Beslissing, bezwaarschrift.

1993


thumbnail
Gemeenschappelijke Medische Dienst

Advies

Aan ### Bedrijfsvereniging

Gegevens belanghebbende
Naam(vrouw:meisjesnaam) D.

Advies vindt plaats n.a.v. beh. Plan
Gedateerd

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Medische Dienst, gezien de hieronder aangehaalde bescheiden, gelet op artikel 64 van de aaw en/of artikel 71 van de wao, adviseert:

Gelet op de artikelen 5, 12 en 32 aaw belanghebbende voor minder dan 25% arbeidsongeschikt te beschouwen ingaande 1-10-1993.

Gelet op de artikelen 18, 21 en 36 wao belanghebbende voor 15-25% arbeidsongeschikt te beschouwen ingaande 1-10-1993.

Nadere rapportage volgt binnen 13 weken na medisch heronderzoek in maart 1994.

Bijlage(n)
Rapportage(s) algemeen vg 02-sep-1993
Rapportage(s) algemeen ad 17-sep-1993

Datum verzonden aan de BV 05 OKT. 1993

A., 05 OKT. 1993
Namens het bestuur van de GMD,
Het G.
dr B., hoofddirecteur

Diagnose 780.7

De districtsdirecteur uitvoering mr. P.


In het bovenstaande formulier staat een diagnosecodes. Volgens de brief van 26 april 2006 betekent Diagnose 780.7: "overige klachten".

thumbnail thumbnail
### Bedrijfsvereniging

De heer D.

datum 19 OKT. 1993

BESLISSING
Betreft : uw rechten op grond van de Algemene arbeidsongeschiktheidswet (aaw) en uw rechten op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (wao).

Geachte heer D.,

Wijziging van uw arbeidsongeschiktheidspercentage.
U ontvangt een aaw/wao-uitkering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van 45 tot 55%. Uw arbeidsongeschiktheid is per 1 oktober 1993 afgenomen naar 15 tot 25%. Dit heeft gevolgen voor uw aaw/wao-uitkering.

Berekening van uw wao-uitkering.
Bij een arbeidsongeschiktheid van 15 tot 25% hoort een wao-uitkering van 14%. Uw wao-uitkering bedraagt ingaande 1 oktober 1993 14% van 100/108 van f 159,88 (uw dagloon) = f 20,73 bruto per uitkeringsdag.

Intrekking van uw aaw-uitkering.
Uw aaw-uitkering wordt door ons ingetrokken per 1 oktober 1993, omdat de aaw pas recht op uitkering geeft bij een arbeidsongeschiktheid van 25% of meer.

Artikelen.
Deze beslissing berust op de artikelen 5, 12, 32, 64, 79 en 80 van de aaw en de artikelen 18, 21, 35, 36, 71, 87 en 88 van de wao.

Beroep.
Als u het niet eens bent met deze beslissing, dan hoeft u zich daar niet bij neer te leggen. U kunt tegen deze beslissing in beroep gaan bij de Arrondissementsrechtbank M., Sector Bestuursrecht, Postbus ###, M..

U moet dan echter wel binnen een maand na dagtekening van deze beslissing in beroep gaan, omdat u anders de kans loopt, dat de Arrondissementsrechtbank uw zaak niet in behandeling neemt. Op een bijlage bij deze beslissing staat wat u moet doen als u in beroep wilt gaan.

Inlichtingen.
Wij adviseren u kennis te nemen van de bij deze beslissing gevoegde informatie. Als u iets niet duidelijk is dan kunt u contact met ons opnemen. Zorgt u er wel voor dat u binnen 1 maand in beroep gaat als u het niet eens bent met onze beslissing.

Hoogachtend
G.

doc 520/jh/15914thumbnail
KLAAGSCHRIFT

Aan de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht te : M.
Hierbij teken ik : D.
beroep aan tegen de hierbij gevoegde beslissing van : 19 OKT. 1993
genomen door : ### Bedrijfsvereniging

Edelachtbare vrouwe/heer,

Met deze beslissing ben ik het niet eens, omdat het in mijn eigen gevoelstoestand niet mogelijk is om 75 tot 85% te werken.

Ik verzoek u om de beslissing van de bedrijfsvereniging te vernietigen.

