Arbeidsdeskundige L1.

2006

Arbeidsdeskundige L1. heeft vaker op de computer banen voor mij selecteerd, bijvoorbeeld in 2004.

Voordat ik bij de arbeidsdeskundige werd opgeroepen zocht de arbeidsdeskundige op de computer een aantal banen uit met het cbbs-systeem.
Het cbbs is zowel geraadpleegd op 6 maart 2006 en ook de volgende dag op 7 maart 2006. Volgens mij zijn alleen die laatste geldig, maar er zitten papieren in mijn dossier van beide datums.

Allereerst de "Recapitulatie Voorselectie" van 6 maart 2007, met de datums:
  • Datum: 06-03-2006
  • Onderzoeksdatum: 03-02-2006
  • VA-Mutatiedatum: 06-03-2006 14:18

thumbnail
Hieronder staat de "samenvatting arbeidsmogelijkhedenlijst" van 6 maart 2007.

thumbnail
Hieronder staat de "arbeidsmogelijkhedenlijst" van 6 maart 2007 voor de functie "calculator".

thumbnail
Hieronder staan de "notities functiebelasting" van 6 maart 2007.

thumbnail thumbnail thumbnail
Hieronder staan de "resultaat functiebeoordeling" van 6 maart 2007.

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
Hieronder staan enkele schermafdrukken met "Inhoud Voorselectie", het is een overzicht van banen met de hoeveelheid arbeidsplaatsen, van 6 maart 2007.

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
De gegevens hierboven zijn van 6 maart 2007, en van hieronder van 7 maart 2007. Volgens mij zijn die van 6 maart 2006 vervangen door onderstaande.

Hieronder staat de "Recapitulatie Voorselectie" van 7 maart 2006.

thumbnail
Recapitulatie Voorselectie *** AO-criteria vanaf '04 ***

Datum: 07-03-2006
Arbeidsdeskundige: L1.
Verzekeringsarts: K4.
Organisatie: UWV Goes (Ga)

Cliëntversie

Naam: D.
Leeftijd: 40
Sofinummer: ###
Registratienr.:
Onderzoeksdatum: 03-02-2006
VA-Mutatiedatum: 03-02-2006 14:18
Omv. Maatman: 36,00
Med beperking uren/week:
Opleidingsniveau: 6
Maatman uurloon: 14,53
Med beperking uren/dag:

Selecties
AO Klasse SBC Code Functies Arbeidspl 
<15     54    203    1128 
15-25    38    108    545 
25-35    57    314    1575 
35-45    33    176    1421 
45-55    8     45    102 
55-65    5     29    332
Verworpen
Criterium      Selectiecriterium     Functies Arbeidspl 
opleidingsniveau  6              137   1106 
opleidingsrichting 2              100    692 
opleidingsrichting 4              273   2130 
opleidingsrichting 5              714   5346 
opleidingsrichting 6              117    710 
opleidingsrichting 7              267    732 
werktijden     vm: J nm:J av:N in:N sn:N 2230   21474 
belastbaarheid   V             2443   19457

Hieronder staat de "samenvatting arbeidsmogelijkhedenlijst" van 7 maart 2006.

thumbnail
Arbeidsmogelijkhedenlijst

Arbeidsdeskundige: L1.
Verz. Geneeskundige: K4.
Organisatie: UWV Goes (Ga)

SAMENVATTING ARBEIDSMOGELIJKHEDENLIJST *** AO-criteria vanaf '04 ***

Datum: 07-03-2006
Cliënt: D.
Sofinummer: ###
Registratienr:
Onderzoeksdatum: 03-02-2006
VA-Mutatiedatum: 03-02-2006 14:18
Med.bep.u/w:
Omv. maatman: 36,00
Rekenmaatman: 36.00
Maatmanuurloon: 14,53
Voorselectiedatum: 07-03-2006

