TRI uitkering

2006

De TRI is een tijdelijke uitkering waardoor mijn uitkering nog een half jaar op het oude niveau bleef.
Tijdens een gesprek bij arbeidsdeskundige L1. heeft hij mij geholpen met het invullen van onderstaand formulier.

thumbnail thumbnail
UWV
Aanvraag WW/TRI
Voor WW- of TRI uitkering

Met dit formulier vraagt u een WW-uitkering aan.

indien u met in aanmerking komt voor een WW-uitkering zat de afdeling WW deze aanvraag doorsturen naar:
  UWV
  Centraal Loket TRI
  Antwoordnummer ###
  Dordrecht

In dat geval krijgt u hiervan tijdig bericht.

Indien u binnen 1 maand na ondertekening van deze aanvraag nog geen bericht van de afdeling WW heeft ontvangen, neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum telefoonnummer: 0900-### (lokaal tarief).

1.1 Voorletters en achternaam
  D.
  [X] Man     [ ] Vrouw
1.2 Naam partner
1.3 Sofinummer ###
1.4 Burgelijke staat
  [ ] gehuwd
  [ ] gehuwd, maar niet samenwonend
  [ ] gehuwd, gescheiden van tafel en bed
  [ ] gescheiden
  [X] ongehuwd
  [ ] geregistreerd partnerschap
  [ ] weduwe / weduwnaar
  [ ] anders, nl ..........
1.5 Leefvorm
  [ ] alleenwonend
  [ ] eenoudergezin
  [ ] inwonend bij (pleeg) ouders
  [ ] anders, nl ..........
  [ ] samenwonend met partner   [ ] samenwonend met partner en kinderen
  [X] wonend op één adres met anderen dan partner en kinderen
1.6 Nummer legitimatiebewijs ###
(kopie geparafeerd legitimatiebewijs bijvoegen)
  Geldigheidsdatum 09-03-2010
1.7 Officieel woonadres   idem
Straat + huisnummer
Postcode en plaats
1.8 Postadres   X
Straat + huisnummer
Postcode en plaats
1.9 Telefoonnummer ###
1.10 Emailadres
1.11 Bank-/girorekeningnummer
  Het rekeningnummer waarop u de eventuele uitkering wilt ontvangen. Als het rekeningnummer niet op uw naam staat, vul dan de gegevens in van de gemachtigde.
  Rekeningnummer ###
  Indien van toepassing
  Naam gemachtigde
  Adres
  Postcode en woonplaats

Beschikbaarheid

2.1 Bent u per de datum dat uw WAO-uitkering wordt verlaagd beschikbaar?
  [ ] ja, voor ............ uur
  [X] nee, omdat gezondheidsproblemen, bekend bij UWV
  (Indien u niet beschikbaar bent, heeft u geen recht op een WW-uitkering. Mogelijk heeft u dan wel recht op een TRI-uitkering).
  [ ] nee, omdat .........., maar met ingang van .....-.....-....., ben ik wel beschikbaar.
2.2 Tekent u bezwaar aan tegen de beslissing met betrekking tot uw arbeidsgeschiktheid?
  [X] Ja   [ ] Nee
2.3 Was u direct aansluitend aan de dag waarop uw ao-uitkering werd/wordt verlaagd of ingetrokken met vakantie of gaat u binnenkort?
  [ ] Ja, periode van .....-.....-..... tot en met .....-.....-.....
  [X] Nee

Nevenwerkzaamheden / inkomsten

3.1 Werkte / werkt u op de datum voorafgaand aan de dag waarop uw ao-uitkering werd / wordt verlaagd of ingetrokken?
  [X] Nee, (ga naar vraag 4.1)
  [ ] Ja, (ga naar vraag 3.2)
3.2 Werkte / werkt u in loondienst?
  [ ] Ja, sinds .....-.....-..... t/m .....-.....-.....
  Naam werkgever   Adres en vestigingsplaats   Loon   Vast brutoloon Per
  .......... .......... [ ] Wisselend   [ ] Vast     [ ] Maand [ ] 4 weken [ ] Week
  (Indien u een wisselend loon verdiende, stuurt u dan een kopie van de arbeidsovereenkomst en loonstroken van de laatste 6 maanden naar de afdeling WW met de bijgevoegde antwoordenvelop).
3.3 Verricht u nog andere nevenwerkzaamheden
  [ ] nee
  [ ] Ja, kruis aan welke nevenwerkzaamheden u momenteel verricht:
    [ ] als zelfstandige
    [ ] niet betaalde arbeid
    [ ] politieke functie
    [ ] vrijwilligerswerk
    [ ] anders, nl ..........
3.4 Verrichte / verricht u deze werkzaamheden in een vast arbeidspatroon?
  [ ] Nee, (ga naar vraag 4.1)
  [ ] Ja, ........... uur per week   [ ] Nee, (stuur een urenoverzicht van de laatste 26 weken naarde afdeling WW met de bijgevoegde antwoordenvelop)

Andere uitkeringen

4.1 Ontvangt u momenteel nog andere uitkeringen?
  [ ] Nee
  [X] Ja > Vul de tabel in.
    Soort uitkering mogelijk nog TW
    Uitkerende instantie UWV
    Bruto uitkering ?
    Per [ ] Maand [ ] 4 weken [ ] Week

Sollicitatieactiviteiten

Indien u rechtheeft op een ww-uitkering heeft, u op grond van de Werkloosheidswet met ingang van deze kennisgeving een sollicitatieplicht. Indien u recht heeftop een tri-uitkering bent u van deze sollicitatieverplichting vrijgesteld.

Opmerkingen

leefvorm: ik woon bij moeder, maar heb een huurcontract en betaal ook voor eten en drinken
huur 200 p.m.
eten en drinken 100 p.m.


Ondertekening

5.1 Datum en handtekening
  Ik verklaar dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld.
  27 maart 2006   ###


Vervolgens ontving ik de reactie op het formulier hierboven.

thumbnail
UWV
Dordrecht

Datum 18 april 2006
Van afd. werkloosheidswet T 0900-###, F ###
Ons kenmerk WW/###

De heer D.

Geachte heer D.,

Wij hebben uw aanvraag voor een tegemoetkoming TRI (Tijdelijke Regeling Inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten) ontvangen.

Om vast te kunnen stellen of u recht heeft op een tegemoetkoming TRI hebben wij een aantal gegevens nodig. Deze gegevens zijn ook nodig voor het bepalen van de duur en de hoogte van de TRI-uitkering.
Het verzamelen van deze informatie kan enige tijd vergen, echter wij zullen u zo spoedig mogelijk laten weten of u recht op deze uitkering heeft.

Heeft u nog vragen ?
U vindt meer informatie op www.uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met onze afdeling klantenservice via 0900-###. Als u belt, houd dan naast deze brief ook uw Sofi-nummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

Hoogachtend,
Uitvoering werknemersverzekeringen
Centraal Tri Loket


Op 30 mei ontving ik de onderstaande brief, die op 24 mei 2006 gedateerd is. Ik moest voor 31 mei de bijlage terug sturen, maar dat was dus al niet meer mogelijk.
Wat er waarschijnlijk gebeurde is dit:
- De brief werd op 24 mei geschreven, maar is waarschijnlijk niet meteen gepost.
- Op 25 mei 2006 was het hemelvaartsdag en dus werd er bij het UWV niet gewerkt.
- Op vrijdag 26 mei hadden veel mensen vrij, dus mogelijk is het toen niet verzonden. Als het toen wel was verzonden had ik het maandag 29 mei moeten ontvangen, maar wij ontvangen op maandag maar weinig post, dus dan zou het best dinsdag kunnen worden..
- Op maandag 29 mei zou de brief ook verzonden kunnen zijn.
- Op dinsdag 30 mei ontving ik de brief.

thumbnail thumbnail
UWV
UWV Dordrecht TRI Loket, Antwoordnummer ###
Dordrecht

Datum 24 mei 2006
Van Mw. S7.   Tel: 0900- ###
Uw kenmerk Sofinummer: ###

De heer D.

Onderwerp: Aanvraag tegemoetkoming TRI

Geachte heer D.,

Wij ontvingen uw aanvraag om een tegemoetkoming TRI (Tijdelijke Regeling Inkomensgevolgen herbeoordeelden arbeidsongeschikten).

Om een tegemoetkoming TRI te kunnen krijgen, moet uw WAO-uitkering verlaagd of beëindigd zijn volgens de nieuwe herkeuringswetgeving ingaande 1 oktober 2004. Indien u echter wegens verlaging of beëindiging van de WAO-uitkering in aanmerking komt voor een werkloosheidsuitkering (WW) voor de duur van tenminste zes maanden, dan komt u niet in aanmerking voor een tegemoetkoming TRI.

U komt per 7 juni 2006 mogelijk in aanmerking voor een WW-uitkering. Voor het aanvragen van deze WW-uitkering moet u zich zo spoedig mogelijk melden bij het Centrum Werk en Inkomen (CWI) waar uw woonplaats onder valt. Wilt u zo vriendelijk zijn de datum van de (geplande) uitkeringsintake bij het CWI te vermelden op de bijlage en deze voor 31 mei a.s. naar ons terug te sturen? U kunt daarvoor gebruik maken van de bijgevoegde retourenveloppe.

Tevens willen wij u verzoeken ons te zijner tijd in te lichten over de beslissing die genomen is omtrent uw WW-aanvraag. Aan de hand van deze informatie kunnen wij de TRI-beoordeling afronden.

Heeft u nog vragen?
U vindt meer informatie op www.uwv.nl . U kunt ook contact opnemen met ons Klanten Contact Centrum op telefoonnummer 0900-###. Als u belt, houd dan naast deze brief ook uw Sofi-nummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

Met vriendelijke groet,
S7.
Beslisser Claim TRI-loket

Bijlage: formulier afspraak uitkeringsintake CWI

Bijlage: afspraak uitkeringsintake CWI

Wij verzoeken u aan ons aan te geven wanneer u een afspraak heeft met het CWI om een WW-uitkering aan te vragen (uitkeringsintake). Indien u al een uitkering aangevraagd heeft dan verzoeken wij u dit ook hieronder aan te geven.

Mocht u inmiddels een WW beschikking (uitspraak over uw aanvraag WW) in uw bezit hebben dan verzoeken wij u z.s.m, een kopie naar ons toe te sturen.

Ik heb/had op...........................(datum) een afspraak met het CWI om mijn WW uikering aan te vragen.

Naam:
Sofinummer:

Ik verklaar dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld, dan wel dat hierbij alle gevraagde informatie is geleverd voor zover die in mijn bezit is. Het is mij bekend dat overtreding van de controlevoorschriften of de mededelingsverplichting tot een korting op de uitkering, een administratieve boete of strafrechtelijke vervolging kan leiden.

