Opvragen verslag zitting

2006

In mijn zevende beroepsprocedure over een keuring door het UWV over mijn WAO-uitkering, was ik in hoger beroep gegaan bij de Centrale Raad van Beroep.
Die procedure verloor ik, zoals staat in de uitspraak van 4 juli 2006.
Ik had veel commentaar op die uitspraak, en mede daarom wilde ik weten wat de griffier tijdens de zitting had opgeschreven.
Ik vroeg een kopie van de aantekeningen die door de griffier tijdens de zitting zijn opgeschreven, dat schijnt het proces-verbaal van de zitting te heten.

thumbnail
Aan: Centrale Raad van Beroep
t.a.v. de griffier
Utrecht

per fax: ###

Datum: 8 juli 2006
Uw kenmerk: CRvB 04 / 2718 WAO R010 94
Onderwerp: opvragen proces-verbalen van zittingen


Geachte griffier,

Zou u mij een kopie van de proces-verbalen van de zittingen van mijn procedures willen toesturen?

Het betreft de procedures:
• 98 / 7188 ZW (de zitting was op 17 november 1999)
• 00/4391 WAO (de zitting was op 8 oktober 2002)
CRvB 04 / 2718 WAO (de zojuist afgeronde procedure)


Bij voorbaat mijn hartelijke dank.

Hoogachtend,
D.


Een paar dagen later ontving ik deze brief:

thumbnail
de Rechtspraak
Centrale Raad van Beroep

heer mr. D?.

datum 11 JULI 2006
doorkiesnummer ###
ons kenmerk CRvB 04 / 2718 WAO R010 94
faxnummer ###
onderwerp D. te ### / de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Geachte heer,

In antwoord op uw brief van 8 juli 2006 waarin u heeft verzocht om afschriften van de processen-verbaal deel ik u mede dat uw verzoek dient te worden afgewezen.

Verzoeken om afschriften van een proces-verbaal die binnenkomen nadat de zaak bij uitspraak is afgedaan worden niet gehonoreerd.

Hoogachtend,
de griffier,


De aantekeningen van de griffier krijg ik dus niet te lezen.
Op 15 augustus 2006 belde ik naar de Centrale Raad van Beroep of ik het verslag van de zitting kon ontvangen. Ik kreeg te horen dat normaal gesproken de aantekeningen die de griffier tijdens de zitting maakt (als de griffier die al maakt) niet in het dossier worden opgenomen. Ik betwijfel of dat inderdaad zo is.

2007

Een jaar later probeerde ik opnieuw om de aantekeningen van de griffier op te vragen met de onderstaande brief:

thumbnail
Aan: Centrale Raad van Beroep
Griffie Sectie III
t.a.v. de griffier
Utrecht

Datum: 29 oktober 2007
Uw kenmerk: CRvB 04 / 2718 WAO (afgesloten procedure)
Betreft: Opvragen processen-verbaal van zittingen.

Edelachtbare Vrouwe, Heer,

Al eerder vroeg ik schriftelijk en telefonisch de processen-verbaal van mijn procedures op, maar die werden nog niet verstrekt.
Daarom doe ik hierbij een beroep op uw "Procesregeling bestuursrechterlijke colleges 2006". Bij artikel 20, lid 2, wordt een uitzondering gemaakt voor het proces-verbaal van de zitting.

Zou u zo vriendelijk willen zijn om mij een kopie van de processen-verbaal (of de aantekeningen/notities/standaardformulieren die tijdens de zitting zijn gemaakt) toe te sturen.

Het betreft drie procedures die ik heb gevoerd over mijn WAO-uitkering:
  • 98 / 7188 ZW (de zitting was op 17 november 1999)
  • 00/4391 WAO (de zitting was op 8 oktober 2002)
  • CRvB 04 / 2718 WAO (de zitting was 23 mei 2006)

Bij voorbaat hartelijk dank.

Hoogachtend,
D.

Vervolgens ontving ik onderstaande brief.

thumbnail
de Rechtspraak
Centrale Raad van Beroep

Dhr. D.

datum 9 november 2007
ons kenmerk CRvB 04 / 2718 WAO + 00 / 4391 WAO + 98 / 7188 ZW
onderwerp D. te ### / de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Geachte heer D.,

Naar aanleiding van uw brief van 29 oktober 2007 deel ik u het volgende mee.

