serieuze brief aan keuringsarts D2.

2001

Brief in opwelling geschreven

Naar aanleiding van een brief van keuringsarts D2. schreef ik onderstaande brief.

De onderstaande brief, met (concept) bijlage, heb ik in slechts een paar dagen in een opwelling elkaar gezet. Dat leverde de dagen daarna voor mij nog de nodige problemen op. Ik heb die brief daarna meteen verstuurd. Ik had die brief echter een weekje moeten laten liggen, dan was ik er wel achter gekomen dat ik het niet kon versturen.
In menselijk opzicht ben ik met deze brief te ver gegaan. Hopelijk kan ik me voortaan wat beter inhouden.
In juridisch opzicht riekt onderstaande brief naar chantage. Onderstaande brief met bijlage is dan ook niet zomaar een blunder, maar echt fout van mij.

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
PERSOONLIJK

Aan: G.
t.a.v. mevr. D.,
bezwaar-verzekeringsarts

(aangetekend)

2 februari 2001

Geachte dokter D.,

Zou u uw brief van 15 januari 2001 willen herzien? Ik stel voor dat u de herziene brief, inclusief uw schriftelijke excuses, binnen één maand naar mij toestuurt.

Met vriendelijke groet,
D.

CONCEPT

K L A A G S C H R I F T

Aan de secretaris van het Regionaal Tuchtcollege te Den Haag

Naam : D.
dient een klacht in tegen de arts:
Naam en voorletters : D.
Postadres : G.

Aan de klacht liggen de navolgende feiten ten grondslag:

Op dit moment ben ik verwikkeld in een beroepszaak, tegen G., betreffende mijn arbeidsongeschiktheidspercentage. Door de bezwaar-verzekeringsarts, mevr. D., is een beslissing nog eens bekeken. In een brief van 15 januari 2001 geeft zij haar reactie op een beroepschrift van 21 december 2000. Haar reactie van 15 januari 2001 is de aanleiding voor deze klacht.

Vanzelfsprekend zal de Centrale Raad van Beroep de juridische kant van deze zaak bekijken. Omdat de Centrale Raad van Beroep geen oordeel kan vellen over medische termen, of over een medicus, dien ik deze klacht in. Deze klacht betreft daarom uitsluitend de medische aangelegenheden.

Hieronder beschrijf ik mijn bezwaren over de brief van dokter D., van 15 januari 2001.

Bij punt 8.
De interpretatie van de formuleringen zouden van betrokkene komen. Bij het beroepschrift staan bij punt 8 enkel termen die letterlijk zijn overgenomen, zodat de beschuldiging van verzekeringsarts mevr. D. onterecht is.

Bij punt 11.
Het zinsdeel "... omdat de ervaring leerde dat betrokkene beter functioneerde met een urenbelasting van 6 uur per dag" is door haar verzonnen. Ik heb in heel mijn leven ongeveer 2 weken 6 uur per dag gewerkt. Daarna had ik ongeveer 1 1/2 week nodig om enigszins te herstellen. Vervolgens adviseerde de verzekeringsarts voor de Ziektewet, om daarna weer voor 50% te gaan werken. Dit alles vond plaats in 1993.
Dit betreft een essentieel punt, omdat het de reden betreft, waarop mijn arbeidsongeschiktheid is gebaseerd, en dit heeft ook te maken met het (niet bestaande) belastbaarheidsprofiel.

Bij punt 14.
Hier staat een verwijt naar mijn advocaat, dat hij de betekenis van een medische term (mechanisch functionele stoornis) zou interpreteren. Ik vind dit zeer kwalijk, om twee redenen:
1)   In feite beschuldigt dokter D. mijn advocaat ervan, dat hij zich als jurist buiten zijn vakgebied begeeft. Dat is echter niet juist, omdat mijn advocaat letterlijk overneemt wat de specialist heeft opgeschreven.
2)   Dokter D. had die beschuldiging helemaal niet hoeven te uiten, zij had dat gewoon weg kunnen laten. Zij heeft er echter bewust voor gekozen, om die beschuldiging op te schrijven, en het is ook nog een valse beschuldiging.

Over de term "mechanisch(e) functionele stoornis" is door dokter S. een aparte brief geschreven, over enkel die ene term. Dat betreft de brief van 18 decenber 1997. Door te stellen dat een medicus over het algemeen bedoelt dan hij geen objectiveerbare afwijkingen heeft kunnen vinden, probeert mevr. D. als verzekeringsarts de term van de specialist alsnog een andere lading te geven. Daarmee probeert zij bestaande medische gegevens te verdraaien.

