Vervolg over rapport van keuringsarts K8.

2000


thumbnail
Aan: G.
t.a.v. de directie

(aangetekend)

23 augustus 2000
onderwerp: correctierecht

Geachte mevrouw, heer,

Hierbij wil ik nogmaals gebruik maken van het correctierecht.

Het betreft het rapport van verzekeringsgeneeskundige K., van 26 mei 1999, de versie met cursieve tekst.

In dat verslag doet dokter K. alsof hij tijdens het gesprek te kennen heeft gegeven, dat hij van oordeel was, dat er geen wijzigingen zijn opgetreden in het reeds gestelde belastbaarheidspatroon. Hij heeft echter gezegd, dat hij mijn uitkering marginaal vond, dat hij het dossier nog beter zou bekijken, en dat hij met de arbeidsdeskundige zou overleggen of mijn uitkering verhoogd zou kunnen worden.

Wilt u daarom bij de zin "Uit de reactie was niet op te maken in hoeverre belanghebbende het met mijn oordeel eens was" doorstrepen? Deze zin staat onder het kopje "Reactie van belanghebbende". Het cursieve gedeelte mag blijven staan.

Een weigering van deze correctie zal gemotiveerd moeten worden. Ik zal niet accoord gaan met een weigering, en zal dan zowel G., alsook dokter K. persoonlijk, daarvoor aansprakelijk houden. Ik wil er nog op wijzen, dat tijdens het gehele gesprek (inclusief het lichamelijk onderzoek) mijn begeleider aanwezig was, en aantekeningen heeft gemaakt.

Met vriendelijke groet,
D.thumbnail
de weledele heer D.

Ons kenmerk hm/evh
Datum 25 augustus 2000
Uw brief van 23 augustus 2000

Betreft: uw brief inzake correctierecht

Geachte heer D.,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief inzake correctierecht van 23 augustus 2000.

Uw brief is inmiddels toegevoegd aan uw medisch dossier.

Hopende u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
M.
regiodirecteur


Het lijkt erop, dat het een standaard procedure is om correcties niet uit te voeren, en alleen maar toe te voegen aan het dossier. Maar goed, toch maar weer eens een briefje gestuurd.

thumbnail
Aan: G.
t.a.v. regiodirecteur, dhr. M.

8 september 2000
onderwerp: correctierecht, uw brief van 25 aug.
uw kenmerk: hm/evh

Geachte heer M.,

Het zal u niet verrassen, dat ik reageer op uw brief van 25 augustus 2000.
In mijn brief, d.d. 23 augustus 2000, vroeg ik een correctie aan. U heeft dat niet willen doen, en uw weigering heeft u niet gemotiveerd.

Daarom wil ik u vragen, om alsnog die correctie uit te voeren, danwel om alsnog uw weigering te motiveren. Indien u geen van beiden wilt doen, dan zie ik mij genoodzaakt, om weer een klacht in te dienen.

Met vriendelijke groet,
D.thumbnail
de weledele heer D.

Ons kenmerk hm/evh
Datum 12 september 2000
Uw brief van 8 september 2000

Betreft: correctierecht

Geachte heer D.,

Met verwijzing naar onze brief van 29 juni jl. is uw verzoek tot correctierecht uitgevoerd middels toevoeging van uw brief aan het medisch dossier.

Vervolgens deel ik u mee dat wij - conform onze brief van 14 juli jl. - in het vervolg niet meer inhoudelijk zullen reageren op reeds door u gestelde vragen/klachten, welke naar onze mening in voldoende mate zijn beantwoord.

Hoogachtend,
M.
regiodirecteurthumbnail
Aan: G.
t.a.v. dhr. M., regiodirecteur

18 september 2000
onderwerp: klachtenprocedure
uw kenmerk: hm/evh

Geachte heer M.,

Hierbij dien ik een klacht in, omdat u mijn herhaalde verzoek voor correctie (d.d. 8 september 2000) niet heeft willen uitvoeren, en uw weigering niet heeft willen motiveren.

Deze formele klacht is naar aanleiding van uw brief van 12 september 2000. Indien uw algemene opmerking in de tweede alinea als motivatie zou moeten dienen voor het weigeren van de correctie, dan zou ik dat graag duidelijk vermeld willen zien.

Graag verneem ik van u, of u deze klacht gegrond vindt.

Met vriendelijke groet,
D.


Op die klacht ontving ik geen ontvangsbevestiging, dus dan maar aangetekend.

thumbnail
Aan: G.
t.a.v. dhr. M., regiodirecteur

(aangetekend)

29 september 2000
onderwerp: klachtenprocedure
uw kenmerk: hm/evh
bijlage: klacht, d.d. 18 september 2000.

Geachte heer M.,

Op mijn formele klacht van 18 september 2000 ontving ik geen reactie (ook geen ontvangstbevestiging), zodat ik het voor alle zekerheid nu aangetekend verstuur.

Met vriendelijke groet,
D.thumbnail
de weledele heer D.


Ons kenmerk hm/evh
Datum 4 oktober 2000
Uw brief van 29 september 2000

Betreft: correspondentie

Geachte heer D.,

Met verwijzing naar onze brieven van 12 september jl., 29 juni en 14 juli jl. (zie bijlagen) deel ik u mede dat uw brieven naar onze mening in voldoende mate door ons zijn beantwoord.

U zult van onze zijde dan ook geen nadere reactie ontvangen.

Hoogachtend,
G.
M.
regiodirecteur


Al de bovenstaande briefwisseling leverde niets op. Dus daarom heb ik mijn klacht voorgelegd aan De Nationale Ombudsman.
Tegen de keuringsarts, van wie ik het rapport wilde laten wijzigen, diende ik een klacht bij het Medisch Tuchtcollege in.

Laatste wijziging van deze bladzijde: oktober 2000