Aan uw verzoek om afschriften van de processen-verbaal kan geen gevolg worden gegeven.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8:61, derde lid van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 20, eerste lid van de Procesregeling bestuursrechterlijk colleges 2006 kan een partij een verzoek indienen om toezending van een proces-verbaal. Het verzoek tot het opmaken van het proces-verbaal moet, met vermelding van het belang, worden gemotiveerd.
Uit uw verzoek blijkt niet van een dergelijk (gemotiveerd) belang.

Hoogachtend,
de griffier,
mw. V11.

2008

In januari 2008 vroeg ik opnieuw de aantekeningen van de griffier op.
Het tweede plaatje zijn de formulieren van aangetekend verzenden en handtekening retour.

thumbnail thumbnail
Aan: Centrale Raad van Beroep
t.a.v. de griffier
zo mogelijk t.a.v. mw. V11.
Utrecht

(aangetekend)

Datum: 11 januari 2008
Uw kenmerk: CRvB 04 / 2718 WAO + 00 / 4391 WAO + 98 / 7188 ZW
Betreft: Opvragen processen-verbaal van zittingen.

Edelachtbare griffier,

In mijn brief van 29 oktober 2007 vroeg ik u om kopieën van processen-verbaal. U schreef in uw brief van 9 november 2007 dat uit mijn brief geen (gemotiveerd) belang bleek.
Daarom heb ik hierbij een motivatie toegevoegd.

Mijn verzoek:
Zou u zo vriendelijk willen zijn om mij een kopie van de processen-verbaal (of de aantekeningen/notities/standaardformulieren die tijdens de zitting zijn gemaakt) toe te sturen.

Het betreft drie procedures die ik heb gevoerd over mijn WAO-uitkering:
• 98 / 7188 ZW (de zitting was op 17 november 1999)
• 00/4391 WAO (de zitting was op 8 oktober 2002)
• CRvB 04 / 2718 WAO (de zitting was 23 mei 2006)

De motivatie:
Mijn belang bij een kopie van de processen-verbaal is velerlei. Ik zal er een aantal noemen:
• Vanwege mijn gezondheidsproblemen kon ik niet bij de zittingen aanwezig zijn.
• Mijn advocaat heeft de uitspraak van 2006 met mij besproken, maar toch kan ik die uitspraak niet volgen.
• Het is belangrijk dat ik die uitspraak goed begrijp, omdat ik vele procedures met het UWV heb die allemaal hetzelfde onderliggende probleem hebben (het UWV nam eerst een standpunt in, pas daarna werd ik door een specialist onderzocht).
• Daarnaast zijn ook de uitspraken nauw met elkaar verbonden. In de uitspraken wordt regelmatig naar vorige uitspraken verwezen. Ook op dit moment loopt er een procedure van mij bij de Centrale Raad van Beroep, die zeer nauw verbonden is mijn vorige procedures.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Hoogachtend,
D.

Op 1 april 2008 belde ik naar de Centrale Raad van Beroep, dat ik nog geen antwoord op mijn brief had. Omdat ik het verslag van zitting opvroeg ná de uitspraak, werd daar toch even moeilijk over gedaan. Zoiets zou vooral bij cassatie wordt gedaan.
Het leek er op dat mijn brief van 11 januari 2008 zoek was. Ik had die brief aangetekend met handtekening retour verzonden. En ik heb ook inderdaad de handtekening retour gekregen.
Ze zouden het nakijken en mij terug bellen. Maar ik werd niet terug gebeld.

Op 23 april 2008 belde ik weer naar de Centrale Raad van Beroep. Ik vroeg of dat bij zo'n oude procedure de brieven toch werden geregistreerd in de computer. En dat was zo. Ik zei dat ik mijn brief nog eens zou versturen en het ontvangstbewijs er bij zou doen.

Vervolgens stuurde ik mijn brief van 11 januar 2008 nog een keer.
Daarbij deed ik onderstaande brief als begeleidende brief, en ik deed een copy van de aangetekende formulieren er bij.

thumbnail
Aan: Centrale Raad van Beroep
t.a.v. de griffier
Utrecht

(aangetekend met ontvangstbevestiging)

Datum: 24 april 2008
Uw kenmerk: CRvB 04 / 2718 WAO + 00 / 4391 WAO + 98 / 7188 ZW
Betreft: Opvragen processen-verbaal van zittingen.
Bijlagen: Mijn brief van 11 januari 2008, met copy van aangetekende formulieren.

