Vijfde Beroepszaak
Beslissing, bezwaar, etc.

1997


thumbnail thumbnail
g.

De heer D.

Ons kenmerk SECR.A.G. / HT
Datum 28 MEI 1997

BESLISSING: namens het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv).
Betreft : uitvoering Ziektewet (zw).

Geachte heer D.,

U heeft zich op 5 maart 1997 ziek gemeld.

Op grond van de Ziektewet heeft de verzekerde bij ongeschiktheid tot het verrichten van uw arbeid wegens ziekte of gebreken recht op ziekengeld overeenkomstig het bij of krachtens deze wet bepaalde.

Met deze beslissing delen wij u mee dat u op en na 26 mei 1997 niet (meer) wegens ziekte of gebreken ongeschikt tot het verrichten van uw arbeid wordt geacht.
U heeft daarom met ingang van 26 mei 1997 geen recht (meer) op ziekengeld.

Een motivering voor deze beslissing wordt u op verzoek toegezonden. U kunt binnen een week vragen om een motivering.

Bij deze beslissing wordt in het midden gelaten of u over de periode tot 26 mei 1997 aanspraak op ziekengeld kunt maken,

Wetsartikelen.
Deze beslissing berust op de artikelen 2a, 19, 29, 74 en 75 van de Ziektewet en artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen twee weken na dagtekening van deze beslissing een bezwaarschrift indienen bij het Landelijk instituut sociale verzekeringen, p/a G., afdeling Bezwaar en Beroep, te G..

In de bijlage bij deze beslissing treft u enige aanwijzingen aan over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, alsmede inlichtingen die verder voor u van belang kunnen zijn.

Bericht aan uw werkgever
Uw werkgever wordt van deze beslissing op de hoogte gesteld.

Niet hervatten
Indien u op vermelde datum meent niet te kunnen hervatten of indien u in de loop van de eerste werkdag het werk staakt, deelt u dit onverwijld mede aan G.. Licht u dan ook uw werkgever in.
U meldt zich dan op het eerstvolgende spreekuur van de verzekeringsarts. Kunt u wegens ziekte niet op dat spreekuur komen, zorgt u dan dat bericht hierover tijdig voor het spreekuur aanwezig is.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben over deze beslissing, dan kunt u contact opnemen met B., telefoon: ###.

Hoogachtend
namens het bestuur van het
Landelijk instituut sociale verzekeringen
de uitvoeringsinstelling
G.
L.
verzekeringsarts

Bijlage(n).thumbnail
G.
t.a.v. B.

29 mei 1997
uw kenmerk: SECR.A.G. / HT

Geachte mevrouw/mijnheer B.,

Hierbij vraag ik om een motivering van de beslissing van 28 mei 1997.

Ik ben niet in staat om mijn werk te hervatten, maar het is mij onbekend wanneer het eerstvolgende spreekuur van de verzekeringsarts is.

met vriendelijke groet,
D.


Hieronder staat het bezwaarschrift met de begeleidende brief, die mijn advocaat naar de uitvoeringsinstelling stuurde.

thumbnail
###ADVOCATEN

Het Landelijk Instituut Sociale Verzekering
p/a G. B.V.
Afdeling bezwaar en beroep
G.

4 juni 1997

Geachte heer, mevrouw,

Bijgaand treft u aan een bezwaarschrift (in tweevoud).

Gaarne moge ik u verzoeken mij de motivering van de beslissing d.d. 28 mei 1997 zo spoedig mogelijk te doen toekomen.

Hoogachtend,
P.


thumbnail thumbnail
BEZWAARSCHRIFT

Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen
p/a G.
Afdeling bezwaar en beroep
te G.

GEEFT EERBIEDIG TE KENNEN:
D., wonende te ### aan de ###, te dezer zake domicilie kiezende te ###. ten kantore van de advocaat en procureur Mr P., die ten deze tot gemachtigde wordt gesteld en als zodanig zal optreden, met het recht van substitutie en vervanging:

1. Verweerder ten deze is het bestuur van het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, G., mede gevestigd te G.;

2. Klager heeft de beschikking d.d. 28 mei 1997 van verweerder ontvangen waarin is besloten klager op en na 26 mei 1997 niet (meer) wegens ziekte of gebreken ongeschikt te achten tot het verrichten van zijn arbeid. Om deze reden zou klager met ingang van 26 mei 1997 geen recht (meer) hebben op ziektegeld;

