Oproep en beoordeling

2004

Op een intern formulier van een telefoonrapport staat voorop een stempel met 01 FEB. 2004, en achterop staat het volgende geschreven door F2.

thumbnail thumbnail
Op verzoek van VA P2.
opvragen op een dag om 13.30
(dan s morgens alleen nog één oproepen om 9 uur, dus totaal 2.).

dhr. F2.
claimbehandelaar
AG UWV G.


Alvorens ik een oproep kreeg vraagt de claimbehandelaar F2. bij de jurist G4. op of er zaken lopen.

thumbnail
Van: G4.
Verzonden: donderdag 4 maart 2004 12:55
Aan: F2.
Onderwerp: RE:

---Oorspronkelijk bericht---
Van: F2.
Verzonden: donderdag 4 maart 2004 12:15
Aan: G4.
Onderwerp:

Hallo J..

Zie dossier van D., snr. ###.
Wij zijn in het bezit van jullie beslissing van 9.9.03.
Zijn er sindsdien nog lopende bezwaar of beroepszaken? Wij gaan hem namelijk oproepen voor het s.u. i.v.m. een voortz. verzoek.

Gr. A3.

A3,

Nou en of er zaken lopen.
Hij komt 18 maart 2003 weer naar de rechtbank in R..

Groeten.
G4..


Hierboven staat dat ik 18 maart 2003 weer naar de Rechtbank zou komen, dat moet 18 maart 2004 zijn.

De onderstaande oproep ontving ik van het UWV.

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
UWV

dhr D.

Datum 10 maart 2004
Van Klantenservice/mn

Onderwerp
Oproep inzake beoordeling arbeidsongeschiktheid

Geachte heer D.,

U ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV. Voor de beoordeling van uw uitkeringsrecht is een onderzoek door onze arts nodig.

Daarom verzoeken wij u op maandag, 22 maart 2004 om 13.30 uur te verschijnen op het spreekuur van onze arts Mw. P2..
Spreekuuradres:
UWV G.

De gespreksduur varieert van een half uur tot een uur.
Houdt u er rekening mee dat er een medisch onderzoek kan plaatsvinden.

Bij het spreekuur moet u zich kunnen legitimeren. In de bijlage bij deze oproep is te lezen welk identiteitsbewijs u kunt gebruiken.

Mogelijk treft u bij deze brief een vragenlijst aan. In dat geval verzoeken wij u de vragenlijst vóór het spreekuur in te vullen en mee te nemen.

Met vriendelijke groet,
Uitvoering werknemersverzekeringen

Bijlage identificatie
Als u uitkering ontvangt of aanvraagt moet u zich bij elk bezoek aan een UWV-medewerker kunnen legitimeren. Dat doet u door één van de onderstaande geldige (niet verlopen) identiteitsbewijzen te laten zien. *)
Houd er rekening mee dat een geldig paspoort, Nederlandse of europese identiteitskaart of vreemdelingendocument altijd voldoende is, en slechts bij uitzondering het rijbewijs wordt geaccepteerd. Dit laatste is slechts het geval als de UWV-medewerker u in het kader van deze uitkering reeds eerder heeft kunnen identificeren.

Voor mensen met de Nederlandse nationaliteit:
- Nederlands paspoort
- Europese identiteitskaart
Een Nederlands rijbewijs kan alleen bij identificatie tijdens de uitkering worden geaccepteerd, maar niet bij een eerste contact met een van onze medewerkers!

Voor vreemdelingen (mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit):
- een geldig nationaal (dus buitenlands) paspoort met sticker voor verblijfsaantekening. Dus een 'kaal' buitenlands paspoort is onvoldoende.
- de vreemdelingendocumenten I tot en met IV (alleen model vanaf 2000):
  - Document I; verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier
  - Document II; verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd regulier
  - Document III; verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel
  - Document IV; verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd asiel
  - EU / EER- document; document voor vreemdelingen uit de EU of EER
- de overige documenten:
  - het W-document; document voor asielzoekers
  - het geprivilegieerde-document; document voor diplomaten en familieleden
De vroegere vreemdelingendocumenten A t/m F hebben per 1 januari 2003 hun geldigheid verloren.

