cliënt vertegenwoordigen indien u beschikt over een schriftelijke machtiging van uw cliënt. Als uw cliënt zelf ook aanwezig is op de hoorzitting, of als u advocaat bent, is een schriftelijke machtiging niet nodig.

U kunt anderen meenemen naar de hoorzitting, bijvoorbeeld een getuige of een deskundige. Dit moet u ons dan wel van tevoren laten weten. U moet deze personen zelf op de hoogte brengen van plaats en tijd van de hoorzitting.

U hebt recht op inzage in de stukken die betrekking hebben op deze zaak. Wij stuurden u echter al eerder kopieën van deze stukken. Daarom menen wij dat inzage achterwege kan blijven. Als u toch gebruik wilt maken van uw recht op inzage, kan dat tot uiterlijk één week voor de hoorzitting. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken. Het telefoonnummer staat boven aan deze brief.

U kunt desgewenst tot uiterlijk tien dagen voor de hoorzitting nieuwe stukken indienen. Als u nog vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via bovenstaand telefoonnummer.

Hoogachtend,
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Bijlagen(n)
Rapportages bezwaarverzekeringsarts en bezwaar-arbeidsdeskundige
Antwoordforumulier en enveloppe

Bijlage.

Indien u niet op de hoorzitting zult verschijnen en u zich ook niet door een gemachtigde zult laten vertegenwoordigen, verzoeken wij u ons dit binnen één week na dagtekening van onze brief mee te delen door deze bijlage ingevuld en ondertekend te retourneren in de bijgesloten enveloppe.

Bezwaarschriftprocedure inzake de heer D. te ###.

Hoorzitting d.d. : 15 mei 2003 om 10.30 uur.

B&B-nummer : ###

Ondergetekende deelt hierbij mee dat hij niet op de hoorzitting aanwezig zal zijn. Hij zal zich ook niet laten vertegenwoordigen.

Datum:       Handtekening:


Mijn advocaat is op die datum verhinderd. Van bovenstaande bijlage is niet gebruikt gemaakt. Mijn advocaat stuurde onderstaande brief:

thumbnail
G. B.V.
t.a.v. Afdeling Bezwaar en Beroep
t.a.v. de heer G.

8 mei 2003
Van mr P.

Geachte heer G.,

In aansluiting op uw brief van 1 mei jl. het volgende. Ik ben helaas op 15 mei a.s. verhinderd wegens een zitting elders. Ik moge u derhalve verzoeken om de zitting te verplaatsen naar een andere datum.

Daarbij merk ik namens cliënt overigens nog het volgende op. Ik heb namens cliënt op 31 maart jl. een brief verzonden naar de heer V. van UWV G. met een verzoek te komen tot een gesprek waarbij de gebeurtenissen van de afgelopen jaren de revue kunnen passeren. Voorts zou een traject kunnen worden besproken dat zou kunnen leiden tot een bevredigende oplossing. Cliënt zou gaarne zien dat het gesprek met de heer V. plaats vindt voordat de hoorzitting in de onderhavige kwestie wordt gehouden. Ik moge u derhalve verzoeken mij te berichten of de heer V. bereid is te komen tot een dergelijk gesprek. Indien dit zo is, dan zou ik u willen verzoeken gaarne een termijn van twee weken te plannen tussen de datum dat het gesprek met de heer V. plaats vindt en de mondelinge behandeling.

Mijn verhinderdata dienaangaande zijn:

Juni: 5, 10, 12
Juli: heel de maand
Augustus: 18
September: 4

Hoogachtend,
P.


Vervolgens kwam er een nieuwe oproep:

thumbnail
UWV G.
Regio Z.
Afd. Bezwaar en Beroep

###Advocaten
t.a.v. dhr.mr.P.

Contactpersoon dhr.G.
Datum 23 juli 2003

Betreft: Bezwaarzaak D. te ###

Geachte heer P.,

Hierbij delen wij u mede dat de hoorzitting inzake bovengenoemde zal plaatsvinden op 11 augustus 2003 om 10.30 uur.

Voor het overige verwijzen wij naar onze brief van 1 mei 2003.

Hoogachtend,
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen


Vervolgens kwam er een hoorzitting. Lees het woordelijk verslag van de tweede hoorzitting.

Hieronder volgt het verslag wat de verslaglegger van het UWV heeft gemaakt. Het is niet overal objectief, ik vind het soms triest en lachwekkend tegelijkertijd. Maar het is niet zo eenzijdig geschreven als de rapporten van de keuringsartsen.

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
UWV g.

VERSLAG HOORZITTING

datum hoorzitting : 11 augustus 2003
plaats hoorzitting : UWV Gak Goes

belanghebbende : Dhr. D.
woonplaats : ###
Sofi-nummer : ###

aanwezigen:
belanghebbende : Dhr. D.
gemachtigde : Dhr. Mr. P12. (###advocaten)
bezwaar-verzekerinsarts: D2.
voorzitter : Dhr. Mr G4.
Verslaglegger : Mw. R9.

Bij binnenkomst in de hoorkamer brengt belanghebbende zijn opnameapparatuur in stelling met toestemming van alle aanwezigen.
De voorzitter begint met de mededeling dat aan het verzoek van belanghebbende om de airconditioning in de hoorkamer uit te zetten tijdens de hoorzitting helaas geen gehoor kan worden gegeven omwille van technische redenen.
Belanghebbende begrijpt dit en zegt zich erop gekleed te hebben.
De voorzitter stelt de medewerkers van het UWV voor en vertelt gemachtigde en belanghebbende waarom er nog geen reactie van het UWV is gekomen op de aanvraag voor een gesprek met de directie van het U.W.V. In eerste instantie vindt de directie dit gezien de problematiek niet nodig.
Voorzitter geeft aan dat er wel naar belanghebbende en gemachtigde gereageerd moet worden en zal hier op korte termijn actie op ondernemen om alsnog belanghebbende van een antwoord te voorzien.
Gemachtigde licht toe dat dit gesprek niet zo zeer is om een compromis te bereiken maar om te voorkomen dat we in een "loopgravenoorlog" terecht komen.
(Verwijzing toelichting 2000).
Nadat de voorzitter de medewerkers van UWV heeft voorgesteld en het doel van de hoorzitting heeft uitgelegd, wordt belanghebbende in de gelegenheid gesteld het bezwaar toe te lichten.