Datum:
Handtekening:


31 mei 2006

Het CWI is ongeveer een half uur rijden hier vandaan (19 kilometer), en ik kan daar alleen naar toe met de nodige voorbereiding. Dus op 31 mei 2006 ben ik eerst gaan bellen met het UWV en het CWI, en toen bleek dat ik me voor het CWI eerst via Internet moest inschrijven. Maar toen ik tijdens de inschrijving invulde dat ik niet beschikbaar was, toen ging de inschrijving niet verder.

In het telefoongesprek met het UWV had ik ook gevraagd in inzage in mijn dossier. En ik vroeg ook hoe naar een bedrag van 966 euro, dat ik volgens de beslissing van 9 september 2003 zou ontvangen, als vergoedig voor een bezwaarprocedure. Dat bedrag had ik echter niet ontvangen.
Mr. G4. van het UWV belde op 8 juni 2006 terug. Hij had het nagevraagd bij het hoofdkantoor, maar men kon daar niet terug vinden dat het bedrag was overgemaakt. Hij wilde het alsnog naar mijn girorekening over laten maken. Ik heb toen gevraagd om eerst de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep af te wachten, omdat de vergoeding die de Centrale Raad van Beroep toekent, ook een vergoeding inhoudt voor die bezwaarprocedure waarvoor die 966 euro vergoeding bedoeld was. Maar die procedure bij de Centrale Raad van Beroep verloor ik. Tijdens een hoorzitting op 1 augustus 2006 zegde mr. G4. toe, dat het bedrag overmaakt zou worden, en op 1 september 2006 ontving ik het.

Toen ik later mijn dossier opvroeg, zat daar onderstaande e-mail bij.
De onderstaande e-mail is een reactie met daarin het oorspronkelijke bericht. Het oorsprongkelijke bericht is van 31 mei 2006, maar de reactie is ongedateerd. Voorlopig neem ik aan dat de reactie van dezelfde dag is.

thumbnail thumbnail
D3.

Van: namens KCC AG BO Breda\Goes (b)
Onderwerp: FW: 000348: Terugbelverzoek / Ziek- of herstelmelding backoffice - ### - UWV telefoon 1160 toestel: 2698/ ###
Opvolgingsmarkering: Follow Up
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Gesproken met blh, we laten de TW gewoon doorlopen na 7-6-6, zodra hoogte TRI bekend is korten we dit op de TW, blh weet dat hij dan een TV kan verwachten

Michel

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: ###@UWV.NL [###@UWV.NL]
Verzonden: woensdag 31 mei 2006 10:05
Aan: KCC AG BO Breda\Goes (b)
Onderwerp: 000348: Terugbelverzoek / Ziek- of herstelmelding backoffice - ### -
UWV telefoon 1160 toestel : 2698/ ###

Bericht van het KCC verzonden door KCCCR.

Onderstaande specifieke vraag is binnengekomen via het KCC en kon daar niet beantwoord worden:

vraag:
Specifieke vraag AG. De klant geeft aan te willen weten of de toeslag nog loopt. In AGS stond een beëindiging. De klant is teruggeet naarde ao klassen van 15-25% en twijfelt of dit in verband met de toeslag wel correct is. Gelieve de klant hierover terugbellen.

U wordt hierover teruggebeld.

==================================================

De n.a.w. gegevens van de klant zijn als volgt:
voornaam: ###
voorletters: ###
achternaam: D.
partnernaam:

Sofinummer: ###
geslacht: Man
geboortedatum: ###
overlijdensdatum:

straatnummer + huisnummer: ###
postcode + plaatsnaam: ###
telefoon: ###

==================================================

naam van de beller: Gelijk aan contactnaam
relatie beller-klant: Beller is klant

==================================================

terugbel informatie :
Telefoonnummer voor terugbellen: ###
Terugbeldatum:
Voorkeurstijdstip ligt tussen: -

==================================================

Deze vraag is in het KCC behandeld door W2. (###) (KCC Goes) op 31-05-200610:03:15


Omdat ik me niet bij het CWI kon inschrijven als ik invulde dat ik niet beschikbaar was, stuurde ik onderstaande brief naar het UWV.

thumbnail
Aan: UWV Dordrecht
Afdeling TRI
t.a.v. mw. S7., beslisser Claim TRI-loket
Dordrecht

Datum : 1 juni 2006
Uw kenmerk: Sofinummer: ###
Onderwerp: Aanvraag tegemoetkoming TRI

Geachte mevrouw S7.,

In uw brief van 24 mei 2006 vroeg u of ik mij wilde melden bij het CWI voor het aanvragen van een WW-uitkering. Op 31 mei heb ik geprobeerd om mij in te schrijven bij het CWI via het Internet. Omdat ik niet in staat ben om te werken, heb ik ingevuld dat ik niet beschikbaar ben. Daardoor kon ik mij niet inschrijven, en kon ik ook geen afspraak voor een gesprek maken.

Indien u wilt dat ik de vraag over mijn beschikbaarheid moet lezen als "beschikbaarheid zoals door het UWV (op onzorgvuldige wijze) beslist", wilt u dat mij dan laten weten? Ik zou ook kunnen solliciteren, maar dat zou dan enkel voor de vorm zijn. Maar indien ik zou moeten solliciteren, wilt u dat mij dat dan ook laten weten?

Aangezien mijn uitkering via de ToeslagenWet aangevuld wordt, zou het mogelijk nauwelijks verschil maken of ik een tegemoetkoming TRI ontvang. Wanneer dat zo is, en het in de toekomst geen nadelige gevolgen voor mij heeft, dan heeft het mijn voorkeur om mijn aanvraag voor de TRI te laten vervallen.

P.S.: Uw brief van 24 mei ontving ik pas dinsdag 30 mei (donderdag 25 mei was het hemelvaartsdag, en 's maandags ontvangen wij vaak geen post).

met vriendelijke groet,
D.


Naar aanleiding van bovenstaande brief belde het UWV op 8 juni 2006 terug.
Om een TRI-aanvulling te ontvangen, zou ik me toch eerst bij het CWI moeten aanmelden. Ik heb gevraagd om eerst de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep af te wachten.

Op 11 juli 2006 belde het UWV terug. Ik had inmiddels de uitspraak van 4 juli 2006 van de Centrale Raad van Beroep. Die procedure had ik verloren. Ik vertelde het UWV dat ik me bij het CWI zou gaan aanmelden.

Eerst stuurde ik nog een e-mail naar het Breed Platform Verzekerden en Werk.

Van: ###
Verzonden: dinsdag 11 juli 2006 14:26
Aan: Helpdesk
Onderwerp: vraag Helpdesk via www

Begin vraag:===================
Vanwege de TRI-regeling (tijdelijke uitkering als WAO-uitkering wordt verlaagd) moet ik met bij het CWI melden.

Als ik me via Internet bij het CWI wil aanmelden, dan krijg ik de vraag of ik beschikbaar ben.

Aangezien ik niet kan werken, vul ik in dat ik niet beschikbaar ben.

Maar dan wordt de aanmelding afgebroken.

Wat moet ik nu doen?Daarop kreeg ik het volgende antwoord

Geachte heer D.,

Hierbij reageer ik op uw onderstaande e-mail.

Voor de TRI moet u beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, net zoals bij een WW-uitkering. Wanneer u niet beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt en niet voldoet aan de sollicitatieplicht, krijgt u geen TRI-uitkering.

Mensen die te maken krijgen met een verlaagd arbeidsongeschiktheidspercentage, terwijl ze het daar niet mee eens zijn, moeten zich toch aanmelden voor de WW of TRI om het inkomen veilig te stellen. En daarbij hoort ook het beschikbaar stellen voor de arbeidsmarkt en aan de sollicitatieplicht voldoen. Hoe tegenstrijdig dit ook gevoeld wordt met het idee niet te kunnen werken vanwege de klachten.

Ik raad u aan om toch aan te geven dat u beschikbaar bent (tenzij u de uitkering kunt missen).

Ik vertrouw erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Namens de Helpdesk Breed Platform Verzekerden en Werk

###,
Adviseur Individuele Dienstverlening.


Vervolgens heb de volgende dag bij het CWI op het Internet (www.werk.nl) een hele lijst ingevuld:

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail

Inschrijving werkzoekende

Werkloos? (stap 1)

Bent of wordt u werkloos?   Ja

Bent u beschikbaar voor werk? (stap 1)
Bent u beschikbaar voor werk?   Ja

Vanaf wanneer werkloos? (stap 1)
Vanaf welke datum bent u werkloos (dd-mm-jjjj)?   07-04-2006
Reden werkloosheid:   Een beslissing over mijn WAO-uitkering, en aanvraag TRI-regeling.
Uw geboortedatum (dd-mm-jjjj):   ###-1965
Uw postcode:   ###

Inschrijven als werkzoekende via internet (stap 1)
  Hellevoetsluis
  ###
  Tel. ###
  Bel voor een afspraak tussen 09.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 16.00 uur 0181-781 588

Persoonlijke gegevens (stap 1)
Sofi-nummer:   ###
Voornamen:   ###
Voorvoegsels:
Eigen achternaam:   D.
Geboortedatum:   ###-1965
Is dit uw echte geboortedatum?   Ja
Geslacht:   Man
Burgerlijke staat:   Ongehuwd
Leefvorm:   Wonend op één adres met anderen
Hebt u eerder als werkzoekende ingeschreven gestaan?   Nee
Nationaliteit:   Nederlandse
Zijn u en uw ouders in Nederland geboren?   Ja

Officiële woonadres (stap 1)
Postcode:   ###
Huisnummer:   ###
Huisnummer toevoeging:

Officiële woonadres (stap 1)
Straat:   ###
Huisnummer:   ###
Huisnummer toevoeging:
Postcode:   ###
Plaats:   ###
Hebt u een ander verblijf- of postadres?   Nee
Landnummer (indien buitenland):
Netnummer:   ###
Abonneenummer:   ###

Hebt u nog een ander telefoonnummer of een faxnummer?   Nee
e-mailadres:   ###

U en de arbeidsmarkt (stap 2)
Hebt u op dit moment betaald werk?   Nee
Waarom wilt u uzelf inschrijven (meerdere antwoorden mogelijk)?