Als u zich niet kunt legitimeren
Als u geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, kan het spreekuurbezoek toch doorgaan. Ontvangt u een uitkering van ons, of heeft u een uitkering aangevraagd, dan is het volgende voor u van belang:
- Of u (nog) recht op uitkering heeft, kan zonder legitimatie niet vastgesteld worden. U kunt dan in ieder geval geen betalingen krijgen. Als u reeds uitkering ontving, stoppen wij de betaling tot u zich alsnog legitimeert.
- Voor de periode dat u zich niet heeft gelegitimeerd moeten wij in principe een maatregel opleggen. Dat is een korting op uw (eventuele) uitkering.
- U krijgt van de medewerker bij wie u de afspraak heeft, een bepaalde tijd om alsnog een identiteitsbewijs te tonen. Hoe sneller u dat doet, hoe kleiner het financieel gevolg van de maatregel is.
- Als u ook binnen de gestelde termijn geen geldig identiteitsbewijs toont, zullen wij uw aanvraag afwijzen of uw uitkering intrekken.
- Als u niet rechtmatig in Nederland verblijft (in de zin van de Vreemdelingenwet), is er sowieso geen recht op uitkering. Een uitkering wordt in dat geval direct ingetrokken, een aanvraag wordt dan direct afgewezen.

*) De opsomming van documenten voor het krijgen van toegang tot Nederland is niet volledig. Een brochure met een overzicht van alle documenten kunt u eventueel aanvragen bij het Ministerie van Justitie.

Algemene informatie met betrekking tot het spreekuur

Ontvangst
Als u ons kantoor binnenkomt, kunt u zich melden bij de receptie. Degene bij wie u de afspraak heeft, zal u zo snel mogelijk ontvangen.
Wij vragen uw medewerking om op de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Als u te laat komt, is er een kans dat er geen ruimte meer is in onze spreekuuragenda.

Meenemen
Voor het onderzoek dient u mee te nemen:
- deze brief;
- een geldig identiteitsbewijs (zie de bijlage identificatie);
- de aan u voorgeschreven medicijnen in de originele verpakking;
- uw polikliniekkaart(en), indien van toepassing;
- voor zover dat bij de oproepbrief is gevoegd: de door u ingevulde vragenlijst(en).


Reiskosten
Bij de receptie kunt u vragen of u in aanmerking komt voor een reiskostenvergoeding. Een dergelijke vergoeding wordt in principe berekend op basis van de kosten van openbaar vervoer (indien per trein: 2e klas).
In twee situaties kunnen de werkelijke kosten van uw vervoer vergoed worden, als u daarover tevoren een afspraak maakt met ons. Dit geldt als u om medische redenen geen gebruik kunt maken van openbaar vervoer of als er geen openbaar vervoer beschikbaar is. Als u dan met een taxi moet komen, moet u de rekening laten zien, anders geldt een kilometervergoeding.
Voorwaarde voor een reiskostenvergoeding is in ieder geval dat u zich kunt legitimeren.

Begeleiding
Als u een begeleider mee wilt nemen op het spreekuur, dan is die ook van harte welkom. Er zijn situaties waarin begeleiding voor u prettig kan zijn, bijvoorbeeld omdat:
- u daar steun aan heeft; bijvoorbeeld als u de Nederlandse taal minder goed machtig bent waardoor u misschien uw situatie niet duidelijk genoeg zou kunnen vertellen
- uw begeleider uw situatie kan toelichten
- u zich moeilijk kunt verplaatsen.

Als u niet kunt komen
Er kunnen omstandigheden zijn waardoor u beslist niet in de gelegenheid bent te komen. U moet ons in zo'n geval zo snel mogelijk telefonisch Informeren. Wanneer u weer hersteld bent, dient u ons dit direct telefonisch te melden.

Belangrijk
Voor de volledigheid willen we u erop wijzen dat u vanwege uw uitkering verplicht bent om gehoor te geven aan de oproep. Dit is nodig om uw uitkeringsrechten te kunnen vaststellen.
Als u zonder deugdelijke reden niet verschijnt, zullen wij de uitkering opschorten danwel schorsen. In principe moeten wij dan ook een maatregel opleggen in de vorm van een tijdelijke korting op uw uitkering.
Wij rekenen echter op uw medewerking. Deze attentie is dan ook niet speciaal voor u bedoeld.