3. Klager kan zich niet verenigen met de inhoud van deze beschikking noch met de gronden waarop deze berust, zodat hij recht en belang heeft een bezwaarschrift in te dienen;

4. Klager behoudt zich het recht voor nadere gronden aan te voeren;

5. Klager heeft inmiddels de motivering van de beslissing verzocht toe te zenden doch heeft deze nog niet ontvangen.

REDENEN WAAROM:
Klager zich wendt tot het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, G., afdeling bezwaar en beroep met het eerbiedig verzoek te beschikking d.d. 28 mei 1997 te vernietigen c.q. in te trekken en alsnog klager op en na 26 mei 1997 wegens ziekte of gebreken ongeschikt te achten voor het verrichten van zijn arbeid, zodat klager daarmee recht behoudt op ziekengeld.

5 juni 1997

Gemachtigde


Hieronder volgt de motivering waar mijn advocaat om gevraagd had.

thumbnail thumbnail
g.

De heer D.

Ons kenmerk SECR.A.G.
Datum -9 juni 1997

Betreft: Motivering van de hersteidverklaring d.d. 26-05-1997.

Geachte heer D.,

Reeds jaren bent u bij ons bekend met klachten aan rug en nek, oververmoeidheid en hoofdpijn.
Hierbij zou recent tintelingen aan de rechterhand zijn bijgekomen.

Puur lichamelijk konden de gevonden afwijkingen de klachten niet verklaren. Een expertise toonde aan dat de bestaande klachten met name een onderdeel vormde van een psychisch dysfunctioneren.
Er volgt geen adequate behandeling op dit vlak, mede door ontkenning van uw kant dat er een psychisch component zou zijn.
Na uitgebreid onderzoek wordt u geschikt geacht voor 6 uur uw eigen werk te verrichten.

Per 05-03-1997 claimt u toegenomen beperkingen . Ik zie u op 21-03-1997 en kan geen toename objectiveren. Dit was ook niet geobjectiveerd door de behandelaars. Amber werd wel gesteld, doch de klasse veranderde niet daar er geen toename was te objectiveren van de beperkingen.

Achteraf blijkt dat ik u toch ook hersteld had moeten melden voor de Ziektewet. Dit werd toendertijd teruggedraaid.
U werd echter op 21-05-1997 opnieuw opgeroepen om alsnog de Ziektewet beoordeling te doen.
Op 21-05-1997 was er nog steeds niets nieuws geobjectiveerd die een eventuele toename van de beperkingen kon onderbouwen.

Daar iemand maximaal 52 weken ziekengeld voor een bepaalde aandoening kan verkrijgen en u die 52 weken reeds had volbracht in 1993 met deze klachten in dit werk, hadden we feitelijk ziekengeld moeten weigeren op het moment dat er geen toename te objectiveren viel. Daar er echter reeds een toekenning had plaatsgevonden werd volstaan in een hersteldmelding.

In de hoop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik met vriendelijke groet.

Hoogachtend
G
L.
verzekeringsarts


De brief hieronder is een intern document waarin de afdeling Bezwaar en Beroep mijn dossier opvraagd:

thumbnail
Aan :
  [X] Ag trajekt, H.
  [ ] Sag trajekt, N.
  [ ] Sag trajekt T., B.

Van : kantoor G., afd. Bezwaar en beroep, telefoon: ###

Betreft : Bezwaarschriftprocedure AAW/WAO/ZW
  Betreft: D.
  wonende: ###
  Sofinr.: ###
  Reg.nr.: ###
  Rib-nr.: ###


Datum : -9 JUNI 1997

Bovengenoemde verzekerde heeft tegen uw beschikking dd. 28-5-97 een bezwaarschrift ingediend, waarvan u bijgaand een kopie ontvangt.

Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk:
[X] binnen 5 werkdagen
[ ] per omgaande
[X] het uitkeringsdossier
[ ] het medisch dossier
aan ons toe te zenden.

Bijlage(n)

Afdeling Bezwaar en Beroep

Opm: betreft ZW-bezwaar!


Mijn advocaat schrijft het bezwaarschrift:

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
BEZWAARSCHRIFT

Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen
p/a G.
Afdeling bezwaar en beroep te G.