U en de arbeidsmarkt (vervolg) (stap 2)
Vanaf welke datum werkt u niet meer, of, indien u nog geen werkervaring hebt, volgt u geen dagopleiding meer (dd-mm-jjjj)?   05-03-1997
U zoekt:   Vast werk
Aantal arbeidsuren beschikbaar per week:   0
Bent u op dit moment beschikbaar voor werk (volledige werkweek of deeltijd)?   Ja
Hoe groot schat u de kans dat u binnen nu en zes maanden een (nieuwe) baan hebt gevonden?   Klein

U en de arbeidsmarkt (vervolg) (stap 2)
Bent u gedurende de hele werkweek (maandag t/m vrijdag) op dezelfde dagdelen beschikbaar?   Ja
Zo ja, geef aan welke dagdelen:
Bent u in het weekend (zaterdag of zondag) beschikbaar?   Nee

U en de arbeidsmarkt (vervolg) (stap 2)
Indien u part-time beschikbaar bent, zijn er m.b.t. uw beschikbaarheid nog bijzonderheden te melden (werkdagen/-tijden)?
Indien u tijdelijk beschikbaar bent, tot welke datum (dd-mm-jjjj)?
Hebt u gezondheidsklachten (gehad) die u belemmeren om te gaan werken?   Ja
Zo ja, bent u volledig arbeidsongeschikt (80-100%) verklaard?   Nee

Gezondheidsklachten (stap 2)
Bent u de afgelopen 5 jaar gekeurd i.v.m. een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling?   Ja
Ontvangt u een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering?   Ja
Hebt u korter dan 5 jaar geleden gewerkt bij de sociale werkvoorziening of staat u hiervoor op de wachtlijst?   Nee
Bent u in uw werk afhankelijk (geweest) van een aangepaste werkplek die het u mogelijk maakt met een handicap te werken?   Ja

Gezondheidsklachten (stap 2)
Bent u de afgelopen 5 jaar gekeurd i.v.m. een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling?   Ja
Ontvangt u een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering?   Ja
Datum vanaf (dd-mm-jjjj):   23-03-1993
Uitkerende instantie:   UWV
Hebt u korter dan 5 jaar geleden gewerkt bij de sociale werkvoorziening of staat u hiervoor op de wachtlijst?   Nee
Bent u in uw werk afhankelijk (geweest) van een aangepaste werkplek die het u mogelijk maakt met een handicap te werken?   Ja

Arbeidsverleden (stap 3)
Bij hoeveel werkgevers of uitzendbureaus hebt u tot nu toe gewerkt?   2

Laatste werkgever of uitzendbureau (stap 3)
Naam werkgever:   C. International b.v.
Aantal uren per week:   36
Begindatum (dd-mm-jjjj):   23-07-1990
Einddatum (dd-mm-jjjj):   01-10-1999
Functie:   Embedded software engineer

Werkgever of uitzendbureau dáárvoor (1) (stap 3)
Naam werkgever:   B. Electronics ### b.v.
Aantal uren per week:   40
Begindatum (dd-mm-jjjj):   21-11-1988
Einddatum (dd-mm-jjjj):   01-07-1990
Functie:   software engineer

Opleidingen en cursussen (stap 4)
Hebt u opleidingen of cursussen gevolgd?   Ja

Opleiding of cursus (1) (stap 4)
Naam opleiding of cursus:   havo
Begindatum (dd-mm-jjjj):   01-08-1978
Einddatum (dd-mm-jjjj):   03-06-1983
Diploma?   Ja
Datum diploma (dd-mm-jjjj):   03-06-1983
Hebt u nog meer opleidingen of cursussen gevolgd?   Ja

Opleiding of cursus (2) (stap 4)
Naam opleiding of cursus:   informatietechniek, elektrotechniek (hbo)
Begindatum (dd-mm-jjjj):   01-08-1983
Einddatum (dd-mm-jjjj):   28-01-1988
Diploma?   Ja
Datum diploma (dd-mm-jjjj):   28-01-1988
Hebt u nog meer opleidingen of cursussen gevolgd?   Nee

Geschikte beroepen (stap 5)
Eerste beroep:   Calculator elektrotechniek
Tweede beroep:   samensteller metaalwaren
Derde beroep:   monteerder elektronica

Uw vervoersmogelijkheden (stap 5)
Rijbewijs:   B
Chauffeursdiploma:

Vervoer:
Maximale reisafstand (in km):   0

Wat wilt u doen om werk te vinden? (stap 5)
Geef aan wat u voor het krijgen van (nieuw) werk eventueel wilt doen:

Wilt u eventueel in het buitenland (binnen Europa) werken?   Nee
Zijn er bijzondere/persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op uw beschikbaarheid (reistijd, werktijden) voor werk?   Ja

Bijzondere/persoonlijke omstandigheden (stap 5)
Bijzondere/persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op uw beschikbaarheid (reistijd, werktijden) voor werk:   Ik ben niet in staat om zelf auto te rijden en ook openbaar vervoer, taxi of fietsen levert onoverkomelijke problemen op.

Zoeken naar werk (stap 6)
Hebt u gesolliciteerd vóór de vermoedelijke eerste werkloosheidsdag (schriftelijk, mondeling, telefonisch of per e-mail)?   Nee
Hebt u de afgelopen drie maanden naar werk gezocht?   Nee

Zoeken naar werk (vervolg) (stap 6)
Hebt u gesolliciteerd vóór de vermoedelijke eerste werkloosheidsdag (schriftelijk, mondeling, telefonisch of per e-mail)?   Nee
Hebt u de afgelopen drie maanden naar werk gezocht?   Nee
Reden:   Ik heb eerst een uitspraak van de CRvB afgewacht. De uitspraak is van 4 juli 2006, en heb ik verloren. Ik ben bereid om "voor de vorm" te solliciteren, maar vanwege mijn gezondheid ben ik niet in staat om een dag te werken.

Aanvraag WW-uitkering? (stap 7)
Wilt u in aanmerking komen voor een WW-uitkering?   Nee

Versturen (stap 8)
Zijn alle gegevens juist ingevuld?   Ja
Zo ja, wilt u de ingevulde gegevens nu versturen?   Ja


Vervolgens belde ik naar het CWI, maar ik moest me ook nog voor de WW aanmelden. Dus dat heb ik vervolgens gedaan.

thumbnail thumbnail thumbnail

Aanvraag WW

Aanvraag WW via internet (stap 1)
Vanaf welke datum wilt u (opnieuw) een uitkering aanvragen (dd-mm-jjjj)?   12-07-2006
Uw geboortedatum (dd-mm-jjjj):   ###-1965
Uw postcode:   ###

Aanvraag WW via internet (stap 1)
  Hellevoetsluis
  ###
  Tel. ###
  Bel voor een afspraak tussen 09.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 16.00 uur 0181-781 588

Aanvraag WW-uitkering op maat (stap 1)
Is één van bovenstaande situaties op u van toepassing?   Nee

Aanvraag op maat (stap 1)
Behoort u tot één van de onderstaande 4 groepen?   3. Ziekte of arbeidsongeschiktheid
Ja, ik ben 2 jaar ziek geweest, maar ik krijg geen WIA-uitkering, of
Ja, mijn WAO-, WIA-, Wajong- of Wamil-uitkering is beëindigd of verlaagd.

Eerdere WW-uitkering (stap 1)
Hebt u in het verleden (afgelopen 5 jaar) al eens een WW-uitkering ontvangen?   Nee

Uitkering arbeidsongeschiktheid (stap 1)
Vraagt u een WW-uitkering aan na beëindiging of verlaging van uw uitkering wegens arbeidsongeschiktheid of ziekte?   Ja

Persoonlijke gegevens (stap 2)
Sofi-nummer:   ###
Voorvoegsels:
Eigen achternaam:   D.
e-mailadres:   ###
Op welk rekeningnummer wilt u de uitkering ontvangen?   ###

Persoonlijke gegevens (vervolg) (stap 2)
Hebt u in minimaal 4 van de 5 kalenderjaren voorafgaande aan het jaar van werkloosheid tenminste 52 dagen in loondienst gewerkt (klik op 'Info' voor nadere informatie)?   Ja
Wat was uw totale (bruto) inkomen toen u nog niet werkloos was (inclusief vakantiegeld, dertiende maand, toeslagen en andere inkomsten)?   12248,00 euro
  per jaar
In welke sector was u werkzaam voordat u werkloos werd?   Andere sector

U en de arbeidsmarkt (stap 3)
Uw beroep of het door u gewenste beroep:   Calculator elektrotechniek
Maximale reisafstand (in km):   0
Aantal arbeidsuren beschikbaar per week:   0

U en de arbeidsmarkt (vervolg) (stap 3)
Bent u, direct vanaf het moment dat u werkloos bent, beschikbaar voor werk?   Ja
Hebt u gesolliciteerd voordat u werkloos werd?   Nee
Zo ja, aantal sollicitaties:

U en de arbeidsmarkt (vervolg) (stap 3)
Waarom hebt nu niet gesolliciteerd vóór de vermoedelijke eerste werkloosheidsdag?   Ik heb eerst een uitspraak van de CRvB afgewacht. De uitspraak is van 4 juli 2006, en heb ik verloren. Ik ben bereid om "voor de vorm" te solliciteren, maar vanwege mijn gezondheid ben ik niet in staat om een dag te werken.

U en de arbeidsmarkt (vervolg) (stap 3)
Bent u direct na het beëindigen van uw baan met vakantie gegaan, of gaat u binnenkort?   Nee
Volgt u een cursus of opleiding of gaat u een cursus of opleiding volgen?   Nee

Andere werkzaamheden (stap 5)
Blijft u na het ontstaan van uw werkloosheid nog werkzaamheden verrichten die u daarvoor ook al deed?   Nee

Andere uitkeringen (stap 5)
Hebt u nog andere uitkeringen?   Ja

Andere uitkeringen (stap 5)
Hebt u nog andere uitkeringen?   Ja
Welke uitkering(en)?   ToeslagenWet

Niet in loondienst gewerkt vanaf 1 januari 1998 (stap 6)
Hebt u vanaf 1 januari 1998 tot en met het jaar voorafgaande aan het jaar van werkloosheid periode(n) niet in loondienst gewerkt?   Nee

Overige vragen over uw arbeidsverleden (stap 6)
Blijft u nog een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen?   Ja

Toeslagenwet (stap 7)
Welke situatie is voor u van toepassing?   Alleenstaand, inwonend bij ouders (of pleegouders)

Toeslagenwet (vervolg) (stap 7)
Hebt u kinderen (of pleegkinderen) die tot het huishouden behoren?   Nee

Aanvraag Toeslagenwet (stap 7)
Ontvangt u inkomsten van een (ex-)werkgever (denk aan: loon, overwerk, tantième, winstuitkering, gratificatie, afvloeiingsregeling)?   Nee
Hebt u inkomsten uit een zelfstandig bedrijf of beroep?   Nee
Hebt u een uitkering van een andere instantie dan UWV (huursubsidie en kinderbijslag beschouwen wij niet als uitkeringen)?   Nee
Hebt u nog andere inkomsten (bijvoorbeeld: inkomsten uit kamerverhuur, werk voor gemeentelijke commissies, thuiswerk, optredens als musicus of artiest)?   Nee

Versturen (stap 8)
Zijn alle gegevens juist ingevuld?
Zo ja, wilt u de ingevulde gegevens nu versturen?


En vervolgens heb ik weer naar het CWI gebeld om een afspraak te maken.