Daarop heb ik gebeld naar het UWV, dat ik niet kon komen, omdat een paar dagen daarvoor er een zitting bij de rechtbank was. Hieronder het woordelijk verslag van dat telefoongesprek:


Woordelijk verslag telefoongesprek

F2.: Met arbeidsgeschiktheid, met F2., goedemiddag.
D. : Ja goedemiddag, met D.. Ik wijs u erop dat ik dit gesprek opneem. Euhm, maar ik kreeg namelijk een oproep om te komen voor een keuring, maar dan kan ik niet.
F2.: Wat is het sofi-nummer?
D. : Euh, ####.
F2.: Ik pak even het dossier erbij meneer. Even geduld alstublieft.
D. : Ja hoor.
F2.: Meneer, mag ik u vragen wat de reden is dat u niet kunt?
D. : Euhm, ik moet eh, even mijn agenda hoor, 18 maart moet ik naar de rechtbank in R. voor de zitting, en dan heb ik gewoon een week nodig om een beetje te herstellen en dan moet ik nog voorbereiden voor die, om weer naar G. te gaan. Dus wat mij betreft liever vanaf 1 april.
F2.: Ja maar ja, wij zijn uiteraard wel gebonden aan bepaalde regels en tijdigheidsregels en deze, dit oproep voor de spreekuur dat is van te voren ingepland en dan moet u wel een duidelijke reden hebben om niet te kunnen.
D. : Ja, maandag, dat is gewoon te kort erop, want ik moet de donderdag daarvoor naar R.. Maar ik,
F2.: Maar dat is enkele dagen daarvoor he?, begrijp ik?
D. : Ja, maar ik kom sowieso maandag niet. Als dat naar R., als dat mee of tegen valt, dat is gewoon te vroeg daarop. Dus ik kom sowieso maandag kom ik niet.
F2.: Nou ja, ik maak er een notitie van meneer.
D. : En ik heb een paar weken geleden gesprek gehad met de directeur, de heer G., en hij ging er vanuit dat die nieuwe keuring plas zou, pas zou plaatsvinden, nadat de rechtbank een uitspraak heeft gedaan.
F2.: Nou dit staat los van de zaak die bij de rechtbank speelt.
D. : Nou ja, dat is één en hetzelfde probleem eigenlijk.
F2.: Nee, maar deze beoordeling staat daar los van. Dus ja, ik wil u toch euh,
D. : Ja maar, de directeur die ging daar vanuit, dus.
F2.: Ja maar goed euh, wij hebben hier een regel staan dat we deze oproep nu gaan doen. En of dat nu euh, wanneer is het, dat u moet komen? 22 maart is of 1 april, voor het onderzoek maakt dat uiteraard niets uit. Dus euh, u krijgt dan toch die oproep dan weer.
D. : Nou ja goed, ja.
F2.: Ik zou zeggen: komt u nou gewoon op 22 maart.
D. : Nee, nee, dat is gewoon echt te kort erop. Dan kom ik gewoon echt niet.
F2.: Nou dat heeft u denk ik een probleem.
D. : Ja, ik ga mijn gezondheid niet beschadigen.
F2.: En als wij u nu voor 1 ap, begin april uitnodigen, dan zou het goed zijn voor u?
D. : Ja, met nodige voorbereiding kan ik dan wel redelijk garanderen dat ik dan kom, maar.
F2.: Ja, maar goed, ja kijk. Iedereen die moet gewoon komen als wij iemand uitnodigen. Laat dat duidelijk zijn.
D. : Ja, als het niet kan dan kan het niet, sorry hoor.
F2.: Euhm, ja, ik vind het heel vervelend voor u, maar ik vind het geen duidelijke reden.
D. : Mag ik dan u naam nog eens weten?
F2.: Mijn naam is F2.. Dus ik ga er vanuit dat u 22 maart, ja, gewoon op het spreekuur komt.
D. : Nee, ik vertel,
F2.: Dat verzoek ik u vriendelijk.
D. : Ja, ik vertel u nu dat ik in ieder geval niet kom. Ik ga liever 10 jaar lang af en toe een briefje schrijven aan de rechtbank en procedures voeren, dan dat ik dat allemaal over mij heen haal.
F2.: Ik heb het genoteerd. Ik heb het genoteerd.
D. : Ja, ja, oké. Dus als het, wat mij, wat mij, vanaf 1 april dat komt mij het beste uit. Zeg maar, 29 maart zou ook nog kunnen, maar, dus als u dat kunt regelen, dan graag. Maar 22 maart ben ik er in ieder geval niet. Dus, ik hoop dat u iets kunt regelen.
F2.: Nou ik zal het in ieder geval voor leggen aan de verzekeringsarts. Eh, ik ga gewoon van 22 maart uit, want ik vind het geen geldige reden. Ik moet het ook tegen andere mensen zeggen die met redenen komen waarom ze niet kunnen. Dus we maken daar in principe gewoon geen uitzondering. Maar ik heb de datum eind maart, begin april genoteerd. Als de verzekeringsarts, als u niet mocht verschijnen, dat de verzekeringsarts dan een eh, eventueel nog een poging doet. Dat we dan richting die datum kijken. Maar we gaan er vanuit dat u gewoon komt.
D. : Nee, ja, ik vertel u nu dat ik niet kom de 22ste. Daar kunt u gewoon vanuit gaan dat,
F2.: Ik leg het voor aan de verzekeringsarts.
D. : Ik niet kom. Die rechtbank, die zitting in R. gaat gewoon door. Als die opeens niet doorgaat dan, ja.
F2.: Maar daar zit een aantal dagen tussen begrijp ik.
D. : Ja, maar dat is gewoon te weinig voor mij.
F2.: Goed, ik heb het genoteerd.
D. : U hoeft er niet vanuit te gaan of ik kom. Ik kom gewoon niet die 22ste.
F2.: Ik heb het genoteerd.
D. : Oké, dan hoor ik het wel.
F2.: Goedemiddag.
D. : Oké, goedmiddag.
F2.: Dag.Hieronder staat het verslag wat F2. schreef op een intern formulier van het UWV.

