Einde dienstverband bij werkgever C8.

1997

Vanaf maart 1997 lukte het mij niet meer om halve dagen te werken.

Het hoofd personeelszaken schreef mij onderstaande brief.
thumbnail
C8.

De heer D.

Our ref: 970686/gb
###, 14 augustus 1997

Geachte heer D.,

Op 29 mei jl. ontvingen wij van het GAK bericht dat u met ingang van 26 mei jl. weer arbeidsgeschikt bent. Op grond daarvan diende u dus met ingang van 26 mei jl. uw werkzaamheden te hervatten, hetgeen u nagelaten hebt. U deelde ons telefonisch op 26 mei jl. mee dat u bezwaar zou aantekenen tegen de beslissing van de keuringsarts van het GAK, omdat u van mening bent dat u nog arbeidsongeschikt bent.

Vooralsnog bestaat er bij ons geen aanleiding te twijfelen aan de juistheid van de mededeling van het GAK. Daarnaast hebben wij sinds 13 juli jl. niets meer van u vernomen betreffende het door u aangetekende bezwaar en/of de beslissing daarop.

Graag ontvangen wij thans voor uiterlijk 21 augustus a.s. van u kopieën van het door u ingediende bezwaar en/of de beslissing daarop, dan wel een recente verklaring van een arts dat u inderdaad nog per 26 mei jl. arbeidsongeschikt bent. Mochten wij niet tijdig voornoemde bescheiden van u ontvangen, dan gaan wij ervan uit dat u geen bezwaar hebt ingediend en sinds 26 mei jl. arbeidsgeschikt bent, maar desalniettemin niet bereid bent uw werkzaamheden te hervatten. Met ingang van in ieder geval maandag 1 september a.s. wordt de arbeidsovereenkomst met u dan geëindigd.

Uw tijdige berichten zien wij met belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,
C8.
B23.
Hoofd Personeelszaken


Ik schreef daarop onderstaande handgeschreven reactie aan mijn werkgever:

thumbnail thumbnail
Aan: C8.
t.a.v. B23., hoofd personeelszaken
###, 18 augustus 1997 uw referentie: 970686/GB
bijlagen: bezwaarschrift tegen GAK, d.d. 13 augustus 1997

Beste B23.,

Naar aanleiding van jouw brief van 14 aug., stuur ik je hierbij het uiteindelijke bezwaarschrift van 13 aug. De bijlagen die daar bij horen stuur ik niet mee, omdat die allerlei persoonlijke gegevens bevatten.

Vanwege de wijze waarop jouw brief is opgesteld, wil ik graag het volgende vermelden:
Indien C8. zou besluiten om mij te ontslaan vanwege het niet hervatten van mijn werk omdat ik niet bereid daartoe zou zijn, dan zal ik mij daar sterk tegen verzetten. Ik ben bereid mij uitermate in te zetten voor mijn werk, maar niet als dit nog meer ten koste van mijn gezondheid gaat.
Gezien het verloop van mijn ziekte verwacht ik niet dat ik mijn werk binnenkort kan hervatten, en beëndiging van de arbeidsovereenkomst wegens ziekte/arbeidsongeschiktheid lijkt helaas onafwendbaar.
Ik hoop van harte dat de goede relatie op het persoonlijke vlak tussen C8. en mij niet verstoord wordt, en dat één en ander op een goede wijze en in samenspraak kan worden afgerond.

met vriendelijke groet,
D.


Mijn werkgever betaalde nog een aantal maanden mijn salaris door.
Toen mijn werkgever stopte met het doorbetalen van mijn salaris stuurde ik onderstaande brief naar het Gak.

thumbnail
Aan
  G. bv
  Kantoor G.
  t.a.v. Afdeling WAO
  G.

