Aanvraag verlenging en vragenlijst

2004

Ik ontving de volgende brief:

thumbnail thumbnail thumbnail
UWV
G.

De heer D.

Contactpersoon afd. Klantenservice
Datum 20 januari 2004

Betreft: aanvraag voortzetting van de arbeidsongeschiktheidsuitkering

Geachte meneer D.,

U hebt recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze is aan u toegekend voor een periode van maximaal vijf jaar. De periode van vijf jaar eindigt op 1 juni 2004. Als u wilt dat de uitkering ook na deze datum wordt voortgezet, dan kunt u een aanvraag indienen.

De aanvraag
Het indienen van de aanvraag doet u door bijgaand formulier ingevuld en ondertekend aan ons terug te sturen. Op dit formulier is al een aantal gegevens ingevuld. Wij vragen u deze te controleren en eventueel te verbeteren. De aanvraag dient uiterlijk één maand na dagtekening van deze brief bij ons binnen te zijn. Wordt de aanvraag door ons later ontvangen, dan zal dat leiden tot een korting op de uitkering als deze wordt voortgezet.

De gang van zaken
Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen zullen wij deze verder in behandeling nemen. Het is mogelijk dat wij u dan een oproep voor de verzekeringsarts en of arbeidsdeskundige sturen.

Na afronding van ons onderzoek ontvangt u een beslissing over uw aanvraag.
Als u de aanvraag tijdig hebt ingediend, maar wij niet tijdig een beslissing kunnen nemen, wordt uw uitkering in ieder geval voortgezet totdat u de beslissing op uw aanvraag ontvangt.

Mocht u vragen hebben kunt u altijd contact opnemen met de afd. klantenservice. Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen


Het papier dat ingevuld teruggestuurd moest worden, heb ik niet zomaar terug gestuurd, maar een brief met bijlagen bij gedaan.

thumbnail thumbnail
Aan: UWV
t.a.v. afd. Klantenservice
G.

(aangetekend met ontvangstbevestiging)

26 januari 2004
Bijlagen:
* ingevulde aanvraag voortzetting arbeidsongeschiktheiduitkering.
* woordelijk verslag van hoorzitting op 11 augustus 2003, d.d. 30 dec 2003.

Geachte mevrouw, heer,

Hierbij vraag ik verlenging van mijn uitkering aan. Bijgaand vindt u de ingevulde aanvraag.

Ik ga ervan uit, dat de verzekeringsarts en/of de arbeidsdeskundige het dossier zodanig kent, dat hij/zij ook de juistheid van de gegevens kan bepalen.
Ik ga er ook van uit, dat de gegevens van de lopende beroepsprocedures bij de verzekeringsarts bekend zullen zijn. Daar zit o.a. de uitspraak bij, waarbij psycholoog drs. K7. een waarschuwing heeft gekregen.

Hierbij stuur ik ook mijn eigen woordelijk verslag van de hoorzitting van 11 augustus 2003, met het verzoek dit aan het dossier toe te voegen. Daarmee kan voortaan niet zomaar uitgegaan worden van wat bezwaar-verzekeringsarts mevr. D. heeft opgeschreven, maar zal rekening gehouden moeten worden, met wat ik werkelijk gezegd heb.

Indien ik wordt opgeroepen, zal ik iemand als begeleider/getuige meenemen. Mogelijk is dat iemand die zich professioneel bezig houdt met de regels rond de WAO.
Tevens zal ik een cassetterecorder meenemen, om het gesprek op te nemen. Als daar een onoverkomelijk bezwaar tegen is, dan wil ik dat graag ruim van tevoren weten, zodat ik iemand kan proberen te vinden, die steno beheerst, en die zal er dan ook nog bij komen zitten.

Met vriendelijke groet,
D.

Aanvraag voortzetting arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Naam : D.
Adres : ###
Woonplaats : ###
Ons kenmerk : ###

Zijn bovenstaande gegevens juist? Ja / nee,
namelijk

Hiermee verzoek ik u mijn arbeidsongeschiktheidsuitkering per 1 juni 2004 voort te zetten.

Ruimte voor eventuele opmerkingen: zie begeleidende brief

Ik verklaar dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld.

Plaats : ###

Datum : 26 januari 2004

Handtekening : ###


Hieronder staat een intern formulier van het UWV:

thumbnail
UWV

Geleideformulier Claimbeoordeling

sektor: 0
D.
MAN

Vraagstelling:
CBB: Marit
DATUM: 28-1-'04
SECTOR:

5e jaars Herbo per 01-06-'04
    dhr. J2.
    claimbehandelaar
    AG UWV G.
DAGLN/GRONDSL:
AO-KLASSE: 4
Datum EWT: 22-3-93

Probleemstelling:
  CBA:
  datum: -5 FEB. 2004
Belanghebbende is een 38 jarige man
45 tot 55 % ao wao sedert 5-3-97
AO t.g.v. is het spoor in de maatschappij kwijt, wordt niet meer beter

Nu 5e jaars Herbo.

naar hogere klasse tgv beroepszaak
Op stukken marcel ?