thumbnail
[X] TELEFOONRAPPORT d.d. 11-3-04 tijd 14.00.


naam ###
adres
postcode en woonplaats
telefoonnummer
toestelnr.
sofi-nummer
registratienummer/afdeling D.
aansluitidentificatie
gesproken met blh

onderwerp oproep s.u. 22/3/04.

omschrijving
deelt mee dat ie niet komt omdat hij op 28/3/04 bij de rechtbank moet komen.
Hem gezegd dat daar een paar dagen tussen zit.
Hij komt gewoon niet.
Hij wil evt wel op 29/3 komen of 1e week april
Hem gezegd dat ie wel moet komen.


eventueel aan ommezijde vervolgen

gemaakte afspraak voorleggen va.

behandeld door dhr. F2. claimbehandelaar AG UWV G.

P2. wil hem één week later zien! 29/3!


Gelukkig kreeg ik een brief dat de keuring verzet werd:

thumbnail
Aan Dhr. D.
Van Mw. N.
Telefoon ###
Betreft oproep
Bijgaand
  [X] Naar aanleiding van [X] (Telefonische) afspraak
Vragen, mededelingen en/of opmerkingen Naar aanleiding van uw telefonisch contact met dhr. F2. is er overleg geweest met va P2.. Deze heeft ermee ingestemd de oproep 1 week te verzetten. (naar 29-03-'04)
Datum 15-03-2004
Handtekening ###Bij bovenstaande brief zat een nieuwe oproep:

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
UWV

dhr D.

Datum 16 maart 2004
Van Klantenservice/mn

Onderwerp
Oproep inzake beoordeling arbeidsongeschiktheid

Geachte heer D.,

U ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV. Voor de beoordeling van uw uitkeringsrecht is een onderzoek door onze arts nodig.

Daarom verzoeken wij u op maandag, 29 maart 2004 om 13.30 uur te verschijnen op het spreekuur van onze arts Mw. P2..
Spreekuuradres:
UWV G.

De gespreksduur varieert van een half uur tot een uur.
Houdt u er rekening mee dat er een medisch onderzoek kan plaatsvinden.

Bij het spreekuur moet u zich kunnen legitimeren. In de bijlage bij deze oproep is te lezen welk identiteitsbewijs u kunt gebruiken.

Mogelijk treft u bij deze brief een vragenlijst aan. In dat geval verzoeken wij u de vragenlijst vóór het spreekuur in te vullen en mee te nemen.

Met vriendelijke groet,
Uitvoering werknemersverzekeringen


De bijlagen bij bovenstaande oproep zijn dezelfde als bij de eerste oproep.