Edelachtbare griffier,

Mijn brief van 11 januari 2008 is bij u niet geregistreerd als ontvangen, en ik heb op die brief ook geen reactie op ontvangen.
Daarom stuur ik u hierbij nogmaals mijn brief van 11 januari 2008, en ik wil u vragen om alsnog aan mijn verzoek in die brief te voldoen.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Hoogachtend,
D.

Na een aantal weken ontving ik onderstaande brief.

thumbnail
de Rechtspraak
Centrale Raad van Beroep

De heer D.

datum 4 juni 2008
ons kenmerk CRvB 98 / 7188 ZW + 00 / 4391 WAO + 04 / 2718 WAO G167

onderwerp D. te ### / de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Geachte heer D.,
Naar aanleiding van uw brief van 24 april 2008 deel ik u het volgende mee.

U heeft reeds eerder in bovenvermelde zaken, bij brief van 29 oktober 2007, verzocht om afschriften van de processen-verbaal. Bij brief van 9 november 2007 heeft de Raad u meegedeeld dat aan uw verzoek geen gevolg kan worden gegeven, omdat het verzoek, onder vermelding van het belang, moet zijn gemotiveerd.
In uw brief van 11 januari 2008, ontvangen door de Raad op 28 april, heeft u het belang van uw verzoek nader gemotiveerd.

De Raad is van oordeel dat geen gevolg aan uw verzoek kan worden gegeven, omdat onvoldoende belang aanwezig is voor het opmaken van de processen-verbaal. De Raad merkt daartoe op dat een proces-verbaal een weergave is van hetgeen op de zitting van de Raad is besproken. Over de inhoud van de uitspraak geeft een proces-verbaal geen uitsluitsel. Een proces-verbaal maakt een uitspraak van de Raad dan ook niet begrijpelijker.

Onze excuses voor de vertraagde beantwoording van uw brief.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
de griffier,
V11.

De Centrale Raad van Beroep wil dus niet het verslag van de zitting naar mij sturen.

Ik belde de griffier op die de brief heeft geschreven. Op 6 juni 2008 was zij niet aanwezig, op 10 juni 2008 was zij in vergadering en toen heb ik gevraagd of zij mij terug wilde bellen. Dezelfde dag belde zij mij terug.
Ik neem aan dat zij niet zelf besluit nam om mij dat verslag niet te sturen, maar dat aan een rechter vraagt. Dus vroeg ik aan welke rechter zij dat gevraagd had, want die openheid hoort een rechtbank volgens mij te hebben. Zij gaf meteen die namen, dus dat is wel netjes. Ik vertelde dat ik heel graag dat verslag wilde, en eventueel een klacht zou indienen. Volgens de griffier zou ik nog eens een brief kunnen schrijven, en dat het vooral gaat wat mijn belang is.

Ik schrijf vervolgens de onderstaande brief, waarbij ik opmerkingen schrijf over een lopende procedure, die mijn advocaat voor mij doet. Dat doe ik liever niet, dus dat schrijf ik ook in de brief.

thumbnail thumbnail

Aan: Centrale Raad van Beroep
t.a.v. mevr. V11.
Utrecht

(aangetekend met ontvangstbevestiging)

Datum: 26 juni 2008
Uw kenmerk: CRvB 04 / 2718 WAO G167
Betreft: Opvragen proces-verbaal van zitting.
Bijlage: Mijn beroepschrift van 4 juni 2007 (alleen ter informatie toegevoegd).

Geachte mevrouw V11.,

Mijn verzoek:
Zou u zo vriendelijk willen zijn om mij een kopie van het proces-verbaal (of de aantekeningen/notities/standaardformulieren die tijdens de zitting zijn gemaakt) toe te sturen van procedure : CRvB 04 / 2718 WAO (de zitting was op 23 mei 2006)

Inleiding:
Naar aanleiding van uw brief van 4 juni 2008 hebben wij via de telefoon met elkaar gesproken op 10 juni 2008. Naar aanleiding van dat telefoongesprek wil ik u nog eens vragen om een kopie van het proces-verbaal.
In mijn brief van 11 januari 2008 vroeg ik om de processen-verbaal van drie procedures, maar omdat de laatste de belangrijkste is, vraag ik nu alleen die op.
Omdat inhoudelijke opmerkingen over een lopende procedure volgens mij alleen in die procedure op hun plaats zijn, en om niet te gedetailleerd te worden schreef ik in mijn brief van 11 januari 2008 dat een huidige procedure "zeer nauw verbonden" is met vorige procedures. Om mijn belang duidelijk te maken zal ik het hierna toch inhoudelijk beschrijven.