9 december 1997

Geachte mevrouw, heer,

Hierbij deel ik u mee, dat er iets is gewijzigd. Mijn werkgever betaald mijn loon niet meer door,

Het lijkt erop dat mijn werkgever mijn loon sinds 1 november 1997 niet meer doorbetaald. Door een fout van mijn werkgever was dit mij niet eerder bekend, en het is ook nog niet zeker dat het zo is. Maar als het anders mocht zijn, dan zal ik u dat alsnog laten weten.

Met vriendelijke groet,
D.


De brief van mij hierboven zit ook in het dossier van het Gak (hieronder).
thumbnail
Bij het Gak/UWV is er iets bijgeschreven, maar dit is niet goed te lezen: "Belt morgen terug. Gesproken met betr. moet een werkgevers betaling blijken Het dienstverband is nog niet verbroken 17/.. 97".

1998

thumbnail
Aan
  G. bv
  Kantoor G.
  t.a.v. Afdeling WAO
  G.

16 januari 1998

Geachte mevrouw, heer,

Mede namens mijn werkgever wil ik u hierbij vragen, om mijn uitkering per 1 februari 1998 direkt naar mij over te maken, i.p.v. naar mijn werkgever.

Op 17 december 1997 heb ik hierover gesproken met mevrouw V.. Dit was naar aanleiding van mijn brief van 9 december 1997. Mijn werkgever is per 1 november 1997 gestopt met het doorbetalen van mijn loon en ook met het doorgeven van mijn uitkering. Dit zal echter in orde gemaakt worden. Mijn werkgever geeft er echter de voorkeur aan als het g. mijn WAO-uitkering per 1 februari 1998 direkt op mijn rekening stort.

Met vriendelijke groet,
D.


In mijn dossier zit onderstaande interne brief.

thumbnail
ROG

Naam verzekerde D.
Registratienummer ###

In het systeem hebben wij actie(s) opengesteld wegens het ontbreken van:

[X] 305 werknemersverklaring 1b

Datum 21/1 98
Paraaf ###


Waarschijnlijk is onderstaande "Loonbelastingverklaring" het gevolg van bovenstaande brief.
thumbnail thumbnail
In de "Loonbelastingverklaring" heb mijn gegevens ingevuld, en via een grafiekje kwam ik terecht bij "Tariefgroep 0".

1999

Onderstaande brief stuurde mijn werkgever naar de arbeidsvoorziening.
thumbnail
C8.

Regionaal Directeur van de Arbeidsvoorziening
Middelburg

990352/GB
Middelburg, 27 mei 1999

Geachte heer,

Door middel van deze brief, verzoeken wij u vergunning te verlenen tot ontslag met ingang van zo spoedig mogelijk voor een van onze werknemers. Het betreft de heer D., ###, geboorte datum: ###, datum indiensttreding: 23 juli 1990. De heer D. was werkzaam binnen onze R&D afdeling als software engineer. Genoemde werknemer heeft zich ziek gemeld op 5 maart 1997. Naar aanleiding van een beoordeling door de verzekeringsgeneeskundige, uitgevoerd op 21 mei 1997, is de heer D. hersteld verklaard met ingang van 26 mei 1997. De heer D. heeft aangegeven het niet met deze beoordeling eens te zijn en is in beroep gegaan tegen dit besluit. Wij hebben diverse malen contact gehad met de heer D. om te trachten tot een oplossing te komen. De heer D. werkte 18 uur per week op het moment van zijn ziekmelding. Wij hebben getracht het aantal uren verder te verminderen, maar de heer D. heeft aangegeven in zijn brief van 13 augustus 1997, dat hij niet verwacht op korte termijn zijn werk te kunnen hervatten. Sinds laatstgenoemde brief hebben wij niets meer van de heer D. of een eventuele uitspraak van het GAK vernomen.

Graag verzoeken wij u op grond van bovenstaande informatie vergunning tot ontslag te verlenen.

Met vriendelijke groet,
C8.
B23.
Hoofd Personeelszaken.

Bijl.