De keuring

Terwijl ik bij het UWV in de wachtruimte zat te wachten voor de keuring, zag ik iemand uit mijn ooghoek aan komen lopen, en ik zag meteen dat diegene pijn in haar rug had. Dat bleek keuringsarts P2. te zijn. Zij vertelde dat zij net door haar rug was gegaan.
Het gesprek van de keuring duurde anderhalf uur. Ik had mijn eigen stoel meegenomen, en pijnstillers genomen, o.a. omdat sommige dokters geïrriteerd raken als zij iemand zien met pijn. Maar bij dokter P2. was helemaal niets te merken van minachting of irritatie. Zij was vriendelijk en aardig.
Maar toen ik haar rapport van 29 april 2004 las, bleek daar toch weer heel wat anders te staan dan wat zij verteld had.

De geluidsopname maakte ik met een cassetterecorder.
cassetterecorder met microfoon

Tijdens de keuring overhandigde ik de volgende brief:

thumbnail thumbnail
Aan: UWV
t.a.v. mevr. P2., verzekeringsarts

(overhandigd tijdens keuring op 29 maart 2004)

29 maart 2004
Bijlagen:
* Inventarislijst van stukken van UWV bij brief van 29 september 2003.
* Pleitnota, d.d. 18 maart 2003.
* aanvullende pleitnotities voor 18 maart 2003, d.d. 13 maart 2003, met naschrift.


Geachte dokter P2,

Hierbij geef ik u een overzicht van stukken, die mogelijk ontbreken in het dossier.

In de bijlagen vindt u een inventarislijst van de stukken zoals die door de afdeling bezwaar en beroep vorig jaar naar de rechtbank zijn verzonden. Dat was een incompleet dossier, en alhoewel dat mogelijk niet hetzelfde dossier is als het medisch dossier, geef ik u de lijst met ontbrekende stukken.
Onderstaande lijst met ontbrekende stukken zal waarschijnlijk niet helemaal compleet zijn.

8 december 1992 eigen notities van uitslag van R. (+ aanvulling d.d. 23 nov.2001)
nov/dec 1993 Afschrift medische kaart.
17 december 1993 Klaagschrift, ziektewet.
2 februari 1994 Reactie op klacht van verzekeringsarts, handgeschreven.
2 februari 1994 Uitgewerkte reactie op klacht, uitgewerkt op 30 maart 2002.
21 februari 1994 Brief van G. aan arrondissementsrechtbank.
24 februari 1994 Rekening huiskamerstoel.
28 februari 1994 Verweerschrift, ziektewet.
3 maart 1994 Reactie van D. op stukken, ziektewet.
22 maart 1994 Bericht van arrondissementsrechtbank, ziektewet.
8 april 1994 Brief van D., ziektewet, trekt beroep niet in.
28 april 1994 Uitnodiging voor zitting, ziektewet (op zitting beroep ingetrokken)
14 juni 1994 Aanvulling beroep.
21 maart 1996 Intake en Besluitvorming.
1997 Medische kaart (12/3, 21/3, 10/4, 21/5), handgeschreven
1997 Afschrift medische kaart, met commentaar D..
27 maart 1997 Beslissing: geen recht (meer) op ziekengeld.
29 mei 1997 Brief van D., aanvraag motivatie.
5 maart 1998 Verweerschrift.
8 februari 1999 Excuusbrief van huisarts.
18 mei 1999 Verslag van dr. R., handgeschreven.
mei 1999 Geleideformulier Claimbeoordeling.
17 september 1999 Brief van H., manueel therapeut.
10 februari 2000 Beroepschrift.
15 februari 2000 Medische onderbouwing van verzekeringsarts S..
15 maart 2000 Beroepschrift, nadere gronden.
3 mei 2000 Reactie op brief, over stukken aan rechtbank.
20 mei 2000 Klacht tegen verzekeringsarts.
23 juni 2000 Klacht over het niet nemen van een zorgvuldige beslissing.
29 juni 2000 Reactie op klacht tegen verzekeringsarts van 20 mei.
30 juni 2000 Vraag over term "mechanisch-funktionele stoornis".
14 juli 2000 Reactie op brieven van 23 juni en 30 juni.
15 augustus 2000 Klacht aan hoofdkantoor G., over niet beantwoorden van vraag.
23 augustus 2000 Beroepschrift.
25 augustus 2000 Reactie op verzoek voor correctie.
1 september 2000 Reactie op klacht van hoofdkantoor G..
8 september 2000 Herhaalde verzoek voor correctie.
12 september 2000 Reactie op herhaalde verzoek voor correctie.
18 september 2000 Formele klacht over correctie.
27 september 2000 Voorstel om rekeningen van advocaat door te sturen, fax.
29 september 2000 Herhaling formele klacht, aangetekend.
4 oktober 2000 Reactie op herhaalde formele klacht.
17 oktober 2000 Reactie van staatssecretaris op fax.
5 december 2000 Brief aan verzekeringsarts L..
30 december 2000 Toelichting, van D..
9 januari 2001 Belastbaarheid, zelf ingevuld.
10 januari 2001 Reactie op brief aan verzekeringsarts L..
16 januari 2001 Verweerschrift.
25 januari 2001 Brief aan stafarts, over copie van verslag.
5 februari 2001 Brief van bezwaar-verzekeringsarts.
13 februari 2001 Brief van regiodirecteur.
27 april 2001 Klacht tegen bezwaarverzekeringsarts.
2 mei 2001 Reactie op klacht, geen inhoudelijke reactie.
31 mei 2001 Klacht aan hoofdkantoor G., over locatie hoorzitting.
6 juni 2001 Uitspraak klachtencommissie E..
6 juli 2001 Reactie van hoofdkantoor G., over locatie hoorzitting.
10 oktober 2001 Uitspraak Nationale Ombudsman.
27 februari 2002 Brief aan Centrale Raad van Beroep.
5 april 2002 Brief van Centrale Raad van Beroep.
27 mei 2002 Rapportage bezwaar-arbeidsdeskundige.
6 juni 2002 Begeleidende brief bij rapportage van 27 mei.
23 augustus 2002 Reactie op klacht.
21 september 2002 Eigen verklaring over keuring van 20 mei 1999.
23 september 2002 Uitspraak van De Nationale Ombudsman over hoorzitting.
18 augustus 2003 Dupliek van va K. aan Tuchtcollege (punt 16 !)
13 oktober 2003 Aanvraag gesprek met regiodirecteur.
17 oktober 2003 Uitspraak College van Beroep NIP over drs. K7..
24 november 2003 Klacht over niet reageren op verzoek voor gesprek met directeur.
23 januari 2004 Bevestiging voor gesprek met directeur.