Op 14 juli 2006 ging ik naar het CWI. Daar werd alsnog ingevuld dat ik vind dat ik niet beschikbaar ben voor werk, vanwege mijn gezondheid.
Het schijnt dat je nooit moet zeggen dat je "voor de vorm" wilt solliciteren, want dan geef je te kennen dat je je niet serieus wilt inzetten om te werken. Maar ik had dat al via Internet zo opgeschreven, en dat stond al op het formulier afgedrukt.
het CWI kantoor


Twee formulieren "Aanvraag WW" en "Aanvraag Toeslagenwet" werden ingevuld, en die zouden naar het UWV opgestuurd worden.
thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
thumbnail thumbnail


Ik stuurde vervolgens alsnog het ingevulde formulier over mijn afspraak bij het CWI naar het UWV. Dat deed ik zonder begeleidende brief.

thumbnail
Bijlage: formulier afspraak uitkeringsintake CWI

Bijlage: afspraak uitkeringsintake CWI

Wij verzoeken u aan ons aan te geven wanneer u een afspraak heeft met het CWI om een WW-uitkering aan te vragen (uitkeringsintake). Indien u al een uitkering aangevraagd heeft dan verzoeken wij u dit ook hieronder aan te geven.

Mocht u inmiddels een WW beschikking (uitspraak over uw aanvraag WW) in uw bezit hebben dan verzoeken wij u z.s.m, een kopie naar ons toe te sturen.

Ik heb/had op 14 JULI 2006 (datum) een afspraak met het CWI om mijn WW uikering aan te vragen.

Naam: D.
Sofinummer: ###

Ik verklaar dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld, dan wel dat hierbij alle gevraagde informatie is geleverd voor zover die in mijn bezit is. Het is mij bekend dat overtreding van de controlevoorschriften of de mededelingsverplichting tot een korting op de uitkering, een administratieve boete of strafrechtelijke vervolging kan leiden.

Datum: 18 juli 2006
Handtekening: ###


Vervolgens kreeg ik een brief van het UWV met daarbij een toelichting en een "Werkbriefje WW deel A" en een "Werkbriefje WW deel B".

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
UWV
Rotterdam

Datum 20 juli 2006
Van afd.werkloosheidswet T 0900-### lok.tarief   F ###
Ons kenmerk WW / BV 018
Sofi.nr : ###

De heer D.

Onderwerp
Aanvraag WW

Geachte heer D.,

Wij hebben van de Centrale organisatie voor werk en inkomen (CWI) uw aanvraag voor een werkloosheidsuitkering ontvangen. Met deze brief informeren wij u over de gang van zaken.

De beoordeling van uw aanvraag
Allereerst beoordelen wij of u mogelijk recht heeft op een WW-uitkering. Als bij deze beoordeling meteen vaststaat dat u daar geen recht op heeft, sturen wij u daarover direct een beslissing.
In vrijwel alle andere gevallen moeten wij aanvullende informatie verzamelen bij uw voormalige werkgevers en eventueel andere instanties. Het gaat daarbij om ontslagreden, arbeidsverleden, loon en dergelijke. Het kan zijn dat we u ook nog vragen om informatie.

Wanneer kunt u een beslissing op uw aanvraag verwachten?
Zo snel mogelijk, maar uiterlijk vier weken nadat u uw aanvraag heeft ingediend, nemen wij de beslissing op uw aanvraag. Als u uw aanvraag al heeft ingediend voordat u werkloos werd, krijgt u uiterlijk vier weken na de eerste dag van werkloosheid een beslissing. Wij wijzen u er op dat het niet nodig is om binnen deze vier weken contact met ons op te nemen. Zodra een beslissing kan worden genomen binnen deze termijn, zullen we dat doen.

Wanneer wordt de uitkering betaald?
De eerste betaling ontvangt u enkele dagen na de beslissing over de toekenning van uw uitkering. De eerste betaling gaat doorgaans over maximaal twee weken. De betalingen daarna ontvangt u in de regel achteraf per vier weken.

Werkbriefjes
Om steeds weer opnieuw te kunnen beoordelen of u nog recht heeft op een uitkering moet u werkbriefjes invullen. U krijgt daartoe of heeft inmiddels van ons ontvangen een werkbriefje deel A en een werkbriefje deel B. Nadat het eerste werkbriefje deel A betaald is, ontvangt u automatisch een nieuw werkbriefje met antwoordenvelop.

Werkbriefje A
Hiermee verstrekt u informatie over de periode die aan de voorzijde van dit werkbriefje staat vermeld. Uw eventuele recht op uitkering wordt beoordeeld en betaald aan de hand van de informatie op dit werkbriefje.
Let u er op dat als u een toeslag op uw uitkering heeft aangevraagd of gaat aanvragen, ook uw eventuele partner het werkbriefje moet ondertekenen. Op het werkbriefje staat de datum waarop u dit moet insturen. Eerder insturen mag alleen als u weer gaat werken en niet langer werkloos bent. Als u halverwege de week gaat werken moet u nog wel de gewerkte uren op het werkbriefje invullen.
Het niet of te laat insturen heeft tot gevolg dat de uitkering niet of niet tijdig betaald kan worden en kan leiden tot een korting op de uitkering.

Invulinstructie
Uw werkbriefje wordt gedeeltelijk automatisch verwerkt. Het is voor de afhandeling van groot belang dat u het werkbriefje goed invult. U krijgt daartoe of heeft inmiddels van ons ontvangen een invulinstructie "NIET ZO, MAAR ZO". Wij verwachten hiermee de invulling voor u te verduidelijken. Een juiste invulling draagt bij aan een snelle betaling.

Werkbriefje B
Hiermee verstrekt u informatie over wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een verhuizing of een rekeningnummer. Dit werkbriefje hoeft u dus alleen 'm te sturen als er iets wijzigt in uw persoonlijke omstandigheden.

De regels waaraan u zich moet houden
Van u wordt verwacht dat u er alles aan doet om zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. Dat betekent onder andere dat u zoveel mogelijk moet solliciteren. Het CWI heeft met u gesproken over sollicitaties en andere regels. U heeft daarover ook folders gekregen. Wij raden u aan deze regels goed na te leven. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot een korting of weigering van uw uitkering.

Wij vertrouwen er op u hiermee voorlopig voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen


Ik heb op 21 juli 2006 "Werkbriefje WW deel A" ingevuld en teruggestuurd. Daarbij heb ik het volgende ingevuld:

thumbnail
UWV
Rotterdam
Kantoor Rotterdam

Printdatum 20-07-2006

Werkbriefje WW deel A
Met sollicitatie-activiteiten

De heer D.
Sofi-nummer/bv ### / 018
Geboortedatum ###-1965
Periode werkbriefje 05-06-2006 t/m 18-06-2006

U dient dit werkbriefje in te zenden vóór 27 juli 2006

Inkomsten en sollicitaties

1.1 Heeft u in de genoemde periode gewerkt of loon ontvangen (bijvoorbeeld tijdens vakantie of verlof of bij ziekte)?
Zo ja, vul dan ook het overzicht op de achterkant in.
  [X] Nee
2 Bent u nog geregistreerd als werkzoekende bij CWI?
  ?
3.1 Bent u naar een werkgever verwezen / heeft u een aanbod voor werk gekregen?
  [X] Nee
4 Heeft u in de betreffende periode concrete sollicitatie-activiteiten verricht?
  [X] Nee, omdat ik niet een dag kan werken en reisafstand 0 km is.

Ondertekenening

Ik verklaar dat dit formulier en de eventuele bijlagen volledig en naar waarheid zijn ingevuld. Als mijn situatie (of die van mijn partner) is gewijzigd, of als ik (een wijziging in) een vakantie te melden heb, heb ik deel B van het werkbriefje opgestuurd of bijgevoegd.
Ik vraag hierbij, voor zover nodig, een nieuwe uitkering aan als ik opnieuw voldoende weken heb gewerkt. Ik weet dat onjuiste of onvolledige gegevensverstrekking leidt tot een administratieve boete of tot strafvervolging.

Datum 21 juli 2006
Handtekening ###
Handtekening partner (als u een toeslag ontvangt of heeft aangevraagd)


Hierboven vulde ik in dat mijn reisafstand 0 km is. Ik kan wel ergens naar toe als iemand met mij rijdt (met voorbereiding en aangepaste autostoel), maar de afstand die ik zelfstandig kan overbruggen is afgerond 0 kilometer. Er was echter geen ruimte om dat allemaal in te vullen.

Een paar dagen later ontvang ik het antwoord van het UWV:

thumbnail thumbnail
UWV
ROTTERDAM

Datum 24 juli 2006
Van Klantenservice T 0900 - ###, F ###
Ons kenmerk WW ### 6V16

De heer D.

Onderwerp
Geen WW-uitkering

Geachte heer D.,

U heeft een WW-uitkering aangevraagd. U heeft ons laten weten dat u op dit moment geen werk kunt zoeken. U heeft namelijk aangegeven dat u niet beschikbaar bent voor werk omdat u zich nog arbeidsongeschikt vindt en niet in staat bent om te werken.

U kunt helaas per 7 juni 2006 geen WW-uitkering krijgen. Om een WW-uitkering te kunnen krijgen, moet u namelijk beschikbaar zijn voor werk. Uit de informatie die u ons heeft gegeven, blijkt dat u dat niet bent.
Als u binnen tien weken wel weer beschikbaar bent voor werk, kunt u opnieuw een WW-uitkering aanvragen bij CWI. Wij raden u aan er dan wel alles aan te doen om weer aan het werk te komen. CWI kan u daarin ondersteunen. Kijk hiervoor op www.cwinet.nl.

Omdat u geen WW-uitkering krijgt, heeft u ook geen recht op een toeslag. Het recht op toeslag is namelijk gekoppeld aan het krijgen van een WW-uitkering.

Misschien heeft u wél recht op een bijstandsuitkering. Zo'n uitkering moet u zelf aanvragen. Wij raden u aan om zo snel mogelijk hiernaar te informeren bij CWI. Neem dan deze brief mee en een geldig identiteitsbewijs: een paspoort of een identiteitskaart. Uw rijbewijs is géén geldig identiteitsbewijs.

Heeft u nog vragen?
U vindt meer informatie op www.uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV via 0900 - ### (lokaal tarief). Als u belt, houd dan naast deze brief ook uw sofi-nummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

Als u het niet eens bent met onze beslissing kunt u vóór 5 september 2006 een bezwaarschrift indienen. Richt uw bezwaar aan UWV, afdeling Bezwaar en Beroep, ### Rotterdam. Wij kunnen sneller op uw bezwaarschrift reageren als u een kopie van deze brief meestuurt.

Hoogachtend,
Namens de Raad van bestuur
van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
###
Behandelend beambte WW


Het lijkt er op dat de bovenstaande brief de "beslissing" over mijn WW-aanvraag is. Dus bovenstaande brief stuurde ik naar de TRI afdeling met de brief hieronder als begeleidende brief.

thumbnail
Aan: UWV Dordrecht
Afdeling TRI
zo mogelijk t.a.v. dhr. W. of of mw. S., beslisser Claim TRI-loket
Dordrecht

Datum : 26 juli 2006
Uw kenmerk: Sofinummer: ###
Onderwerp: Aanvraag tegemoetkoming TRI

Geachte mevrouw, heer,

Hierbij de beslissing die genomen is omtrent mijn WW-aanvraag.

met vriendelijke groet,
D.