Allereerst biedt belanghebbende zijn excuses aan de bezwaarverzekeringsarts mevr. D. aan i.v.m. brief inzake medisch tuchtcollege. Hij stelt dat de brief zo niet geformuleerd had mogen worden. BVA aanvaart excuses en stelt dat de brief niet relevant is voor deze bezwaarzaak. Belanghebbende hoopt de problemen met U.W.V op te lossen en heeft een drietal punten die hij wil aanvoeren:
1. Waarom heeft hij problemen met U.W.V. G.
2. Onderbouwing gezondheidstoestand.
3. Rapportage BVA.

1. De helft van de problemen zijn afkomstig van de manier hoe hij overkomst, blijkbaar wekt dat irritatie op. De andere helft komt door R. waar hij door de huisarts naartoe was verwezen. Het eerste gesprek met de verpleegkundige daar was beslissend voor de rest van zijn WAO dossier. Hij voelde zich gedwongen om te zeggen dat hij niet tevreden was met zijn leven. Heeft hierna de stempel passief-agressief meegekregen. Hij heeft het verslag van de verpleegkundige maar wil dit niet in het dossier hebben vanwege het voor hem kwetsende taalgebruik.
De psychologisch test bij dr. K7. was in verband met slaapproblemen en concentratieproblematiek. Belanghebbende stelt dat deze aanvraaggegevens niet correct waren.
De verzekeringsarts Dr. R. is van foutieve gegevens uitgegaan en heeft geen medisch onderzoek gedaan. Diezelfde va zegt ook in zijn rapport dat belanghebbende zich "moeilijk staande kan houden"
Dit komt volgens belanghebbende omdat hij moeilijk op de stoel kon blijven zitten maar de daarop volgende verzekeringsarts Dr. P. heeft dit psychisch uitgelegd.
De orthopeed dr S. heeft het over overspannenheid. Dit moet volgens belanghebbende oververmoeidheid zijn.
Er moet volgens belanghebbende nog een beslissing worden genomen op hoe het toen gegaan is. Hij bestrijdt de psychische klachten en voert aan dat dr. S. een lichamelijke oorzaak heeft gevonden.nl. mechanische functionele stoornis.

2. Onderbouwing gezondheidstoestand:
1991 begonnen met fysio-> nekspieren aanspannen in combinatie met andere oefeningen. Kon hierdoor maar halve dagen werken. Toen het uiteindelijk helemaal niet meer ging toch doorgegaan met fysio. Belanghebbende heeft nooit gezegd dat zijn klachten psychisch waren.
Kon geen 1/2 uur meer zwemmen.
Had wel stress door zijn werk. Wilde geforceerd extra zijn best doen om zo normaal mogelijk over te komen. Geen verdere problemen op het werk.
Sinds belanghebbende zijn eigen stoel heeft die hij overal mee naar toe neemt wordt er niets meer over geschreven dat hij gespannen op zijn stoel zit.
De thuissituatie heeft belanghebbende geoptimaliseerd op gebieden van slapen/ afwassen.
Terwijl hij de vaat aan het afdrogen is kan hij ineens verkramping krijgen waardoor hij er mee op moet houden. Dan laat hij de vaat zo maar opdrogen.
Hij heeft alles gedaan om aan het werk te blijven en dit vol te houden maar dit wordt opgevat als psychisch niet in orde. Zijn rug is verkrampt door gebruik van de muis. Ter onderbouwing van zijn rugklachten heeft hij x-foto's bij die hij door de BVA wil laten bekijken.
De bezwaarverzekeringsarts zegt niet voldoende expertise te hebben om de x-foto's te beoordelen. Zij wil er wel naar kijken en vraagt om het verslag van de röntgenoloog.
Dit verslag brengt belanghebbende later in nadat hij de bezwaarverzekeringsarts uitleg heeft gegeven over de foto's en de bijbehorende beperkingen.
Belanghebbende gaat verder met de aanvoer van medische klachten. Hij kan zijn vork wel in de aardappelen prikken maar deze vervolgens niet optillen.
De verkrampingen namen steeds toe tot februari 1997 waarna hij moest stoppen met werken. Zijn medische toestand is nog als op datum uitval.
Nu hij naar de hoorzitting komt probeert hij al een week van te voren zo weinig mogelijk te doen. Voor de afspraak neemt hij een warme douche om de spieren te ontspannen en daarna gaat hij meestal een half uurtje liggen. De auto heeft een speciale stoel en zijn chauffeur moet geleidelijk rijden en vooral niet schudden. Buitenom de auto heeft hij ook een speciale stoel om op te zitten.
Door de pijnstillers die hij ingenomen heeft kan hij beter praten.
Na de hoorzitting zullen de pijn en de klachten weer gaan toenemen.
De BVA vraagt of de fysiotherapie in 1991/92 heeft geholpen.
Belanghebbende zegt dat de klachten toenamen maar dacht toen dat duizeligheid- en vermoeidheidsklachten erbij hoorden.
Gemachtigde vraagt belanghebbende hoe zijn week er voor de HZ uit ziet.
Belanghebbende moet veel rusten en slikt pijnstilling (Tramal en Endometazine)
Belanghebbende heeft nog een brief van dr. E. en wil deze aan de BVA laten zien maar niet als dossierstuk toevoegen omdat de gegevens dan misschien verkeerd geïnterpreteerd worden. Wel zal opgenomen worden dat psychiater E. van mening is dat de klachten zowel psychisch als lichamelijk kunnen zijn.
Voorzitter voegt hieraan toe dat dit de eerdere rapportage van de psychiater relativeert.
Verder wil belanghebbende nog de uitspraak van het tuchtcollege inzake dr. L. toevoegen aan zijn bezwaardossier. Deze zaak liep voordat BVA een nieuw BP opstelde.
De zaak heeft belanghebbende verloren maar volgens hem werd de klacht als terecht gezien.
Dr. L. had geen rekening gehouden met een lichamelijke oorzaak en derhalve was ook geen lichamelijk onderzoek verricht.
Voorzitter: uitspraak toevoegen aan dossier.
De uitspraak zal inmiddels wel bij UWV bekend zijn maar zat nog niet in bezwaardossier.
Verder wordt door belanghebbende nog een radiodiagnostisch verslag toegevoegd met daarop met pen aantekeningen van dr. S.. De daarop volgende rapportage van dr. S. is al in het BVA dossier aanwezig. Dr. S. heeft uitleg over x-foto's gegeven aan belanghebbende.
Belanghebbende heeft inmiddels zelf mogelijkheden gevonden om zijn klachten te verminderen.
Hij heeft het zelfde verhaal als vele mensen die in hun jeugd iets(niet gespecificeerd) meegemaakt hebben en later klachten krijgen die whiplash gerelateerd zijn. Belanghebbende wil ons duidelijk maken hoe alles in de loop der jaren is ontstaan/opgelopen.
De klachten komen volgens belanghebbende mede voort uit het altijd in te kleine auto's hebben gezeten waarbij de leuning in zijn rug prikte. De bezwaarverzekeringsarts vraagt of het wringt tussen zijn schouderbladen: belanghebbende antwoord ja. Hij heeft 4 jaar krom gezeten en toen ging het niet meer.