GEEFT EERBIEDIG TE KENNEN:
D., wonende te ### aan de ###, te dezer zake domicilie kiezende te ###. ten kantore van de advocaat en procureur Mr P., die ten deze tot gemachtigde wordt gesteld en als zodanig zal optreden, met het recht van substitutie en vervanging:

1. Verweerder ten deze is het bestuur van het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, G., mede gevestigd te G.;

2. Klager, hierna te noemen D., heeft de beschikking d.d. 28 mei 1997 van verweerder ontvangen waarin is besloten D. op en na 26 mei 1997 niet (meer) wegens ziekte of gebreken ongeschikt te achten tot het verrichten van zijn arbeid. Om deze reden zou D. met ingang van 26mei 1997 geen recht (meer) hebben OP ziektegeld;

3. D. kan zich niet verenigen met de inhoud van deze beschikking noch met de gronden waarop deze berust, zodat hij recht en belang heeft een bezwaarschrift in te dienen;

4. D. heeft een bezwaarschrift onder nader aan te voeren gronden ingediend (produktie 1);

5. Klager heeft de motivering van de beslissing ontvangen (produktie 2);

6. Op 5 maart 1997 heeft D. zich ziek gemeld. Dit ten gevolge van toename van zijn beperkingen. Een en ander dient tot gevolg te hebben dat D. niet alleen gedurende 4 weken een ziektewetuitkering zou ontvangen doch tevens dat hij na verloop van deze periode in een hogere WAO/AAW-klasse ingeschaald wordt. (Wet Amber, art 39a WAO);

7. Verweerder heeft dit geweigerd. Hierbij volgde verweerder een uitermate grillig beslissingspatroon;

8. Op 27 maart 1997 neemt verweerder, nadat D. een vluchtige herbeoordeling heeft ondergaan voor de WAO-, een beslissing in het kader van de Ziektwet, waarbij wordt besloten dat D. geschikt is zijn arbeid te verrichten;

9. Deze beslissing wordt ingetrokken op 4 april 1997, waarin wordt gesteld dat de Wet Amber van toepassing is;

10. Pas op 10 april 1997 wordt D. door mevrouw K2, verzekeringsarts, beoordeeld in het kader van de Ziektewet. Hiervan is geen rapportage gemaakt, althans uit het dossier valt hiervan niets op te maken;

11. Op 21 mei 1997 wordt D. wederom gezien door L., verzekeringsarts. Van dit bezoek bevindt zich geen rapportage in het dossier. Slechts wordt de rapportage overgelegd van 20 juni 1996, welke blijkbaar als basis dient voor de onderhavige beslissing. Deze rapportage heeft echter betrekking op de WAO en niet op de Ziektewet;

12. Nu het onderzoek van L. is gebaseerd op de WAO kan worden geoordeeld dat D. is beoordeeld op basis van een onjuiste juridische maatstaf. Op geen enkele wijze blijkt uit het dossier, en ook niet uit de motivering bij de beschikking, op welke wijze het onderzoek heeft plaatsgevonden. Mitsdien komt de beslissing van verveerder om deze reden voor intrekking in aanmerking;

13. Verweerder gaat volledig voorbij aan hetgeen is gesteld door D. omtrent zijn toegenomen beperkingen. Uit de rapportage van 20 juni 1996 blijkt niets over de door cliënt gestelde toegenomen beperkingen. Enige rapportage betreffende het bezoek van 21 mei 1997 is er niet. Derhalve kan ook niet beoordeeld worden in hoeverre verweerder de toegenomen beperkingen van cliënt daadwerkelijk heeft onderzocht en beoordeeld. Het ligt in de rede dat verweerder, en met name in de persoon van L., slechts aandacht heeft besteed aan expertises uit het verleden, en niet de toegenomen beperkingen van cliënt heeft onderzocht, laat staan daaraan adequaat aandacht aan heeft besteed. De vage bewoordingen in de motivering van de beschikking, zoals weergegeven op 9 juni 1997, lijken dan op geen enkele wijze gestoeld op bevindingen. Ze zijn te vaag en te ongemotiveerd om als basis te kunnen dienen voor een beschikking in de zin van de AWB;

14. De beslissing van verweerder is mitsdien tevens genomen in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel en kan derhalve ook om deze reden niet in stand blijven;

