Beslissing, klaagschrift

1993


thumbnail
Gemeenschappelijk Administratiekantoor G.

Bedrijfsvereniging: ### Bedrijfsvereniging

De heer D.

aansluitingsnummer/aansluitidentificatie ###
datum 08-12-1993

BESLISSING INGEVOLGE DE ZIEKTEWET
Betreft uw ziektegeval van 5 november 1993

Geachte mevrouw, mijnheer,

1) Geen ziekengeld (meer)
Op grond van de ons bekende gegevens bent u niet (meer) ongeschikt tot het verrichten van uw werk.
Om deze reden wordt u na 16 november 1993
[ ] geen ziekengeld toegekend
[X] geen verder uitkering toegekend

Bij deze beslissing wordt in het midden gelaten of u over de periode tot en met 16 november 1993 aanspraak op ziekengeld kunt maken.

Uw werkgever hebben wij ingelicht.

2) Bent u het er niet mee eens?
Mocht u het niet eens zijn met de beslissing dan kunt u - binnen veertien dagen na de datum van deze beslissing in beroep gaan bij
de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht te M..

Hoogachtend
Voor de bedrijfvereniging
B.
Hoofddirecteur

Naam en adres van de werkgever
C. B.V.

Z.O.Z.thumbnail thumbnail
KLAAGSCHRIFT ZIEKTEWET

Aan: Arrondissementsrechtbank M.
sector bestuursrecht,

17 december 1993

bijlagen :
- arbeidgeschiktheidsverklaring van de verzekeringsgeneeskundige van het G., dhr. R., d.d. 16 november 1993.
- voor beroep vatbare beslissing, d.d. 8 december 1993.

Hierbij teken ik : D.,
beroep aan tegen de hierbij gevoegde beslissing van : 16 november 1993 genomen door : ### Bedrijfsvereniging

Edelachtbare vrouwe/heer,

Met de hierboven genoemde beslissing kan ik mij niet verenigen, omdat deze bij voorbaat genomen is, en ik niet zeker weet of ik in de toekomst genoodzaakt ben om mij ziek te melden.

Tot 1 oktober 1993 ontving ik een WAO-uitkering, behorende bij een arbeidsongeschiktheid van 45 tot 55%. Dit percentage werd gewijzigd in 15 tot 25%, waartegen ik in beroep ben gegaan (reg.nr. : 93 / 732 AAW / WAO BB). Vanaf 22 oktober 1993 ben ik ongeveer 6 uur per dag gaan werken. Op 5 november 1993 heb ik mij ziekgemeld wegens vermoeidheids-, pijn-, en duizeligheids- klachten.

Op 16 november 1993 had ik een gesprek met de verzekeringsgeneeskundige van het G., dhr. R.. Ik heb toen dhr. R. meerdere malen meegedeeld dat ik de volgende dag zou gaan werken. De heer R. gaf mij toch een "arbeidgeschiktheidsverklaring", omdat hij een nieuwe ziekmelding (om reden waarvoor ik een gedeeltelijke WAO-uitkering ontvang) niet zou accepteren.

Om te voorkomen dat ik mij na een korte periode weer ziek zou moeten melden, ben ik in overleg met mijn werkgever vanaf 22 november 1993 ongeveer vier uur per dag gaan werken. Toch kan ik niet garanderen dat ik mij niet af en toe ziek zal moeten melden, vandaar dit beroep.

Ik verzoek u om de beslissing te vernietigen, omdat naar mijn mening pas ná een nieuwe ziekmelding beslist kan worden, of ik voor ziekengeld in aanmerking kom. Ik eis geen ziekengeld, omdat ik voor de periode van 5 november t/m 16 november wel ziekengeld ontvangen heb, en mij daarna beter gemeld heb.

Hoogachtend,
D.


Daarna ontstond er een correspondentie met de rechtbank.

Laatste wijziging van deze bladzijde: oktober 2001