Letterlijk verslag

2006

Ik heb op het verslag de titel "woordelijk verslag" gebruikt, maar het is een letterlijk verslag.

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
woordelijk verslag
van de herkeuring op 8 december 2005

datum van herkeuring : 8 december 2005
locatie : UWV te G..
verzekeringsarts : dhr. K4.
ook aanwezig : mijn begeleider

27 juni 2006
D.

dokter K4.: Eens even kijken, vanwege de geluidsopnameapparatuur, wilt u het liefst links of?
D. ------ : Maakt niet uit.
dokter K4.: Oké, want dan str, eerste stoel naar achter.
D. ------ : Ik wil dus graag,
dokter K4.: We hebben hier een kapstok.
D. ------ : Ik wil dus graag een opname maken. Ho.
dokter K4.: Even kijken, uw naam zou ik graag nog even noteren.
Begeleider: ###.
dokter K4.: Is het dubbel 'e' of?
Begeleider: Ja, dubbel 'e'.
dokter K4.: ###, -----.
Begeleider: Het is toch geen bezwaar als ik erbij ben?
dokter K4.: Nee, zeker niet.
Begeleider: Oh.
dokter K4.: Dat is helemaal geen punt, maar ik vermeldt dat even bij dus,
Begeleider: Ja.
dokter K4.: Dat u bij het gesprek aanwezig bent. Goed, meneer D., het is klaar?
D. ------ : Ik hoop het.
dokter K4.: Oké ja. Uhm, goed. U bent voor vanochtend opgeroepen voor een herbeoordeling in het kader van het aangepaste schattingsbesluit. Als het goed is heeft u daar over informatie toegestuurd gekregen.
D. ------ : Ja.
dokter K4.: Ja?
D. ------ : Ja, er zat wel een foldertje bij, dus.
dokter K4.: Ja ja. Dus de insteek van de oproep is u duidelijk. Nee?
D. ------ : Eigenlijk niet. Dit is de herkeuring waar iedereen het over heeft?
dokter K4.: Ja, klopt.
D. ------ : Maar, ik heb al die vorige zaken, dat is nog helemaal niet afgerond.
dokter K4.: Nee, maar dat neemt toch niet weg. Dus in principe zo snel er sprake is van een algehele of gedeeltelijke toekenning van WAO, dat er krachtens het aangepaste schattingsbesluit een herkeuring moet plaatsvinden.
D. ------ : Ja uh,
dokter K4.: Hè, en wij doen dat in cohort, we zijn met de jongste mensen begonnen,
D. ------ : Ja.
dokter K4.: En werken zo op naar de 50 jaar. Dus dit alles heeft te maken met uh, ja, het inspelen op de nieuwe wetgeving. U heeft ongetwijfeld de laatste tijd veel van gehoord. De WIA gaat gelden.
D. ------ : Ja.
dokter K4.: Nou het kabinet heeft daarop vooruitlopend de bestaande wetgeving ook aangescherpt. Dat is ingegaan per 1 oktober vorig jaar. En dus nogmaals daarbij is aangegeven dat alle mensen die jonger zijn dan 50 jaar volgens de gewijzigde criteria moeten worden herkeurd.
D. ------ : Ja.
dokter K4.: Betekent voor vanochtend dat ik graag met u zou willen doorspreken, met name hoe het het laatste jaar is gegaan. Ik wil wel vooraf een samenvatting met u doornemen. Ik heb geprobeerd zo veel mogelijk in uw geest de samenvatting te maken, maar dat hoor ik zo meteen wel van u. In ieder geval wilde ik aangeven dat aansluitend aan mijn beoordeling, meneer L1., die u waarschijnlijk kent van vorig jaar.
D. ------ : Ik heb hem telefonisch een keer gesproken.
dokter K4.: Gesproken. Die, die komt aansluitend ook nog even hier, omdat de wijzigingen van de wetgeving met name op arbeidskundig vlak liggen, leek het me nuttig dat hij u, met name, doorgeeft wat de wijzigingen zijn op arbeidskundig vlak.
D. ------ : Oké.
dokter K4.: Hè, dus dat u, wat beter ook begrijpt, hoe volgens het aangepaste schattingsbesluit wordt, wordt beoordeelt.
D. ------ : Ja.
dokter K4.: Ja? Oké.
D. ------ : Oké.
dokter K4.: Goed, nou, uhm, vooraf had ik zelf nog eventjes, omdat u dus een brief heeft gestuurd of er opnamen mogen worden gemaakt. Ik heb daar zelf verder geen bezwaar tegen. Het is voor mij wat ongebruikelijk, maar ik zag dat u het in het verleden vaker heeft gedaan.
D. ------ : Ja.
dokter K4.: En ja, ik wilde, ik weet niet, uh, u heeft vooraf of voordien steeds een verslag gemaakt en dan zendt u de spullen toe. Dus de cassette is dan?
D. ------ : Uh, ik heb thuis dingen klaarstaan, dat ik vandaag nog aangetekend u een uh kopie van die opname toestuur.
dokter K4.: Oké.
D. ------ : Maar, ja, dat is voor de zekerheid. Ik laat het uitwerken en wat dat, dat komt op papier te staan. Dat controleer ik zelf nog.
dokter K4.: Oké. Nou ja, als dat kan heel graag. Maar ik wacht het dan wel af.
D. ------ : Wilt u dan ook nog dat verslag, uiteindelijke?
dokter K4.: Als u denkt dat het voor mij nuttig kan zijn. Hè, maar daar moeten we later in het gesprek maar even op terugkomen, want u heeft gevraagd dat u vooraf ook graag inzage in de rapportage zou hebben. Dus als u het met elkaar vergelijkt en u denkt, hé, ik loop hier of daar tegenaan, dan kan het natuurlijk dan wel nuttig zijn.
D. ------ : Ja.
dokter K4.: Hè maar, misschien dat we dat op een later moment, op dit moment uh, ja probeer ik het zelf zo goed mogelijk in kaart te brengen. Dus uh, ja? goed. Nou uhm, ter inleiding zal ik dus van mijn kant graag met u door spreken een samenvatting zoals ik die dan heb gemaakt. U heeft een zeer uitgebreide voorgeschiedenis, mede door alle zaken die zijn gevoerd. Maar ik heb toch geprobeerd de hoofdlijnen daarin te vinden en ja ik hoor graag van u of u zich daarin kunt herkennen. Uh, ik heb staan dat u uh voormalig programmeur bent. U bent in april '92 in de Ziektewet gekomen tengevolge van overwegende klachten van oververmoeidheid, hoofd-, nek- en rugpijn en slaapproblemen. Bij ontstentis, ontstentenis van somatische aanknopingens-punten waren de klachten in medische zin moeilijk te duiden. Ten aanzien van de chronische nek- en rugklachten was later door een reumatoloog in oorzakelijke zin uitgegaan van een mechanisch functionele stoornis rond vooral mechanisch bepaalde houdingsproblematiek. Hij beschrijft met name scoliose, versterkte thoracale kyfose en ik dacht onder in de rug ook nog wat verstrijking.
D. ------ : Ja, maa,
dokter K4.: Ja? In ieder geval, met als gevolg hiervan pijnklachten en recidiverende blokkeringen, in verband waarmee houdings- en ontspanningstherapie was geadviseerd. Het was u slechts gelukt om op basis van 50% het eigen werk te hervatten. Op grond waarvan per 23 maart '93, dus na 1 jaar ziektewet, 45-55 WAO was toegekend. Bij later verzekeringsgeneeskundig onderzoek was geconcludeerd dat u op basis van 6 uur per dag geschikt kon worden geacht voor het eigen werk. Op basis van die inschatting is de WAO toekenning per 1 oktober '93 herzien naar 15-25. Dat is bij de eenmalige TBA-herkeuring in '94 ongewijzigd gebleven. TBA zegt u misschien niet direct iets? Dat is de eerste wijziging die in de WAO wetgeving is doorgevoerd.
D. ------ : Dat uh,
dokter K4.: Zoals ik u vandaag zie,
D. ------ : Dat klopt.
dokter K4.: Voor het aangepaste schattingsbesluit is dat toentertijd onder de wet Terugdringing Beroep Arbeidsongeschiktheidsregeling gebeurd.
D. ------ : Ja, inderdaad.
dokter K4.: Tegen deze beslissingen ingestelde beroepen die zijn vervolgens ongegrond verklaard. Dan zegt u, u bent vervolgens in de ziektewet gekomen, 5 maart '97, als gevolg van door du, door u ervaren toegenomen belemmeringen als uitvloeisel van tussentijds toegenomen duizeligheids-, hoofd-, nek- en rugpijnklachten. U bent vervolgens per 26 mei '97 hersteld verklaard. Nou ja, op basis van tegen deze, maar ook in andere beslissing gevoerde bezwaar- en beroeps- en Hoger Beroepszaken, is uiteindelijk per 5 maart '97 uitgegaan van 45-55 WAO. Daarbij is uitgegaan van een arbeidspatroon van 30 uur per week, in niet stresserende en niet al te nek- en rugbelastende arbeid. U bent hiertegen in beroep gegaan, maar bij beslissing van april 2004 is het beroep door de rechtbank ongegrond verklaard. Waarna u tegen deze uitspraak in Hoger Beroep bent gegaan bij de Centrale Raad van Beroep. Volgens mijn informatie is dat thans nog lopend. Ik heb er nog geen uitslag van gezien.
D. ------ : Ik za, zal het zo wel even vertellen dan.
dokter K4.: Oké. U bent vervolgens in het kader van de wettelijke 5-jaars herbeoordeling in 2004 opnieuw alhier gezien, waarbij u gewag maakte van toegenomen nekklachten, hetgeen echter door de verzekeringsarts niet objectief kon worden onderbouwd. Er was geconcludeerd dat er geen aanleiding was om af te wijken van het belastbaarheidpatroon dat eerder door de bezwaarverzekeringsarts was opgesteld. Omdat wij inmiddels volgens een andere beoordelingsmethodiek werken, het CBBS-systeem, uhm, heeft hij in de geest van het eerdere belastbaarheidspatroon een functionele mogelijkheden lijst opgesteld. Op basis van die inschatting is de WAO-toekenning per 1 juni vorig jaar herzien naar de klasse 55-65%. U bent toen tegen de genomen beslissing in bezwaar gegaan, uh dat is uh ongegrond verklaard bij beslissing op bezwaar van begin van dit jaar. Waarna u beroep heeft aangetekend en daarvan kan worden gezegd dat dat beroep inmiddels gegrond verklaard is door de rechtbank. Dit onder andere op grond van het oordeel dat met name ten aanzien van de opgelegde urenbeperking volstrekt onvoldoende door de arts en de bezwaarverzekeringsarts is gemotiveerd, om welke reden die urenbeperking gehandhaafd moet worden. Verder hebben ze gezegd, dus aan de hand van zelfstandig medisch onderzoek dient alsnog vast te komen staan of er lichamelijke dan wel psychische afwijkingen of beperkingen zijn die een urenbeperking in algemeen geaccepteerde arbeid rechtvaardigen. Dit per de in geding zijnde datum. Nou en daar is men, volgens mijn informatie, bij Bezwaar & Beroep nog steeds mee bezig. Met de voorbereiding van een nieuwe beslissing.