Ik verwijt de aangeklaagde, kort samengevat, dat zij een brief heeft geschreven, d.d. 15 januari 2001, die volgens mij onvoldoende zorgvuldig en onvoldoende objectief is. Dientengevolge misbruikt bezwaar-verzekeringsarts mevr. D., naar mijn mening, haar positie als medicus, en legt naar de rechtbank toe een valse verklaring af.

Bij de bijlagen vindt u drie brieven van reumatoloog S8., d.d. 23 augustus 1993, d.d. 15 november 1993, en d.d. 18 december 1997, alsmede het beroepschrift (aanvullende gronden), d.d. 21 december 2000, en de brief van bezwaar-verzekeringsarts mevr. D., d.d. 15 januari 2001.

Hierbij vraag ik het College, om mijn klacht gegrond te verklaren, en bezwaar-verzekeringsarts mevr. D. een waarschuwing te geven, om iets dergelijks in de toekomst te vermijden.

Indien mogelijk, zou ik deze klacht graag schriftelijk in behandeling laten nemen.

Datum ..........
Naam ..........
Handtekening ..........

CONCEPT

Namen en adressen van de personen en instellingen die informatie kunnen verstrekken, en de van belang zijnde consultdata.

G., kantoor G.

en ook:
G., hoofdkantoor A..
Arrondissementsrechtbank te M..
Arrondissementsrechtbank te R..
Centrale Raad van Beroep te U..

De ondergetekende machtigt de door de voorzitter van het college om inlichtingen gevraagde personen en/of instellingen deze te verstrekken.

Datum : ...........
Naam : D.
Handtekening : ............


De klacht die ik als bijlage had toegevoegd, heb ik overigens niet bij het Tuchtcollege ingediend door tijdgebrek.
Voor de bovenstaande brief heb ik tijdens een hoorzitting in 2003 mijn excuses aangeboden. En als ik de geluidsopname afluister, dan zijn mijn excuses nog aan de magere kant ook.
      geluidsfragment:     7_b_8a.mp3 (290kb)


Mede door bovenstaande brief ontving ik een brief van de directeur van de uitvoeringsinstelling, met de mededeling dat de medewerkers niet zomaar meer met mij mogen praten, of een brief mogen sturen.

Hieronder volgt de reactie van de keuringsarts:

thumbnail
g.

Contactpersoon Mevr. D.
Datum 5 februari 2001

Geachte heer D.,

Uw brief met bijlage heb ik in goede orde ontvangen.

Het is gebruikelijk dat in een gerechtelijke procedure de correspondentie via de gerechtelijke instantie plaats vindt, waarbij uw gemachtigde als woordvoerder optreedt.

Ik verzoek u daarom in het vervolg over inhoudelijke zaken via de Centrale Raad van Beroep te corresponderen. In dit verband zal ik uw brief en mijn reactie daarop doorsturen naar de Centrale Raad.

Wat betreft uw opmerkingen over mijn brief van 15-1-01 wil ik u schrijven dat deze brief een commentaar is op het beroepsschrift van uw gemachtigde.

Het is geheel niet mijn bedoeling geweest u en uw gemachtigde te beschuldigen.

Hoogachtend,
Mevr. D.
Bezwaar-verzekeringsarts


Terwijl ik me al realiseerde dat ik de brief van 2 februari 2001 in een opwelling had geschreven en niet had moeten versturen, heb ik voor de zekerheid er toch nog maar een klacht bijgedaan:

thumbnail
Aan: G.
t.a.v. regiodirecteur, dhr. H.

(aangetekend)

27 april 2001
onderwerp: klachtenprocedure
bijlagen:
• brief van dokter D., d.d. 15 januari 2001.
• brief van mij, met concept bijlage, d.d. 2 februari 2001.
• reactie van dokter D., d.d. 5 februari 2001.

Geachte heer H.,

Hierbij dien ik een klacht in tegen bezwaar-verzekeringsarts mw. D..

Middels mijn brief van 2 februari 2001 heb ik dokter D. laten weten wat er mankeert aan haar brief van 15 januari 2001. Zij heeft echter niet haar excuses aangeboden, en zij heeft die brief niet herzien. Voor zover ik weet heeft zij ook niets doorgestuurd naar de Centrale Raad van Beroep, wat zij wel schreef in haar reactie van 5 februari 2001.