Mijn belang:
In 2002 deed de Centrale Raad van Beroep een uitspraak (00/4391 WAO), waarbij De Raad overweegt dat de belastbaarheid in 1999 niet gebaseerd mag worden op de belastbaarheid van 1994 en oordeelt dat het UWV mijn mogelijkheden alsnog zelfstandig dient te beoordelen.
De verzekeringsartsen gingen in het verleden uit van een psychische oorzaak van mijn klachten en negeerden een lichamelijke diagnose.

In 2005 deed de Rechtbank Rotterdam uitspraak (WAO 05/1394-KRD). In de uitspraak wordt de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 2002 gevolgd en in de uitspraak staat dat een "zelfstandig medisch onderzoek" door het UWV nodig is.

Op het moment van de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam liep er echter weer een procedure bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB 04 / 2718).
In die procedure doet de Raad in 2006 uitspraak. De Raad is bij die uitspraak van mening dat de onderzoeken van vorige verzekeringsartsen gebruikt mogen worden. Naar mijn mening zijn de verzekeringsartsen van het UWV echter nog steeds bezig om de vorige rapporten over te schrijven, zodat het UWV de opdracht voor een zelfstandige medische beoordeling niet heeft uitgevoerd.

Op dit moment loopt er van mij een procedure bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB 07/6671 WAO 94). Een deel van die procedure is de beoordeling of het UWV de opdracht van de Rechtbank Rotterdam (procedure WAO 05/1394-KRD) goed heeft uitgevoerd.
Hoe De Raad dat gaat beoordelen hangt volgens mij af van hoe De Raad omgaat met de twee vorige uitspraken uit 2002 en 2006 van De Raad.
Met name de uitspraak van 2002 (procedure 00/4391 WAO) is volgens mij inmiddels meer van belang, omdat het UWV nu ontegenzeggelijk is opgeschoven richting lichamelijke klachten, o.a. omdat in de diagnose nu het woord "mechanisch" gebruikt wordt.

Om duidelijk te maken dat volgens mij de verzekeringsartsen van het UWV mij onzorgvuldig hebben beoordeeld, heb ik enkele opmerkingen rond de uitspraak van van 2006 (CRvB 04 / 2718) opgeschreven. Daarvoor verwijs ik naar mijn beroepschrift van 4 juni 2007, dat ik ter informatie heb bijgevoegd. Dat beroepschrift is mijn beroepschrift voor de Rechtbank Rotterdam, van de procedure die op dit moment in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep is. Op bladzijde 7 en 8 besteed ik bijna 2 kantjes aan de uitspraak van 2006 (CRvB 04 / 2718).

De wijze waarop de uitspraak van 2006 (CRvB 04 / 2718) tot stand is gekomen, is voor mij dan ook zeer belangrijk. Het lijkt mij ook van belang voor De Raad zelf voor mijn lopende procedure. Daarom zou ik graag het proces-verbaal van procedure "CRvB 04 / 2718" ontvangen.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Hoogachtend,

D.

Anderhalve maand later ontving ik bericht dat het er aan zat te komen.

thumbnail
de Rechtspraak
Centrale Raad van Beroep

De heer D.

datum 11 augustus 2008
ons kenmerk CRvB 04 / 2718 WAO R010 94
onderwerp D. te ### / de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Geachte heer,

Naar aanleiding van uw verzoek van 26 juni 2008,
deel ik u mede dat het procesverbaal opgevraagd moet
worden uit het archief. U krijgt zo spoedig mogelijk bericht.

Hoogachtend,
de griffier.
T9.

2011

Met een brief van 17 november 2011 laat de Centrale Raad van Beroep mij weten dat er een zitting is gepland voor 21 december 2011 voor de lopende procedure.
Ik had echter nog steeds het verslag van een vorige zitting niet dat ik had opgevraagd. Dat zou ik nodig kunnen hebben voor die lopende procedure.