D. ------ : Dat, dat doet u niet?
dokter K4.: Nee.
D. ------ : Oké. Ik heb een paar opmerkingen over uh dokter S.. U noemde een moeilijk woord wat ik niet begreep even.
dokter K4.: Een moeilijk woord, scoliose?
D. ------ : Nee, daarvoor,
dokter K4.: Daarvoor?
D. ------ : Daarvoor,
dokter K4.: Dus uh, ten aanzien van de chronische rug- en nekklachten was later door een reumatoloog in oorzakelijke zin uitgegaan van een mechanisch functionele stoornis.
D. ------ : Ik denk dat het nog daarvoor is.
dokter K4.: Oh, bij ontstentenis.
D. ------ : Ja, ontstentenis.
dokter K4.: Van, ja, dus u bent vóór dat u bij de reumatoloog bent geweest, bent u hier gezien. Toen konden ze uw klachten niet goed verklaren. Dus bij ontstentenis, zo hebben zij toen, zij konden onvoldoende lichamelijke aanknopingspunten,
D. ------ : Oké.
dokter K4.: Voor uw klachten vinden. En daarvan heb ik dan gezegd: "waren de klachten in medische zin moeilijk te duiden". Dus ik heb mij helemaal niet meer uitgelaten over zaken zoals die in het verl, tenminste ik hoop dat u dat begrijpt? Ik heb heel veel leg, weggelaten van wat toen,
D. ------ : Ja.
dokter K4.: Door dokter P. en de psychiater en al, dus ik heb dat uh eruit gelaten.
D. ------ : Ja, het probleem was, ik was eerst door een WAO-keuringsarts gezien en pas daarna werd ik door een specialist onderzocht.
dokter K4.: Ja.
D. ------ : Dus toen had die WAO-verzekeringsarts, die had al een mening aangenomen op basis van het RIAGG. Nu achteraf blijkt dat het RIAGG verkeerd heeft gehandeld, want uit die psychologische testen bleek alleen dat ik had ingevuld dat ik lichamelijke lach, klachten had.
dokter K4.: Ja.
D. ------ : Daar is toen de conclusie uit getrokken dat het dus wel psychisch moest zijn. Want het RIAGG ging er vanuit dat er een lichamelijk onderzoek al was geweest. Dus dat husselt helemaal door elkaar heen.
dokter K4.: Ja.
D. ------ : Maar ja, dokter S., die heeft wel, uh, uh, dokter Po, ja, ik heb vooral last van mijn nek, dus, hij noemt ook wel convex C3-C4.
dokter K4.: Ja. Lichte scoliose C3-C4.
D. ------ : Convex C3-C4, staat er. Dat had u, dacht ik niet opgeschreven.
dokter K4.: Nee, omdat het een samenvatting is en het is wel heel erg medisch dan.
D. ------ : Ja.
dokter K4.: Hè, maar ik heb er wel tussen haakjes gezet, dus scoliose en die is dus beschreven op niveau C3-C4. Het is een beetje dubbel, in het verleden wordt er enerzijds over een verstreken thoracale kyfose gesproken en dan later over een versterkte. Dus, maar goed, dus uh,
D. ------ : Ja, oke.
dokter K4.: Ik heb dus allemaal heel serieus bekeken, uh, en nogmaals, op dat eerste, ik heb dus, ik heb het heel sober geformuleerd. Dus ik heb, waren de klachten moeilijk te duiden, daar ligt, ja uwerzijds heel wat problemen daarover en ik dacht, ja, ik kan het beste zo min mogelijk daarover opnemen. Ik denk dat het dan het meeste recht doet aan uw wens.
D. ------ : Ja, maar. Ja, oké, ja ik waardeer het wel hoor. Maar uh in, dan die beroepen.
dokter K4.: Ja.
D. ------ : Er was in '97, toen kon in mijn werk niet meer doen. Dus daar kwam een beslissing op. En in '99 was er een vijfjaarlijkse herkeuring,
dokter K4.: Klopt.
D. ------ : Dus daar kwam een beslissing op. Die heeft de Centrale Raad van Beroep uh, mijn klacht gegrond verklaart, dus die moest overnieuw.
dokter K4.: Ja.
D. ------ : En wat nu overnieuw moest, dat is op dit moment weer bij de Centrale Raad van Beroep.
dokter K4.: Dat klopt.
D. ------ : Oké, nee, dan klopt dat.
dokter K4.: Ja, dus die zaak is nog lopend,
D. ------ : Ja.
dokter K4.: Dus de, de 45-55 per 5-3-'97.
D. ------ : Ja, ja, ik denk het wel.
dokter K4.: Ja, het is moeilijk inderdaad, maar daar gaat het in de kern om. Hè, dus de rechtbank heeft in de uitspraak van 2004 uh dát standpunt geaccepteerd, maar in de uitspraak van dit jaar gaat het dus om de gedingdatum van 1 juni 2004. Beetje lastig, maar, maar misschien dat we daar later in het gesprek ook nog even op terug kunnen komen. Maar het klopt dus. Dus de zaak van de Centrale Raad van Beroep is volgens mij thans nog lopend.
D. ------ : Ja.
dokter K4.: Ik heb daar geen stukken van gevonden.
D. ------ : Nee, ik heb ook nog geen oproep voor een zitting of zo. Dus dat uh, dat duurt nog even.
dokter K4.: Nee, nee. Dus dat betekent ja dan voor tussentijdse beoordelingen, dat je, ja toch moet teruggrijpen op de gegevens zoals die dan op hoogste niveau daarvoor zijn vastgelegd.
D. ------ : En wanneer, waarv, waar, wat neemt u dan als basis.
dokter K4.: De basis voor mij is de uitspraak die in 2004 is genomen, dus dat het standpunt 45-55 per 5-3-'97 geldt. Alleen voor de uitspraak die later dus het standpunt van mevrouw P2., daarvan heeft de rechtbank gezegd, dat is onvoldoende onderbouwd. En daarover moet een nieuw besluit worden genomen. Mocht eventueel de Centrale Raad van Beroep later met een ander standpunt komen, dat kan natuurlijk, dat weet ik ook niet. Maar dan moet alles wat daarna is gebeurd, eventueel in dat licht van die uitspraak worden bezien. Maar daar kan ik nu niet op vooruitlopen. Dat is onbevredigend, maar, dat is voor u, maar ook voor mij, maar voor ieder die een beoordeling moet doen is dat lastig. Hè, maar ik moet dus nu de uitspraak die de rechtbank ik april vorig jaar heeft gedaan, die staat voor mij. Totdat eventueel de Centrale Raad van Beroep in een latere fase daar iets anders over roept. Maar zolang dat niet gebeurd, geldt die uitspraak. En over de uitspraak van juni vorig jaar, daarover moet nu de bezwaarafdeling opnieuw iets roepen.
D. ------ : Ja, ja ik, ik begrijp het, maar, het klopt, ik vind het niet kloppen. Want de Centrale Raad van Beroep, die gaat nu controleren of dat hun opdracht goed is uitgevoerd. Ja, ik denk dat zo klip en klaar is als wat, dat dat niet gedaan is. Dus dan zou dit eigenlijk voor niets zijn.
dokter K4.: Misschien wel, maar als dat zo duidelijk lag, dan zal de rechtbank uw visie direct al hebben gevolg. Dat hebben ze niet gedaan in 2004.
D. ------ : Dat had ik ook eigenlijk verwacht ja.
dokter K4.: Ja. Hè dus, en zolang dat niet is, moet ik toch die uitspraak, die is voor mij heel belangrijk totdat het eventueel in een latere fase overruled wordt. Maar u moet daar op wachten en wij ook.
D. ------ : Ik vraag mij af of dat dat juridisch klopt, uh, dat het zo mag. Maar goed, dat uh, dat zoek ik nog na.
dokter K4.: Ja, dat is prima. Goed, uh, ja, dat dus eigenlijk vooraf. Uhm, ik, ik zou me d'r zelf met name willen leggen op ja, vanaf het moment van de beoordeling vorig jaar tot op heden. Uh, ik wil toch proberen er zo onbevangen mogelijk in de steken, dus ja de vraag zal dan eigenlijk zijn of u me toch nog eens een keer zou kunnen vertellen over uw klachten op de diverse niveau's. Ik wil die toch nog eens een keer opnieuw proberen uit de diepen. De gevolgen daarvan voor het functioneren van alle dag, eventuele andere problematiek ook. En ja, daarna lichamelijk onderzoek verrichten en dan kunnen we daarna dus over hebben hoe ik mijn beleid verder vorm wil gaan geven.
D. ------ : Ja oké.
dokter K4.: Ja? Nou misschien dat ik het woord dan weer opnieuw aan u mag laten, om te vertellen hoe uw ervaring over, ja met name dan het laatste jaar zijn geweest.
D. ------ : Ja, als u dus uitgaat van het rapport van dokter uh,
dokter K4.: S.?
D. ------ : Ben ik haar naam kwijt, dokter P2. denk ik.
dokter K4.: P2., ja.
D. ------ : Zij heeft een rapport geschreven, maar dat wijkt af van wat zij tijdens het gesprek gezegd heeft. Dus dan wil ik u het woordelijk versl, dat woordelijk verslag geven van de keuring.
dokter K4.: Die, die zit erin hè?
D. ------ : Ook,
dokter K4.: Die h, die heb ik wel gezien, ja. Een heel uitgebreid verslag.