In de brief hierboven staat dat is getracht het aantal uren te verminderen.
Ik ben een keer naar mijn werkgever gegaan en heb met B23. en mijn chef gesproken. Mijn chef wilde graag dat ik nog iets zou werken, maar ik zei toen dat ik misschien een uur per dag had om wat te doen.
Van dat gesprek heb ik achteraf wat aantekeningen gemaakt, dus als het belangrijk zou zijn, dan kan ik die aantekeningen nog opzoeken.

thumbnail thumbnail
ArbeidsVoorziening
Zeeland
Juridische Zaken

C8.
t.a.v. mevrouw B23.

Kenmerk: 1999000294
Contactpersoon: D4.
Datum: 31 mei 1999

Betreft
Ontslagaanvraag C8. / de heer D.

Geachte mevrouw B23.,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van bovengenoemde ontslagaanvraag op 31 mei 1999.
Alvorens de ontslagaanvraag in behandeling te kunnen nemen dien ik te beschikken over voldoende gegevens. De ontslagaanvraag is momenteel niet compleet.

De ontslagaanvraag is ingediend wegens: Langdurig ziekteverzuim

Het Ontslagbesluit stelt in artikel 5:2 dat, indien de werkgever als grond voor de opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert, dat de werknemer ten gevolge van ziekte of gebreken niet meer in staat is aan de gestelde functie-eisen te voldoen, en derhalve ongeschikt is voor de functie, de toestemming slechts kan worden verleend indien:

a.   de werkgever deze ongeschiktheid aannemelijk heeft gemaakt en aannemelijk is dat binnen zesentwintig weken geen herstel zal optreden, en
b.   de werkgever aannemelijk heeft gemaakt dat hij redelijkerwijs niet de mogelijkheid heeft de werknemer te herplaatsen in een aangepaste dan wel andere functie binnen de onderneming welke voor die werknemer als passend kan worden beschouwd.

De uitvoeringsinstelling wordt om advies gevraagd met betrekking tot de vraag of een mogelijkheid, als bedoeld onder b, aanwezig kan worden geacht.

Gelet op het bovenstaande ontvang ik graag antwoord op de volgende vragen:

1. Wat is het sociaal-fiscaal nummer (sofi-nummer) van betrokkene?
2. Heeft u de mogelijkheid betrokkene te herplaatsen in een aangepaste functie dan wel andere functie binnen het bedrijf, welke voor betrokkene als passend te beschouwen is?
3. Welke functies zijn er binnen uw organisatie op het niveau van betrokkene? In hoeverre zijn deze functies voor betrokkene passend of passend te maken?
4. Bij welke Arbodienst bent u aangesloten? Wie is uw contactpersoon en wanneer heeft u voor het laatst met deze persoon contact gehad?
5. Is er ten aanzien van het verzuim overleg gevoerd met de uitvoeringsinstelling (voorheen: bedrijfsvereniging) en uw Arbodienst? Zo ja, wat is hiervan het resultaat? Zo nee, waarom is er geen overleg geweest?
6. Ik verzoek u mij uw recente (circa 6 maanden) correspondentie met de uitvoeringsinstelling en uw Arbodienst te doen toekomen.
7. Ik verzoek u mij een kopie van het reïntegratieplan te doen toekomen.
8. Zou betrokkene binnen uw onderneming te herplaatsen zijn wanneer een scholing zou plaatsvinden? Zo ja, welke opleiding voor welke functie acht u voor betrokkene geschikt?
9. Wat is momenteel het arbeidsongeschiktheidspercentage van betrokkene?
10.Wat is uw verwachting voor de komende 26 weken ten aanzien van een mogelijke reïntegratie in de eigen of in een andere passende functie? Waarop is uw verwachting gebaseerd?