Vervolgens ontving ik onderstaande beslissing dat de TRI-regeling van kracht was.

thumbnail thumbnail
UWV Dordrecht

Datum 31 juli 2006
Van M.   Tel: 0900- ###
Uw kenmerk Sofinummer: ###

De heer D.

Onderwerp
Onderwerp: Toekenning tegemoetkoming TRI

Geachte heer D.,

Op 24 juli 2006 heeft u een tegemoetkoming TRI (Tijdelijke Regeling Inkomensgevolgen herbeoordeelden arbeidsongeschikten) aangevraagd, omdat uw WAO-uitkering is verlaagd.

In deze situatie is het belangrijk dat u er alles aan doet om aan de slag te komen. Heeft u daarbij ondersteuning nodig, neem dan contact op met CWI of kijk op www.cwinet.nl.

Om ervoor te zorgen dat u een aanvulling op uw inkomen heeft, krijgt u met ingang van 7 juni 2006 een tegemoetkoming TRI. Als er niets in uw situatie verandert, krijgt u die uitkering tot en met 6 december 2006.

De tegemoetkoming TRI is het verschil tussen de arbeidsongeschiktheidsuitkering vóór en ná de genoemde datum. De tegemoetkoming is € 39,50 bruto per dag. Dit bedrag bevat een compensatie voor de 8 % vakantietoeslag welke u bij de verlaagde WAO-uitkering ontving. Op de tegemoetkoming zal een eventuele toename van uw inkomen in mindering worden gebracht.

De tegemoetkoming wordt na afloop van iedere maand aan u betaald. De definitieve hoogte van de tegemoetkoming wordt zo snel mogelijk na afloop van 6 december 2006 vastgesteld. Als achteraf blijkt dat u te weinig heeft ontvangen, dan krijgt u van ons een nabetaling. Heeft u te veel ontvangen, dan moet u dat terugbetalen.

De TRI uitkering kent geen Toeslagenwet. Indien u hiervoor alsnog in aanmerking wilt komen, kunt u dit aanvragen bij de Gemeentelijke Sociale Dienst.

Wat verder nog belangrijk is
Geef wijzigingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door, bijvoorbeeld als u gaat verhuizen of als u gaat werken. Hiervoor kunt u het wijzigingsformulier gebruiken dat bij deze brief zit.

Heeft u nog vragen?
U vindt meer informatie op www.uwv.nl . U kunt ook contact opnemen met ons Klantencontactcentrum op telefoonnummer 0900-###. Als u belt, houd dan naast deze brief ook uw sofi-nummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

Als u het niet eens bent met onze beslissing kunt u tot uiterlijk zes weken na de datum die op deze brief staat een bezwaarschrift indienen. Richt uw bezwaar aan:

UWV, afdeling Bezwaar en Beroep
Dordrecht

Wij kunnen sneller op uw bezwaarschrift reageren als u een kopie meestuurt van deze brief.

Hoogachtend,
Namens de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
M.
Claimbehandelaar TRI-loket

Bijlage : wijzigingsformulier


Ik begrijp er niet veel van, dus ik ga er maar van uit dat het goed is.
Enkele dagen later ontving ik onderstaande betalingsspecificatie.

thumbnail thumbnail
UWV
Amsterdam

Betalingsspecificatie

Datum 1 augustus 2006
Van Mevr. V. T (0900) ###
Ons kenmerk ###
Uw kenmerk

D.

Onderwerp
Specificatie van uw TRI-uitkering van 01-AUG-2006

Bruto daguitkering
verzekerd ZVW   ja
kleur tabel   Groen
loonheffingskorting   1
aantal uitkeringsdagen
toegepast tarief loonheffing   NT


Uitkering TRI     1 07-JUN-2006/30-JUN-2006  468,56

WN-ZVW     6,50% over  468,56         30,42-
WG-ZVW     6,50% over  468,56         30,42
LOONHEFFING     over  498,98         31,92-
                         --------
Betaald bedrag                   436,64
Toelichting betalingsspecificatie

- SoFi-nummer (Ons kenmerk) = Sociaal Fiscaal nummer door de Belastingdienst toegekend aan iedere belastingplichtige. Dit nummer wordt gebruikt bij uitwisseling van gegevens tussen de Belastingdienst en belastingplichtige en de Belastingdienst en andere overheidsinstellingen.

- Verzekerd ZVW = al dan niet verzekerd voor ziektekosten op basis van de Zorgverzekeringswet.

- Loonheffingskorting = het berekende bedrag van de loonbelasting/premie volksverzekeringen wordt verminderd met het bedrag van de loonheffingskorting (= het totaal van de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de ouderenkorting, de aanvullende ouderenkorting en de jonggehandicaptenkorting). De kleur tabel, de leeftijd van de uitkeringsgerechtigde en het soort uitkering bepaalt de toe te passen korting. Mogelijke waarden op de specificatie: 1 (toegepast), 0 (niet toegepast)

- Kleur tabel = voor het bepalen van de op het loon in te houden loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) stelt de belastingdienst tabellen vast. Er zijn verschillende soorten tabellen:
- Witte tabellen waarin de arbeidskorting (voor 01-01-2001 het arbeidskosten forfait) en de algemene heffingskorting is verwerkt gelden voor: WW-uitkeringen ingeval van faillissement van de werkgever en ZW-uitkeringen.
- Groene tabellen waarin de algemene heffingskorting is verwerkt gelden voor al het loon en daarmee gelijkgestelde uitkeringen waarop niet de witte tabellen van toepassing zijn. Hieronder vallen onder meer: WW-uitkeringen, WAZ-uitkeringen, Wajong-uitkeringen, WAO-uitkeringen en TW-uitkeringen.

- Aantal uitkeringsdagen = het aantal dagen waarover daadwerkelijk is uitgekeerd in deze betaalperiode, uiteraard is het aantal uitkeringsdagen mede van invloed op de hoogte van de betaling.

- Tariefgroep (Alleen van toepassing op betalingen die gedaan zijn voor 01-01-2001)= uitgangspunt bij de tariefgroep-indeling is dat iedere werknemer recht heeft op een basisaftrek waarover geen loonheffing hoeft te worden ingehouden en afgedragen. De indeling is overeenkomstig de door u ingevulde loonbelasting verklaring.

- Loon/belastb.= de tabel welke van toepassing is op het loon. Naast de kleur bepaalt de soort tabel welk belastingtarief op de beloning van toepassing is.
- nt = normaal tarief verwerkt in de witte en groene tabellen, welke van toepassing is op het reguliere loon.
- bt = bijzonder tarief verwerkt in de zgn. tabel voor bijzondere beloningen, welke van toepassing is op beloningen die eenmalig of één keer per jaar worden verstrekt, zoals bijvoorbeeld de vakantietoeslag.
- gt = geen tarief, m.a.w. onbelast.
- at = ander tarief, hierbij wordt het toegepaste percentage afgedrukt.

- Overhevelingstoeslag (Alleen van toepassing op betalingen die gedaan zijn voor 01-01-2001)= compensatie voor door de werknemer te betalen premies AWBZ.

- Vorderingen = interne of externe vorderingen die conform wettelijke eisen verrekend mogen c.q. dienen te worden met een te verstrekken uitkering of betaling. Afhankelijk van de soort vordering wordt bruto of netto verrekend met de te verstrekken uitkering of betaling.

Veel gebruikte afkortingen:

WN Werknemersdeel premies sociale verzekeringen
WG Werkgeversdeel premies soc. Verz.
WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
ZW Ziektewet
WAZ Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen
WW Werkloosheidswet
WA Wachtgeldfonds
ZVW Zorgverzekeringswet
WE Werkloosheidsfonds
TW Toeslagenwet
WAJONG Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten

Mededeling:
Er is rekening gehouden met eerdere betalingen over dezelfde periode.
Niet AWBZ-premieplichtig.


Vervolgens kreeg ik weer een nieuwe betalingsspecificatie. Op de achterkant weer de "Toelichting betalingsspecificatie", net als bij de brief hierboven.

thumbnail thumbnail
UWV
Amsterdam

Betalingsspecificatie

Datum 2 augustus 2006
Van Mevr. V.   T (0900) ###
Ons kenmerk ###
Uw kenmerk


D.

Onderwerp
Specificatie van uw TRI-uitkering van 02-AUG-2006

Bruto daguitkering verzekerd ZVW   ja
aantal uitkeringsdagen
kleur tabel   Groen
toegepast tarief loonheffing   NT
loonheffingskorting 1

Uitkering TRI      1 01-JUL-2006/31-JUL-2006  572,68
WN-ZVW      6,50% over  572,68          37,22-
WG-ZVW      6,50% over  572,68          37,22
LOONHEFFING       over  609,90          41,58-
                           -------
Betaald bedrag                     531,10

Ik kreeg onderstaande twee brieven tegelijkertijd, dat mijn toeslag werd gestopt, en dat ik een deel terug zou moeten betalen.

thumbnail thumbnail
UWV
BREDA

Datum 3 augustus 2006
Van Afdeling arbeidsgeschiktheid T (0900) ###, F
Ons kenmerk ###

D.

Onderwerp
Uw rechten op grond van de Toeslagenwet (TW)

Geachte heer D.,

Uw toeslag
U ontvangt een toeslag ingevolge de Toeslagenwet op uw WAO-uitkering.

Geen recht op toeslag meer
Wij hebben vastgesteld dat u geen recht meer heeft op toeslag vanaf 7 juni 2006.

Reden
Een ongehuwde heeft recht op een toeslag als aan twee voorwaarden wordt voldaan:

1. Er bestaat recht op een loondervingsuitkering, in uw geval uw arbeidsongeschiktheidsuitkering.
2. Het inkomen is lager dan 70% van het minimum(jeugd)loon

U voldoet aan de eerste voorwaarde, maar niet aan de tweede. Uw inkomen bedraagt vanaf die datum € 48,76 per dag. Dit bedrag ligt niet onder 70% van het minimum(jeugd)loon, dat is namelijk 70% van € 58,51 is € 40,96 per dag. Daarom heeft u geen recht meer op toeslag.

Op 31 mei jl heb ik telefonisch met u afgesproken dat de Toeslag op uw WAO-uitkering, in afwachting van uw recht op WW of TRI, zou blijven doorlopen. Na toekenning van WW of TRI zou dit met terugwerkende kracht worden aangepast.

Over de terugvordering krijgt u nog een aparte brief.