UITERSTE DATUM:
[ ] datum VA:
[ ] datum AD:
[X] advies uit voor: 28/4/04

Vragen/opmerkingen is op 11/8/03 gezien door behugaan VA (niet beurg laten maken werken (conform WAO regels)
Claimbehandelaar(naam) rapport MM
Arbeidsdeskundige(naam)
Verzekeringsarts(naam) i.o.m. staf va -> 5 jaars herbo nagevlijst verijheren aan bh.
t.g.v. SU VA

Beslissing Team: ( in te vullen door de CBA!!!)
  Datum:
Belanghebbende onveranderd voor ... tot .... ao WAO/WAZ
WAOJANG te blijven beschouwen
Wij beschouwen blh op datum vaststelling (1-6-04) 4 weken toegenomen ao op arbeidskundige gronden
DATUM ONDERZOEK VA:


rapp AD d.d. Klasse 55/65 per 1/6/04.
brief AD d.d.
[ ] diagnosecode:
[ ] kopie WID form in claimdossier
[ ] jaarstukken
[ ] rapp. CBA / M.M. d.d.

Handtekening + naamstempel:

verzekeringsarts
P2.
Arts

arbeidsdeskundige
L1.
Arbeidsdeskundige

Claimbehandelaar
150704. F2.
claimbehandelaar
AG UWV G.


Op het formulier hierboven zat een notitieblaadje vastgemaakt, met het volgende:


Let op ! marcel
Periode 5/3/97 - 1/2/04 is betaald € 30135,66
Dat was naar aanleiding beroepszaak
Zit nu in klasse 4
J.Vervolgens ontving ik onderstaande brief, met een vragenlijst.

thumbnail
UWV
G.

De heer D.

Contactpersoon afd. Klantenservice
Datum 10 februari 2004

Geachte heer D.,

U ontvangt sinds enige tijd een WAO/WAZ/WAJONG-uitkering. UWV is wettelijk verplicht om regelmatig vast te stellen of er veranderingen zijn opgetreden in uw arbeidsongeschiktheid. Om inzicht te krijgen of er zich sinds de laatste beoordeling wijzigingen in uw situatie hebben voorgedaan, vragen wij u om bijgaande vragenlijst binnen 14 dagen aan ons terug te zenden.

Door uw antwoorden op de vragen krijgt de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige een beeld van uw huidige (medische) situatie. Aan de hand van uw antwoorden en de al bij ons bekende informatie wordt bepaald of het nodig is dat u wordt opgeroepen voor het spreekuur. U ontvangt hierover zo spoedig mogelijk bericht.

Wij verzoeken u dringend deze vragenlijst volledig in te vullen en op tijd aan ons te retourneren in elk geval uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief. Nadrukkelijk wijzen we u op het feit, dat het niet of niet volledig invullen van deze vragenlijst gevolgen kan hebben voor uw gevalsbehandeling.

De privacy van de door u verstrekte gegevens wordt door UWV gegarandeerd.

Wij danken u voor uw medewerking.

Hoogachtend,
S12.
Verzekeringsarts


Hieronderstaat de vragenlijst. Wat cursief is heb ik ingevuld.

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
UWV
Herbeoordeling WAO/WAZ/WAJONG
Deel 1 - Medische gegevens

Wij vragen u dit formulier in te vullen in verband met de wettelijke voorgeschreven herbeoordeling van uw uitkering.
Wij beoordelen aan de hand van uw antwoorden in combinatie met uw dossier of u vervolgens wel of niet wordt opgeroepen voor nader onderzoek.
Het formulier bestaat uit twee delen:
Deel 1 - Medische gegevens, met vragen over veranderingen in uw gezondheid. Dit deel valt onder het medisch geheim.
Deel 2 - Gegevens over uw activiteiten en werk.

Het gaat om veranderingen in uw situatie ten opzichte van de laatste keer dat u op het spreekuur bent geweest bij de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige voor een beoordeling van uw uitkering.

Onderteken beide delen van het formulier en stuur het binnen veertien dagen na de dagtekening van de brief terug in de bijgevoegde antwoordenvelop.

Persoonlijke gegevens gegevens

Naam en voorletters ### Voor gehuwde vrouwen: meisjesnaam
Geboortedatum ###
Adres ###
Postcode en plaats ###
Sofi-nummer ###


Zijn uw gegevens in de adressering van de brief niet correct, vermeld dan de juiste gegevens hieronder.