Zodra ik alle gevraagde informatie heb ontvangen, zal de ontslagaanvraag in behandeling worden genomen. De werknemer zal vervolgens door mij in de gelegenheid worden gesteld om schriftelijk te reageren op de ontslagaanvraag. Indien de reactie van de werknemer nog vragen oproept zal ik u in de gelegenheid stellen daarop te reageren.
Wanneer dit niet het geval is zal ik een beslissing nemen, nadat de Ontslagadviescommissie een advies heeft uitgebracht. Volledigheidshalve merk ik op, dat de verstrekte gegevens aan de werknemer worden toegezonden dan wel ter inzage worden gelegd.

Ik stel u in de gelegenheid om binnen 8 dagen uw verzoek aan te vullen met de door mij gevraagde gegevens. Het is niet mogelijk om de hiervoor genoemde termijn te verlengen, behoudens bijzondere omstandigheden. Wanneer ik de gevraagde informatie niet uiterlijk 9 juni 1999 heb ontvangen, zal de ontslagaanvraag niet in behandeling worden genomen. Hierover zult u in kennis worden gesteld.

Mocht u nog vragen hebben of nadere inlichtingen wensen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Ook kunt u de Ontslagfolder aanvragen, waarin de procedure meer uitvoerig is beschreven.

De afdeling Juridische Zaken is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.30-16.30 uur.

Hoogachtend,
REGIONAAL DIRECTEUR VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING
ZEELAND
namens deze,
D4.
Consulent Juridische Zaken

NB u wordt er op attent gemaakt dat de gegevens met betrekking tot natuurlijke personen zijn opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Persoonsregistraties.


thumbnail thumbnail
C8.

Regionaal Directeur van de
Arbeidsvoorziening
Goes

T.a.v. de heer D4.
2-990352/GB

###, 4juni 1999

Uw kenmerk: 1999000294

Geachte heer D4.,

Naar aanleiding van uw brief d.d. 31 mei j.l. stuur ik u onderstaand de gevraagde informatie:

1. Het sofinummer van de heer D. is ####.
2. We hebben in het begin van de ziekteverzuimperiode van de heer D. getracht zijn functie zodanig aan te passen dat het voor hem mogelijk zou zijn b.v. enkele uren per dag te werken. Het werk werd zittend achter een beeldscherm uitgevoerd, waarbij al het mogelijke gedaan is de omstandigheden te optimaliseren. B.v. de stoel, hoogte van het bureau, hoogte van het beeldscherm, etc. De heer D. heeft aangegeven niet in staat te zijn zijn werk uit te oefenen, ook niet voor enkele uren per dag.
3. Er zijn binnen het bedrijf 3 functies op het niveau van betrokkene. Zie verder punt 2.
4. Wij zijn aangesloten bij de Arbo Groep Gak B.V. in Goes. De bedrijfsarts is de heer K17.. Door wisseling van bedrijfsartsen hebben wij geen contact gehad met de heer K17. aangaande de heer D..
5. Wij zijn niet op de hoogte van enig overleg tussen de uitvoeringsinstelling en de Arbodienst. De heer D. heeft bezwaar aangetekend tegen de beslissing van de Arbodienst en de uitvoeringsinstelling over de hersteld-verklaring.
6. Gedurende de laatste 6 maanden is er geen correspondentie gevoerd met
de uitvoeringsinstelling en de Arbodienst inzake de heer D..
7. Er is geen reïntegratieplan opgesteld, omdat de periode waarover de, volgens de bevoegde instanties, daadwerkelijke ziekte verliep, te kort was voor een reïntegratieplan. Er vindt geen uitkering plaats.
8. Betrokkene heeft een goede opleiding. Scholing zou, voor zover wij kunnen beoordelen, geen aanleiding zijn voor herplaatsing.
9. Dit is door ons niet te beoordelen. Zelf is hij van mening dat hij 100% arbeidsongeschikt is. De Arbodienst was destijds van mening dat hij arbeidsgeschikt was.
10.Gebaseerd op de mening van betrokkene achten wij reïntegratie niet mogelijk.

Indien u op het bovenstaande nadere toelichting wenst, dan verneem ik het graag van u.