3. Reactie op rapportage bezwaarverzekeringsarts mevr. D.:
Belanghebbende vraagt aan de bezwaarverzekeringsarts of de passage in de uitspraak van CRVB 02.12.02 blz 5 voorlaatste alinea klopt. (BVA meent dat er iets lichamelijks aan de hand is).
BVA is ook niet helemaal duidelijk wat hiermee bedoeld wordt en zal de oorspronkelijke rapportage inzien.
Belanghebbende meent dat het overnemen van zinnen of zinsnedes formeler moet gebeuren.
Bron dient vermeld te worden. Belanghebbende wil letterlijke citaten.
Inmiddels heeft BH excuses aan BVA aangeboden.
De voorzitter merkt op naar belanghebbende dat de medische rapportage geen weergaven bevatten van de beperkingen. Belanghebbende vraagt of dr. S. zijn oordeel gebaseerd heeft op de x-foto's ? BVA kan hier uiteraard geen antwoord op gegeven maar meent dat de conclusie niet alleen op basis van X-foto's is gebaseerd.
Volgens belanghebbende haalt deze opmerking de hele UWV redenering onderuit.


De redenatie dat hij 6 uur per dag zou kunnen werken klopt niet maar moet 3,6 uur zijn.
Dit dient door UWV gecorrigeerd te worden.
Voorzitter vraagt belanghebbende hoe hij aan 3,6 uur werken komt ?
Volgens gemachtigde had belanghebbende een 36 urige werkweek en zit er een fout in onze berekening.
De voorzitter geeft aan dat het allerlaatste medische rapport zeer coulant is gezien belanghebbende's klachten. Er zijn 2 werkuren per dag afgehaald 8->6 in de veronderstelling dat het beter zou gaan met belanghebbende. Er zijn immers geen objectiveerbare afwijkingen gevonden.

Belanghebbende meent dat hij net buiten allerlei specialismen valt en de huisarts geeft ook al geen duidelijk antwoord. Belanghebbende heeft niet de bedoeling zoveel mogelijk uitkering te krijgen.
Nu volgt er een onderbreking om het cassettebandje om te draaien waarna gemachtigde zijn betoog doet.

Gemachtigde:
Belanghebbende is maanden met de voorbereiding van de hoorzitting bezig geweest en na de zitting zal hij zich erg rot voelen en weer op krachten moeten komen.
Het gaat belanghebbende niet om het geld, hij leeft al lang op een laag financieel nivo.
Teert in op zijn spaargeld. Bovendien maakt hij veel kosten voor juridische hulp.
Belanghebbende wil erkenning voor zijn medische situatie en wil dat er recht gedaan wordt.
De uitspraak van de CRVB in november 2002 is juist in die zin dat er een volledig hernieuwd onderzoek plaats dient te vinden op medisch en arbeidskundig gebied. Dit is een moeilijke reconstructie volgens gemachtigde omdat er hiaten in het dossier zitten.
UWV kan niet vasthouden aan 6 uur per dag werken. Dit is in 1992 en 1993 al mis gegaan. Zo kun je geen arbeidsongeschiktheidspercentage berekenen. Situatie dient opnieuw in kaart gebracht te worden. De maatmanuurlonen zijn volgens gemachtigde niet correct berekend c.q. geïndexeerd. Is de correcte factor wel toegepast ? Verschil in de jaren 1993/1997/1999 is wel erg klein. Belanghebbende kan geenzins traplopen en tillen beiderzijds en derhalve zijn er geen voldoende functies te duiden en is hij volledig arbeidsongeschikt.

