Arbeidsdeskundige L1.

2004

De arbeidsdeskundige heeft met de gegevens van keuringsarts P2. via de computer een aantal banen geselecteerd. Het resultaat daarvan bestaat uit allerlei papieren.
Op dezelfde datum (5 juli 2004) is ook een nieuwe kritische functionele mogelijkhedenlijst opgesteld met daarin alleen de correctie dat ik geen vrouw ben, maar een man.

Hieronder staan de "notities functiebelasting" van 5 juli 2004. Op die papieren staat dat de datum "05-07-2004" is en de onderzoeksdatum van "28-04-2004". De notities functiebelasting bevatten opmerkingen over de werkzaamheden die mogelijk in conflict zijn met de beperkingen.

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
Dan is er de "arbeidsmogelijkhedenlijst" van 5 juli 2004.

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
Hieronder staat de "samenvatting arbeidsmogelijkhedenlijst" van 5 juli 2004.

thumbnail
Arbeidsmogelijkhedenlijst

Arbeidsdeskundige: L1.
Verz. Geneeskundige: P2.
Organisatie: UWV G. (Ga)

SAMENVATTING ARBEIDSMOGELIJKHEDENLIJST *** AO criteria na '93 ***

Cliënt: D.
Datum: 05-07-2004
Sofinummer: ###
Registratienr:
Onderzoeksdatum: 28-04-2004
VA-Mutatiedatum: 05-07-2004 08:34
Med.bep.u/w: 30
Omv. maatman: 36,00
Maatmanuurloon: 14,26
Voorselectiedatum: 05-07-2004

SBC-code                                         Arbplts  Med.loon  Red. factor
272043 Produktiemedewerker textiel, geen kleding     12     10,25         0,59
111331 Keukenhulp                                    14      9,99         0,69
282101 Chauffeur bijzonder vervoer                    7      7,93         0,56
111333 Huishoudelijk medewerker                       7      9,18         0,53
372091 Assistent consultatiebureau.                  11      9,40         0,33


AO-klasse 55-65

ONBRUIKBARE FUNCTIES

SBC-code                          Arbplts  Med.loon  Red. factor
315170 Telefonist, centralist.         6     10,38         0,69
515060 Secretaris, notulist.           2     11,16         0,63
315120 Telefonist, receptionist.       4      9,91         0,58Hieronder staat de "recapitulatie voorselectie" van 5 juli 2004.

thumbnail
Recapitulatie Voorselectie *** AO-criteria na 1993 ***

Arbeidsdeskundige: L1
Datum: 05-07-2004
Verzekeringsarts: P2.
Organisatie: UWV G. (Ga)

Cliëntversie

Naam: D.
Sofinummer: ###
Registratienr.:
Leeftijd: 38
Onderzoeksdatum: 28-04-2004
VA-Mutatiedatum: 05-07-2004 08:34
Omv. Maatman: 36,00
Med beperking uren/week: 30
Opleidingsniveau: 6
Maatmanuurloon: 14,26
Med beperking uren/dag: 6

Selecties
AO Klasse  SBC Code Functies  Arbeidspl
35-45            3       25        111
45-55           13      133       2635
55-65           10       72        640
65-80            2       14         80
80-100           1        1          8


Verworpen
Criterium                Selectiecriterium  Functies  Arbeidspl
opleidingsrichting       2                       90        727
opleidingsrichting       4                      271       2521
opleidingsrichting       5                      678       6131
opleidingsrichting       6                      108        707
opleidingsrichting       7                      270        812
werktijden               vm:J nm:J av:N na:N   2213      24214
medische beperkte uren   30                    1780      12716
medische beperkte uren   6                     1135       4460
afwijkend arbeidspatroon N                       63        302
belastbaarheid           V                      425       7178
opleidingsniveau         6                      135        870Vervolgens een "overzicht van niet eindgeselecteerde functies" van 5 juli 2004.