Op welk telefoonnummer bent u bereikbaar? ###


Medische gegevens

1 Wat is de aard en de ernst van de klachten die u op dit moment hebt?
nek- en rugklachten, pijn, vermoeidheid, duizeligheid, kouwelijk, niet lang kunnen zitten/staan. Als nekproblemen teveel oplopen dan migraine, krachtverlies, blokkeren van spieren ->problemen met ademhaling

2.1 Bent u op dit moment onder behandeling van een specialist of huisarts?
? huisarts ?

2.2 Bent u momenteel opgenomen in een ziekenhuis, verpleeginrichting of dergelijke?
X Nee

2.3 Geef een toelichting over de volgende zaken (voorzover van toepassing):
- uw medicijnen;
- uw huisarts en uw specialist, bijv. neuroloog, orthopeed, psychiater, etc.;
- de behandelingen(en);
- of u sinds het laatste contact met de verzekeringsarts een behandeling hebt afgerond;
- wanneer de laatste behandeling plaats vond;
- hoe lang de behandeling nu loopt;
- het effect van de behandeling(en)
- behandelingen die voor de toekomst gepland zijn.
indometacine, tramadol (beiden zonodig)
De afgelopen 5 jaar: fysiotherapie en manuale therapie. Dat verlicht de klachten iets, en voorkomt dat het erger wordt.


Vervolg medische gegevens

3.1 Zijn uw klachten veranderd sinds de laatste keer dat u door de verzekeringsarts voor de WAO/WAZ/WAJONG beoordeeld bent?
Welke laatste keer?
X Mijn klachten zijn toegenomen.

3.2 Geef een toelichting als uw klachten zijn af- of toegenomen.
Meer onstabilieteit van nekwervels.
Door een lichte vorm van nektractie is de toename van de klachten nog wat beperkt.


3.3 Is er sinds de laatste beoordeling een andere ziekte bijgekomen die klachten veroorzaakt?
welke laatste beoordeling ?
dokter D. stelde de diagnose "conform", daar kan ik niets mee.

4 Verricht u activiteiten gericht op verbetering van uw gezondheid?
Bijvoorbeeld: wandelen, recreatief fietsen, enzovoort.
X Ja, namenlijk
allerlei aanpassingen, en mijn leven er op ingesteld om pijn en verkrampen van nekspieren te voorkomen.

5.1 Wat verwacht u van uw gezondheid in de nabije toekomst?
X Ik verwacht geen verandering. > Onderteken dit deel uan het formulier en ga verder met deel 2.

Ondertekening

Ik verklaar dat dit deel van het formulier volledig en naar waarheid is ingevuld.

Datum en handtekening
20-02-2004
###

Ga verder met deel 2

UWV
Herbeoordeling WAO/WAZ/WAJONG
Deel 2 - Gegevens over uw activiteiten en werk

Persoonlijke gegevens

Naam en voorletters ###
Sofi-nummer ###

Activiteiten

6.1 Welke beperkingen ondervindt u bij de genoemde activiteiten?
Geef aan of u al of niet beperkingen ondervindt bij de genoemde activiteiten. Hebt u beperkingen, geef dan aan of deze hetzelfde zijn gebleven of dat u duidelijk meer of minder kan sinds de laatste beoordeling.
U kunt in de tabel eventueel enkele activiteiten toevoegen.

Activiteiten
  Concentreren van de aandacht X
  Herinneren X
  Zien
  Horen
  Spreken X
  Schrijven X
  Lezen X
  Slapen X
  Denken X
  Beheersen van eigen emoties
  Omgaan met conflicten
  Omgaan met stress
  Werktempo onderhouden X
  Gebruiken van handen en vingers X
  Gebruiken van de armen X
  Buigen X
  Duwen en trekken X
  Tillen en dragen X
  Hoofdbewegingen maken X
  Lopen X
  Traplopen X
  Klimmen X
  Knielen en hurken X
  Zitten X
  Staan X


6.2 Geef een toelichting bij elke beperking die veranderd is sinds de laatste beoordeling.
welke laatste beoordeling

X Deze zijn beperkt, afhankelijk van nekproblemen.