Het woordelijk verslag van de hoorzitting van 11 augustus 2003 stuurde ik eerder, als bijlage bij mijn brief van 26 januari 2004.
Verder is er de vragenlijst, die ik heb ondertekend op 20 februari 2004.

Met vriendelijke groet,
D.


Zodra ik na de keuring weer thuis was, heb ik een kopie van de opname gemaakt, en deze aangetekend naar de verzekeringsarts laten sturen.

thumbnail
Aan: UWV
t.a.v. mevr. P2, verzekeringsarts

29 maart 2004
Uw kenmerk: ###
bijlage: cassettebandje

Geachte dokter P2,

Ter bevestiging van de hoorzitting van vandaag om 13.30 uur, stuur ik u hierbij een cassettebandje met een kopie van de opname van dat gesprek.

Met vriendelijke groet,
D.


Tijdens de keuring vroeg keuringsarts P2. om een verslag van de laatste behandeling. Ik stuurde daarom nog diezelfde week de volgende brief:

thumbnail
Aan: UWV
t.a.v. mevr. P2., verzekeringsarts

2 april 2004
Uw kenmerk: ###
bijlagen: rekeningen van dhr. A., d.d. 1 maart 2004 en 16 januari 2004.

Geachte dokter P2.,

Een specifiek verslag van de laatste behandeling is helaas niet mogelijk.

Ik heb telefonisch contact gehad met dhr. A., maar hij kan weinig toevoegen, dan wat al op de rekening staat aangegeven. Hij zei dat bij 'dorsal' T1 en T2 toegevoegd kan worden, en bij 'cervical' C6 en C7. En over verkrampen van spieren en de mate waarin, is weinig over te zeggen, omdat dat verschilt per keer.

Omdat ik problemen heb over heel mijn wervelkolom, probeert hij heel mijn wervelkolom wat beweeglijker te maken, zoals uit bijgaande rekeningen blijkt.

Met vriendelijke groet,
D.


De opname van de keuring heb ik uit laten werken naar een letterlijk verslag.

Laatste wijziging van deze bladzijde: september 2007