Door haar brief van 15 januari 2001 niet te herzien, laat zij doelbewust haar beschuldigingen, leugens, en verzinsels in stand, waarmee zij mij belastert en benadeelt.

Ik hoop dat u haar kunt haar bewegen om toch die brief van 15 januari 2001 te herzien. Indien zij bij de inhoud van de brief blijft, ben ik daadwerkelijk van plan om haar bij het Medisch Tuchtcollege aan te klagen, zodra de Centrale Raad van Beroep uitspraak heeft gedaan.

Met vriendelijke groet,
D.


Daarop ontving ik onderstaande brief.

thumbnail
gak nederland bv
Directiesecretariaat
Goes

de heer D.

Ons kenmerk dir/ms
Datum 2 mei 2001
Uw brief van 27 april 2001

Betreft: Uw klacht.

Geachte heer D.,
Naar aanleiding van uw brief van 27 april jl. bericht ik u dat ik geen aanleiding zie inhoudelijk op uw brief te reageren.
Ik ben thans in afwachting van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.

Hoogachtend,
H6.
regiodirecteur


Door tijdgebrek lukte het mij niet om de keuringsarts bij het medisch tuchtcollege aan te klagen. Ik ben dat echter nog steeds van plan.


In november 2003 heb ik geprobeerd om de richtlijnen te achterhalen, omdat bezwaar-verzekeringsarts mevr. D. af en toe zei, dat zij zich aan de richtlijnen moet houden.
Ik heb gebeld met het UWV kantoor in mijn regio, en met het hoofdkantoor, maar dat leverde niets op. Dus toen stuurde ik de volgende brief:

thumbnail
Aan: UWV g.
t.a.v. de afdeling bezwaar en beroep

21 november 2003

Geachte mevrouw of heer,

Kunt u mij laten weten waar ik de richtlijnen kan opvragen, waaraan de bezwaar-verzekeringsarts moet voldoen?

Het betreft de richtlijnen (eisen, voorschriften) die beschrijven op welke wijze de bezwaar-verzekeringsarts haar werk moet doen.

Op 18 november 2003 heb ik daarover gebeld, en dit is bij uw afdeling nagevraagd, maar men wist van dergelijke richtlijnen niet af. Ook bij het hoofdkantoor wist men van dergelijke richtlijnen niet af. Toch heeft de bezwaar-verzekeringsarts meer dan eens gerefereerd aan de richtlijnen waaraan zij zich moet houden.

De bezwaar-verzekeringsarts die mijn zaak doet is: mevr. D..
De jurist die mijn zaak doet is: mr. G..

Met vriendelijke groet,
D.thumbnail
UWV g.
Bezwaar & Beroep

De heer D.

Contactpersoon dhr. mr M.
Datum 17 december 2003
Uw brief van 21 november 2003

Betreft: Uw verzoek om informatie.

Geachte heer D.,

Met uw brief van bovenaangehaalde datum verzocht u om informatie met betrekking tot de richtlijnen die een beschrijving geven van de taak en werkwijze van de bezwaarverzekeringsartsen van UWV.

Ik kan u mededelen dat de door u gevraagde informatie uitgebreid te vinden is op de internetsite van UWV, welke u kunt vinden op het adres WWW.UWV.nl
Deze site bevat ruime informatie over de wijze waarop onze (bezwaar)verzekeringsartsen hun werkzaamheden uitvoeren.

Vertrouwende u zo voldoende te hebben ingelicht,

Hoogachtend,
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

M.


Vervolgens heb ik meerdere keren op Internet naar die richtlijnen gezocht. Maar uiteindelijk heb ik toch maar een brief terug geschreven:

thumbnail
Aan: UWV, Kantoor G.
Afdeling Bezwaar & Beroep
t.a.v. dhr. mr. M.
G.

Per Fax: ###

17 mei 2004

Geachte heer M.,

Hierbij reageer ik op uw brief van 17 december 2003.

Graag zou ik willen weten welke richtlijnen de werkwijze van een bezwaarverzekeringsarts beschrijven. Dokter D. heeft daar aan gerefereerd. Zij vertelde o.a. dat zij zich daar aan moet houden, en dat zij verplicht is het standpunt van de primaire verzekeringsartsen te verdedigen tenzij zij argumenten daartegen heeft.