SBC-code                         Arbplts Med. loon Red. factor 
465031 Calculator (elektro).                 3   12,66    1,00 
264140 Samensteller metaalwaren.              25   11,78    1,00 
267040 Elektronica monteur, (nieuwbouw en onderhoud).    15   11,75    1,00
282101 Chauffeur bijzonder vervoer (bestel- / personenwagen) 9   11,48    1,00
515100 Administratief medewerker, correspondent.       3   11,19    1,00 
272043 Produktiemedewerker textiel, geen kleding      11   11,12    1,00 
267060 Controleur, tester elektrotechnische apparatuur.   13   10,21    1,00 
315130 Archiefmedewerker, medewerker bibliotheek.      11   10,08    1,00
AO-klasse 15-25

ONBRUIKBARE FUNCTIES

SBC-code                Arbplts Med. loon Red. factor 
516070 Medewerker bank, kassier bank.   1   11,03    0,67

Hieronder staat de "arbeidsmogelijkhedenlijst" van 7 maart 2007. Eén van die papieren (chauffeur bijzonder vervoer) is doorgestreept.

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
Hieronder staat de "notities functiebelasting" van 7 maart 2007.

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
Hieronder staat de "resultaat functiebeoordeling" van 7 maart 2007.

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
Ik ontving onderstaande oproep om naar de arbeidsdeskundige te komen.

thumbnail thumbnail
UWV
Postadres
G.

De heer D.

Datum 8 maart 2006
Van Naam L1   T 0900-###   F ###
Ons kenmerk SAG.###

Onderwerp
Uw oproep

Geachte heer D.,

Uw mate van arbeidsongeschiktheid zal door ons vastgesteld dienen te worden. Om ons dit mogelijk te maken, verzoeken wij u op maandag 27 maart 2006 om 14.00 uur aanwezig te zijn op het adres ### te G.. U zult spreken met: L1., arbeidsdeskundige.

Wilt u voor het onderzoek meebrengen:
- een geldig identiteitsbewijs (ID kaart, paspoort, géén rijbewijs)

De door u gemaakte reiskosten, buiten de woonplaats, zullen op basis van openbaar vervoer worden vergoed, als u zich vervoegt bij de receptie.
Mocht u aan deze oproep geen gehoor kunnen geven, wilt u dan zo spoedig mogelijk contact opnemen met L1. van de afdeling Arbeidsgeschiktheids-traject, telefoon: 0900-###.

Wij werken volgens afspraak. Wilt u op de afgesproken tijd aanwezig zijn. U dient zich eerst te melden bij de receptie.
Wij wijzen u er overigens op dat als u zonder goede reden niet aan deze oproep voldoet, dit gevolgen kan hebben voor de hoogte van of uw recht op uitkering.

Hoogachtend
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
L1.
arbeidsdeskundige

Bijlage: formulier reiskosten


Bijlage Reiskosten

Sofi nummer: ###
Naam : D.
Adres : ###
Woonplaats : ###

Reiskosten worden vergoed aan degene die in een andere woonplaats woont dan waar het spreekuur gehouden wordt.
De vergoeding geschiedt op basis van de kosten van het openbaar vervoer (indien per trein: 2e klas), of op basis van eigen vervoer: Euro 0,10 per km.

Indien u in aanmerking wenst te komen voor reisgeld dient u hieronder uw bankrekening- of gironummer in te vullen voordat u op het spreekuur komt. Dit formulier kunt u in G. afgeven bij de receptie.

Wij zullen dan zo spoedig mogelijk de reiskosten aan u overmaken.

Bankrekening- of Gironummer: ###
Ten name van : ###
Handtekening belanghebbende : ###

Met vriendelijke groet,
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

Door admimstratie in te vullen:
Naam arts/ad : ..........
Datum bezoek : ..........
Bedrag reiskosten: ..........


Gesprek met arbeidsdeskundige

UWV kantoor buiten UWV kantoor binnen

Het gesprek heb ik opgenomen en daar een letterlijk verslag van laten maken, dat ik aan het dossier heb toegevoegd.