De redenen die nu tot beëindiging van uw toeslag hebben geleid, kunnen mogelijk later veranderen. Bijvoorbeeld wanneer:
• u gaat samenwonen met iemand die geen inkomen of een laag inkomen heeft
• de (neven)inkomsten van uzelf of van uw partner worden lager
• er een kind tot uw huishouden gaat behoren

U kunt dan misschien in zo'n geval weer wel voor een toeslag in aanmerking komen. U kunt dan een nieuwe aanvraag indienen of als u nog niet zeker weet of de verandering in uw omstandigheden recht geeft op een toeslag, eerst informatie bij ons vragen.

Heeft u nog vragen?
U vindt meer informatie op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon 0900 - ### (lokaal tarief). Als u belt, houd dan deze brief bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

Als u het niet eens bent met onze beslissing kunt u vóór 15 september 2006 een bezwaarschrift indienen. Richt uw bezwaar aan UWV, afdeling Bezwaar en Beroep, Postbus ###, BREDA. Wij kunnen sneller op uw bezwaarschrift reageren als u een kopie van deze brief meestuurt.

Hoogachtend,
Namens de Raad van bestuur
van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Dhr. D6.


thumbnail thumbnail
UWV
BREDA

Datum 3 augustus 2006
Van Afdeling arbeidsgeschiktheid   T (0900) ### F
Ons kenmerk ###

De heer D.

Onderwerp
Terugbetalen toeslag

Geachte heer D.,

In onze brief van 3 augustus 2006 hebben wij u laten weten dat u in de periode van 7 juni 2006 tot en met 31 juli 2006 geen recht had op een toeslag.

Dat u ten onrechte een voorschot ontving, is niet uw fout.

Vanwege de wijziging(en) op uw uitkering heeft u over de periode van 7 juni 2006 tot en met 31 juli 2006 teveel aan uitkering ontvangen.

Wij vorderen het onverschuldigd betaalde bedrag (bruto uitkering) van € 1.149,48 van u terug.

U ontvangt van onze afdeling 'Invorderen' binnenkort een brief waarin onder meer staat wat u daadwerkelijk moet terugbetalen en tevens op welke wijze en binnen welke termijn u het totale gevorderde bedrag moet voldoen.

Heeft u nog vragen?
U vindt meer informatie op www.uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV via 0900 - ### (lokaal tarief). Als u belt, houd dan naast deze brief ook uw sofi-nummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

Als u het niet eens bent met onze beslissing kunt u vóór 15 september 2006 een bezwaarschrift indienen. Richt uw bezwaar aan UWV, afdeling Bezwaar en Beroep, Postbus ###, BREDA. Wij kunnen sneller op uw bezwaarschrift reageren als u een kopie van deze brief meestuurt.

Let op!
Als u bezwaar maakt tegen deze beslissing, betekent dat niet dat u uitstel van betaling krijgt.

Hoogachtend,
Namens de Raad van bestuur
van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Dhr. D6.


thumbnail
UWV
Goes

D.

Contactpersoon Dhr. Uwv Telefoon 1160
Telefoonnummer 0900-###
Ons kenmerk ###
Datum 7 augustus 2006
Uw kenmerk
Uw brief van

Betreft:
Specificatie arbeidsongeschiktheidsuitkering

Geachte heer D.,

Hierbij ontvangt u een overzicht van de arbeidsongeschiktheidsuitkering over augustus 2006.
U ontvangt deze specificatie, omdat de hoogte van de uitkering, de inhoudingen of de wijze van betalen is veranderd. Over deze wijziging hebt u inmiddels bericht ontvangen of ontvangt u nog nader bericht. Telkens ais er veranderingen optreden in de hoogte van de uitkering of de inhoudingen ontvangt u een nieuwe specificatie.

Bruto WAO/WIA        € 267,53
Loonheffing          €  97,00
Inhouding zvw        €  17,39
Vergoeding zvw       €  17,39
Inhouding SV premies €   0,00

Netto bedrag         € 170,53
Uw arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt overgemaakt op rekeningnummer ####

Heeft u vragen over deze specificatie, neem dan contact op met ons kantoor. Het telefoonnummer vindt u linksboven op deze specificatie.

Met vriendelijke groet,
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen


Op 15 augustus 2006 belde ik naar het algemene UWV telefoonnummer. Ik vertelde dat mijn TRI-toeslag 39,50 euro per dag was, terwijl het ongeveer 24 euro zou moeten zijn. En nu is mijn TW-toeslag gestopt, maar die zou gewoon door moeten lopen.
De volgende dag werd ik terug gebeld, en de TRI-toeslag was inderdaad te hoog en zou 26,33 euro (inclusief vakantietoeslag) per dag moeten zijn. Ik heb gevraagd om dat aan de afdeling door te geven die over de TW-toeslag gaat.

De TRI-toeslag is een aanvulling die nog een half jaar na een verlaging van de WAO-uitkering het aanvult tot het oude niveau van de WAO-uitkering.
De TW-toeslag is een aanvulling die de uitkering aanvult, tot aan het bijstandsniveau.

Ik kreeg een brief dat ik € 731,42 moest terugbetalen, omdat ik dat teveel aan mij was betaald. Het bedrag dat teveel aan mij betaald was, moest ik echter nog ontvangen.

thumbnail thumbnail
UWV
Rotterdam

Datum 14 augustus 2006
Van Invorderen Mevr. G.   T ###
Ons kenmerk 000000### V

D.

Onderwerp
Vordering WAO

Geachte D.

Met de brief van 3 augustus 2006 heeft onze uitkeringsafdeling u laten weten dat wij een vordering op u hebben van bruto EUR 1.149,48.

Het is belangrijk dat u het bedrag binnen zes weken na dagtekening van deze brief betaalt. Gebruik daarvoor de bijgevoegde acceptgiro. Als u niet met de acceptgiro betaalt, vermeld bij de betaling dan het volledige betalingskenmerk dat op de acceptgiro staat.

Als u de vordering niet binnen zes weken in één keer kunt voldoen, dan kunt u een betalingsregeling met ons afspreken. Neem hiervoor contact met ons op vóór de uiterste betaaldag.

Als u niet op tijd betaalt of geen contact met ons opneemt zullen wij zelf, op basis van de gegevens die bij ons bekend zijn, besluiten hoe u de vordering moet betalen. Over dit besluit ontvangt u dan een aparte brief.

Het totaalbedrag dat u moet betalen is als volgt opgebouwd:

Over het lopende jaar moet u het netto vorderingsbedrag van EUR 731,42 betalen.

Wij maken u erop attent, dat als het bedrag van deze vordering niet voor 31 december van dit jaar op onze rekening is bijgeschreven, wij het vorderingsbedrag verhogen met het resterende bedrag aan loonheffing.

In totaal moet u een bedrag van EUR 731,42 terugbetalen. Hierbij is geen rekening gehouden met betalingen die u al heeft gedaan.

Een overzicht van de openstaande vorderingen, die op dit moment bij onze afdeling Invorderen geregistreerd staan, vindt u op bijgevoegde specificatie.

Als u de vordering al heeft betaald op het moment dat u deze brief ontvangt, dan hoeft u verder niets met deze brief te doen.

Het kan zijn dat u na het lezen van deze brief nog vragen heeft.
In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Het telefoonnummer staat boven aan de brief.

Hoogachtend,
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Deze brief is geautomatiseerd aangemaakt en daarom niet ondertekend.

volg nr. 1
terug te betalen bedrag EUR 731,42
betalings- of inhoudingsregeling afgesproken nee
Totaal EUR 731,42


Vervolgens ontving ik een brief dat mijn TRI nu goed was.

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
UWV, Centraal Loket TRI
Dordrecht

Datum 16 augustus 2006
Dhr. H.   Tel: 0900- ###
Uw kenmerk   Sofinummer: ###

Dhr. D.

Onderwerp
Onderwerp: Herziene beslissing tegemoetkoming TRI

Geachte heer D.,

In onze brief van d.d. 31 juli 2006 hebben wij abusievelijk een verkeerde tegemoetkoming per dag vermeldt. Hieronder volgt een nieuwe beslissing.

Op 24 juli 2006 heeft u een tegemoetkoming TRI (Tijdelijke Regeling Inkomensgevolgen herbeoordeelden arbeidsongeschikten) aangevraagd, omdat uw WAO-uitkering is verlaagd.

In deze situatie is het belangrijk dat u er alles aan doet om aan de slag te komen. Heeft u daarbij ondersteuning nodig, neem dan contact op met CWI of kijk op www.cwinet.nl.

Om ervoor te zorgen dat u een aanvulling op uw inkomen heeft, krijgt u met ingang van 7 juni 2006 een tegemoetkoming TRI. Als er niets in uw situatie verandert, krijgt u die uitkering tot en met 6 december 2006.

Met de tegemoetkoming TRI vullen wij uw verlaagde WAO-uitkering tijdelijk aan. De tegemoetkoming TRI is het verschil tussen de arbeidsongeschiktheidsuitkering vóór en ná de genoemde datum. De tegemoetkoming is € 26,33 bruto per dag. Dit bedrag bevat een compensatie voor de 8 % vakantietoeslag welke u bij de verlaagde WAO-uitkering ontving. Op de tegemoetkoming zal een eventuele toename van uw inkomen in mindering worden gebracht.

De tegemoetkoming wordt na afloop van iedere maand aan u betaald.

De definitieve hoogte van de tegemoetkoming wordt zo snel mogelijk na afloop van 6 december 2006 vastgesteld.

De tegemoetkoming TRI kent geen Toeslagenwet. Indien u deze ontving kunt u bij de Sociale Dienst terecht voor een eventuele aanvulling.

Wat verder nog belangrijk is
Geef wijzigingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door, bijvoorbeeld als u gaat verhuizen of als u gaat werken. Hiervoor kunt u het wijzigingsformulier gebruiken dat bij deze brief zit.

Heeft u nog vragen?
U vindt meer informatie op www.uwv.nl . U kunt ook contact opnemen met ons Klantencontactcentrum op telefoonnummer 0900-###. Als u belt, houd dan naast deze brief ook uw sofi-nummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

Als u het niet eens bent met onze beslissing kunt u tot uiterlijk zes weken na de datum die op deze brief staat een bezwaarschrift indienen. Richt uw bezwaar aan:

UWV, afdeling Bezwaar en Beroep
Dordrecht

Wij kunnen sneller op uw bezwaarschrift reageren als u een kopie meestuurt van deze brief.

Hoogachtend,
Namens de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Dhr. H.
Claimbehandelaar TRI-loket

Bijlage : wijzigingsformulier


Bij bovenstaande brief zat weer een wijzigingsformulier.

Doordat mijn TRI nu goed was, kreeg ik ook weer een aanvulling volgens de ToeslagenWet (TW).

thumbnail thumbnail
UWV
BREDA

Datum 17 augustus 2006
Van Afdeling arbeidsgeschiktheid   T (0900) ###, F
Ons kenmerk ###

De heer D.

Onderwerp
Uitvoering van de Toeslagenwet (TW)

Geachte heer D.,

Uw toeslag
U ontving tot 7 juni jl een toeslag ingevolge de Toeslagenwet op uw WAO-uitkering. Per 7 juni 2006 is deze beëindigd. Dit hebben wij u medegedeeld in onze brief van 3 augustus jl.