Belanghebbende zelf meent dat zijn klachten mechanisch van aard zijn.
Thuis heeft hij een eigen behandeltafel omdat het ver rijden is naar fysiotherapie en zijn zwager masseert zijn rug dan in de hoop dat het helpt.
Bezwaarverzekeringsarts vraagt of belanghebbende thuis woont. Ja weer bij moeder ingetrokken.
Verder vraagt de BVA aan gemachtigde over welke periode de bezwaren zijn.
Gemachtigde zegt 1997 en juni 1999. BVA bevestigd dat het dus niet om zijn huidige medische toestand gaat. Belanghebbende heeft eerder al aangegeven dat zijn medische toestand is als bij datum ziekmelding met dien verstande dat februari 1997 het kantelpunt voor hem was.
De bezwaarverzekeringsarts vraagt belanghebbende of hij nu een lichamelijk onderzoek wil.
Na overleg tussen BVA+ gemachtigde + belanghebbende wordt er besloten een LO te verrichten na de hoorzitting. BVA vraagt nog of belanghebbende zelf geen deskundige hulp wil inroepen maar volgens hem zitten deze instanties te ver weg om heen te rijden.
Bezwaarverzekeringsarts zegt tegen belanghebbende dat ze kan zien dat er klachten zijn maar dat de vraag is waar die vandaan komen. Belanghebbende meent dat de oorzaak mechanisch is waarop de BVA antwoord dat iets nooit zuiver mechanisch is anders waren we machines in plaats van mensen. Het probleem bij belanghebbende is dat zijn klachten niet medisch objectiveerbaar zijn.
Volgens belanghebbende heeft dr. S. wel een diagnose gesteld en deze zegt niet dat het psychisch is.
Belanghebbende zegt wel door verkramping van spieren na ontspanning hiervan migraine aanvallen te kunnen krijgen. Bij langdurige klachten kan hij ook geen telefoonnummers meer onthouden. Indien hij zichzelf op tijd kan corrigeren heeft hij deze extra klachten niet.
Belanghebbende meent dat de oorzaak van zijn klachten wel mechanisch zijn maar dat de manier waarop hij hiermee omgaat wel van invloed kan zijn op zijn klachten.

Voorzitter vraagt de aanwezigen of er nog vragen opmerkingen zijn. Neen.
Voorzitter deelt desgevraagd nog aan gemachtigde mede dat de conclusies in 1 beslissing opgenomen zullen worden en dat er nog een reactie volgt over de brief aan de directie.

Ter afsluiting licht voorzitter de eventuele procesgang (beroepszaak) na deze procedure nog toe aan belanghebbende.

G., 11 augustus 2003

voorzitter
verslaglegger


Hieronder volgt het verslag van de bezwaar-verzekeringsarts mevr. D., die bij de hoorzitting aanwezig was.
Het rapport hieronder is niet meer geldig, omdat er later een gecorrigeerde versie van kwam.


UWV g.
Regio Z.
Afd. AG

MEDISCH ONDERZOEKSVERSLAG

Naam belanghebbende : D.
Woonplaats : ###
Naam rapporteur : Mevr. D.
Datum rapportage : 11 augustus 2003

Bezwaarschriftprocedure

1. Onderzoekskader
Het bezwaar is gericht tegen de beslissingen van 31-5-99 en 14-7-00waarin betrokkene wordt meegedeeld dat zijn arbeidsongeschiktheidspercentage per ongewijzigd 15-25 % is. Het gaat om het feit dat betrokkene op in dezelfde mate beperkt werd geacht en dat teruggegrepen wordt op de oude gegevens. De verergering is opgetreden zeker per 5-3-97. Daarnaast is de hoorzitting gehouden in verband met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep dd 2-12-02, op grond waarvan functies werden geselecteerd met in achtneming van de urenbeperking en de overige eventuele medische beperkingen.

2. Vraagstelling
Is er aanleiding het medisch standpunt te wijzigen?

3. Onderzoeksactiviteiten
- Dossierstudie
- Hoorzitting
- Aansluitend lichamelijk onderzoek

4. Onderzoeksgegevens
- Rapportage bezwaarverzekeringsarts dd 15-1-03: Belastbaarheid 1997 en 1999 beschreven.
- Rapportage bezwaarverzekeringsarts dd 26-1-00: Nieuwe informatie brengt geen wijziging.
- Beslissing op bezwaar 26-9-1997: H- verklaring per 26-5-97, wel verwarring, geen reden tot wijziging.
- Inhoud bezwaarschrift: zie rapportage dd 26-1-00.
In het dossier aanwezig en door betrokkene genoemd op de hoorzitting.
- Brief reumatoloog S8. dd 18-12-97: Niet goede lichaamshouding met een scoliose van de rug en een versterkte thoracale kyphose. Indien dit langdurig bestaat kan dit leiden tot spierpijnen en blokkeringen in de rug.
- Brief reumatoloog S8. aan betrokkene dd 15-11-93: Het probleem is niet zozeer een reumatische aandoening, dan wel een mechanisch-functionele stoornis.
- Brief reumatoloog S8. dd 23-8-93: Chronisch nek en rugklachten door spierpijnen t.g.v. scoliose en blokkeringen op diverse niveaus Klachtenbeeld voornamelijk bepaald door niet goede houding.
- Rapport psychiater E. dd 26-10-94: Vermoedelijk zal betrokkene rond een arbeidssituatie van 6 uur een even rigide en beperkt leefpatroon opbouwen. De klachten van betrokkene hebben m.i. een sterk functioneel karakter hetgeen overigens door betrokkene zelf niet zo kan worden gezien.
- Rapport orthopeed S. dd 27-6-94: Geen duidelijke afwijkingen.