Tijdens het gesprek heeft de arbeidsdeskundige geholpen met het invullen van een TRI-formulier.

Tijdens de reis terug maakte ik een copie van de geluidsopname (van mp3-recorder naar een cassettebandje), en dat is dezelfde dag aangetekend verstuurd met onderstaande brief.

thumbnail
Aan: UWV G.
t.a.v. dhr. L1., arbeidsdeskundige
G.

(aangetekend)

27 maart 2006
Uw kenmerk: SAG.###/###

Geachte heer L1.,

Ter bevestiging van ons gesprek van vandaag om 14:00 uur, stuur ik u hierbij een cassettebandje met een kopie van de geluidsopname van dat gesprek.

met vriendelijke groet,
D.


Hieronder staat de rapportage van de arbeidsdeskundige. Dit ontving ik niet vanzelf, maar zat bij het dossier dat ik had opgevraagd.

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
UWV
Afdeling AG
Goes

RAPPORTAGE ALGEMEEN

Cliëntgegevens
Sofi-nummer (9 cijfers) ###
Naam D.
Naam waarmee gehuwde cliënt wil worden aangesproken
Adres (straat en huisnummer) ###
Postcode en plaats ###
Telefoonnummer ###
E-mailadres
Paspoortnummer of nummer Europese identiteitskaart ###
Registratienummer (geboortedatum (dd/mm/jj)) ###
Geslacht Man
naam arbeidsdeskundige Dhr. L1.
datum 28-3-06

Gerapporteerd wordt naar aanleiding van een adviesaanvraag algemeen d.d. 19-8-05 inzake een herbeoordeling WAO. (aSB)
Beoordeling AO-criteria vanaf '04 is aan de orde.

Vraagstelling: Wat is de mate van arbeidsongeschiktheid?
Is reïntegratie in passende arbeid aan de orde?

Onderzoek:
Dossierstudie.

Op 8-12-05 vond een medisch onderzoek plaats. Rapportage verzekeringsarts middels rapport d.d. 8-12-05/3-02-06.

Op 8-12-05, na afloop van het medisch onderzoek, had ik een gesprek met cliënt te Goes. Tijdens dat gesprek heb ik cliënt ingelicht over de taak van het behandelingsteam in het arbeidsgeschiktheidstraject en de werking van de arbeidsongeschiktheidswetten. WAO begeleider dhr. ### was hierbij ook aanwezig.

Onderzoek met behulp van het Claim Beoordelings en Borgings Systeem (CBBS) d.d. 6 en 7-3-06.

Op 27-3-06 had ik overleg met cliënt te Goes over de resultaten van mijn onderzoek. WAO begeleider dhr. ### was hierbij ook aanwezig. Mij werd een door cliënt gemaakt verslag van onze vorige bespreking overhandigd. Desgevraagd gaf ik cliënt toestemming ons gesprek op audio vast te leggen. Een gespreksbandje werd per aangetekende post op 28-3-06 door mij ontvangen.

Gegevens uit dossier, voorgeschiedenis:

Cliënt is een nu 40 jarige man die ten gevolge van vermoeidheidsklachten is uit gevallen als programmeur op 21-4-92.
Cliënt wordt sedert 1-6-04 voor 55-65% arbeidsongeschikt beschouwd.
Zie de rapportages algemeen d.d. 18-1-93, en 17-9-93, 4-2-03 (bezwaar arbeidsdeskundige) en de beslissing op bezwaar d.d. 9-9-03, de uitspraak van de rechtbank d.d. 16-4-04, de rapportage algemeen d.d. 7-7-04 en beslissing op bezwaar d.d. 18-2-05 en mijn laatste rapportage algemeen d.d. 7-7-04.