Mijn vraag over dergelijke richtlijnen heb ik inmiddels ook voorgelegd aan de regiomanager en regiodirecteur tijdens een gesprek op 13 februari 2004, maar ook zij wisten van dergelijke richtlijnen niet af. Ik had het dokter D. willen vragen tijdens de zitting van 17 maart 2004 in R., maar ondanks mijn oproep is zij niet op die zitting verschenen.

Naar aanleiding van uw brief van 17 december 2003 heb ik me suf gezocht op de site van het UWV, en bijvoorbeeld ook bij TNO arbeid, maar ik heb het niet kunnen vinden.

Kunt u mij misschien laten weten, hoe ik verder kom. Ik dacht er zelf aan, om dokter D. persoonlijk aan te schrijven, en daarna mogelijk een klacht in te dienen, etc. etc.

Met vriendelijke groet,
D.


Daar kreeg ik geen reactie op, dus daarom schreef ik de bezwaar-verzekeringsarts zelf aan:

thumbnail
Aan: UWV, Regio Z.
afdeling Bezwaar en Beroep
t.a.v. mevr. D., bezwaarverzekeringsarts
G.

Per fax: ###

25 juni 2004

Geachte dokter D.,

Graag zou ik de richtlijnen opvragen, die beschrijven waar een bezwaar-verzekeringsarts zich aan moet houden.
Kunt u mij misschien de naam of een datum van die richtlijnen laten weten, of waar ik die kan opvragen?

Toelichting:
U heeft gerefereerd aan richtlijnen waar u zich aan moet houden, en u zei dat u de primaire verzekeringsartsen moet verdedigen tenzij u argumenten daartegen heeft.
De richtlijnen die dat beschrijven heb ik geprobeerd op te vragen, maar dat is nog niet gelukt.
P.S.: Ik wil er wat vaart achter zetten, dus ik ben van plan om over 2 weken een klacht in te dienen.

Met vriendelijke groet,
D.


Vervolgens kreeg ik toch een reactie:

thumbnail
UWV

Dhr. D.

Datum 28 juni 2004
Van mr M.

Onderwerp
richtlijnen

Geachte heer D.,

In een tweetal recente brieven, verzocht u ons om informatie omtrent de richtlijnen die zijn opgesteld ten behoeve van de werkzaamheden van een bezwaarverzekeringsarts.
Reeds in een eerder schrijven werd u voor het raadplegen van dergelijke richtlijnen en reglementen verwezen naar de internetsite van UWV, maar u gaf aan daarop niets te kunnen vinden.
Omdat alle relevante informatie op onze site te vinden is, moeten wij u toch daarnaar verwijzen.
Wij adviseren u daarbij te kijken onder het hoofdstuk feiten en cijfers, waar een grote hoeveelheid mededelingen en van toepassing zijnde standaarden te vinden zijn.

In uw brieven verwijst u naar een mededeling van mevrouw van D2. dat zij het standpunt van de primaire arts dient te verdedigen, tenzij er argumenten daartegen bestaan. Zij doelt daarbij op het feit dat de bezwaarverzekeringsarts in de bezwaarprocedure moet beoordelen of de bevindingen en conclusies van de verzekeringsarts worden gedragen door de beschikbare gegevens. Het gaat daarbij zowel om de gegevens die ten grondslag hebben gelegen aan het primaire oordeel, als uiteraard om de gegevens die in het kader van de heroverweging zijn verkregen.
Als de bevindingen en conclusies van de verzekeringsarts worden gedragen door de beschikbare gegevens, is er geen aanleiding om van die conclusies af te wijken.
Als genoemde conclusies niet worden gedragen door de beschikbare gegevens, zal daar uiteraard van moeten worden afgeweken en komen de conclusies van de bezwaarverzekeringsarts daarvoor in de plaats.
Een en ander vloeit naar onze mening direct voort uit de Algemene Wet Bestuursrecht.

Vertrouwende u zo voldoende te hebben ingelicht,

Hoogachtend,
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
M.
Teammanager Bezwaar en Beroep


En toen wist ik ook niet meer wat ik er mee aan moest.
Op de website van het UWV zijn wel richtlijnen te vinden, maar ik had de indruk dat er richtlijnen waren die beschrijven hoe een bezwaarverzekeringsarts zich moet gedragen. Dat lijkt verwerkt te zijn in de andere richtlijnen, bijvoorbeeld die over de bezwaarprocedure gaan.

Laatste wijziging van deze bladzijde: augustus 2004