Overlegd tijdens hoorzitting
Röntgenverslag met handgeschreven uitleg en toevoeging van reumatoloog S8. dd 24-6-93: TWK; lichte scoliose hoog convex naar rechts. LWK; laag lumbale scoliose convex naar links. CWK; lichte scoliose naar links van C3-C4.
Brief betrokkene aan drs K7. dd 26-7-02: Probleem rond uitleg; passief-agressief.
Beslissing Centraal Tuchtcollege dd 18-3-03: Voor zover de arts de term "functioneel" onjuist heeft geïnterpreteerd en aan die interpretatie heeft vastgehouden is dat voor de uitkomst van het door de arts verrichte onderzoek en zijn rapportage van ondergeschikt belang. Gebleken is dat de arts zich tevens heeft gebaseerd op eigen waarnemingen, rapportage van de orthopeed alsmede een psychiatrisch rapport en hoewel de conclusie van het psychiatrisch rapport de tuchtrechtelijke toets niet heeft kunnen doorstaan, zijn de in dat rapport neergelegde bevindingen overeind gebleven. Het beroep wordt verworpen.

Hoorzitting dd 11-8-03, zie tevens verslag hoorzitting
Betrokkene heeft zijn betoog in 3 onderwerpen verdeeld.
- Hoe hij de problematiek ziet en hoe deze tot stand is gekomen.
a- Door de manier waarop hij op een stoel zit en praat kan hij verkeerd overkomen.
b- Het onderzoek door het R. in 1992 heeft naar zijn mening een grote rol gespeeld bij de beoordelingen terwijl toen is uitgegaan van onjuiste gegevens. Hij was naar zijn mening niet agressief-passief, hij had last van vermoeidheid.
c- De arts van het G. voegt hieraan toe dat hij karakterneurotisch overkwam. Ook het beschrevene dat hij moeite heeft zich staande te houden, klopt niet. Hij heeft integendeel psychisch veel veerkracht.
d- Het rapport van de eerste deskundige S. klopt niet
e- Over het rapport van de heer E. zegt hij niet veel. Uit de uitspraak van het Centraal College zou blijken dat het niet erger kan en zeker niet goed is.
f- Dr. S. heeft een lichamelijke oorzaak vastgesteld. Dat staat voor betrokkene vast, mede gezien de uitslag van de röntgenfoto's en de brief van de reumatoloog dd 23-8-97.

- Gezondheid, stand van zaken
In 1991 en 1992 heeft hij zeer veel last van verkrampte nekspieren gehad. Fysiotherapie verergerde zijn klachten. Om te trachten weer aan het werk te komen ging hij eerst een half uur zwemmen, maar zelfs dat kon hij niet. Hij zou zich niet schamen en psychiatrische stoornis te hebben. De psychiater zou in een latere brief niet ontkennen dat er ook sprake is van een somatische stoornis. De psychiater ontkracht daarmee zijn eerdere rapportage.
Hij had geen problemen op de werkvloer of met de collega's.
De problemen ontstaan juist als hij langere tijd iets doet. Hij krijgt meer klachten van bv afwassen, verkeerd liggen, moet op een speciale manier in bed draaien.
In 1997 zijn zijn klachten toegenomen. Hij heeft geprobeerd geforceerd zijn werk te doen, maar daardoor zijn de klachten juist toegenomen. Dokter L. heeft hem destijds niet onderzocht. Hoewel het Centraal College de handelwijze van de arts niet tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft geacht, vindt betrokkene toch dat hij in zekere zin gelijk heeft gekregen.

Betrokkene kan slechts onder bepaalde voorwaarden functioneren. Zo heeft hij de week vooraf aan de zitting, zo weinig mogelijk gedaan. Hij neemt een douche van tevoren om zo soepel mogelijk te zijn. Hij heeft een speciale stoel nodig. Hij neemt pijnstillers om zo goed mogelijk te praten. (Indometacine en Tramal). De komende dagen zal het slecht met hem gaan, qua vermoeidheid en duizeligheid. Hij zal dan veel moeten rusten.

- Onderbouwing
De psychiater E. spreekt zich er niet over uit of de oorzaak somatisch of psychisch is. De reumatoloog S8. zegt dat het niet psychisch is. De arts L. heeft geen rekening gehouden met de lichamelijk klachten. Er is te weinig rekening gehouden met de uitslag van de rontgen foto's. Volgen reumatoloog S8. waren er afwijkingen op de rontgenfoto.
De oorzaak lijkt onder in de rug te zitten, wervels staan scheef en gedraaid op elkaar. In de onderrug wringt het altijd. Ook tussen de schouderbladen aan de rechterkant wringt het. Volgens S. zat er ook een scheve draaiing in de nek. Door de orthopeed en de röntgenoloog is dat niet beschreven. De toestand van rotatie en scheefstand bestaat al jaren. Op de rontgenfoto is een minimale torsie en scheefstand te zien. Hij heeft er jaren mee doorgelopen, geforceerd, in te kleine stoelen gezeten etc. Daar door zijn de klachten zo erg geworden. De migraine kan hier ook uit voort komen.
De tijdsbeperking van 6 uur wordt niet goed beredeneerd. Als hij het daar al mee eens zou zijn, zou het 3,6 uur moeten zijn. De rotatie in zijn nek is evident beperkt. Hij is tussen de neuroloog en de orthopeed ingevallen. Eigenlijk zou er een ander onderzoek plaats moeten vinden. De huisarts heeft hem ook niet door kunnen verwijzen. In Z. zijn er geen deskundigen. Daarnaast heeft hij problemen met verder reizen.

De advocaat voegt nog het volgende toe. Betrokkene is vooraf maanden en maanden met deze zitting bezig geweest. Na de zitting voelt hij zich intens rot. Feitelijk zoekt hij en stuk erkenning voor het geen hem is overkomen en voor zijn medisch situatie. De advocaat vindt dat er een reconstructie zou moeten komen van 97 en 99. Naar de mening van de advocaat lukt het betrokkene niet lichamelijk te functioneren en is hij aan bed gebonden. Er zou weer een medisch onderzoek van cliënt nodig zijn. Volgens betrokkene is de oorzaak puur mechanisch.