Gegevens belastbaarheid:
Cliënt heeft duurzaam benutbare mogelijkheden tot loonvormende arbeid waarbij o.a. rekening moet worden gehouden met een verminderde belastbaarheid zoals vermeld in de hieronder letterlijk weergegeven conclusie uit de rapportage van de verzekeringsarts d.d. 8-12-05 / 3-02-06.

Met inachtneming van bovenstaande overwegingen is de slotsom van de onderhavige beoordeling, dat belanghebbende in een normaal gebruikelijk arbeidspatroon aangewezen kan worden geacht op niet stresserende (tijdsdruk, conflicthantering) en ook niet al te nek- en rugbelastende arbeid. E.e.a, is nader uitgewerkt en vastgelegd in een functionele mogelijkhedenlijst, die als bijlage bij deze rapportage is opgenomen.

Opleiding en arbeidsverleden:
Zie de rapportage algemeen d.d. 18-1-93.

Visie van cliënt op de toekomst:
Cliënt geeft aan niet te kunnen werken vanwege zijn beperkte mogelijkheden.

Overige gegevens cflïent:
Gelet op de uitkomst van ons onderzoek zal hij bezwaar aan tekenen tegen de door ons voorgenomen beslissing. Zonodig zal hij ook weer in beroep gaan. Dit wordt, zo zegt hij, dan zijn 10e beroepszaak.
Cliënt is het niet eens met de door de verzekeringsarts vastgestelde belastbaarheid. Inzetten bemiddeling is thans niet aan de orde.
Recent heeft hij van de verzekeringsarts een antwoord ontvangen op door hem gemaakte opmerkingen naar aanleiding van de door de verzekeringsarts aan hem toegezonden verzekeringsgeneeskundige rapportage. Hij is nog bezig met het bestuderen van deze brief.

Cliënt heeft een formulier aanvraag WW/TRI ingevuld. Hem werd geen folder "Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WW-uitkering? "uitgereikt, daar hij zich niet beschikbaar stelt. Het invullen aan tafel was voor hem niet mogelijk zodat hij dit in de spreekkamer staande tegen een wandje heeft gedaan.

Beschrijving eigen werk,, belasting In de functie:
Zie da rapportage algemeen d.d. 18-1-93.

Geschiktheid eigen of ander werk

Cliënt is ongeschikt voor de maatfunctie omdat de maximaal toegestane belastbaarheid wordt overschreden ten aanzien van onder andere de onderdelen, tijdsdruk en conflicthantering.

Arbeidsmogelijkheden CBBS:

Met behulp van het Claim Beoordelings en Borgings Systeem (CBBS) is onderzoek verricht rekening houdend met cliënts krachten, bekwaamheden en opleiding. Uit dit onderzoek heb ik onderstaande functies geselecteerd.
Ik wijs er op, dat dit een selectie is en geen limitatieve opsomming.

De geduide functies komen in variatie van uren, vergelijkbaar met het arbeidspatroon van cliënt, bij diverse werkgevers voor.
Aan cliënt zijn de volgende functies te duiden:

functienaam         aant.  loon   factor laagste factor  RVC na corr.
calculator (elektro)      3  € 12,66  1,00
samensteller metaalwaren   25  € 11,78  1,00
elektronica monteur      15  € 11,75  1,00     1      € 11,78

totaal aantal arbeidsplaatsen 43
en verder: administratief medewerker / correspondent, productiemedewerker textiel, controleur / tester elektronische apparatuur en archiefmedewerker / medewerker bibliotheek.

Toelichting:
Voor de motivatie van de afwijzing van de in eerste instantie geselecteerde restrictiefuncties alsmede de motivatie voor de acceptatie van de functies, zie de notities functiebelasting d.d. 6 en 7-3-06.

Het mediane schattingsloon is inclusief alle emolumenten €.11,78 bruto per uur.

Dit is gelet op de regels in het Schattingsbesluit, het middelste van de hoogste loonwaardes die minimaal voor deze schatting nodig zijn.