D. ------ : En heeft u ook het woordelijk verslag gezien van de hoorzitting daarvoor?
dokter K4.: Ik heb heel v, ja, maar dat zit overigens in het andere dossier. Het claim-dossier wat bij de arbeidsdeskundige is. Maar ik heb de verslagen gezien.
D. ------ : Oké.
dokter K4.: En ook van mevrouw P2., dat is een uitgebreid, wel bijna 30 pagina's of zo geloof ik.
D. ------ : Ja.
dokter K4.: Ja, ja. Dus uh,
D. ------ : Nee, dan is het goed, want uh, daar zit verschil in.
dokter K4.: Ja.
D. ------ : Nou wat, uh, het verschil, dat is uh dit jaar was mijn moeder uh met de fiets gevallen, waardoor ze een paar maanden weinig kon doen. En dan kom ik er toch wel achter hoe, hoeveel ik steun op wat mijn moeder allemaal doet. Want er was uh huishoudelijke hulp, uh wijkverpleging voor mijn moeder, het warme eten werd gebracht en wat ik dan deed was uh ontbijt klaarzetten voor mijn moeder, 's avonds uh deuren afsluiten, uh, ja, dat soort dingen. Maar doordat ik dan meer heen en weer moest lopen, gaf dat toch wel zoveel problemen dat ik nog iets, uh brieven schrijven aan het UWV, daar kwam eigenlijk weinig van terecht. En ook voor mijn gezondheid probeer ik uh iets te verzinnen om beter te kunnen liggen. Daar kwam ook weinig van terecht.
dokter K4.: U kon minder liggen dan u voorheen had ingebouwd.
D. ------ : Ja, de afgelopen twee jaar is het grootste probleem om uh te liggen. Ik lig op een manier dat mijn wervelkolom mijn nek een beetje uitrekt als ik lig. Maar uh, dat is langzamerhand niet genoeg meer, dus uhm ik heb wat uitwijkmogelijkheden. Ik kan, dus heb een bed, dat rekt mijn wervelkolom een beetje uit. Ik kan op de grond gaan liggen, dan leg ik polyether op een bepaalde manier neer. Dat ik wat meer steun heb op mijn rug. Dan kan ik een nachtje op de grond liggen. Uhm, ik heb een behandeltafel met een verstelbare hoofdsteun. Dan kan ik een uurtje op mijn buik liggen. Maar ja, dat gaat weer ten koste van mijn onderrug.
dokter K4.: Met een verstelbare wat zij u? hoofd?
D. ------ : Hoofdsteun.
dokter K4.: Ja. Dan ligt u altijd op uw buik daarop, of?
D. ------ : Ja dan, dan kan ik op mijn buik liggen, dan heeft mijn nek een andere houding dan wanneer ik altijd op mijn rug lig.
dokter K4.: Ja.
D. ------ : En ik heb een kanteltafel.
dokter K4.: Ja.
D. ------ : Daar kan ik 10 minuten op liggen en dat uh, dat lucht wel op.
dokter K4.: Ja, kunt u daarover iets meer zeggen? Dus die kanteltafel.
D. ------ : Uh. Dat is gewoon een plank, daar ga ik in staan en dan komt er een klem om mijn enkels heen en dan kan ik mezelf gewoon zo achterover kantelen. Dat mijn gewicht hangt aan uh, aan mijn voeten.
dokter K4.: Ja. Hoe bent u daaraan gekomen?
D. ------ : Ik heb daar over gehoord. Die worden gebruikt bijvoorbeeld om oefeningen te doen,
dokter K4.: Ja.
D. ------ : Voor uh trainen. Maar dat, dat gebruik ik natuurlijk niet.
dokter K4.: Nee.
D. ------ : Dus ik heb die gewoon besteld en gewoon geprobeerd. Nou ja, dat uh, dan kan ik dus wel mijn nek ontspannen. Ja dat is eigenlijk hoe ik van de ene dag naar de andere dag probeer te komen. En,
dokter K4.: Ja, en dus een tien minuten, dat is ook aan duur gebonden begrijp ik daaruit,
D. ------ : Nee, nee dan gaan mijn voeten,
dokter K4.: Of staat dat als instructie.
D. ------ : Als ik dat iedere dag doe, dan gaan mijn voeten te zeer doen,
dokter K4.: Ja.
D. ------ : Of mijn hoofd uh, daar zakt het bloed teveel naar toe.
dokter K4.: Maar u doet dat één keer per dag?
D. ------ : Dat is net hoe het uitkomt, maar, zeg, ja, gemiddeld één keer per dag 10 minuten, dat uh,
dokter K4.: Dus gemiddeld één maal per dag.
D. ------ : En nu kan mijn moeder dus weer voor het eten zorgen en alles uh, en schoonmaken. Dus nu kan ik ook weer brieven schrijven en ook weer wat dingen uitproberen, om mijn bed aan te passen om beter te liggen, maar dat lukt nog niet.
dokter K4.: Want het liggen was eigenlijk gaandeweg toch een groter probleem geworden. In het verleden had u daar meer rendement, meer baat van, dan gaandeweg de tijd.
D. ------ : Vanaf '92 is dat altijd al een probleem. Want uh, op mijn zij kon ik al, kan ik als heel lang niet liggen. En ook als ik op mijn rug lig dan, in mijn slaap zakt mijn hoofd toch een beetje naar links of naar rechts. En dat heeft te maken met duizeligheid die dan, of duizeligheid of ik word wakker met migraine. Dus het komt allemaal heel, heel precies hoe dat ik lig. Maar, het is nu zo, uh, ja, ook vanochtend, dan uh, nou, ik heb geen 8 uren geslapen, maar toch wel stukjes van 4 uur. Maar dan is mijn rug, staat dan zoveel spanning op, dat ik, kan niet gewoon uit bed stappen, dan moet ik gewoon een beetje kruipend uit mijn bed zien te komen.
dokter K4.: Ja. Maar goed, u heeft nu meerder zaken genoemd. Dus een behandeltafel, u kunt op de grond liggen, een kanteltafel. Maar hoe bouwt u dat in een dag in, zit er een bepaald patroon in, of,
D. ------ : Nee, nee, het is net hoe dat ik mij voel, en uh,
dokter K4.: Dus afhankelijk van hoe u u voelt maakt u ofwel van het één of het ander gebruik.
D. ------ : Ja. Maar als ik op de grond lig, dan, dan mis ik het uitrekkende effect op mijn nek, wat ik op mijn bed heb. Dus als ik een nachtje op de grond slaap, dan uh, dan merk ik al dat verschil.
dokter K4.: Dus in bed heeft u in principe de beste rek-mogelijkheid, maar het resultaat daarvan is gaandeweg minder.
D. ------ : Ja.
dokter K4.: En op de grond liggen, wat is het voordeel daar dan van?
D. ------ : Dat uh, dan wordt mijn rug wat beter rechter gedouwd zeg maar.
dokter K4.: Plat?
D. ------ : Ja.
dokter K4.: Ja, tenminste de onderrug is normaal wat hol, maar.
D. ------ : Nou nee, nee want, uh, m'n, m'n onderrug heeft de neiging om scheef te gaan liggen in mijn slaap en die gaat altijd precies de verkeerde kant scheef liggen, waardoor ik, als gevolg daarvan meer last van mijn bovenrug en van mijn nek krijg. Op de grond wordt hij gewoon een beetje geforceerd uh platter gedrukt, als het ware.
dokter K4.: Dus op grond geforceerd platter. Maar goed, dus zo probeert u, afhankelijk van hoe u zich voelt of van het één of van ander, om zo goed mogelijk, ja, de klachten te beïnvloeden. Ik begrijp daar in ieder geval op, als u 's ochtends uit bed komt heeft u veel last. U zegt: "ik bouw spanning op", omdat uh,
D. ------ : Ja dan zit mijn onderrug, die uh, daar staat dan zoveel spanning op. Dat ik, en doet ook zo'n zeer, dat uh, ik niet gewoon uit bed kan stappen.
dokter K4.: Hoe gaat dat dan in zijn werk?
D. ------ : Ik laat me over mijn uh rechterkant een beetje uit bed rollen,
dokter K4.: Ja.
D. ------ : En al kruipend en halfliggend op mijn bed en op een gegeven moment dan kan ik wel gaan staan.
dokter K4.: Ja. Is er dan ook veel last van stijfheid?
D. ------ : Ja.
dokter K4.: En dat is vooral de onderrug? Of zegt u, dat is het hele?
D. ------ : Nee, dat is vooral mijn onderrug nu, op dit moment. Maar ja, dat verschilt, door de jaren heen uh, verandert dat nogal eens.
dokter K4.: Daardoor. Dat is iets uh wat in de loop van de dag afneemt, die stijfheid. Als u eenmaal in beweging bent,
D. ------ : Ja.
dokter K4.: Of zegt u, dat een klacht die me blijft achtervolgen.
D. ------ : Nee, als ik eenmaal in beweging ben dan uh, dan wordt dat wel minder. Maar zoals ik nu zit, ja, dan straalt het wel door naar mijn linkerbil en het doet wel wat zeer, maar ja, vergeleken bij mijn net, bij mijn nek is het de moeite niet eigenlijk. En mijn nek is het grootste probleem. Als ik dus gewoon zit, uhm, ik kan het beste na 2 uur kan ik gewoon weer gaan liggen. Dan kan ik uiteindelijk het meeste doen. In de praktijk, zeg maar, dat het 2, 3 uur duurt en dan ga ik weer 1 à 2 uur liggen, om mijn nek te ontlasten.
dokter K4.: Ja. Ten aanzien van pijn, heeft u de meeste last van nekpijn? Of meer van de rug of zegt u, dat maakt op zich niet zo,
D. ------ : Nee, veel meer van de nek.
dokter K4.: Dus de nek staat qua pijn centraal.