Lichamelijk onderzoek
Betrokkene maakt een normale indruk zowel lichamelijk als psychisch. Hij reageert alert en heeft zich goed voorbereid. Opvallend is zijn houding die zeer rechtop is en de voorzichtige bewegingen met de nek. Hij zit in een speciaal meegebrachte tuinstoel. Aan de rug, de armen en de benen zijn geen specifieke bewegingsbeperkingen vast te stellen De nek is stijf, roteren gaat maar tot 45 graden actief, ik heb dit met passief getoetst.
Aan de onderbenen en enkels zijn bruine verkleuringen te zien, rechts meer dan links. Betrokkene heeft er geen last van en is er niet mee naar de huisarts geweest. In de liezen zijn 2 goed afgegrensde eczeem plekken. Ook hier heeft betrokkene geen last van. Ik heb betrokkene geadviseerd met de huidafwijkingen naar de huisarts te gaan.
Hart en longen geen afwijking
Gewicht, 82 kg. Lengte (volgens betrokkene) 1 98m.

5. Diagnose
conform

6. Beschouwing
Het gaat om dezelfde beslissing als beschreven in mijn rapportage van 26-1-00. Daarnaast dient de uitspraak van de CRvB meegewogen te worden. Gezien de klachten van betrokkene en de behandeling en het lichamelijk onderzoek zijn er sedert de datum in geding geen dramatische veranderingen geweest. Betrokkene vertelt nog steeds dat hij niet veel kan, wegens zijn vermoeidheidsklachten, zijn rug en nekklachten. Als gevolg hiervan kan hij concentratie problemen hebben. Daarnaast is hij het niet eens met de rapporten van de diverse deskundigen.

Het rapport van psychiater E. heeft de tuchtrechtelijke toets niet geheel kunnen doorstaan. Dat betekent echter niet automatisch dat de conclusie onjuist was. De rechter blijft uitgaan van deze conclusie. Een discussie over de exacte oorzaak doet hier niet aan af. Het gaat juist om het probleem dat er geen oorzaak te vinden is voor de klachten van betrokkene en zeker niet die mate van klachten. Uit de brief van de reumatoloog blijkt niet dat betrokkene lijdt aan een ernstige aandoening. Hij heeft geen reumatische aandoening hetgeen het specifieke terrein is van de reumatoloog. Juist omdat er eventueel sprake was van een mechanisch probleem is betrokkene door de deskundige orthopeed S. onderzocht, die op zijn terrein geen afwijkingen kon vinden. Een orthopeed is deskundig op het gebied van standsveranderingen. Daarnaast zijn de Röntgenbevindingen zijn niet echt afwijkend. Een röntgenuitslag kan op zich geen maat zijn voor arbeidsongeschiktheid.

Betrokkene beleeft zeer veel pijnklachten. Hij heeft zijn eigen theorie over de oorzaak en het ontstaan van de klachten. Hij heeft zich een bepaald levenspatroon aangewend om zo min mogelijk klachten te hebben.
Het probleem is dat de beleving van de pijn van betrokkene niet overeenkomt met oorzaak en gevolg volgens algemeen medisch wetenschappelijke maatstaven. Met andere woorden: In het klachtenpatroon van betrokkene kan ik geen enkele correlatie ontdekken met de geringe standsveranderingen. Zeker de ernst is niet te verklaren.

De oplossing van het feit dat betrokkene erkenning van zijn ziektegevoel zoekt kan niet gevonden worden in de verzekeringsgeneeskundige beoordeling. Het is antirevaliderend te bevestigen dat betrokkene totaal niet tot werken in staat is. Te meer omdat daar geen enkele wetenschappelijke onderbouwing voor is.

Bij het lichamelijk onderzoek door de diverse specialisten en mijzelf worden geen zodanig ernstige afwijkingen gevonden, waaruit men zou kunnen concluderen dat betrokkene volledig arbeidsongeschikt is.

Gezien de gevonden afwijkingen moet betrokkene in staat zijn normale lichamelijke activiteiten uit te voeren. Ook uit het lichamelijk onderzoek komen geen bijzonderheden naar voren, behalve een huidafwijking waarvoor ik betrokkene heb geadviseerd zijn huisarts te bezoeken. Deze is echter niet van invloed op de belastbaarheid.

7. Conclusie
Er is geen aanleiding een ander medisch standpunt in te nemen en het belastbaarheidspatroon te wijzigen.

Mevr. D.
Bezwaar-verzekeringsarts


Het rapport hierboven is niet meer geldig, omdat er later een gecorrigeerde versie van kwam.
Hierboven wordt een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van "2-12-02" genoemd, maar de datum is eigenlijk 19 november 2002.

Naar aanleiding van bovenstaande verslag van de bezwaar-verzekeringsgeneeskundige schreef de bezwaar-arbeidsdeskundige een nieuw rapport.

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
RAPPORTAGE BEZWAAR-ARBEIDSDESKUNDIGE

Naam belanghebbende: D.
Sofi-nummer: ###
Reg.nummer: ###
BZ-nummer: ###
Woonplaats: ###

Naam rapporteur: B.
Functie: Bezwaar-Arbeidsdeskundige
Datum: 02-09-2003

Gerapporteerd wordt naar aanleiding van de vraagstelling van afdeling Bezwaar en Beroep d.d. 01-09-2003

1. Vraagstelling aan BAD:

Gevraagd wordt te onderzoeken of er in de geduide functies (zie rapportage bezwaararbeidsdeskundige d.d. 04-02-2003) sprake is van overschrijding van de belastbaarheid van belanghebbende uitgaande van het belastbaarheidspatroon opgesteld op 15-01-2003 door de bezwaarverzekeringsarts.