Wijziging hoogte toeslag
Wij hebben nu echter vastgesteld, dat de toeslag per 7 juni 2006 moet worden heropend, omdat het bedrag aan TRI dat u ontvangt met terugwerkende kracht is gewijzigd. Deze wijziging is van invloed op het bedrag dat u aan toeslag ontvangt.

Berekening
In de brief van 25 september 2001 is uitgelegd op welke wijze uw toeslag is berekend. Hierna treft u een bijgestelde berekening aan, uitgaande van de bedragen per 1 juli 2006.

De Toeslagenwet biedt de mogelijkheid aan uitkeringsgerechtigden een toeslag op hun uitkering te geven, als het inkomen onder een bepaald niveau ligt. Dit niveau is:

A. 100% van het minimumloon voor gehuwden of ongehuwd samenwonenden, waarvan de partner geboren is vóór 1 januari 1972 of waarvan de partner geboren is op en na 1 januari 1972 en tot zijn huishouden een eigen kind, aangehuwd kind of pleegkind behoort dat jonger is dan 12 jaar
B. 90% van het minimumloon voor ongehuwden met een kind onder de 18 jaar, dat tot het huishouden behoort en waarvoor door u kinderbijslag wordt ontvangen
C. 70% van het minimum(jeugd)loon voor ongehuwden/alleenstaanden.

Het gestelde onder C is het voor u geldende niveau.

Dit is                         € 41,34
Af:
uw arbeidsongeschiktheidsuitkering      € 12,30
uw inkomen in verband met arbeid       € 24,61
inkomen in verband met arbeid van uw partner € 0,00
                      -------- +
                            € 36,91
                            -------- -
Het bedrag van de toeslag wordt derhalve         € 4,43
Uw arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt aangevuld met het bedrag van de toeslag. Uw samengestelde uitkering is daardoor ingaande 7 juni 2006 € 41,34 bruto per dag.

Over de periode van 7 juni 2006 tot 1 september 2006 heeft u recht op een nabetaling van bruto € 271,91. Dit bedrag zal verrekend worden met de vordering van bruto € 1.149,48.

Heeft u nog vragen?
U vindt meer informatie op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon 0900 -### (lokaal tarief). Als u belt, houd dan deze brief bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

Als u het niet eens bent met onze beslissing kunt u vóór 29 september 2006 een bezwaarschrift indienen. Richt uw bezwaar aan UWV, afdeling Bezwaar en Beroep, ###, BREDA. Wij kunnen sneller op uw bezwaarschrift reageren als u een kopie van deze brief meestuurt.

Hoogachtend,
Namens de Raad van bestuur
van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Dhr. D6.


Hierboven staat dat het bedrag wordt verrekend met de vordering van bruto € 1149,48. Maar die vordering had ik al overgemaakt.

Vervolgens kreeg ik een betalingsspecificatie van mijn TRI-aanvulling:

thumbnail thumbnail
UWV
Amsterdam

Betalingsspecificatie

D.

Datum 4 september 2006
Van Mevr. V.   T (0900) ###
Ons kenmerk ###
Uw kenmerk

Onderwerp
Specificatie van uw TRI-uitkering van 04-SEP-2006

Bruto daguitkering
verzekerd ZVW ja
aantal uitkeringsdagen
kleur tabel Groen
toegepast tarief loonheffing NT
loonheffingskorting 1

Uitkering TRI  1 01-AUG-2006/31-AUG-2006 572,68
WN-ZVW    6,50% over 572,68       37,22-
WG-ZVW    6,50% over 572,68       37,22
LOONHEFFING     over 609,90       41,58-
                     ---------
Betaald bedrag               531,10

Ik ontving alweer een brief. Ik begrijp er hoe langer hoe minder van. Maar het aantal brieven begint gelukkig af te nemen.

thumbnail
UWV
Amsterdam

Datum 13 september 2006
Sofinummer ###


De heer D.


PM 02006.056

Onderwerp
Eenmalige tegemoetkoming Toeslagenwet

Geachte heer D.,

U ontvangt momenteel een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV. Daarnaast krijgt u een uitkering op basis van de Toeslagenwet.

Als gevolg hiervan ontvangt u maandelijks minder uitkering dan waar u recht op heeft. Over het gehele jaar 2006 gerekend gaat het om een bedrag van € 1.176.
Ter compensatie stort UWV in de maand september een eenmalige bruto tegemoetkoming van € 1.176 op uw rekening.

Als u ook een uitkering van uw gemeente ontvangt, moet u uw gemeente van deze eenmalige tegemoetkoming op de hoogte brengen. De tegemoetkoming kan namelijk van invloed zijn op de hoogte van uw gemeentelijke uitkering.

Heeft u nog vragen?
Als u nog vragen heeft, bel dan UWV Telefoon Werknemers via 0900 - ### (lokaal tarief). Houdt u dan wel deze brief bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

Hoogachtend,
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
P4.
Directeur Arbeidsgeschiktheid


In oktober kreeg ik opnieuw een betalingsspecificatie.

thumbnail
UWV
Amsterdam

Betalingsspecificatie

Datum 2 oktober 2006
Van Mevr. V.   T(0900) ###
Ons kenmerk ###


D.

Onderwerp
Specificatie van uw TRI-uitkering van 02-OKT-2006

Bruto daguitkering
verzekerd ZVW   ja
aantal uitkeringsdagen
kleur tabel   Groen
toegepast tarief loonheffing   NT
loonheffingskorting   1

Uitkering TRI   1 01-SEP-2006/30-SEP-2006 572,68
WN-ZVW    6,50% over 572,68        37,22-
WG-ZVW    6,50% over 572,68        37,22
LOONHEFFING     over 609,90        41,58-
                      ----------
Betaald bedrag                531,10

In oktober ontving ik een brief over het aflopen van de TRI-uitkering.

thumbnail
UWV

Datum 25 oktober 2006
Van WW-kantoor of KCC   Telefoon: 0900 ###
Uw kenmerk Sofi-nummer: ###

Dhr. D.

Onderwerp
Beëindiging Tri-uitkering

Geachte heer,

Op dit moment ontvangt u van ons een TRI-uitkering. Op 6 december 2006 loopt uw uitkering af.

Eerder hebben wij u laten weten dat de bedragen die u tot 6 december 2006 ontvangt voorschotten zijn. Na 6 december 2006 kunnen wij de definitieve hoogte van uw TRI-uitkering vaststellen. Als blijkt dat u te weinig heeft ontvangen, dan krijgt u van ons een nabetaling. Heeft u te veel ontvangen, dan moet u dat terugbetalen. U ontvangt hierover nog een aparte brief.

Misschien recht op bijstand
Misschien heeft u na afloop van uw TRI-uitkering recht op een bijstandsuitkering. Zo'n uitkering moet u zelf aanvragen. Wij raden u aan om zo snel mogelijk hiernaar te informeren bij CWI. Neem dan deze brief mee en een geldig identiteitsbewijs: een paspoort of een identiteitskaart. Uw rijbewijs is géén geldig identiteitsbewijs.

Als u het niet eens bent met onze beslissing kunt u tot uiterlijk zes weken na de datum die op deze brief staat, een bezwaarschrift indienen. Richt uw bezwaar aan

UWV, afdeling Bezwaar en Beroep
Dordrecht

Wij kunnen sneller op uw bezwaarschrift reageren als u een kopie van deze brief meestuurt.

Heeft u nog vragen?
U vindt meer informatie op www.uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met het Klant Contact Centrum via 0900 ### (3 cent per minuut). Als u belt, houd dan naast deze brief ook uw sofi-nummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

Hoogachtend,
de Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen


thumbnail
UWV
Amsterdam

Betalingsspecificatie

Datum 2 november 2006
Mevr. V. T (0900) ###
Ons kenmerk ###
Uw kenmerk

Onderwerp
Specificatie van uw TRI-uitkering van 02-NOV-2006

Bruto daguitkering
verzekerd ZVW     ja
kleur tabel     Groen
loonheffingskorting     1 aantal     uitkeringsdagen
toegepast tarief loonheffing     NT


Uitkering TRI    1 01-OKT-2006/31-OKT-2006 572,68
WN-ZVW    6,50% over  572,68        37,22-
WG-ZVW    6,50% over  572,68        37,22
LOONHEFFING     over  609,90        41,58-
                     ------------
Betaald bedrag                 531,10

thumbnail
UWV
amsterdam

Betalingsspecificatie

D.

Datum 4 december 2006
Van Mevr. V.   T (0900) ###
Ons kenmerk ###

Onderwerp
Specificatie van uw TRI-uitkering van 04-DEC-2006

Bruto daguitkering
verzekerd ZVW ja
aantal uitkeringsdagen
kleur tabel Groen
toegepast tarief loonheffing NT
loonheffingskorting 1

Uitkering TRI          1 01-NOV-2006/30-NOV-2006      572,68
WN-ZVW        6,50% over       572,68                  37,22-
WG-ZVW        6,50% over       572,68                  37,22
LOONHEFFING         over       609,90                  41,58-
                                                    ---------
Betaald bedrag                                        531,10

thumbnail
UWV
BREDA

D.

Datum 5 december 2006
Van P.   T (0900) ###, F
Ons kenmerk ###

Onderwerp
Uw arbeidsongeschiktheidsuitkering

Geachte heer D.,

U ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Over de periode van 7 juni 2006 tot 1 september 2006 heeft u nog recht op een betaling.
In de brief van 17 augustus 2006 hebben wij u meegedeeld dat dit bedrag verrekend zou worden met de terugvordering van de toeslag. Deze verrekening heeft helaas geen doorgang kunnen vinden, vandaar dat dit bedrag nu rechtstreeks wordt uitbetaald. Onderstaand treft u een specificatie aan.

Bruto                       € 271,91
Ingehouden loonbelasting/premie volksverzekering -€ 98,89
Ingehouden premies sv/vereveningsbijdrage    -€  0,00
Ingehouden bijdrage zorgverzekeringswet     -€ 17,68
Vergoeding bijdrage zorgverzekeringswet     +€ 17,68
                         ----------
Netto                       € 173,02
Laatstvermeld bedrag van € 173,02 zullen wij met de eerstvolgende betaling aan u overmaken.

Heeft u nog vragen?
U vindt meer informatie op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon 0900 - ### (lokaal tarief). Als u belt, houd dan deze brief bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

Met vriendelijke groet,
Uitvoering werknemersverzekeringen
P.
Medewerker Uitkeren


2007


thumbnail
UWV
Amsterdam

Betalingsspecificatie

D.