D. ------ : Ja, maar dat is wel direct afhankelijk van wat ik doe.
dokter K4.: Ja, want? Van wat u doet? Kunt u daarover,
D. ------ : Ja, ik probeer dus dat mijn schouders uh, dat ik dat zoveel mogelijk laat rusten en vooral de linkerkant. Uhm, ja bijvoorbeeld de afwas doen, uh, dat dat lukt niet, want dan sta ik met die afwas gewoon in mijn handen. En als ik dat iedere dag doe, dan trekt dat op mijn nek uit op den duur, waardoor ik dat gewoon niet volhoud.
dokter K4.: U zegt bij de afwas. Dus u, u begint dan blijkbaar wel met de afwas, maar u kunt het dan niet afmaken of u zegt het moet heel kort zijn, dan lu,
D. ------ : Nee, dat heb, dat heb ik in het verleden geprobeerd om mijn moeder uh te helpen, maar daar heb ik mee moeten stoppen. Maar dat, dan hou ik dus, ja die kopjes dat is eigenlijk geen gewicht. Maar gewoon mijn armen zo houden, dat die spieren van mijn nek, die gaan dan toch op de duur aanspannen, als ik dat iedere dag probeer te doen.
dokter K4.: Ja ja. Dus als u dat, eenmaal daaraan begonnen bren, maakt u die keer wel af, maar gaandeweg zegt u: "als het dag in dag uit zou moeten zijn, dan wordt het teveel".
D. ------ : Ja, ik heb dat gewoon gedaan, en na een tijdje, na een tijdje, dan uh, stonden mijn spieren iedere dag steeds meer verkrampt. Dus ik kan wel, best wel wat doen, maar dat zoek ik gewoon uit, net hoe ik me voel. Als het onspannen is, dan kan ik ook meer doen. Maar als die spieren al de neiging hebben om te gaan verkrampen, dan moet ik gewoon uh, dan kan ik beter gaan liggen.
dokter K4.: Dus als hij al verkrampt is, uh beter rust houden dan alsnog door gaan?
D. ------ : Ja, anders bouwt het iedere dag op, dan wordt het iedere dag minder.
dokter K4.: Ja, goed. Nog kort even op dat opstaan terugkomen, dan is dus vooral de onderrug, de, dus de verkramping die daarin is opgebouwd,
D. ------ : Ja, de,
dokter K4.: De stijfheid, dat dat staat dan meer op de voorgrond dan de nek. Als u eenmaal opgang bent, dan komt de nek in de loop van de dag meer op de voorgrond of ga ik dan iets te kort door de bocht.
D. ------ : Uh, ja maar die onderrug dat is dan dit jaar zeg maar, maar dat is ook wel eens anders. Maar die onderrug is alleen maar pijn en moeilijk bewegen. En ook als ik 's ochtends opsta, dan dan geeft mijn nek altijd nog meer problemen. Met duizeligheid, of hoofdpijn of gewoon directe pijn in mijn nek.
dokter K4.: Dus die duizeligheid, dat is iets wat we dan nog niet hebben genoemd. Dat is heel duidelijk gekoppeld aan de nek en dat heeft met bewegingen van de nek te maken?
D. ------ : Ja, of te lang uh, zitten. En vooral in de houding waarin mijn hoofd staat of ligt.
dokter K4.: Ja. Want is er een bepaalde houding waarvan u zegt: die provoceert met name de duizeligheid?
D. ------ : Ja, mijn hoofd naar links een beetje draaien. Of ja, ge, gebukt iets op de grond doen. Uh, ik heb een neefje van nu, nu van 5 jaar, daar kan ik dus niet mee op de grond spelen want, als ik in elkaar zit, dan uh, dan ben ik ook snel duizelig. En ook aan tafel is al een probleem, omdat ik dan ook nog teveel naar beneden moet kijken.
dokter K4.: Ja. Het is niet zo dat áls u last krijgt van duizeligheid, dat dat zover gaat dat u zegt: ik krijg een valneiging. Natuurlijk niet als u zit, maar bijvoorbeeld wel als u bukt of zo, dat u zegt, dan komt die duizeligheid op. Dat gaat nooit zover dat u zegt: ik ber dermate duizelig, dat ik de controle eigenlijk over,
D. ------ : Nee zo, zover laat ik het niet komen.
dokter K4.: U kunt er altijd tijdig op in springen.
D. ------ : Ja,
dokter K4.: Of u, ja.
D. ------ : Ja, zoals in de auto nu, dan zet ik een kraag op. Dat uh, dat scheelt allemaal.
dokter K4.: Ja. Is er overigens nog uitstraling vanuit de nek naar de armen? Hè, want u, u heeft het met name draaien naar links. De linkerschouder noemt u. Is er sprake van uitstralende pijn?
D. ------ : Uhm, nou zoals ik het nu onder controle heb niet. Maar, ja wel, ja, soms als mijn bovenrug zeer doet en mijn nek doet zeer, dan doet dat hele gebied zeer. Dan kan ik ook niet meer aangeven precies waar het zit. Maar als ik dus echt goed oppas wat ik doe en ik ga niet langer dan twee uur, dat ik zit of sta of iets doe en dan weer gaat liggen. Dan uh, dan kan ik het wel onder controle houden. Dat het niet al teveel uitstraalt. En dat ik ook echt nog voel van nu doet het daar zeer, dus dan kan ik beter dit of dat gaan doen. Maar dat is wel eens moeilijk op te brengen, want ja, ik vraag mij ook wel eens af waarvoor ik het allemaal nog doe. Dus als er een uh film op de televisie is die wel, die goed afleidt, dan denk ik ook van ja, dan kijk ik gewoon die film af, ook al doet het, loopt de pijn op. Daar heb ik dan de volgende dag weer last van.
dokter K4.: Maar als u zegt: "vraag ik me wel eens af waarvoor ik het allemaal doe". Daar lijkt misschien meer lading achter te zitten?
D. ------ : Ja, mijn leven bestaat uit het schrijven van brieven aan het UWV.
dokter K4.: Ja.
D. ------ : Dus uh. Ja, wat wilt u nog meer weten?
dokter K4.: Ja, uh ik probeer verder te denken. Het zou mooi zijn als? Dit, dit gezegd hebbend. Tenminste ik kan me voorstellen dat het niet, geen prettig leven is. Hè, dus ik, ik neem maar aan, ja, u handelt vanuit een bepaald gevoel van onrecht wat u heeft. Daar kan ik verder niets over zeggen. Maar als u zegt: ja, ik zou wel eens willen,
D. ------ : Maar wat ik, ja.
dokter K4.: Dat mijn leven dit of dat zou kunnen zijn.
D. ------ : Oh, nou bijvoorbeeld zelfstandigheid terug, zelf eten koken, uh, dat soort dingen. Of ja, op dit moment dan beter kunnen liggen. Ik heb nog wel ie, ideeën daarover, maar. Ik heb zelf een advertentie in de krant gezet of dat iemand me daarbij kan helpen. Maar dat is wel moeilijk uit te leggen.
dokter K4.: Waarbij kan helpen?
D. ------ : Ja, om iets te maken. Iets om nog dat uitrekende effect nog te versterken of een beweging in mijn bed aan te brengen. Dat ik niet te vast kom te liggen.
dokter K4.: Ja. Een reactie op gehad, of?
D. ------ : Ja, maar dat lukt niet erg, om, om uit te leggen hoe mijn klachten voelt, dat valt nog niet mee. Er zijn natuurlijk wel bedden die uh, ja, of met lucht of met trilling, een bepaalde beweging. Maar ik zou bijvoorbeeld een hele langzame beweging, die in een uur tijd de houding van mijn rug langzaam uh een klein beetje in beweging houdt.
dokter K4.: Ja.
D. ------ : Maar daar, dus,
dokter K4.: Heeft u nu het afgelopen jaar nog specifieke behandeling gehad?
D. ------ : Uhm, nee, nee, geen fysiotherapie. Ja, wel manuele therapie.
dokter K4.: Dat is enkele keren geweest? Want meestal doen ze dacht ik met wat langere tussenpozen.
D. ------ : Ja, ja, één keer naar G. en ik dacht nog naar M..
dokter K4.: Ja, en dat is op de hele nek en rug gericht dan?
D. ------ : Ja, dan maken ze het weer ietsje losser, dus dan kan ik weer een tijdje wat beter liggen.
dokter K4.: Ja. Ik zag dat in het verleden uhm D. u behandeld heeft met tractie en toentertijd hielp dat nog.
D. ------ : Daar ben ik dit jaar ook,
dokter K4.: Stabilisatie. Ja?
D. ------ : Dit jaar ook geweest. Daar ben ik in, dacht augustus,
dokter K4.: Ja.
D. ------ : Of het was september, dat weet ik niet. En zowel voor mijn nek als mijn onderrug, ja ging dat wat beterder. Alleen in november, eind november ging het in mijn onderrug toch weer meer zeer doen en kreeg ik ook weer meer last van mijn nek. Ik heb röntgenfoto's zelfs weer bij me, net als vorig jaar bij uh dokter P2..
dokter K4.: Ja. Er staat overigens nog een vervolgafspraak bij D.?
D. ------ : Uh, nee, hij heeft, hij heeft liever dat ik liever één keer per jaar kom omdat het, zeg maar onderhoud is, niet echt uh, het is gewoon losmaken en wat, wat soepeler maken iedere keer.
dokter K4.: Ja. En hij heeft vanuit zijn deskundigheid, kan hij bevestigen dat er op diverse niveaus problemen zijn.
D. ------ : Ja, inderdaad.
dokter K4.: Goed. Ja, u noemt van foto's. Ik heb het eerder ook gezien dat u die heeft meegenomen. U, u mag ze best laten zien, maar ik zal daarbij direct aangeven dat ik mij daarin niet deskundig acht. Dat wil zeggen, als u een foto laat zien, ik noem maar iets, waarin een breuk op een, een fractuur op een bot te zien is, dan wel. Hè, maar ik vind dus dat ik u ook moet zeggen, om röntgenfoto's te beoordelen moet je bepaalde expertise hebben. Je moet de foto systematisch benaderen. Dus ik noem maar iets, van buiten naar binnen werken. Je richt je aandacht eerst op dit en dan op dat. Dus in die zin, zo kunnen wij het niet beoordelen. Je moet dan dagelijkse routine hebben om dat te kunnen doen. Als er een verslag bijstaat, hebben wij daar meer aan.
D. ------ : Nee,
dokter K4.: Hè maar, u mag best wel wat laten zien, maar,
D. ------ : Dat is het verslag gewoon van dokter S. uh.
dokter K4.: Van '93 , twee drie,
D. ------ : Die, die heeft wel een verslag gemaakt. Ik kan misschien een beetje uitleggen. Uhm, er bestaan, ook over die röntgenfoto's bestaan verschillende meningen, uh.
dokter K4.: Ja.
D. ------ : Dus,
dokter K4.: (dokter K4. kucht) Sorry.