Beschouwing:

De maatfunctie van cliënt, is de programmeur.
Het opleidingsniveau is 6.
Het maatloon per heden bedraagt €.14,53 bruto per uur inclusief 8% vakantietoeslag.
De gegevens voor het maatloon zijn afgeleid van de arbeidskundige rapportage d.d. 7-7-04.

Voor de actualisering werd er gebruik gemaakt van de indexcijfers van de regelingslonen (2000 = 100)

Geïndexeerd naar het laatst bekende indexcijfer ( februari 06) is dit:
114,9 / 112,8 x €.14,26 = €.14,53.

Maaturen per week: 36.

Verdiencapaciteit:

Cliënt is ongeschikt voor de maatfunctie.
De mediane loonwaarde van de geduide functies is €.11,78 bruto per uur.

Mate van arbeidsongeschiktheid:

Gelet op het maatloon enerzijds en het resterende verdienvermogen anderzijds, kan het loonverlies ten gevolge van de gewijzigde belastbaarheid worden geschat op:
(volgens de formule:
maatloon - resterende verdiencapaciteit / maatloon x 100% = arbeidsongeschiktheidspercentage )
maatloon resterende verdiencapaciteit arbeidsongeschiktheidspercentage
 € 14,53 € 11,78           18,93% 


Met dit percentage dient cliënt ingedeeld te worden in de arbeidsongeschiktheidsklasse van 15-25%.

Reïntegratie visie
Wordt niet opgesteld omdat cliënt geen mogelijkheden ziet om te reïntegreren

Reactie van cliënt:

De onderzoeksresultaten werden met cliënt besproken. Dit is aan cliënt schriftelijk bevestigd. Cliënt was het met de uitslag van het onderzoek oneens, (medische bevindingen alsmede te duiden functies.

Arbeidskundige conclusie:

Cliënt is ongeschikt voor de maatfunctie. Cliënt voor 15-25% arbeidsongeschikt te beschouwen in de zin van de WAO.

Planning:

De gevalsbehandeling wordt afgesloten.

###


Ik ontving vervolgens onderstaande brief, met daarbij een folder en een informatieblad.

thumbnail
UWV
Postadres
G.

Datum -6 APR. 2006
Van Naam L1.
T 0900-###
F ###
Ons kenmerk SAG.###/###

D.

Onderwerp
Herbeoordeling WAO

Geachte heer D.,

Op 27-3-2006 hebben wij gesproken over uw arbeidsongeschiktheid.
Ik heb u uitgelegd wat de reden is van ons onderzoek. In deze brief wil ik de met u besproken conclusies van het onderzoek bevestigen.

Wij zijn van mening dat u uw eigen werk niet meer kunt verrichten, met dit werk zou u nu €.14,53 per uur kunnen verdienen.
Ondanks uw verminderde belastbaarheid kunt u nog wel andere functies verrichten. Voorbeelden van deze functies zijn:
  functienaam              aant.
  calculator (elektro)     3
  samensteller metaalwaren 25
  elektronica monteur      15
en verder: administratief medewerker / correspondent, productiemedewerker textiel, controleur / tester elektronische apparatuur en archiefmedewerker / medewerker bibliotheek.

Met deze functie mogelijkheden zou u nu €.11,78 per uur kunnen verdienen. Het loonverlies is derhalve 18,9%.
U zult derhalve worden ingedeeld in de arbeidsongeschiktheidsklasse van 15-25%.
De uiteindelijke beschikking zal u nog toegezonden worden.

Zoals afgesproken heb ik het door u getekende formulier aanvraag WW/TRI doorgezonden en heb ik u niet voorgedragen voor hulp bij bemiddeling naar werk.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met mij op.