Ik belde daarom op 30 november 2011 naar de Centrale Raad van Beroep. Mij wordt verteld dat er van de zittingen eigenlijk geen verslag is. Dat is mij wel eens meer verteld, maar volgens anderen is er wel een soort verslag.
Ik vroeg meteen ook maar of ik bij die zitting via een webcam of videoverbinding aanwezig zou kunnen zijn. Omdat de reis naar Utrecht voor mij te ver is.
Degene die ik sprak, belde dezelfde dag terug, om te laten weten dat ik de volgende dag of de dag erna terug gebeld zou worden.
Ik werd de dagen daarop echter niet terug gebeld.
Mijn advocaat werd gebeld, en mijn advocaat werd verteld dat ik zelf had gebeld naar de Centrale Raad van Beroep, terwijl mijn advocaat mijn zaak doet. Een videoverbinding vanuit een andere Rechtbank deed men niet. En ook naar mijn advocaat toe, werd de indruk gewekt dat er geen verslag van een zitting zou zijn. Aan mijn advocaat werd verteld dat ze het dossier van het UWV hadden, en ook alle stukken van de Rechtbank Rotterdam.
Op 7 of 8 december 2011 wist ik nog niet dat mijn advocaat gebeld was, dus ik belde zelf opnieuw naar de Centrale Raad van Beroep.
Er werd mij verteld dat degene die de brief van 11 augustus 2008 schreef (mevr. T9.) op een andere afdeling werkt, en degene die ik een week geleden sprak op dat moment niet aanwezig was.
Omdat mijn vraag over het verslag van de zitting en mijn vraag over het aanwezig zijn via een videoverbinding op de huidige procedure betrekking had (de zitting was binnenkort op 21 december 2011) die mijn advocaat deed, verwees men mij naar mijn advocaat.
Ik had daarop contact met mijn advocaat, en hij nam nog eens contact op met de Centrale Raad van Beroep, of ze het verslag zouden kunnen sturen.
Mijn advocaat heeft waarschijnlijk een brief of een fax gestuurd om nog eens om dat verslag te vragen. Die brief of fax heb ik niet.

Mijn advocaat ontving op 16 december 2011 het verslag van de zitting uit 2006.
Hieronder staat eerst de begeleidende brief, met daaronder het verslag.
Het verslag (het proces verbaal) dat de griffier maakte, bestaat uit een handgeschreven verslag met daarbij de pleitnota van mijn advocaat en het papier dat ik zelf schreef voor de zitting.

thumbnail
de Rechtspraak
Centrale Raad van Beroep

### Advocaten
tav de heer mr. P12.

datum 15 december 2011
ons kenmerk CRvB 07 / 6671 WAO R008 94
onderwerp D. te ### / de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen /

Geachte heer,

Hierbij doe ik u de aantekeningen van het verhandelde ter zitting van 23 mei 2006 in de zaak 04/2718 toekomen.

Hoogachtend
K18.


thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
Zaalnr. (3)

App: D. te ###
Gva: mr. P12.
Ged: Uwv

Gva: Overlegt pleitnota + 1 bijlage.

Gva gevraagd aan betr. of artsen hem nog zien ?
Dat is niet het geval, dat lukt hem niet.

V2: Er is dus geen info van de beh. sector ?
Gva: Nauwelijks, omdat hij zich er niet toe in staat acht.
S8. was wel in beeld.
V2: Moeilijk om obv mening app. uitkering toe te kennen.
Gva: Er moet, ook daarom, juist een deskundige worden
aangesteld, daar wil hij wel aan meewerken.

Gva. Twee formele successen bij de Raad, inh. schiet het niet op.
Als de Raad het UWV weer laat onderzoeken, blijft het zo gaan.
V2: U verzocht tot finaal oordeel ?
Gva: Niet helemaal, maar graag een inh. bo.
Dringend verzoek om desk. Los van het Uwv
is er nog niet eenmaal een oordeel gegeven.
Het Uwv zal dit zelf in elk geval nooit anders beoordelen.

De voorzitter
[X] sluit het onderzoek en deelt mee dat uitspraak zal worden gedaan
[X] over zes weken

LPV9


Toen mijn advocaat dit ontving, was het te laat om nog aan het dossier toe te voegen voor de lopende procedure bij de Centrale Raad van Beroep.
Ik schreef daarom een klacht over het opvragen van het verslag.


Laatste wijziging van deze bladzijde: februari 2012