Vervolg activiteiten

7.1 Volgt u een cursus of opleiding, gaat u er binnenkort mee beginnen, of hebt u die gevolgd sinds de laatste beoordeling?
U kunt hier meer dan één hokje aankruisen.
welke laatste beoordeling ?
X Nee > Ga verder met 7.3

7.3 Als u een cursus of opleiding wilt gaan volgen, wilt u dan van ons ondersteuning bij de keuze daarvan?
X Nee

8.1 Doet u uw eigen huishouden?
X Ik besteed hier geen tijd aan, omdat ik dat niet kan als gevolg van mijn klachten.

8.2 Hoeveel uur per week besteedt u aan huishoudelijke activiteiten?
Gemiddeld aantal uren per week 0

8.3 Zijn uw huishoudelijke activiteiten toe genomen, gelijk gebleven of afgenomen sinds de laatste beoordeling?
welke laatste beoordeling?
X Mijn huishoudelijke activiteiten zijn gelijk gebleven. > Ga eerder met 9

9.1 Kunt u uzelf zelfstandig verzorgen?
Bijvoorbeeld wassen, douchen, aankleden, toiletgang, eten e.d.
X Ik kan mij volledig zelf verzorgen. > Ga verder met 10

10.1 Hebt u hobby's of doet u actief aan sport?
Bijvoorbeeld schaken, voetballen, computer/internet e.d.
Ja, namelijk voor iemands verjaardag iets maken (rijmpje, schets, computerplaatje)
Gemiddeld aantal uren per week 1

Mijn beste momenten besteed ik vaak aan de procedures met het UWV. Dit is geen 'werk' (alhoewel ik het niet op zondag doe), en geen 'hobby'. Gemiddeld kom ik niet aan 1 uur per dag.

10.2 Zijn uw activiteiten op dit gebied toe genomen, gelijk gebleven of afgenomen sinds de laatste beoordeling?
welke laatste beoordeling?
X Mijn activiteiten op dit vlak zijn hetzelfde gebleven. > Ga verder met 11

Vervolg activiteiten

11.1 Onderhoudt u sociale contacten met personen die niet tot uw huishouden behoren?
Het gaat om contacten met familie, vrienden, kennissen.
X Ja

11.2 Zijn er duidelijke wijzigingen opgetreden in de omvang van uw contacten sinds de laatste beoordeling?
welke laatste beoordeling?
X Mijn sociale contacten zijn in omvang dezelfde gebleven. > Ga verder met 12

11.3 Als er een duidelijke wijziging is opgetreden in de omvang van uw contacten, geef dan aan wat er is veranderd en waarom. Geef ook aan of men met name u bezoekt en/of dat u ook zelf regelmatig op bezoek gaat.

Men bezoekt mij. Ik ga enkele keren (1...4) per jaar bij iemand anders langs.

Werk

12 Zoekt u momenteel werk?
X Nee, omdat ik niet zou weten, hoe dat praktisch in te vullen, vanwege mijn beperkte mogelijkheden.

13.1 Wordt u begeleid of ondersteund bij het zoeken naar werk?
X Nee, ik heb nog nooit begeleiding gehad.

13.2 Hebt u behoefte aan (andere) begeleiding?
?

13.3 Aan welke begeleiding hebt u behoefte?
begeleiding? Het zou al flink schelen als het UWV zich aan de voorschriften houdt, zoals een onafhankelijke bezwaar-verzekeringsarts.

14.1 Verricht u momenteel betaald werk (in loondienst of als zelfstandige).
X Nee > Ga verder met 14.5

14.5 Is het aantal uren dat u werkt, veranderd sinds de laatste beoordeling?
welke laatste beoordeling ?
X Het aantal uren is gelijk gebleven. > Ga verder met 15

Vervolg werk

15.1 Verricht u onbetaald werk of vrijwilligerswerk ?
X Nee

15.2 Is het aantal uren dat u werkt, veranderd sinds de laatste beoordeling?
welke laatste beoordeling?
X Het aantal uren is gelijk gebleven. > Ga verder met 16

Oproep

16.1 Wilt u worden opgeroepen voor de herbeoordeling van uw uitkering ook als er voor UWV geen aanleiding is om dat te doen?
Aan de hand van uw antwoorden in combinatie met uw dossier stelt UWV vast of u wel of niet wordt opgeroepen voor nader onderzoek. U kunt hier aangeven of u opgeroepen wilt worden voor een herbeoordeling van uw uitkering ook als er voor UWV geen aanleiding is dat te doen.
?

16.2 Toelichting
In beide gevallen leidt dit waarschijnlijk tot jarenlange procedures, waar ik niet bepaald op zit te wachten.

Ondertekening

Ik verklaar dat dit deel van het formulier volledig en naar waarheid is ingevuld.

Datum en handtekening
20-02-2004
###

P.S.: Ik heb geprobeerd om dit serieus in te vullen, en ik wil het best opnieuw doen, als het UWV mij kan vertellen aan welke "laatste beoordeling" gerefereerd wordt.
overigens ben ik van mening, dat er in de laatste 10 jaar geen geldige beoordeling is gedaan (en daarvoor ook niet).Vervolgens kreeg ik een oproep om naar een keuring te komen.

Laatste wijziging van deze bladzijde: juli 2004