D. ------ : Bijvoorbeeld uh, een lichte slingering, dat zou, dat zou u hier op kunnen zien, op die onderrug.
dokter K4.: Zit hier uh, een beetje S-vorm.
D. ------ : En iemand anders heeft het over een lichte rotatie.
dokter K4.: Ja.
D. ------ : Maar wat ik ook tegen dokter P2. zei van, dit gebied is iets anders dan dat gebied. Dus, of mijn bekken is een beetje vervormd of mijn bekken wordt gedraaid door mijn onderrug. Dus ja, een fysiotherapeut uh, of zo'n manuele therapeut, die kijkt daar naar en een arts kijkt naar die röntgenfoto's en dokter S. heeft gecombineerd van hoe ik beweeg, hoe ik sta, met die röntgenfoto's.
dokter K4.: Ja.
D. ------ : Dus, er is gewoon verschillende uitleg mogelijk. En die bovenrug. Dit is nog onderrug, even kijken hoor. Oh ja, die bovenrug. Uhm, u ziet hier zo, komt die recht aan, die uitsteeksels naar achteren en hier staat die wat opzij gedraaid.
dokter K4.: Ja.
D. ------ : Dus mijn bovenrug, dat kan weer zijn: een lichte slingering. Maar dokter S. die keek wat beter. Die kijkt meer naar de onderlinge verhoudingen, die zegt: ja, er zit ergens een kleine verspringing. Dus als je dat gaat beredeneren, dan kun je zeggen op die verspringing, als het gaat verkrampen, dan zal het daar wel gaan verkrampen. Dus met een redenatie, ja maar dan komt er dus weer een redenatie bij, hoe ik in te kleine auto's heb gezeten en mijn werk heb volgehouden. Dus, er zijn, ja, het is maar net na hoe er naar gekeken wordt.
dokter K4.: Ja. Nee, maar goed, dus voldoende aannemelijk is dus dat er diverse op zich kleine standsveranderingen zijn op diverse niveaus, die maken u kwetsbaar in nek en rug, en,
D. ------ : In mijn nek, dan zou het dus gaan,
dokter K4.: C3-C4, was toen hè?
D. ------ : Dus als ik die uitstulpingen volg, dan, ja dokter S. die wist het mij goed uit te leggen, maar er zit een verandering in, maar wat ik gewoon voel, dat die hier, leunt hij, heeft die de neiging om naar links te gaan zitten leunen. En als de spieren gaan verkrampen, die trekken het gewoon naar links. Als die spieren nu maar naar rechts zouden trekken, maar dat, dat versterkt dus heel sterk.
dokter K4.: De spierspanning versterkt heel sterk wat?
D. ------ : Dat n, dat na, dat naar links uh, dat hij, daar naar links wil trekken.
dokter K4.: Dus versterkt, ja.
D. ------ : En als ik dus gewoon op sta en ik zou gewoon bewegen, normaal bewegen en normale dingen doen, dan, dan trekt die zo hard aan mijn nek dat ik gewoon op een gegeven moment ook niet meer de kracht heb om uh, om te staan of iets te doen.
dokter K4.: Ja. Zeg, u zegt: "Gelukkig gaat het met uw moeder wat beter". Betekent uh, dat u wat meer aan uw eigen dingen kan toekomen.
D. ------ : Ja, dus toen heb nog een paar dingen geprobeerd voor dat bed, maar dat is helaas op niets uitgelopen. En toen ben ik weer een procedure begonnen te schrijven.
dokter K4.: Goed, kunt u schetsen hoe op dit moment een dag voor u eruit ziet? Het gaat om de grote lijnen, maar om een beetje een indruk te hebben hoe laat u uit bed komt, wassen, aankleden, wat voor activiteiten, wanneer u rust. Hè, dus datgene wat u heeft verteld, dat ik dat een beetje kan plaatsen in het dagverhaal.
D. ------ : Uhm, ja, ik zit niet zo makkelijk, maar,
dokter K4.: Nee, ja, als u op een of ander, het even wil onderbreken, dat mag hoor.
D. ------ : Dat is niet, dat is niet mijn rug, maar,
dokter K4.: Als u zegt, ik wil even een rondje lopen en dat we daarna verder gaan, is ook prima.
D. ------ : Ik heb nu toch meer meer last van mijn nek en hoe ik dan zit of een beetje zo of een beetje zo, dat maakt veel uit. Uhm, ik heb ook pijnstillers genomen voor dit gesprek. Uhm, als ik opsta, ja, dat kan, daar is niet echt een tijd van dat ik opsta. Als ik van de pijn vier uur 's nachts wakker wordt, nou dan ga ik soms dan wat doen of uh, of ik val weer in slaap. Of ik ga, val zes uur pas in slaap en dan word ik elf uur wakker. Dat uh, kan allemaal.
dokter K4.: U probeert voor zichzelf toch niet een bepaald patroon aan te houden. Dus dat u zegt: ik wil toch in ieder geval tussen acht en tien uur, de ene keer richting tien, de andere keer meer naar acht. Dat u zegt: dat probeer ik voor mijzelf na te streven. Of, u laat het helemaal afhangen,
D. ------ : Ja, net hoe ik me voel. Dat is toch het uh, toch het beste uiteindelijk. Maar als ik dan wat, wat bewegen heb en ik heb wat gegeten, een appel of zo, dan uh, dan voel ik me wat beter, dan probeer ik wat aan die brieven schrijven te doen.
dokter K4.: Ja.
D. ------ : Dus ik was bezig uh, bij de Rechtbank voor de tweede keer een herziening aan te vragen. Dus ik was die brief een beetje aan het opzetten, maar toen kwam deze herkeuring. Dus toen heb ik dat gauw even in tweeën gesplitst, die brief. Dat ik eerst een voorlopig verzoek voor herziening aanvraag, dan de gronden later aanvul. En ja, dus die brief dat ik deze herkeuring kreeg, die kwam twee weken geleden. Dus ik heb dat een beetje opgesplitst even en uh, toen ja, een brief naar u geschreven, en alles klaargelegd. De afgelopen week zo min mogelijk gedaan om zo fit mogelijk te zijn voor die reis. Maar ja, normaal gesproken dan, ja, probeer ik wel die brieven te doen, dan uh, dan ga ik weer liggen 's ochtends. Mijn moeder doet dus het warme middageten, dat doe ik dan samen, dat doe ik dan bij mijn moeder. En na het eten bekijk ik uh mijn e-mail of uh, ja, ik kijk wat televisie of zo, dat hangt er vanaf.
dokter K4.: Ja. Als u TV kijkt, hoelang lukt dat dan ongeveer? Uitgaande dat u zit, neem ik aan dan,
D. ------ : Ja, ja, ik heb wel een stoel die achterover kan, dus. Tenminste als ik, als ik televisie beneden bij mijn moeder kan kijken, dan heb ik een stoel die achterover kan. Of ik zit gewoon op mijn eigen stoel, wat ook een aangepaste stoel is. Uhm, nou ja, een film kan ik wel eens uitkijken, tenminste dat doe ik wel eens. Maar meestal uh zie ik maar een deel van de film, dus dat is uh één, twee uur. En door de jaren heb ik een film, als ik die drie keer heb gezien en dan heb ik ongeveer een idee hoe de hele film is.
dokter K4.: Ja.
D. ------ : Maar televisie kijken is vooral, de aandacht af leiden, en uh, dat ik mijn schouder goed kan proberen te ontspannen. Het is niet dat het zo interessant is altijd.
dokter K4.: Ja.
D. ------ : Nou, en 's middags weer liggen, en dan, kom ik er weer uit, en dan, of er komt wel eens iemand langs, of mijn zus of zo. Dan, dan ga ik gewoon weer liggen. Het avondeten doe ik gewoon net hoe het uitkomt. Ergens tussen vijf en elf uur. Dan snij ik gewoon een paar boterhammen die ik dan op eet. Maar ja, omdat ik zoveel ga liggen en 's nachts niet altijd de hele nacht lig, is er niet, is dus dus niet echt een tijd dat ik opsta en niet echt een tijd dat ik naar bed ga.
dokter K4.: Nee, er is eigenlijk dus geen duidelijk vastliggende structuur in de dag.
D. ------ : Nee,
dokter K4.: Omdat u het helemaal moet afstemmen op hoe het,
D. ------ : Dat is bewust. Want als ik echt zeg van: nu ga ik liggen en zo laat ga ik proberen te slapen, ja, als dat niet lukt, dan kan ik beter nog een beetje heen en weer lopen of wat gaan zitten. Dat, een beetje beweging erin, dat dat weer helpt, dan dat, dat ik echt geforceerd probere te blijven liggen.
dokter K4.: Ja. Hoe laat gaat u doorgaans naar bed of, of dat misschien weer heel wisselend?
D. ------ : Ja. Nou, meestal als mijn moeder naar bed gaat, tussen negen en tien uur, dan ga ik daarna naar beneden om nog wat te eten of zo, dat uh. Zeg maar, dat gemiddeld dat dat komt dat het meeste voor. Dus dan is het tussen tien en elf uur. En dan luister ik elf uur nog wel eens naar de radio als ik in bed lig en dan ga ik twaalf uur gaat ik gewoon weer een uurtje uit. Omdat ik dan uh, ja, dan probeer ik later gewoon nog wat te slapen.
dokter K4.: Ja. Uhm, de deur uitgaan, doet u wel eens boodschappen? Of dat u zegt: ik ga kennissen bezoeken. Of andere dingen doen. Wat lopen.
D. ------ : Nou, ik heb, ik dacht in 2004 gezet e, gezegd: één of minder dan één keer per maand. Maar ik denk de afgelopen twee jaar dat het echt uh minder dan één keer per maand is. Dat ik een keer boodschappen doe.
dokter K4.: Komt u sowieso weinig buiten?
D. ------ : Ja, zomers als het lekker warm is, dan probeer ik toch nog wel na het eten even buiten te gaan zitten. Want van warmte, daar wordt ik ook soepeler van. En dan, dan nemen al mijn klachten een beetje af. Daar voel ik mij ook wat beterder van.
dokter K4.: Ja. En koud weer, of, met name koud vochtig weer?