Hoogachtend,
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

L1.
arbeidsdeskundige


Hieronder staat een intern formulier dat blijkblaar op 6 april 2006 werd afgerond.

thumbnail
UWV
Dk Goes -afd. AG

### ### sektor: 0
D.   MAN

Vraagstelling:   CBB:   DATUM: 19-8-2005   SECTOR:
ASB
  DAGLN/GRONDSL:
  AO-KLASSE:
  Datum EWT:

Probeemstelling:   CBA: H4.   datum: 19-8-2005
Verzek is een 40 jarige man bekend met een WAO uitk
sedert 23/3'93 naar de klasse 45-55%
Miv 1/10'93 verlaging naar de klasse 15-25%
Miv 5/3'97 verhoging naar de klasse 45-55%
Miv 1/6 2004 verhoging nar de klasse 55-65%
Zachte diagnosecode
Thans herbeoordeling IKV ASB


UITERSTE DATUM
[ ] datum VA:
[ ] datum AD:
[ ] advies uit voor:

Vragen/opmerkingen
Claimbehandelaar(naam)
Arbeidsdeskundige(naam) L1. arbeidsdeskundige
Verzekeringsarts(naam)

Beslissing Team: (in te vullen door de CBA!!!)   Datum: -6 APR. 2006
Belanghebbende per toekomende datum (7-6-2006) voor 15-25% ao te beschouwen ingevolge de wao.

Geschikt voor FML/CBBS


DATUM ONDERZOEK VA: 8/12.05 - 3/2-2006
rapp AD d.d. 28/3-2006
brief AD d.d. 6/4-2006
[X] diagnosecode: 8L610 - 8P609
[X] kopie WID form in claimdossier
[ ] jaarstukken
[ ] rapp. CBA/MVS d.d.

Handtekening + naamstempel:
verzekeringsarts K4. Verzekeringsarts
arbeidsdeskundige L1. arbeidsdeskundige
Claimbehandelaar dhr. L3. Procesbegeleider AG/UWV GOES


Hieronder staan twee interne formulieren die van de ene afdeling van het UWV naar de andere afdeling gaan.

thumbnail thumbnail thumbnail
UWV

Aanleveren WAO-gegevens
Voor WW-uitkering

Datum -7 APR. 2006


Aan
Naam afd ww verw
Vestiging UWV / Rotterdam
Afdeling Werkloosheidswet (WW)

Van
Naam PB-er L3.
Vestiging Goes
Afdeling AG /WAO
Ex uvi GAK
Telefoonnummer

De hieronder genoemde genoemde werknemer wil in aanmerking komen voor WW-uitkering of bij afwijzing TRI-uitkering.
Om te kunnen beoordelen of deze werknemer in aanmerking komt voor een WW- of TRI uitkering, leveren wij deze gegevens aan.
Bij het invullen zijn we uitgegaan van de situatie na de afschatting.
We sturen de volgende documenten mee:
- arbeidskundige rapporten over het laatste jaar;
- dagloonrapportage en kopie beslissing WAO.

Gegevens werknemer
Voor gehuwde vrouwen ook de meisjesnaam vermelden.
1.1 Voorletters en achternaam D.
1.2 Sofi-nummer ###

Arbeidsverleden
2 Komt het arbeidsverleden van de klant overeen met de registratie in Suwi-inkijk en basisregistratie?
  [X] Ja
  [ ] Nee, zie aanpassing hieronder.

Naam werkgever 1
Adres
Naam werkgever 2
Adres

Uitkering
3 Soort uitkering?   [X] WAO   [ ] WAZ   [ ] Wajong
4 - Op welke datum is de arbeidsongeschiktheid begonnen?
- de WAO/WAZ/WAJONG-uitkering toegekend?
  Eerste arbeidsongeschtktheidsdag 21-4-1993
  Eerste dag toekenning WAO/WAZ/WAJONG-uitkering 23-3-1993

5 Tot en met welke datum wordt de WAO/WAZ/WAJONG-uitkering verleend?
  heden

6 In welke arbeidsongeschiktheidsklasse is de werknemer nu ingedeeld en wat is nu het uitkeringspercentage?
  Arbeidsongeschiktheidsklasse 15-25%
  Uitkeringspercentage 14 %