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
In mijn dossier zitten twee schermafdrukken van 5 juli 2004, waarbij de tweede is doorgestreept. Hieronder staat daarom alleen de eerste.

thumbnail thumbnail
Inhoud voorselectie cliënt

Naam D.
Sofinummer ###
Onderzoeksdatum 26-04-2004
VA-Mutatiedatum 05-07-2004 08:34

AO-klasse 45-55
Datum 05-07-2004

Inhoud Voorselectie
Voorkeur SBC-code Naam SBC-code                Arbeidspl   Arbeidsplaatsen
                                zonder voorb met voorbehoud
[X]   272043  Produktiemedewerker textiel, geen kleding  12      13 
[X]   315170  Telefonist, entralist.           6       19
[X]   315120  Telefonist, receptionist.          2       41
[ ]   515060  Secretaris, notulist.            2       6
[ ]   372080  Gezinshulp, bejaardenverzorger.       0       2000
[ ]   282160  Chauffeur personenbusje, directiechauffeur. 0       404 
[ ]   372060  Huishoudelijke hulp.            0       36
[ ]   272042  Produktiemedewerker confectie, kleermaken. 0       30
[ ]   516070  Medewerker bank, kassier bank.       0       24
[ ]   111331  Keukenhulp                 0       19
[ ]   111060  Medewerker horeca.             0       7


Naar eindselectie


Tot slot is er een stapel papieren, de "resultaat eindselectie" van 5 juli 2004. Dat beschrijft de banen.

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
Op 7 juli 2004 werd ik opgebeld door de arbeidsdeskundige. In plaats van naar de vestiging te gaan (op 50 km afstand) kon het ook telefonisch. Hij schreef naar aanleiding van het telefoongesprek het volgende verslag:

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
UWV
Afdeling AG

RAPPORTAGE ALGEMEEN

Klantgegevens
Sofi-nummer (9 cijfers) ###
Naam D.
Naam waarmee gehuwde klant wil worden aangesproken
Adres (straat en huisnummer) ###
Postcode en plaats ###
Telefoonnummer ###
E-mailadres
Paspoortnummer of nummer Europese identiteitskaart ###
Registratienummer (geboortedatum (dd/mm/jj)) ###
Geslacht Man
naam arbeidsdeskundige Dhr. L1.
datum 7-7-04

Gerapporteerd wordt naar aanleiding van een adviesaanvraag algemeen d.d. 5-2-04 inzake een 5e jaars herbeoordeling WAO.
Beoordeling AO-criteria na '93 is aan de orde.

Vraagstelling:
Wat is de mate van arbeidsongeschiktheid?

Onderzoek:
Dossierstudie.

Op 29-3-04 vond een medisch onderzoek plaats. Op 29-4-04 volgde een verzekeringsgeneeskundige rapportage

Onderzoek met behulp van het Claim Beoordelings en Borgings Systeem (CBBS) d.d. 5-7-04.

Op 7-7-04 had ik telefonisch overleg met klant.

Op 7-7-04 had ik een telefoon gesprek met klant. Tijdens dat gesprek heb ik klant ingelicht over de taak van het behandelingsteam in het arbeidsgeschiktheidstraject en de werking van de arbeidsongeschiktheidswetten. In onderling overleg besluiten wij de resultaten van mijn onderzoek telefonisch te bespreken. Het komt klant wel uit dat hij niet naar G. hoeft te komen zo geeft hij aan.

Gegevens uit dossier, voorgeschiedenis:

Klant is een nu 38 jarige man die ten gevolge van vermoeidheidsklachten is uit gevallen als programmeur op 21-4-92.
Klant wordt laatstelijk voor 45-55% arbeidsongeschikt beschouwd.
Zie de rapportages algemeen d.d. 18-1-93, en 17-9-93, 4-2-03 (bezwaar arbeidsdeskundige) en de beslissing op bezwaar d.d. 9-9-03

Gegevens belastbaarheid:
Klant heeft duurzaam benutbare mogelijkheden tot loonvormende arbeid waarbij o.a. rekening moet worden gehouden met een verminderde belastbaarheid ten aanzien van werk met veelvuldige deadlines of productiepieken, omgaan met conflicten, hitte, koude, trillingsbelasting, werken met toetsenbord en muis, frequent reiken en buigen, het maken van hoofdbewegingen en werktijden.