D. ------ : Uh, vocht uh, is, geeft niet. Maar ik doe weinig en ik probeer mij ook rustig te bewegen voor mijn nek. En ook door de druk op mijn nek, des te meer dat mijn spieren er druk op zetten, des te kouder dat ik het krijg. Dus ik heb ook van alles uh, een heleboel lagen kleding aan. Ik heb ook een elektrisch verwarmingsvest tegenwoordig. Elektrische deken op mijn bed, die staat gewoon dag en nacht altijd aan. gewoon de CV, die staat op 22 graden.
dokter K4.: En bijvoorbeeld naar buiten gaan om een wandeling te maken?
D. ------ : Nee die wandeling uh, dat uh, moet ik bewust zeg maar halve snelheid lopen. Als ik een keer boodschappen doe.
dokter K4.: Ja, ja. Maar bijvoorbeeld uh om niet om boodschappen te doen? Maar dat u zegt, ik probeer toch iets aan mijn conditie te doen, iedere dag probeer ik een wandeling te maken. Dat, dat is niet iets wat in,
D. ------ : Nee, dat zou, dat zou ik wel willen, maar,
dokter K4.: Ja.
D. ------ : Die beweging van het, het heen en weer lopen. Die wordt door mijn rug nogal flink aan mijn nek doorgegeven.
dokter K4.: Dus, wandelen zou belastend zijn?
D. ------ : Dus dan gaat echt die linkerkant uh meer zeer doen.
dokter K4.: Te belastend. Met name de linkerkant, linkernek, schouder?
D. ------ : Nee, ja dat die spieren, deze spieren hier, die gaan dan eraan trekken, gaan hangen.
dokter K4.: Dus om die reden zegt u, doet u dat niet.
D. ------ : Inderdaad, ja.
dokter K4.: Bezoeken van kennissen?
D. ------ : Dat is ook hetzelfde. Dus mijn neefje die was jarig van de zomer. Dus daar ben ik wel heen geweest, dat is in het zelfde dorp. Dus dan gaat deze stoel mee en iemand rijdt met de auto en in die auto heb ik dan ook weer een aangepaste stoel staan.
dokter K4.: Ja, voor de goede orde, in de auto. U heeft een eigen auto of u rijdt niet meer.
D. ------ : Nee.
dokter K4.: In een andere auto, of heeft u een aan,
D. ------ : Ik, ik rij, al acht jaar heb ik niet meer auto gereden. Dus ik heb een speciale aangepaste stoel als passagiers stoel in de auto van mijn moeder uh staan.
dokter K4.: Maar goed, in in essentie komt er het op neer dat u eigenlijk heel weinig buitenshuis komt.
D. ------ : Ja.
dokter K4.: Dus minder dan één keer per maand boodschappen doen. Naar buiten gaan om te gaan wandelen, zit er niet echt in. Als het mooi weer is, warm weer is, zegt u: dan gaat ik wel graag buiten zitten. Maar ja, dat kan in Nederland natuurlijk ook niet zo vaak.
D. ------ : Deze stoe, deze stoel die staat op een steekkarretje, dus dan kan ik hem, op het steekkarretje, dan rij ik hem naar buiten en zet ik hem buiten neer en dan kan ik nog lekker een half uurtje in het zonnetje zitten.
dokter K4.: Ja, ja ja, prima. Af en toe gebruikt u medicatie.
D. ------ : Ja, die heb ik bij me dus.
dokter K4.: Ja?, of als u het uit uw hoofd weet, tenminste, toendertijd had u tramadol,
D. ------ : Ja, dat zijn dezelfde hoor. Maar ja, ik heb met allebei wat problemen, dus ik probeer ze zo weinig mogelijk te nemen.
dokter K4.: Ja problemen in de zin van? Bijwerkingen?
D. ------ : Uh, ja, als de druk op mijn nek te veel is, dan heb ik ook moeite om de lucht onder in mijn longen te krijgen en dan die uh Tramadol, die beïnvloedt dat nog eens negatief. En die Indometacine krijg ik een bloedneus van en uh, dat lijkt mij ook niet zo handig. Ik slik er nu zelf een kalktablet bij, maar ja.
dokter K4.: Ik zag verder staan dat migraine af en toe ook opspeelt. Is dat iets wat vaak voorkomt?
D. ------ : Nou, dat net weer het verkrampen van mijn nek. Als dat, uh, als ik dat teveel laat oplopen, dan kan daarna migraine ontstaan. Of als ik 's o, 's nachts verkeerd lig met mijn hoofd. Of als ik te lang doorga met die brieven schrijven.
dokter K4.: Ja, en als dat optreedt, dan is dat het met name aan één kant? Dat u zegt, dan heb ik de meeste hinder of?
D. ------ : Ja, het reageert meestal op verkrampen van deze kant hier, als mijn nek daar zeer doet en dan is het meestal, gewoon uh,
dokter K4.: Hier links aan,
D. ------ : Hier de voorkant van mijn hoofd.
dokter K4.: Wellicht ook nog bijkomende verschijnselen daar bij? Oogklachten?
D. ------ : Nee, dat niet.
dokter K4.: Dat niet, nee. Als het eenmaal doorzet, dus dat u migraine krijgt. Hoelang kan dat dan aanhouden? Is dat een kwestie van uren, of?
D. ------ : Uh, nou, gewoon een paar dagen. Nou, zeg een dag of drie uh. Maar nu, nu heb ik dat elektrische verwarmingsvest. Soms gebruik ik dat bijna dagelijks en dat, dat scheelt toch wel, als ik mijzelf goed warm houdt, dat mijn spieren allemaal soepel blijven. En een warme douche, dat scheelt ook. Als ik het koud heb, dan stap ik gewoon snel onder de warme douche. Dat voorkomt ook dat die migraine niet teveel ontstaat.
dokter K4.: Dus dat het helemaal doorslaat richting migraine.
D. ------ : Ja. Dus nu zit ik hier en dat is toch een flinke belasting. Maar ja, dat weet ik dus pas over een week wat de gevolgen daarvan zijn.
dokter K4.: In die zin dat het een weerslag kan geven.
D. ------ : Ja. gewoon die, dat is toch een, in de auto zitten en hier, al dat gepraat. Dat ja, maar goed, dat is zomaar afwachten. Dus ik doe het een paar dagen rustig aan en dan merk ik het wel.
dokter K4.: Ja. Ten aanzien van de klachten. Zijn er nog zaken waarvan u zegt: dat is onvoldoende aan bod gekomen? Of is alles wat nu besproken heeft, geeft redelijk weer over de afgelopen tijd?
D. ------ : Ja, ik denk het wel. Ja, voor de computer heb ik dan een voetenmuis. Dus uh, ik heb op de, een type, een typediploma, dus ik hoef niet op de toetsen te kijken. Dat had ik op de lagere school gehaald. Dus dat komt nu heel erg van pas. En ik laat mijn polsen rusten. En dan kan ik dus met mijn voetenmuis mijn cursor bedienen en klikken en gewoon wat typen.
dokter K4.: Ja. Als u naar beneden meer gericht zou moeten, dan zou dat sneller problemen geven, nu kan u naar voren, uh,
D. ------ : Ja. Dus zodoende kan ik toch nog al die brieven schrijven.
dokter K4.: Ja. Hoelang kunt u ongeveer achter de computer bezig zijn. Ik kan mij toch voorstellen als u langer zo bezig bent, dat u zegt: nu is het genoeg geweest. Hè, dus te lang gefixeerd zijn geeft waarschijnlijk ook,
D. ------ : Ja, soms heb ik een paar weken dat het gewoon, dat ik er gewoon niet aan begin. Dat ik dan teveel last heb. Maar als het goed gaat een uurtje, maar soms na een half uur dan zeg ik van uh: "pfft, het uh, ik kan lezen zoveel als ik wil, maar het dringt niet meer tot me door". Dan uh, stop ik er ook mee.
dokter K4.: Ja. Goed, uh, ziet u zelf mogelijkheden om te werken. Misschien een beetje vreemde vraag na alles wat we hebben besproken, maar, bent u daar in gedachten wel eens mee bezig of zegt u, dat staat dat heel ver van mij af, ik heb dermate veel last.
D. ------ : Na, ik kan best wel wat, maar, ja, dan zit ik, het vervoer ergens naar toe dat is een, dat is een flinke belasting. Dus, dan zou dat zeg maar, vlak in de buurt moeten zijn, en ook op een tijdstip dat mij het beste uitkomt. En dat wordt al knap lastig.
dokter K4.: Dus zijn in ieder geval al obstakels.
D. ------ : Ja. En ik had gedacht, uh, ik heb veel gehad aan patiëntenverenigingen. Maar om iets voor een patiëntenvereniging te doen, dan moet je op een vaste tijdstip, moet je bijvoorbeeld de telefoon opnemen. En dan zit ik weer achter, vast aan de vaste tijdstippen. En dat is dan weer veel, veel gepraat, dus,
dokter K4.: Eigenlijk allemaal zaken die het er niet makkelijker op maken.
D. ------ : Ja. Dus, ja, dus ik heb echt overwogen of voor een patiëntenvereniging, maar ik, dat zag ik niet zitten, dus dan dacht ik, nou dan ga ik maar die brieven schrijven van. Misschien kan ik dat nog even vertellen. In, in 1998 toen heb ik mijn advocaat de opdracht gegeven om met al die procedures te stoppen. Ik heb dat goed overwogen en uh, met familie besproken, van, ja, mijn klachten zijn nu zo, al die procedures, dat, dat lukt toch allemaal niet meer. Ik kan er maar beter mee stoppen, voordat het nog ten nadele van mijn gezondheid gaat. Dus toen heb ik dat, die opdracht aan mijn advocaat gegeven en hij heeft mij een beetje omgepraat, want hij zei van uh: we hoeven op dit moment niet iets te doen, we zitten gewoon ergens op te wachten, laten we het eerst afwachten en dan kijken we wel. Dus zodoende is dat doorgesudderd. Toen heb ik op een gegeven moment besloten, ja, als ik er dan mee doorga, ik kan niet in die papieren gaan zoeken, dan moet ik het uh op mijn computer hebben alles. Dus ik heb mijn dossier laten inscannen. Als ik dus iets opzoek bij het schrijven van een brief, dan zoek ik het dus op mijn computer op. Dus als ik één woord weet uit een brief, dan kan ik die brief uh zo vinden door mijn computer. Dus dat is de manier waarop ik dat nog, toch nog kan doen.
dokter K4.: Ja. In ieder geval, hij heeft u weten om te praten om toch door te gaan.