7 In welke arbeidsongeschiktheidsklasse was de werknemer voor de afschaffing ingedeeld en wat was het uitkeringspercentage?
  Arbeidsongeschiktheidsklasse 55-65%
  Uitkeringspercentage 42 %

8 Is de werknemer tegen de afschatting in beroep gegaan?
  [ ] Ja   [ ] Nee   [X] Onbekend

9 Gaat het om een afschatting in het kader van de TBA-/aSB wetgeving?
  [X] Ja, nl. [X] aSB   [ ] TBA
  [ ] Nee

10 Ontving de werknemer een loongerelateerde WAO-uitkering?
  [ ] Nee
  [X] Ja, tot en met (65 jr).

11 Vul de volgende bedragen in.
  WAO-dagloon - (Inclusief vakantietoeslag)   € 94,04
  Grondslag WAZ of WAJONG (inclusief vakantietoeslag) per dag   €
  Vervolgdagloon - Alleen Invullen bij vervolguitkering   €
  Ingangsdatum vervolguitkering

12 Heeft de werknemer recht op kopje?
  [ ] Ja   [X] Nee

13 Heeft de werknemer recht op loonsuppletie?
  [X] Nee   [ ] Ja, Bruto per dag €

14 Heeft de werknemer recht op een uitkering o.g.v. de Toeslagenwet?
  [X] Ja Bruto per dag € max   [ ] Nee
  (kopie aanvraagformulier Toeslagenwet bijvoegen)

15 Heeft de werknemer nog inkomsten per (naast de WAO-uitkering) uit of in verband met arbeid?
  [ ] ja, bruto-inkomsten per dag €   [X] nee

Overige vragen
16 Betaalwijze bij AG.
  [X] Directe uitbetaling
  [ ] Werkgeversbetaling

17 Was de werknemer verzekerd voor de Ziekenfondswet?
  [X] Ja
  [ ] Nee

18 Naar welke heffingskorting werd de loonbelasting berekend?
  [ ] 0
  [X] 1

19 Opmerkingen
Als er bijzonderheden zijn over deze werknemer die voor ons belangrijk kunnen zijn, vermeld die dan hier. Bijzonderheden zijn bijvoorbeeld doorwerkende sancties of terugvorderingen die nog niet verrekend zijn.
Dagloon gegevens opvragen bij Back off WAO
Brev 2/wao   dk   Breda.


Ondertekening
Ik verklaar dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld.
Naam contactpersoon en telefoonnummer
Datum en handtekening
  -7 APR. 2006
  dhr. L3.
  Procesbegeleider
  AG/UWV GOES

12.104.PC08 versiedatum: 31-10-2005

UWV

Gegevensset TRI
Tijdelijke Regeling Inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten

Datum -7 APR. 2006

Aan
Afdeling/kantoor
  Afdeling TRI
  Dordrecht
  Pandcode DORG0
E-mail   ###@uwv.nl

Van
Afdeling
AG
Kantoor   Goes
Uvi   GAK
Naam medewerker   L3.
Telefoonnummer ###

De procesbegeleider AG vult dit formulier in als herbeoordeling leidt tot verlaging of beëindiging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering (AO-uitkering).
Vul alleen de gegevens in die niet in de beschikking(en) zijn opgenomen
Voeg kopieën van beschikkingen bij.

Gegevens herbeoordeelde
Voorletters en achternaam   D.   [X] Man   [ ] Vrouw
Sofi-nummer ###

Gegevens AO-uitkering
Herbeoordelingpp grond van   Het Besluit eenmalig herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten

Datum effectuering herbeoordeling   7-6-2006   [X] Verlaagd   [ ] Ingetrokken

Soort uitkering
  [X] WAO   [ ] WAZ   [ ] Wajong

Dagloon/grondslag AO-uitkering op datum effectuering
  [X] Dagloon € 94,04   of [ ] Vervolgdagloon €
  Grondslag €
  Kopje van toepassing   / nee, wel toeslagenwet