Opleiding en arbeidsverleden:
Zie de rapportage algemeen d.d. 18-1-93.

Overige gegevens klant:
Nadat ik al een minuut of 10 met klant telefonisch heb overlegd vraagt hij mij of ik er bezwaar tegen heb dat hij het gesprek op de band opneemt. Ik heb hem gezegd hiertegen geen bezwaar te hebben waarop hij meldt dat de opname reeds vanaf aanvang is gemaakt. Vervolgens deel ik hem mede het onjuist te vinden dat hij mij hiermee op een later tijdstip confronteert. Hierin geeft hij mij gelijk.
Aan het einde van het gesprek geeft hij aan het opname materiaal te gebruiken voor een letterlijke weergave. Hierop vroeg ik hem mij een kopie te leveren van het te maken bericht. Hierop geeft hij aan dat het bandje vol is en dat niet het hele gesprek er op verantwoord is.

Klant geeft aan dat hij het niet eens is met de rapportage van de verzekeringsarts. Hij is nog bezig met het formuleren van een reactie hierop. Hij vindt dat mw. P2. de gegevens van mw. D2., nageschreven heeft. Hij wijst mij erop dat de zaak nog onder de rechter zit. Ik maak hem duidelijk dat ik weet dat de zaak nog onder de rechter zit doch dat ik thans het resultaat van mijn onderzoek "5e jaars herbeoordeling" met hem wil bespreken en hierbij uitga van de gegevens van mw. P2..

Visie van klant op de toekomst:
Op het formulier herbeoordeling d.d. 20-2-04 geeft klant aan niet naar werk te zoeken omdat hij niet zou weten, hoe dat praktisch is in te vullen, vanwege zijn beperkte mogelijkheden. Telefonisch bevestigt hij deze visie. Inzetten bemiddeling is thans niet aan de orde en kan op een later door hem te bepalen tijdstip alsnog aangevraagd worden.

Beschrijving eigen werk, belasting in de functie:
Zie da rapportage algemeen d.d. 18-1-93.

Geschiktheid eigen of ander werk
Klant is ongeschikt voor de maatfunctie omdat de maximaal toegestane belastbaarheid wordt overschreden ten aanzien van onder andere de onderdelen, werktijden.

Arbeidsmogelijkheden CBBS:

Met behulp van het Claim Beoordelings en Borgings Systeem (CBBS) is onderzoek verricht rekening houdend met klants krachten, bekwaamheden en opleiding. Uit dit onderzoek heb ik onderstaande functies geselecteerd.
Ik wijs er op, dat dit een selectie is en geen limitatieve opsomming.

De geduide functies komen in variatie van uren, vergelijkbaar met het arbeidspatroon van klant, bij diverse werkgevers voor.
Aan klant zijn de volgende functies te duiden:

functienaam                   aant.  loon    factor laagste factor  RVC na corr.
productiemedewerker textiel   12     € 10,25 0,59
keukenhulp                    14     € 9,99  0,69
chauffeur bijzonder vervoer   7      € 7,93  0,56   0,56            €5,59
totaal aantal arbeidsplaatsen 33
en verder: huishoudelijk medewerker en assistent consultatiebureau.

Toelichting:
Voor de motivatie van de afwijzing van de in eerste instantie geselecteerde restrictiefuncties zie de notities functiebelasting d.d. 5-7-04.

Het mediane schattingsloon is inclusief alle emolumenten €.9,99 bruto per uur.

Rekening houdend met een arbeidskundige reductiefactor van 0,56 bedraagt het mediane schattingsloon inclusief alle emolumenten €.5,59 bruto per uur.

Dit is gelet op de regels in het schattingsbesluit, het middelste van de hoogste loonwaardes die minimaal voor deze schatting nodig zijn.