D. ------ : Nou ja, ompraten,
dokter K4.: Ja, zo heeft u het zelf gezegd.
D. ------ : Ja, hij zei: laten we het afwachten, dan uh kijken we later nog eens, en uh,
dokter K4.: Ja. Maar goed dat is inmiddels, dus uh, u had het over '98, alweer zeven jaar, zes à zeven jaar geleden.
D. ------ : Ja. Dus zodoende ben ik een beetje in verzeild geraakt dat ik maar brieven ga schrijven aan het UWV. Maar het is toch nog verder uit de hand gelopen dan dat ik uh gedacht had. Maar ja, dat kan ik dus doen, dus u kijkt gewoon het dossier na en ik kan best nog wel wat produceren, maar om dat echt in dienstverband ergens te doen, dat uh, dat zou ik niet weten.
dokter K4.: Dat lijkt te hoog gegrepen.
D. ------ : Ja.
dokter K4.: Tenminste als u zegt: uh, het vervoer is een punt, ik moet de tijden eigenlijk wat naar mijn hand kunnen zetten,
D. ------ : Ja, en dan kom ik nog niet aan een uur per dag. Dus ja.
dokter K4.: Goed. Wil ik eens kijken. Ja, dus u moet maar aangeven wat wel en niet kan. Uh, de, de reden van het onderzoek is om toch een eigen indruk te krijgen, wat lukt nu wel, wat niet. Een beetje een indruk over de ernst van de nek, rug, eventueel schouderbeperkingen, hoe, zoals het er op dit moment dan voorstaat.
D. ------ : Ja, okè.
dokter K4.: Het is verder niet té koud, of? Ja laten we kijken hoe het een beetje,
D. ------ : Ik neem dit maar mee, microfoontje. gewoon alles uitdoen, behalve onderbroek?
dokter K4.: Ja, of in ieder geval, het bovenlichaam vrij, daarna kunnen we even kijken, of wel een beetje, bent ----- koude. Bent u rechtshandig? Bent u rechtshandig?
D. ------ : Ja hoor, rechtshandig.
dokter K4.: Uw gewicht weet u uit uw hoofd? Ik kan het checken hier hoor, maar,
D. ------ : Uh, 91. Ja, ik ben even bezig om alles uit te doen,
dokter K4.: Ja, neem uw tijd.
D. ------ : Ik heb dus gewoon nu altijd mijn pyjama gewoon onder mijn kleren aan. Dus, als ik in bed stap, dan doe ik even mijn overkleding uit, en uh dan stap ik zo in bed.
dokter K4.: Ja. Maar het is toch als, de warmte die dit geeft, dat geeft toch een positief effect.
D. ------ : Ja, ja als ik het koud krijg, dan neemt toch, zijn mijn spieren minder soepel. Ja, er was nog wat vorig jaar, nee dat was in 2003 geloof ik, iets over uh, had ik, had ik pigmentvlekken,
dokter K4.: Houd maar even aan hoor, uhm, ja, dat scheelt misschien toch weer iets.
D. ------ : Over pigmentvlekken, maar dat is totaal onbelangrijk hoor. Ik ben ermee naar mijn huisarts geweest.
dokter K4.: Oh dat wat zij, toen gezegd had dat ze, ja. Goed. Nou, in eerste instantie is het gewoon oriënterend hoe gewrichtsfuncties zijn. Als u uw armen naar voren wendt, zodat ik uw handen en vingers bij mij in de buurt heb. Het spreiden en sluiten van de vingers.
D. ------ : Ja.
dokter K4.: Uw handpalmen. Kunt u eens laten zien, met de duim zo de vingertoppen aftasten. Ja, dat gaat op zich goed. Knoopjes dichtmaken geeft verder geen problemen?
D. ------ : Nee.
dokter K4.: Uhm, een volle vuist maken, en ontspan maar weer. En misschien dat u weer zo terug kan draaien. En de pols op en neer bewegen. Ja, en zijdelings. Dat gaat op zich goed, oké. Ja. Elleboog bewegingen,
D. ------ : Ja, kij, dit, dit gaat dus allemaal wel,
dokter K4.: Ja, maar?
D. ------ : Maar als ik een, gewoon doe zoals een normaal mens doet, dus gewoon opstaan, en normale dingen doe. Door die druk op mijn nek, kan ik dat dus allemaal dus niet meer doen.
dokter K4.: Nee. Nee, nee, nee.
dokter K4.: Nu ten aanzien van de schouders, die bewegingen. Misschien meer dat dat wat weer. Ja, oké. Dat is een beweging waarvan u zegt, dit gaat op zich zo goed of zegt u: nee, vanaf enig moment ga ik toenemend last krijgen. Dus als u zo bijvoorbeeld tot hier, dat u zegt, dit gaat nog wel, maar daarna wordt het steeds lastiger.
D. ------ : Ja.
dokter K4.: Gaat het trekken.
D. ------ : Die, die voel ik dus daar, als ik mijn arm dat gewicht gewoon zo hou.
dokter K4.: Ja. En naar voren, die beweging. Oké. Om en om achter op de rug brengen.
D. ------ : Ja, dat uh, dat gaat wel.
dokter K4.: Ja. oké. Misschien dat u naar die kant kan draaien. Uhm, nou, eerst maar heel voorzichtig, als ik gewoon in een spier aan de zijkant wat druk geeft. Is dit, ja bij lichte aanraking gevoelig, of zegt u: dit gaat wel.
D. ------ : Nee, dit gaat wel.
dokter K4.: En meer in dit gebied?
D. ------ : Nee, ja soms wel, maar,
dokter K4.: Nu valt dat mee.
D. ------ : Nu niet.
dokter K4.: Maar als het speelt, ja misschien dat u het kan aangeven. Dat, dan is het altijd hier of daar. Omdat u het steeds over de linkerkant ook heeft. Is het dan vooral hier, of?
D. ------ : Ja. Nou gewoon di, hier en op mijn rug doet het hier dan wel eens zeer.
dokter K4.: Tussen de schouder.
D. ------ : En als het allebeide zeer doet dan, dan weet ik soms niet waar het zeer doet, want dan is het het hele gebied, uh,
dokter K4.: Als ik een klop geef?
D. ------ : Nee, dat is niet, niet echt gevoelig.
dokter K4.: Niet. Oké. Ik probeer even een lijn te trekken. Als u de schouders omhoog beweegt, ik ga wat tegendruk geven. Doet dat pijn?
D. ------ : Nee, ja, die voel ik ook weer hier een beetje, maar niet op mijn rug.
dokter K4.: Ja. Bijvoorbeeld nu voel je hier wel wat meer spierspanning dan aan die kant. Kijk hier voelt het soepeler dan hier. Ik ga iets lager, het heiligbeen, aan de rechterkant, aan deze kant. Geeft dat pijn, of zegt u,
D. ------ : Nee hoor, nee.
dokter K4.: ----- goed. Voorover buigen, in principe, waarbij u de vingertoppen richting de grond probeert te brengen. Kom maar terug hoor. Naar achteren bewegen. Oké. Draaien linksom en rechtsom. En zijdelings.
D. ------ : Ja, zo.
dokter K4.: Ja. Andere kant. -----. Goed. Oké. Nou ja, ten aanzien van knieën, enkels, heeft u niet echt last.
D. ------ : Nee hoor.
dokter K4.: Nee. Kleed u zich maar aan hoor.
Goed. Ik wil zelf verder niet aan de nek gaan manipuleren om het niet te provoceren. Maar op zich, de voor- achterwaartse beweging, geeft dat problemen?

D. ------ : Uh,
dokter K4.: Dus in weze de kin richting borstbeen en omhoog kijken.
D. ------ : Ja, ik probeer het niet teveel te doen.
dokter K4.: Met name naar voren dat u zegt: dan voel ik het met name.
D. ------ : Het is vooral als ik die houding vast moet houden. Dus iets uh, iets pakken of zo wat te hoog is, dat ik dan even moet kijken, of, aan tafel met mijn neefje spelen dat lukt dus niet, want dan moet ik die houding teveel uh vasthouden.
dokter K4.: Ja, dus het heeft te maken met omhoog, maar u heeft ook gezegd, als het omlaag is, als dat te lang met name moet worden aangehouden, is dat lastig.
D. ------ : Ja, inderdaad.
dokter K4.: Ja. En draaien vanuit de nek. Dus deze beweging.
D. ------ : Ja, rechtsom doet gewoon zeer en linksom doet zeer en dan wordt ik ook duizelig.
dokter K4.: Ja. Oké, dus betekent dus eigenlijk in alle houdingen heeft u wel problemen, of alle bewegingen die u maakt, maar met name als u het langer moet volhouden.
D. ------ : Ja.
dokter K4.: Ja.
D. ------ : Ja, ook bewegingen naar linksom bijvoorbeeld uh, doe ik zo min mogelijk.
dokter K4.: Oké. Goed. Even kijken of voornaamste punten. Autorijden hebben we het over gehad. Ja. Oké. Nou, ja, mijn voorstel is het volgende. Uh, u heeft gevraagd in uw brief, ja, u, u zou graag in een vroege fase al een rapportage hebben. Dat u daarop kunt reageren, voor zover daar aanleiding toe bestaat. Uhm, ik heb even tijd nodig om een verslag te maken van datgene wat we hebben besproken. Uhm, ik kan u daarna een voorlopige rapportage sturen, waarin ik nog niet mijn eigen weging heb gegeven, maar dus wel de samenvatting die ik nu al op papier heb staan, de anamnese zoals afgenomen en het onderzoek. Dat u daar in principe een reactie op geeft. Of dat u zegt: nee, ik heb liever in één keer alles. Want de beschouwing zoals ik moet geven, dus de onderbouwing van mijn standpunt, is mijn visie, dus daar kunt u heel anders over denken of niet. Maar daar kunt u geen correctierecht op uitoefenen, dat is gewoon mijn standpunt. En ik moet er wel voor zorgen dat ik dat zo goed mogelijk op papier zet, maar daar kunt u op zich geen correctie in uitvoeren. Tenminste ik lees uw brief eigenlijk meer, dat als u zegt: ik mis dit of dat in de rapportage, ik wil dat dit of dat er nog in opgenomen wordt, of zo. Dat, dat kan dus wel voor al de dingen die daarvoor spelen, dus voor mijn beschouwing.