2. Onderzoek:
2.1. Onderzoeksactiviteiten:

- Dossieronderzoek.
- Raadpleging van het Functie Informatiesysteem (FIS) op 02-09-2003

2.2. Arbeidskundige bevindingen:

Belastbaarheid volgens Belastbaarheidspatroon geldend voor maart 1997 en juni 1999.
- Staan, toegestaan vrijwel de gehele werkdag , een uur aaneen.
- Traplopen 8 keer per uur 15 treden (incidenteel tot 25 treden)
- Klimmen 4 keer per uur 2,5 meter.
- Knielen/kruipen/hurken 4 uur per werkdag een halfuur aaneen.
- Gebogen werken vrijwel de gehele werkdag een halfuur aaneen.
- Kortc. Buigen/torderen 150 keer per uur 90 graden.
- Gebruik van de nek is beperkt. (geen extreme bewegingen).
- Reiken beiderzijds 150 keer per uur tot 100 cm.
- Werken boven schouderhoogte beiderzijds 4 uur per werkdag 15 minuten aaneen.
- Tillen beiderzijds 500 keer per uur tot 10 kg.
- Dragen beiderzijds gedurende de gehele werkdag tot 10 kg.
- Koude , beperkt voor langer dan 5 minuten aaneen tussen O en 10 graden.
- Warmte beperkt voor langer dan 5 minuten aaneen tot 30 graden
- Temperatuurwisselingen tot 20 graden
- Trillingen , het blootstellen aan trillingen is beperkt.
- De psychische belastbaarheid is beperkt voor werken onder tijdsdruk en conflicthantering.
Er geldt een beperking in werktijd. Maximaal 30 uur per week, maximaal 6 uur per dag.

Geschiktheid voor passend werk:

De volgende functies zijn geduid: (maart 1997)

Fbcode Functienummer Naam
3804   8221-0113-001 Telefonist-receptionist
3804   8211-0079-002 Telefonist-receptionist
3804   9331-0071-020 Telefoniste-receptioniste
3213   9311-0294-001 Secretaresse verpleegafdeling
3213   9311-0294-003 Secretaresse verpleegafdeling
1915   5128-9998-001 Documentaire inform. verzorger
1915   9011-0020-003 Archiefverzorger
3935   8221-0115-005 Administratief medewerker /acceptant


Hieronder wordt per functie aangegeven op welke belastingpunten er eventueel sprake is van overschrijding van de belastbaarheid, (zie tevens de met een asterix (*) gemarkeerde belastingpunten in de functieuitdraai).

3804 8221-0113-001 Telefonist-receptionist
Dwingend werktempo, hiervoor geldt geen beperking, de functie is passend.

3804 8211-0079-002 Telefonist-receptionist
Intensief gebruik van de nek, statische houding bij beeldscherm in telefooncentrale, er geldt uitsluitend een beperking voor extreme bewegingen van de nek.
Dwingend werktempo, hiervoor geldt geen beperking.
Conflicthantering, zeer incidenteel ontevreden klanten die soms een bedreiging uiten, voor noodgevallen is er de beschikking over een alarmeringssysteem, gezien het minimaal voorkomen en het gegeven dat het niet gaat om directe contacten kan de functie als passend worden beschouwd.

3804 9331-0071-020 Telefoniste-receptioniste
Intensief gebruik van de nek, statische houding bij beeldschermwerk, ca. 1 uur per dag, er geldt uitsluitend een beperking voor extreme bewegingen van de nek.
Dwingend werktempo, hiervoor geldt geen beperking. De functie is passend.

3213 9311-0294-001 Secretaresse verpleegafdeling
Dwingend werktempo, hiervoor geldt geen beperking.
Grote verantwoordelijkheid en/of afbreukrisico, ook hiervoor geldt geen beperking, de functie is passend.

3213 9311-0294-003 Secretaresse verpleegafdeling
Dwingend werktempo, hiervoor geldt geen beperking.
Grote verantwoordelijkheid en/of afbreukrisico, ook hiervoor geldt geen beperking, de functie is passend.

1915 5128-9998-001 Documentaire inform.verzorger
Intensief gebruik van de nek, statische houding bij beeldschermwerk en typemachine, er geldt uitsluitend een beperking voor extreme bewegingen van de nek.
Grote verantwoordelijkheid en/of afbreukrisico, hiervoor geldt geen beperking, de functie is passend.

1915 9011-0020-003 Archiefverzorger
Tillen en dragen, de meeste stukken wegen 5 kg of minder, af en toe moet er een archiefdoos getild worden, deze zou maximaal 30 kg wegen, het gaat hier dan dozen die na verloop van tijd naar het statisch archief gebracht moeten worden. Gezien de functiebeschrijving wordt nergens vereist dat deze dozen in een keer getild moeten worden, een en ander kan ook in deel partijen waardoor de piekbelasting aanzienlijk minder is. Volle dozen kunnen met steekkarretje vervoerd worden. Op deze wijze moet de functie uit te voeren zijn door belanghebbende.
Grote verantwoordelijkheid en/of afbreukrisico, hiervoor geldt geen beperking, de functie is passend.

3935 8221-0115-005 Administratief medewerker/acceptant
Intensief gebruik van de nek, statische houding bij beeldschermwerk, er geldt uitsluitend een beperking voor extreme bewegingen van de nek.
Grote verantwoordelijkheid en/of afbreukrisico, hiervoor geldt geen beperking, de functie is passend.

De volgende functies zijn geduid: (juni 1999)

Fbcode Functienummer Naam
3804   8221-0113-001 Telefonist-receptionist
3804   8211-0079-002 Telefonist-receptionist
3804   9331-0071-020 Telefoniste-receptioniste
3213   9311-0294-001 Secretaresse verpleegafdeling
3213   9311-0294-003 Secretaresse verpleegafdeling
1915   5128-9998-001 Documentaire inform. verzorger
1915   9011-0020-003 Archiefverzorger
3935   8221-0115-005 Administratief medewerker /acceptant


Hieronder wordt per functie aangegeven op welke belastingpunten er eventueel sprake is van overschrijding van de belastbaarheid, (zie tevens de met een asterix (*) gemarkeerde belastingpunten in de functieuitdraai).