Beschouwing:


De maatfunctie van klant, is de programmeur.
Het opleidingsniveau is 6.
Het maatloon per heden bedraagt €.14,26 bruto per uur inclusief 8% vakantietoeslag.
De gegevens voor het maatloon zijn afgeleid van de arbeidskundige rapportage d.d. 18-1-1993. (f.22,83)

Voor de actualisering werd er gebruik gemaakt van de indexcijfers van de regelingslonen (2000 = 100)

Geïndexeerd naar het laatst bekende indexcijfer ( mei 04) is dit:
112,8 / 83,5 x f.22,83 = f.30,84 verhoogd met 1,9% compensatie OHT is dit f.31,43 / 2,20371 = €.14,26.

Maaturen per week: 36.

Verdiencapaciteit:

Klant is ongeschikt voor de maatfunctie.
De mediane loonwaarde van de geduide functies is €.5,59 bruto per uur.

Mate van arbeidsongeschiktheid:

Gelet op het maatloon enerzijds en het resterende verdienvermogen anderzijds, kan het loonverlies ten gevolge van de gewijzigde belastbaarheid worden geschat op:
(volgens de formule:
maatloon - resterende verdiencapaciteit / maatloon x 100% = arbeidsongeschiktheidspercentage )
maatloon  resterende verdiencapacit  arbeidsongeschiktheidspercentag
 € 14,26                     € 5,59                           60,80%


Met dit percentage dient klant ingedeeld te worden in de arbeidsongeschiktheidsklasse van 55-65%.

Reïntegratie visie

Wordt niet opgesteld omdat klant geen mogelijkheden ziet om te reïntegreren

Reactie van klant:

De onderzoeksresultaten werden met klant telefonisch besproken. Dit is aan klant schriftelijk bevestigd. Klant was het met de uitslag van het onderzoek oneens, (medische bevindingen alsmede te duiden functies).,

Arbeidskundige conclusie:

Klant is ongeschikt voor de maatfunctie.

Klant voor 55-65% arbeidsongeschikt te beschouwen in de zin van de WAO.

Planning:

De gevalsbehandeling wordt afgesloten.

###


Wat in het rapport staat over het opnemen van het gesprek klopt niet helemaal. Ik had meteen moeten vragen of ik het gesprek mocht opnemen, dat was dom om niet meteen te doen. Toen dhr. L1. na 10 minuten zei dat hij de hoofdpunten van het gesprek zou uitwerken voor in zijn rapport vroeg ik of ik het gesprek mocht opnemen, omdat ik slechte ervaringen heb als van een gesprek een verslag wordt gemaakt. Dat mocht van hem. Vervolgens vroeg ik of hij het goed vond, dat ik ook het eerste deel had opgenomen. Hij vond dat ik dat meteen aan het begin van het gesprek had moeten zeggen, maar dat ik dat ook had opgenomen vond hij best, hij zei dat hij geen geheimen had.
Na 21 minuten was m'n recorder vol. Toen ik daar achter kwam heb ik een andere opname gestart.
Doordat ik een stukje mis bij het opnemen van het telefoongesprek, kan ik dat niet bij de rechtbank gebruiken, omdat niet meer is na te gaan wat er in het ontbrekende deel is gezegd.
Aan het einde van het gesprek vroeg arbeidsdeskundige L1. dat als ik een bandje heb, en het ga uitwerken, dat hij dan graag een verslag daarvan wilde hebben. Daarop vertelde ik dat de opname gestopt was omdat hij vol was. Ik zegde toe, dat wat ik had opgenomen naar hem toe zal sturen. Arbeidsdeskundige L1. zei nogmaals dat ik meteen aan het begin had moeten zeggen dat ik het gesprek zou opnemen, maar dat hij er geen enkel probleem met het opnemen van het gesprek had.
Als ik een volledige opname had gehad, zou het niet netjes zijn om dat bij een rechtzaak te gebruiken, omdat ik niet meteen heb gezegd dat ik die opname maakte. Het is dus misschien maar goed dat mijn recorder vol raakte. Dan kom ik ook niet in de verleiding om het te gebruiken.