D. ------ : Ja. Nee, het gaat vooral om het overnemen van dingen uit, uit het verleden. Want zodra u iets uit het dossier overneemt, dan is de kans gewoon groot dat het niet klopt. Het is zo'n ja, ik zal er niet teveel woorden aan wijden, maar het is nogal een dossier.
dokter K4.: Dat is zo, maar daarom, dat heb ik in het begin ook gezegd, heb ik geprobeerd zo sober mogelijk die samenvatting te houden. In de geest van wat u heeft aangegeven eerder.
D. ------ : Als. Als u zo'n voorlopig uh brief wilt sturen, dat zou ik wel waarderen.
dokter K4.: Ja. Ja, ja. Zou het lukken om daarop te reageren, want ja, ik begrijp uh u moet uw energie,
D. ------ : Nou het liefste, als u gewoon een tijd aangeeft, van uh: je zoveel de tijd, een week of twee weken, drie weken.
dokter K4.: Ja.
D. ------ : Dan kan ik, dan weet ik waar ik aan toe ben, dan kan ik mijn tijd verdelen, dat ik dat uh uitstippel.
dokter K4.: Ja. Nogmaals het gaat bij het verslag zoals ik het opneem, om de grote lijnen. Ik kan niet woordelijk weergeven wat u nu op de geluidsband heeft staan. Hè, dus als u zegt, of als daarmee rekening wil houden als u het beoordeeld. En als u zegt ik, ik loop hier of daar tegenaan, dat is volgens mij een incorrecte weergave, zal ik proberen daar zo goed mogelijk op in te spelen. Hè, maar ik probeer een samenvatting te maken, dus, dus geen woordelijke weergave van het gesprek.
D. ------ : Het, het gaat vooral om dingen zoals uh, als er wordt gezegd "mijn klachten", maar dan wordt er niet genoemd welke klachten. En, ja er zijn verzonnen klachten, er zijn echte klachten. Of er wordt gesproken over "het belastbaarheidsprofiel". Maar er bestaat een echt belastbaarheidsprofiel, en er sta, bestaat een denkbeeldig belastbaarheidsprofiel, uit het verleden. Of er wordt gesproken over "de specialisten" en dan blijkt het uiteindelijk over een paar specialisten te gaan.
dokter K4.: Oké.
D. ------ : Dus ik zou graag gewoon een beetje een onderbouwing uh van alles willen hebben.
dokter K4.: Ja, hè maar, kijk, ik, ik wil op dit moment nog niet met u bespreken welke richting mijn standpunt uitgaat. Ik wil het eerst voor mijzelf ordenen al deze gegevens, uhm, proberen toch zelfstandig zo goed mogelijk, ja, richting een standpunt te denken. Ik sta niet helemaal los van het verleden, er speelt op dit moment ook iets bij Bezwaar en Beroep. Maar ze zitten in Breda en niet meer hier, dus ik kan er niet zondermeer binnenstappen van: "goh, hoe ver is het nu?". Dat maakt het ook wat lastig. Maar uhm ik wil ook met mijn collega van de bezwaarafdeling nog even overleggen. Uhm, nogmaals ik moet zelfstandig tot een weging komen, maar ik sta niet helemaal los van het verleden. Hè, dus uh, daar wil ik mijn uiteindelijke standpunt ook enigszins op afstemmen. Dus uh, ik hoop dat ik van u die ruimte heb. Dus ik zal in een voorfase al een verslag sturen, maar dat is nog niet volledig, dus daar geef ik nog geen inzage in mijn beschouwing. In een latere fase als ik daar wel mee klaar ben, dan is de gebruikelijke procedure dat ik het u in eerste instantie bijvoorbeeld telefonisch meedeel en daarna schriftelijk bevestig.
D. ------ : Oh ja, ja dat is prima.
dokter K4.: Ja. Uh, telefoonnummer, misschien toch nog even noteren, waarop ik u kan bereiken.
D. ------ : ###. Maar,
dokter K4.: 's Middags? Want ja, de ochtend is te wisselend.
D. ------ : Nee, dat maakt niet uit, het is allemaal wisselend. U, het kan 24 uur per dag. Maar meestal neem ik niet de telefoon op. Want als ik lig, op het moment dat ik bij de telefoon ben, dat is het net het moment dat meestal iemand neerlegt.
dokter K4.: Dus niet snel op, zal ik zo zeggen, dus lang wachten?
D. ------ : Ja maar, ik laat het vaak gewoon maar rinkelen hoor. Dus als m' moeder niet thuis is, dan uh,
dokter K4.: Ja, ja. Er is geen antwoordapparaat aan gekoppeld?
D. ------ : Soms ook nog wel ja.
dokter K4.: Oké, want in dat geval kan ik gewoon vragen, bel mij even terug op die en die tijd. Ja.
D. ------ : U kunt gewoon proberen,
dokter K4.: Lang, lang wachten,
D. ------ : Ik doe het liefste per e-mail uh, alles. Contacten met oude vrienden en familie.
dokter K4.: Ja. Ja ja, oké. Nou dat voor wat betreft mijn aandeel op dit moment. Uhm, er zijn op dit moment wellicht nog brandende vragen aan mij. Ja, we hebben nog niets richting het standpunt besproken. Dus dat is voor u uiteindelijk wel het belangrijkste, maar geef mij even de tijd om dat goed te ordenen, zodat ik daar in een latere fase op terug kan komen. Maar verder buiten dat wellicht nog vragen, of zegt u?
D. ------ : Nee, ik zou het niet weten.
dokter K4.: Oké. Goed. Ja ik loop zelf naar boven om uh meneer L1. een seintje te geven. Hij komt dan naar beneden toe, en hij zal dan met name de arbeidskundige kant nog even belichten, dus waarin de wijzigingen van het aangepaste schattingsbesluit bestaan.
D. ------ : Dat is gewoon hier, in deze?
dokter K4.: In deze kamer. Dus u kunt blijven zitten. Mocht u in de tussentijd toch even een rondje willen lopen of iets te drinken willen pakken, dat kan. Hij komt over 3, 4 minuten.
D. ------ : Oké.
dokter K4.: Ja?
Begeleider: Ik uh, wil misschien nog iets in het midden brengen. Ik hoorde jullie natuurlijk. Ja, niet, hoeft u niet op te schrijven. Ik hoor jullie wel praten over tijd. Hè? Hij geeft aan dat bepaalde dingen, ja, moet hij tijd voor hebben. Maar ik denk dat er een groot verschil is tussen uw tijd en zijn tijd. Hè, als hij dus zijn hoofd naar boven doet en hij moet dat vasthouden, dan zeg je: nou ja, dat kan je wel 5 minuten vasthouden. Hij kan het misschien maar 30 seconden. En dat is natuurlijk een heel verschil in tijd dat je denkt. Hè, als ik zo zit te kijken en ik zit een half uurtje te lezen, dat hou ik wel vol,
dokter K4.: Ja.
Begeleider: Maar hij kan misschien maar een paar minuten.
dokter K4.: Het is allemaal veel kwetsbaarder.
Begeleider: Veel kwetsbaarder, hè, dus uh,
dokter K4.: Het provoceert sneller, de spierspanning, de pijn.
Begeleider: Ja, en de volgende keer gaat het misschien wel 4 of 5 minuten.
dokter K4.: Ja.
Begeleider: Hè, dus dat is natuurlijk hè,
dokter K4.: Is moeilijk uh peil op te trekken.
Begeleider: Ja, dat is verschil natuurlijk uh,
dokter K4.: Een vaste conclusie zou natuurlijk minder,
Begeleider: Ja, maar wij zijn gewend natuurlijk, als je normaal en gezond bent, dan, ja goed, dan weet u niet hoelang u naar 'n kijk, weet u niet hoelang dat je je hoofd recht gehouden hebt of schuin of zo dat u zich ----- hebt, dat weet ik niet.
dokter K4.: Nee, dat zou het,
Begeleider: Nee, maar als, als hij zeer doet,
dokter K4.: Ja, dat maakt alles veel kwetsbaarder.
Begeleider: En dan kijk je, hèi, èh, toch even hè. Maar dat verschil in tijd, dat wou ik even aangeven.
dokter K4.: Ja.
Begeleider: Dat heb ik eigenlijk niet gehoord.
dokter K4.: Oké. Goed, nou, ik ga het uitwerken, ik zend het u toe en ja, kijken hoe u daar op reageert. En dan in een latere fase zal ik met u overleggen welke kant mijn standpunt uitgaat en dat wordt dan ook weer schriftelijk bevestigd.
D. ------ : Oké.
dokter K4.: Even kijken. Goed, ik geef u de hand.
D. ------ : Ja, dag dokter.
dokter K4.: Dag hoor. Ja.
Begeleider: Ja, het beste weer. Tot kijk hè.
dokter K4.: Dus nogmaals, mocht u iets te drinken willen pakken, gaat uw gang.
Begeleider: Ja, dat is goed, dat gaan we even doen. Wil je nog wat ###? of uh.Er vallen enkele dingen op aan het woordelijk verslag. De keuringsarts spreekt zich nauwelijk uit wat hij ervan denkt. En ik gebruik het woord "gewoon" als een soort stop-woordje, en ik had me voorgenomen dat niet zo vaak te gebruiken. Dat is niet gelukt, tijdens de keuring gebruik ik het zo'n 60 keer in 73 minuten.

Hier een voorbeeld, ik zeg twee keer "gewoon" in drie zinnen.
      geluidsfragment:     ka_k4_10a.mp3 (82kb)


Het woordelijk verslag stuurde ik ook nog naar de verzekeringsarts.

thumbnail
Aan: UWV G.
afdeling AG
t.a.v. dhr. K4., verzekeringsarts
G.

Datum : 28 juni 2006
Uw kenmerk : ###
Betreft : Ter info: woordelijk verslag.
Bijlagen:
  Woordelijk verslag van de herkeuring op 8 december 2005, d.d. 27 juni 2006.
  Bezwaarschrift, d.d. 15 mei 2006, met als bijlage enkele bladzijden uit DSM-IV-TR.


Geachte dokter K4.,

Voor de volledigheid stuur ik u hierbij het woordelijk verslag van de herkeuring.
Mijn bezwaarschrift heb ik ook toegevoegd.

met vriendelijke groet,
D.Laatste wijziging van deze bladzijde: juni 2006