15, D. heeft diverse beperkingen als gevolg van een beperking aan de cervicale wervelkolom, onder andere van C2/C3 en C4.
Voor de goede orde zal D. nogmaals aangegeven wat de toename van de beperkingen omvat:
a. Het gebruik van spieren is steeds meer beperkt door toename van pijn in de nek
b. De in het verleden opgetreden beperkingen veroorzaken steeds meer hinder
c. Er is sprake van een toename van pijn in de nek
d. Er is sprake van sneller optredende hoofdpijn en duizeligheid
e. Moeheid neemt enorm toe. D. dient nu globaal 9 uur per dag te slapen en ligt globaal 16 uur per dag op bed. In tegenstelling tot voorheen dient cliënt nu ook 's ochtends ca. 1 â 2 uur te rusten en 's avonds globaal 1 uur te rusten. Daarnaast dient cliënt, evenals in het verleden, 's middags 3 uur te rusten. Dit is veel meer dan in het verleden;
f. Osteopaat D. heeft geconstateerd dat er sprake is van bewegingsbeperkingen en een verkramping ten aanzien van de nekwervels. Cliënt ondervindt daarnaast meer hinder aan de beperkingen van C2/C3 en heeft last van verkramping van spieren in de nek;

16. Verweerder heeft nagelaten naar deze toegenomen beperkingen van D. een adequaat onderzoek in te stellen. Het onderzoek van L. is volstrekt onvoldoende. In de beschikking wordt verder volstrekt onvoldoende aangegeven op basis van welke argumenten geen toegenomen beperkingen geobjectiveerd zouden kunnen worden, Mit,sdien is sprake van een motiveringsgebrek welk dient te leiden tot intrekking van de beschikking;

17. Zowel de beperkingen als de toegenomen beperkingen zijn wellicht moeilijk te objectiveren, doch een en ander betekent niet dat deze niet te objectiveren zijn. D. voegt bij als produktie 3 een expertise van Drs F3., psychologe. Deze stelt uitdrukkelijk:
" De klachten van D. zijn hoogstwaarschijnlijk toe te schrijven aan een moeilijk te diagnostiseren somatisch probleem, waarvoor hij behandeling nodig heeft.... Op basis van een voorlopig onderzoek naar het psychische welzijn van D., is mijn conclusie dat hij psychisch normaal is en niet lijdt aan enige psychopathologie. De vraag of D. een "somatiseerder" is moet ik ontkennend beantwoorden. "

18. Deze conclusie laat niets aan duidelijkheid te wensen over: D.s beperkingen hebben geen psychogene doch somatische oorzaken;

19. Nu D. zijn stellingen zelfs motiveert door middel van een deskundigenonderzoek, ligt het in de rede dat verweerder gemotiveerd aantoont waarom D. niet voor een ziektwetuitkering in aanmerking zou komen en is zij in elk geval verplicht verder onderzoek in te stellen. Voor zover niet reeds nu een ziektewetuitkering kan worden verleend kan wellicht een onderzoek door specialisten bij uitstek, zoals Mw dr R. te N. of dr P. te B. worden overwogen;

20. D. wenst in aanmerking te komen voor een verhoging van zijn arbeidsongeschiktheidsklasse ex artikel 39 WAO. Dit kan slechts worden geweigerd indien verweerder aannemelijk maakt of de mogelijkheden voor D. om te functioneren niet zijn afgenomen. Verveerder heeft dit op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt.

21. Ten slotte merkt D. op dat verweerder D. voor 26 mei 1997 ziek heeft geacht. Verweerder maakt op geen enkele wijze aannemelijk waarom D. voor 26 mei 1997 wel en vanaf 26 mei 1997 niet ziek zou zijn;

22. D. wenst uitdrukkelijk een mondelinge behandeling van het bezwaarschrift en behoudt zich het recht Voor nog verdere gronden in te dienen;

REDENEN WAAROM:
Klager zich wendt tot het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, G., afdeling bezwaar en beroep met het eerbiedig verzoek te beschikking d.d. 28 mei 1997 te vernietigen c.q. in te trekken en alsnog klager op en na 26 mei 1997 wegens ziekte of gebreken ongeschikt te achten voor het verrichten van zijn arbeid, zodat klager daarmee recht behoudt op ziekengeld.

12 augustus 1997

Gemachtigde


Hierna kwam de hoorzitting.

Laatste wijziging van deze bladzijde: maart 2001