Op deze alinea kreeg ik commentaar van 2 lezers. Ik gebruik veel woorden om te doen alsof ik uiteindelijk toch toestemming had voor de opname, terwijl ik gewoon fout zat door het niet te aan het begin van het gesprek te noemen. Dat is zo, maar ik vind het zelf niet zo erg.
Hieronder staat het eerste deel van het gesprek:


D. : Met D.
L1.: L1, UWV, goedenmiddag.
D. : Ja, goedenmiddag.
L1.: Ik ben een arbeidsdeskundige, en ik doe de WAO-beoordeling, nadat mevrouw P2. een medisch onderzoek bij u verricht heeft.
D. : Ja.
L1.: Dat, bent u van op de hoogte he?
D. : Ja.
L1.: Dat ik dat ga doen.
D. : Ja.
L1.: Nou heb ik één en ander uitgewerkt, we kunnen er voor kiezen dat u naar mij toekomt, op kantoor, dat ik de zaak met u doorneem. We kunnen ook afspreken, dat ik eens telefonisch probeer u te vertellen wat ik ben tegengekomen, D. : Ja.
L1.: En dat we dan alsnog besluiten, ofwel dan niet hier naar toekomen, danwel zeggen van: goh, nou het is voldoende de, mij duidelijk wat u weet te vertellen. Waar kiest u voor?
D. : Ja, daar naartoe komen dat is een hele, hele opgave voor mij.
L1.: Ja, dat dacht ik ook, maar misschien dat ik dan, gewoon u eens even mag, ga vertellen wat ik gedaan heb?
D. : Ja, dan heb ik ook nog wel wat te vertellen, want,
L1.: Ja.
D. : De, waar het op gebaseerd is, dat is nog onder de rechter.
...

De arbeidsdeskundige geeft dus in het gesprek aan, dat hij ook dacht dat naar het UWV kantoor toe komen een hele opgave is. Toch doet hij zijn werk zoals hem opgedragen is, en daarbij baseert hij zich op wat keuringsarts P2. heeft opgeschreven, en concludeert dat ik o.a. zes uur per dag met een auto zou kunnen rijden.

Hieronder staat de brief die ik tesamen met een cassettebandje opstuurde.

thumbnail
Aan: UWV, regio Z.
t.a.v. dhr. L1., arbeidsdeskundige
G.

8 juli 2004
bijlage: cassettebandje.

Geachte heer L1.,

Hierbij stuur ik u een kopie van de opname van ons telefoongesprek van 7 juli.
Mogelijk laat ik het niet uitwerken (mede doordat mijn recorder vol raakte en er een stukje ontbreekt), en daarom stuur ik u nu wat ik heb opgenomen.

Met vriendelijke groet,
D.


Vervolgens ontving ik de volgende brief:

thumbnail
UWV

Datum 15 JULI 2004
Van Naam L1.

D.

Onderwerp
Herbeoordeling WAO

Geachte heer D.,

Op 7-7-2004 hebben wij telefonisch gesproken over uw arbeidsongeschiktheid.
Ik heb u uitgelegd wat de reden is van ons onderzoek. In deze brief wil ik de met u besproken conclusies van het onderzoek bevestigen.

Wij zijn van mening dat u uw eigen werk niet meer kunt verrichten, met dit werk zou u nu €.14,26 per uur kunnen verdienen.
Ondanks uw verminderde belastbaarheid kunt u nog wel andere functies verrichten.
Voorbeelden van deze functies zijn:
functienaam                 aant.
--------------------------- -----
productiemedewerker textiel 12
keukenhulp                  14
chauffeur bijzonder vervoer 7
en verder: huishoudelijk medewerker en assistent consultatiebureau.

Met deze functie mogelijkheden zou u nu €.5,59 per uur kunnen verdienen, rekening houdend met een arbeidskundige reductie factor. Het loonverlies is derhalve 60,8%.
U zult derhalve worden ingedeeld in de arbeidsongeschiktheidsklasse van 55-65%.

De uiteindelijke beschikking zal u nog toegezonden worden.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met mij op.

Hoogachtend,
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
L1.
arbeidsdeskundige


Vervolgens ontving ik een beslissing waartegen ik bezwaar maakte.

Laatste wijziging van deze bladzijde: september 2005