Ter ondersteuning van mijn beroep zal ik u later stukken ter aanvulling toezenden.

Hoogachtend,
D.

Datum : 28 OKT. 1993
Handtekening : ###


In bovenstaande brief gebruik ik het woord 'gevoelstoestand'. Dat werd mij geadviseerd om dat zo op te schrijven. Ik zou naar de Rechtbank beter niet kunnen schrijven dat ik dat niet kon, zo werd tegen mij gezegd.

Vervolgens ontving ik de ontvangstbevestiging van de Rechtbank.

thumbnail thumbnail
Arrondissementsrechtbank te M.
Sector Bestuursrecht

De heer D.

M., 4 november 1993
reg.nr.: 93 / 732 AAW / WAO BB
uw kenmerk:
bijlagen:
onderwerp: het beroep van D. te ###
telefoon voor dit onderwerp: ###

ONTVANGSTBEVESTIGING

Geachte heer,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw klaagschrift.

U krijgt te zijner tijd nader bericht over deze zaak.

U wordt verzocht een adreswijziging direkt door te geven aan de griffie en bij verdere correspondentie altijd bovenstaand registratienummer te vermelden.

Hoogachtend,
###
griffier.

Belangrijke aanwijzingen voor deze beroepsprocedure:

1.   Gaat U tijdens de beroepsprocedure langer dan één week van huis, bijvoorbeeld voor familiebezoek of voor een vakantie, dan moet U dit tijdig en onder vermelding van het desbetreffende tijdvak schriftelijk aan de rechtbank meedelen.

2.   Ontvangt U een verzoek om inlichtingen te verschaffen of om de gronden voor het beroep of voor het verzet in te sturen dan wel een ontbrekend stuk, bijvoorbeeld de beslissing waartegen het beroep is gericht over te leggen, dan bent U gehouden aan dit verzoek gehoor te geven.

3.   Aan een oproeping voor een medisch onderzoek dient U gevolg te geven. Kunt U wegens dringende redenen niet op het spreekuur van de desbetreffende arts verschijnen dan moet U dit tijdig aan deze arts of aan de rechtbank melden.

4.   Wordt U opgeroepen om ter griffie van de rechtbank te verschijnen, dan dient U aan deze oproeping gevolg te geven. Bent U wegens dringende redenen verhinderd dan moet U dit tijdig aan de rechtbank meedelen.

Waarschuwing !!!!!

Het niet naleven van deze verplichtingen heeft hoogstwaarschijnlijk tot gevolg dat Uw beroep niet of niet verder wordt behandeld en niet-ontvankelijk wordt verklaard.


Ik ontving ook een brief van de ArrondissementsRechtbank om het griffierecht te betalen.

thumbnail
D.

Middelburg, 04-11-1993

NOTA GRIFFIERECHT

Betreft : KLAAGSCHRIFT RV D.
Notanr. : 04.80.93732.3.02758

Hierbij breng ik onder uw aandacht dat uw broep niet in behandeling kan worden genomen, voordat een griffierecht van fl. 25,00 is voldaan. Van dit griffierecht kan geen vrijstelling of vermindering worden verleend.
Het verschuldigde griffierecht moet binnen 30 dagen na heden zijn bijgeschreven op de vermelde postbankrekening, bij voorkeur door middel van bijgevoegde acceptgiro.
Indien binnen 30 dagen na dagtekening van deze nota het verschuldigde bedrag niet is bijgeschreven op de vermelde postbankrekening kan het beroep niet-ontvankelijk worden verklaard.
Ter informatie deel ik u nog mede, dat het beslissend orgaan het door u betaalde griffierecht aan u dient te vergoeden indien u in het gelijk wordt gesteld.

De griffier.

onderstaande gegevens i.v.m. geautomatiseerde verwerking niet wijzigen

Hieronder laat de Arrondissementsrechtbank aan de bedrijfsvereniging weten dat ik in beroep ben gegaan, en de rechtbank vraagt mijn dossier op.

thumbnail
Arrondissementsrechtbank te Middelburg
Sector Bestuursrecht

Het bestuur der Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging
Goes

reg.nr.: 93 / 732 AAW / WAO BB
Middelburg, 4 november 1993
onderwerp: het beroep van D. te ###
telefoon voor dit onderwerp: ###

Geachte heer/mevrouw,

Door of namens bovengenoemde is beroep ingesteld tegen de in afschrift hierbij gevoegde beslissing.