3804 8221-0113-001 Telefonist-receptionist
Dwingend werktempo, hiervoor geldt geen beperking, de functie is passend.

3804 8211-0079-002 Telefonist-receptionist
Intensief gebruik van de nek, statische houding bij beeldscherm in telefooncentrale, er geldt uitsluitend een beperking voor extreme bewegingen van de nek.
Dwingend werktempo, hiervoor geldt geen beperking.
Conflicthantering, zeer incidenteel ontevreden klanten die soms een bedreiging uiten, voor noodgevallen is er de beschikking over een alarmeringssysteem, gezien het minimaal voorkomen en het gegeven dat het niet gaat om directe contacten kan de functie als passend worden beschouwd.

3804 9331-0071-020 Telefoniste-receptioniste
Intensief gebruik van de nek, statische houding bij beeldschermwerk, ca. 1 uur per dag, er geldt uitsluitend een beperking voor extreme bewegingen van de nek.
Dwingend werktempo, hiervoor geldt geen beperking. De functie is passend.

3213 9311-0294-001 Secretaresse verpleegafdeling
Dwingend werktempo, hiervoor geldt geen beperking.
Grote verantwoordelijkheid en/of afbreukrisico, ook hiervoor geldt geen beperking, de functie is passend.

3213 9311-0294-003 Secretaresse verpleegafdeling
Dwingend werktempo, hiervoor geldt geen beperking.
Grote verantwoordelijkheid en/of afbreukrisico, ook hiervoor geldt geen beperking, de functie is passend.

1915 5128-9998-001 Documentaire inform.verzorger
Intensief gebruik van de nek, statische houding bij beeldschermwerk en typemachine, er geldt uitsluitend een beperking voor extreme bewegingen van de nek.
Grote verantwoordelijkheid en/of afbreukrisico, hiervoor geldt geen beperking, de functie is passend.

1915 9011-0020-003 Archiefverzorger
Tillen en dragen, de meeste stukken wegen 5 kg of minder, af en toe moet er een archiefdoos getild worden, deze zou nu maximaal 10 kg wegen, (dit in tegenstelling met 1997, toen zou een archiefdoos 30 kg wegen, zie eerdere beschrijving), het gaat om dozen die na verloop van tijd naar het statisch archief gebracht moeten worden. Er zou nu (ook in tegenstelling met 1997) sprake zijn van enige tijdsdruk, omdat de post op tijd bezorgd moet worden. Dit moet echter beschouwd worden als een normale tijdsdruk zoals voor de meeste werkzaamheden geldt, er is altijd wel sprake van, dat iets op een bepaald moment klaar moet zijn, als het om reële opdrachten gaat zal de tijdsdruk echter niet groot zijn.
Grote verantwoordelijkheid en/of afbreukrisico, hiervoor geldt geen beperking, de functie is passend.

3935 8221-0115-005 Administratief medewerker/acceptant
Intensief gebruik van de nek, statische houding bij beeldschermwerk, er geldt uitsluitend een beperking voor extreme bewegingen van de nek.
Grote verantwoordelijkheid en/of afbreukrisico, hiervoor geldt geen beperking, de functie is passend.

3. Beschouwing en conclusie:

Bij nader onderzoek is gebleken dat in geen van de geduide functies sprake is van een overschrijding van de belastbaarheid waardoor belanghebbende de betreffende functies niet zou kunnen uitoefenen. Alle functies die zowel voor de situatie in april 1997 en juni 1999 geduid zijn, blijken passend .

4. Planning:

De arbeidsdeskundige gevalsbehandeling in beroep wordt hiermee beëindigd. Het dossier kan retour naar de behandelend medewerker bezwaar en beroep.

B.
Bezwaar-arbeidsdeskundige.


In het verslag van de bezwaar-verzekeringsgeneeskundige wilde ik iets laten wijzigen.

thumbnail
Aan: UWV g.
t.a.v. de directie

24 september 2003
betreft: verzoek voor correctie

Geachte mevrouw of heer,

Hierbij wil ik een correctie laten aanbrengen in het medisch onderzoekverslag van bezwaar-verzekeringsarts mw. D., van 11 augustus 2003.

Naar mijn mening zijn in dat verslag dingen onjuist weergegeven, of kunnen ze tot misverstanden leiden, maar wat ik nu wil laten wijzigen, is de zin op bladzijde 3:
    "In Z. zijn er geen deskundigen."
Terwijl ik heb aangegeven dat er natuurlijk wel gespecialiseerde artsen zijn (op het gebied van mijn soort nekklachten), maar dat ik beperkt ben wat reistijd betreft, en in mijn omgeving niet zo'n arts heb kunnen vinden. En dat mijn huisarts mij niet kon vertellen of mijn nekklachten orthopedisch of neurologisch zijn.

Het eenvoudigste is, wanneer de betreffende zin goed doorgestreept wordt. Van mij mag dan ook meteen de vorige zin ("De huisarts...") doorgestreept worden.
Eventueel zou de zin bijvoorbeeld veranderd kunnen worden in: "In zijn regio heeft hij geen arts kunnen vinden, die zich gespecialiseerd heeft in nekklachten".

Voor alle duidelijkheid: dit is een correctieverzoek. Als deze brief zonder onderbouwing zomaar aan het dossier wordt toegevoegd, dan ga ik wel weer een klacht indienen.

P.S.: Wilt u uw antwoord beperken tot dit onderwerp? Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,
D.


Daarop werd het verslag gecorrigeerd, en ontving ik het gecorrigeerde verslag.

Laatste wijziging van deze bladzijde: januari 2004