Uitkeringspercentage
  [X] Op de dag vóór de effectuering herbeoordeling   42 %
  [ ] Op de dag van de effectuering herbeoordeling   14 %

Code loonheffingskorting   [X] Ja   [ ] Nee

De hoogte van de TRI-tegemoetkoming is het verschil tussen enerzijds de AO-uitkering op de dag vóór de dag van de verlaging en anderzijds de AO-uitkering vanaf die dag. Hierop wordt in mindering gebracht een eventuele toename van inkomsten uit of in verband met arbeid.
Vergelijk voor de berekening van de toename de gemiddelde inkomsten in de zes kalendermaanden voorafgaande aan de datum van verlaging van de AO-uitkering met de gemiddelde inkomsten in de zes kalendermaanden daarna.
Berekeningswijze   Inkomsten (over 6 kalendermaanden) : 6 = gemiddeld inkomen per dag
21,75

Gemiddeld inkomen per dag uit of in verband met arbeid (inkomen naast de AO-uitkering)
  [ ] Geen ander inkomen
  [ ] €   per dag

WW140 02782 12-04


Hieronder staat nog een intern formulier, waarin de hoogte van de toelslag wordt berekend. Dit is volgens mij van toen mijn uitkering nog niet verlaagd was, maar toch staat er de datum van 10 april 2006 op.
Er staat ook met de hand twee dingen bijgeschreven, die niet te lezen zijn.

thumbnail
Toeslagenwet

Datum ingang TW of startdatum periode:   1 december 2005
Naam blh:   d.
Registratienummer   ###

Grondslag   € - (a)
Dagloon WAO   € 94,04
Dagloon excl. VT   € 87,07 (b)
Uitkeringspercentage   42 % (c)
Ink. uit arbeid (excl.VT+P)   € - (d)
Ink. ivm arbeid (excl.VT+P)   € - (e)

Relevant sociaal minimum
  (pseudo) gehuwden                       ( ) € 58,15 (j)
  ongehuwden + kind<18 jr + kinderbijslag ( ) € 52,34 (k)
  ongehuwden van 18 jaar en ouder         (•) € 40,71 (l)

INKOMEN UIT ARBEID (excl VT + P)
  ( ) Met vrijlating   (•) Zonder vrijlating
  Verdiensten uit arbeid van blh. en/of partner   € - (d)
  5% van het minimum loon   € -
  30% van ((d)-5% min.loon)   + € -
  Inkomen uit arbeid in de zin van de Toeslagenwet   € - (f)

Verdiensten voor de toeslagregeling (e) + (f)   € - (g)

INKOMEN IN DE ZIN VAN DE TOESLAGENWET
BDU= 42.00 % x (a of b)= € 36,57   36,57 (h)
Verdiensten uit en/of arbeid   + € - (g)
Inkomen in de zin van de Toeslagenwet   € 36,57 (i)

BEREKENING VAN DE TOESLAG
Relevant sociaal minimum   € 40,71
Inkomen   - € 36.57 (i)
Verschil   € 4,14     1
Toetsing
  1. € 87,07 (a of b) - € 36,57 = € 50,50     2
  2. maximale korting van 30% van (j), (k) of(l) = € 12,21     3
TOESLAG: Het laagste bedrag van 1,2,3   € 4,14

max geen gesl??? !

Inbrengen in RESA/FASA
  Code: 01 € -
  Datum 10-04-2006
Paraaf:

einde tw per 7/6/6, int??? bewb.??? ww.

TW 10-4-2006 om 10:34
Naam: mdo007


Tijdens het gesprek met de arbeidsdeskundige is een TRI-formulier ingevuld, als reactie daarop ontstond er heel wat briefwisseling rondom de TRI-uitkering, maar ik heb uiteindelijk wel een half jaar lang de TRI-uitkering ontvangen.


Laatste wijziging van deze bladzijde: januari 2007