Datum 3 januari 2007
Van Mevr. V?.     T (0900) ###
Ons kenmerk ###
Uw kenmerk

Onderwerp
Specificatie van uw TRI-uitkering van 03-JAN-2007

Bruto daguitkering
verzekerd ZVW ja
aantal uitkeringsdagen
kleur tabel Groen
toegepast tarief loonheffing NT
loonheffingskorting 1

Uitkering TRI     1 01-DEC-2006/06-DEC-2006 109,08

WN-ZVW     6,50% over   109,08        7,08-
WG-ZVW     6,50% over   109,08        7,08
LOONHEFFING     over   116,16        7,40-
                       ---------
Betaald bedrag                  101,68

Onderstaande brief is van 3 januari 2007, maar ontving ik op 11 januari.

thumbnail
UWV
Goes

D.

contactpersoon   Dhr. Uwv Telefoon   1030
Telefoonnummer   0900-###
Ons kenmerk ###
Datum 3 januari 2007
Uw kenmerk
Uw brief van

Betreft:
Specificatie arbeidsongeschiktheidsuitkering

Geachte heer D.,

Hierbij ontvangt u een overzicht van de arbeidsongeschiktheidsuitkering over januari 2007.
U ontvangt deze specificatie, omdat de hoogte van de uitkering, de inhoudingen of de wijze van betalen is veranderd. Hiervan hebt u bericht ontvangen of ontvangt u binnenkort bericht. Daarnaast is uw uitkering verhoogd door indexering met het vastgestelde percentage.

Bruto WAO/WIA    € 271,00
Bruto aanvulling   € 639,67
Loonheffing     € 325,16
Inhouding zvw    € 59,19
Vergoeding zvw    € 59,19
Inhouding SV premies € 0,00

Netto bedrag     € 585,51
Uw arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt overgemaakt op rekeningnummer ###

Heeft u vragen over deze specificatie, neem dan contact op met ons kantoor. Het telefoonnummer vindt u linksboven op deze specificatie.

Met vriendelijke groet,
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen


In maart ontving ik weer zo'n specificatie als hierboven, met dezelfde bedragen.
thumbnail
Omdat het nettobedrag lager is dan voorheen heb ik dat gevraagd toen ik op 13 maart 2007 belde naar het UWV.

thumbnail
UWV
BREDA

D.

Datum 5 januari 2007
Van P?.     T (0900) ###,     F
Ons kenmerk ###

Onderwerp
Uw arbeidsongeschiktheidsuitkering

Geachte heer D.,

U ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Over de periode van 7 december 2006 tot 1 januari 2007 heeft u nog recht op een betaling. De reden van deze betaling is vanwege de beeïndiging van aanvulling van de TRI .
Onderstaand treft u een specificatie aan.

Bruto                       € 418,37
Ingehouden loonbelasting/premie volksverzekering -€ 149,60
Ingehouden premies sv/vereveningsbijdrage     -€  0,92
Ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet      -€ 27,13
Vergoeding bijdrage Zorgverzekeringswet      +€ 27,13
                          --------
Netto                       € 267,85
Laatstvermeld bedrag van € 267,85 hebben wij inmiddels aan u betaalbaar gesteld.

Heeft u nog vragen?
U vindt meer informatie op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon 0900 - ### (lokaal tarief). Als u belt, houd dan deze brief bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

Met vriendelijke groet,
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

P?.
Medewerker Uitkeren
Arbeidsgeschiktheid


thumbnail thumbnail
UWV
DORDRECHT

Datum 27 februari 2007
Van T 0900 - ###, F ###
Kenmerk WW-TRI team
      BSN: ###

De heer D.

Onderwerp
Definitieve vaststelling TRI

Geachte mijnheer D. ,

Met onze brief van 16 augustus 2006 hebben wij u geïnformeerd over uw recht op een tegemoetkoming TRI (Tijdelijke Regeling Inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten) en over de voorlopige hoogte hiervan. Daarbij hebben wij u laten weten dat de bedragen die u hebt ontvangen een voorschot zijn. Nu de periode waarover u de tegemoetkoming TRI kreeg is verstreken, kunnen wij de definitieve hoogte van uw recht op TRI vaststellen.

Hoe wordt de definitieve hoogte berekend?
De tëgemoetkoming TRI vult uw verlaagde arbeidsongeschiktheidsuitkering tijdelijk aan. De tegemoetkoming TRI is het verschil tussen de arbeidsongeschiktheidsuitkering vóór en ná de datum waarop die uitkering is verlaagd of ingetrokken. Als uw inkomen tijdens de TRI-periode is toegenomen, dan wordt deze toename in mindering gebracht op de TRI-uitkering.

Uit onze gegevens blijkt dat er geen sprake is van een toename van uw inkomen.
De definitieve tegemoetkoming TRI is daarom gelijk aan het bedrag zoals dat bij aanvang is vastgesteld, namelijk € 26,33 bruto per dag.
Dit betekent dat het voorschot correct is berekend en u niets hoeft terug te betalen.

Heeft u nog vragen?
U vindt meer informatie op www.uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon via 0900-### (lokaal tarief). Als u belt, houd dan deze brief bij de hand.
Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

Als u het niet eens bent met onze beslissing kunt u tot uiterlijk 6 weken na dagtekening van deze brief een bezwaarschrift indienen. Richt uw bezwaar aan UWV, afdeling Bezwaar en Beroep, Postbus ###, ### DORDRECHT. Wij kunnen sneller op uw bezwaarschrift reageren als u een kopie van deze brief meestuurt.

Hoogachtend,
Namens de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Beoordelend Beambte TRI


Het begint er nu dan toch op te lijken dat aan alle onbegrijpelijke papieren rondom mijn TRI-uitkering een einde begint te komen.
Ik ontving ook het jaaroverzicht over 2006, dat voor mij al net zo onbegrijpelijk was.

In juni 2007 ontving ik een brief (met bijlagen) waarbij ik verlenging kon aanvragen van mijn TRI-uitkering. Dat heb ik niet gedaan. Voor de hoogte van mijn uitkering zou het ook niet uitmaken.

thumbnail thumbnail
UWV
Amsterdam

Datum   28 juni 2007
Bijlage
  Brochure
  Formulier
  Retourenvelop

De heer D.

PM 02007.205/1

Onderwerp
Verlenging TRI-tegemoetkoming

Geachte heer D.,

Enige tijd geleden heeft u een herbeoordeling gehad voor de WAO, WAZ of Wajong. Daarna heeft u gedurende (maximaal) zes maanden de tegemoetkoming TRI (Tijdelijke Regeling Inkomensgevolgen voor herbeoordeelde arbeidsongeschikten) ontvangen. De TRI werd verstrekt om het inkomensverlies na de herbeoordeling een periode op te vangen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten de duur van de TRI te verlengen naar maximaal 12 maanden. Ondanks dat uw TRI-tegemoetkoming is beëindigd, kunt óók u voor de verlenging van zes maanden in aanmerking komen. Als de verlenging u wordt toegekend, verwachten wij dat u meewerkt aan (aangeboden) re-integratieactiviteiten.

Wanneer kunt u de TRI opnieuw aanvragen?
Als u nu een uitkering van de sociale dienst ontvangt, kunt u altijd een aanvraag voor verlenging van de TRI indienen. Wij raden u aan contact op te nemen met de sociale dienst. Een eventuele TRI-tegemoetkoming heeft namelijk gevolgen voor uw bijstandsuitkering.

Heeft u nu geen uitkering van de sociale dienst, dan is uw inkomenspositie van belang. Zijn uw huidige inkomsten hoger of vergelijkbaar met uw eerdere TRI-tegemoetkoming? En verwacht u dat dit de komende zes maanden zo blijft? Dan heeft het geen zin om een aanvraag in te dienen. Zijn uw huidige inkomsten lager, dan kunt u een aanvraag indienen.

Hoe kunt u de verlenging TRI aanvragen?
U kunt de TRI aanvragen met het bijgevoegde formulier. Stuur uw aanvraag vóór 30 september 2007 terug in bijgevoegde antwoordenvelop.

Wat gebeurt er daarna?
Binnen acht weken nadat wij het formulier van u teruggekregen hebben, laten wij u weten of u in aanmerking komt voor de verlenging van de TRI.

Als u nu niet een re-integratietraject volgt, dan overlegt uw arbeidsdeskundige met u de re-integratiemogelijkheden. U wordt hierover door de arbeidsdeskundige geïnformeerd. U bent verplicht mee te werken aan re-integratieactiviteiten. Doet u dat niet, dan kunnen wij een korting toepassen op de TRI.

Heeft u nog vragen?
Op uwv.nl vindt u een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden over de TRI. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon Werknemers via 0900 - ### (lokaal tarief). Als u belt, houd dan deze brief bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn. U kunt ook een brief sturen naar UWV, TRI-loket, Postbus ###, Dordrecht.

Met vriendelijke groet,
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
P9.
Directeur Divisie WW


In juli 2007 ontving ik bericht dat de toeslag op mijn uitkering flink verhoogd werd.

thumbnail thumbnail
UWV
Amsterdam

Datum   12 juli 2007
Burgerservicenummer   ###

De heer D.

PM02007.198B

Onderwerp
Nabetaling toeslag

Geachte heer D.,

U ontvangt een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering plus een toeslag. Door een aantal wetswijzigingen heeft u in 2007 recht op een extra bedrag.

In juli krijgt u alsnog het geld waar u recht op heeft over de maanden januari tot en met juli 2007. Het gaat om een eenmalig brutobedrag van € 678,44. U ontvangt het eenmalige bedrag samen met uw uitkering in juli. Het nettobedrag staat vermeld op uw maandelijkse betaalspecificatie.

Van augustus tot en met december krijgt u € 96,62 bruto per maand extra. U ontvangt het geld samen met uw uitkering. Het nettobedrag staat vermeld op uw maandelijkse betaalspecificatie. Gaat u in deze periode (meer) werken? Of wijzigt de hoogte van uw uitkering of uw toeslag? Dan ontvangt u het extra bedrag mogelijk niet meer. Geef wijzigingen in uw situatie daarom altijd aan ons door.

Als u ook in 2008 recht heeft op een toeslag, laten wij u nog weten hoeveel toeslag u in 2008 krijgt.

Ontvangt u ook een uitkering van de gemeente?

Geef dan door aan uw gemeente dat u een nabetaling en een hogere toeslag krijgt. Dit kan namelijk invloed hebben op de uitkering die u van de gemeente ontvangt.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen, kijk dan op uwv.nl. U kunt ook bellen met UWV Telefoon Werknemers via 0900 - ### (lokaal tarief). Als u het niet eens bent met deze beslissing, dan kunt u tot uiterlijk 23 augustus een bezwaarschrift indienen. Richt uw bezwaar aan UWV, afdeling Bezwaar en Beroep.

Het adres vindt u op de correspondentie die u al van ons ontvangt. Wij kunnen sneller op uw bezwaarschrift reageren als u uw telefoonnummer in het bezwaarschrift vermeldt en een kopie van deze brief meestuurt.

Hoogachtend,
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
P4.
Directeur Divisie Arbeidsgeschiktheid


Laatste wijziging van deze bladzijde: oktober 2019