In verband daarmee doe ik u een afschrift van het betreffende klaagschrift toekomen met het verzoek gewaarmerkte afschriften van alle op de zaak betrekking hebbende stukken in twee-voud eventueel vergezeld van een contra-memorie, afzonderlijk genummerd, binnen vier weken na heden in te zenden.

Hoogachtend,
griffier.

Hieronder staat een intern formulier van de uitvoeringsinstelling.
thumbnail
Het is een "OPVRAAG DOSSIER IVM BEROEPSZAAK" van 5 november 1993.

Hieronder staat nog een intern formulier van de uitvoeringsinstelling van 5 november 1993.

thumbnail
BEROEPSZAAK INFO GMD

Aan: GMD
dk G.

Van: afd. beroepszaken
toestel: 340

Datum: 05-11-93

beroepszaak

betreft D.
BZ nr. ###
reg.nr. ###
sofi-nr. ###

Hierbij zenden wij u een afschrift van een door belanghebbende aan de Raad van Beroep ingezonden klaagschrift n.a.v. de beslissing 19.10.93

Wij verzoeken u ons kopieën toe te zenden van de geneeskundige rapporten en eventuele expertises die aan uw advies ten grondslag hebben gelegen, daaronder mede begrepen de informatie welke u van de behandelende sector heeft ontvangen. Tevens verzoeken wij u ons kopieën toe te zenden van alle overige stukken waarnaar in uw rapportages verwezen wordt, voorzover deze niet al aan de bedrijfsvereniging zijn toegezonden. Wij maken u er op attent dat wij alle op deze zaak betrekking hebbende stukken, waaronder de zoeven genoemde stukken, binnen 14 dagen aan de Raad van Beroep dienen te zenden.

Zo na bestudering van het dossier de noodzaak hiertoe mocht blijken, zullen wij overleg met u plegen.

Teneinde tijdens de beroepsprocedure niet voor onverwachte situaties te komen staan verzoeken wij u met het volgende rekening te houden.

1. Mocht het klaagschrift u reeds aanleiding geven tot het maken van opmerkingen dan verzoeken wij u zich tot ons g./beroepszaken te wenden.

2. Indien u na lezing van het klaagschrift meent dat het gewenst is om een nader onderzoek in te stellen of nadere informatie in te winnen dan verzoeken wij u hiertoe eerst over te gaan na overleg met ons.

3. U gelieve nader door u ontvangen gegevens - bijvoorbeeld door u ontvangen schriftelijke of mondelinge reacties van belanghebbende, door u verkregen inlichtingen van behandelende artsen, enz. - aan ons door te zenden.

4. Het is gewenst dat bij het uitbrengen van nieuwe adviezen - ook al betreffen die de mate van arbeidsongeschiktheid op een latere datum - rekening wordt gehouden met de thans lopende beroepszaak.

Van het resultaat van de procedure bij de Raad van Beroep en van een eventuele procedure bij de Centrale Raad van Beroep zullen wij u uiteraard op de hoogte houden.

dk G.
beroepszaken


Hieronder staat de reactie op bovenstaande brief.

thumbnail
Gemeenschappelijke Medische Dienst

Administrateur: Gemeenschappelijk Administratiekantoor

Nieuwe Industriële Bedrijfsver.
t.a.v. afdeling beroepszaken G.

Uw kenmerk ###
Uw brief van 05-nov-1993
Ons kenmerk GMD.ADM.JG
Datum 15 NOV. 1993

Beroepszaak aaw/wao ten name van dhr. D., geboren ###, wonende ###.

Geachte mevrouw, mijnheer

Naar aanleiding van bovengenoemde beroepszaak delen wij u mede, dat alle op de zaak betrekking hebbende rapporten reeds in uw bezit zijn en dat een en ander geen aanleiding geeft tot commentaar.

Hoogachtend,
Mr. P.,
districtsdirecteur uitvoering


Hierna was er een briefwisseling met de rechtbank.

Laatste wijziging van deze bladzijde: april 2006