Met vriendelijke groet,
C8. B.V.
B23.
Hoofd Personeelszaken.


thumbnail thumbnail
ArbeidsVoorziening
Zeeland
Juridische Zaken

C8.
t.a.v. mevrouw B23.

Kenmerk: 1999000294
Contactpersoon: D4.
Datum: 10 juni 1999

Betreft
Ontslagaanvraag C8. / de heer D.

Geachte mevrouw B23.,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief op 7 juni 1999.
Alvorens de ontslagaanvraag in behandeling te kunnen nemen dien ik te beschikken over voldoende gegevens. De ontslagaanvraag is momenteel niet compleet.

Uit de antwoorden in uw brief van 4 juni jl. blijkt met betrekking tot de punten 6, 7, 9 en 10 immers niet dat betrokkene inmiddels officieel als twee jaar arbeidsongeschikt wordt beschouwd, aangezien iedere onderbouwing door middel van beschikkingen en overige correspondentie van het Gak en Arbodienst ontbreekt. Graag zou ik u alsnog willen verzoeken bovengenoemde punten te beantwoorden c.q. voor de juiste onderbouwing zorg te dragen.

Zodra ik alle gevraagde informatie heb ontvangen, zal de ontslagaanvraag in behandeling worden genomen. De werknemer zal vervolgens door mij in de gelegenheid worden gesteld om schriftelijk te reageren op de ontslagaanvraag. Indien de reactie van de werknemer nog vragen oproept zal ik u in de gelegenheid stellen daarop te reageren. Wanneer dit niet het geval is zal ik een beslissing nemen, nadat de Ontslagadviescommissie een advies heeft uitgebracht. Volledigheidshalve merk ik op, dat de verstrekte gegevens aan de werknemer worden toegezonden dan wel ter inzage worden gelegd.

Ik stel u in de gelegenheid om binnen 8 dagen uw verzoek aan te vullen met de door mij gevraagde gegevens. Het is niet mogelijk om de hiervoor genoemde termijn te verlengen, behoudens bijzondere omstandigheden. Wanneer ik de gevraagde informatie niet uiterlijk 19 juni 1999 heb ontvangen, zal de ontslagaanvraag niet in behandeling worden genomen. Hierover zult u in kennis worden gesteld.

Mocht u nog vragen hebben of nadere inlichtingen wensen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Ook kunt u de Ontslagfolder aanvragen, waarin de procedure meer uitvoerig is beschreven.

De afdeling Juridische Zaken is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.30-16.30 uur.

Hoogachtend,
REGIONAAL DIRECTEUR VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING
ZEELAND
namens deze
D4.
Consulent Juridische Zaken

NB U wordt er op attent gemaakt dat de gegevens met betrekking tot natuurlijke personen zijn opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Persoonsregistraties.


thumbnail thumbnail
C8.

Regionaal Directeur van de Arbeidsvoorziening
Goes
T.a.v. de heer D4.

3-990352/GB

###, 15 juni 1999

Uw kenmerk: 1999000294

Geachte heer D4.,

Naar aanleiding van het telefoongesprek van heden tussen uw kollega en mevr. F6. van ons bedrijf, zend ik u hierbij nog enige toelichting:

In uw brief d.d. 10 juni 1999 verzoekt u ons om toelichting (zie vraag 6, 7, 9 en 10).
Omdat wij op het moment dat deze zaak zich afspeelde nog niet aangesloten waren bij een arbodienst is e.e.a. via het GAK gelopen, d.w.z.:

1) de ziekmelding en herstelmelding
2) de gedeeltelijke WAO-uitkering (die volgens het GAK nu 15-25% zou bedragen). Deze wordt rechtstreeks aan dhr. D. betaald.

Vandaag hebben wij kontakt gehad met het GAK om inzage te krijgen in de korrespondentie die er wellicht in de afgelopen zes maanden geweest is tussen hen en dhr. D. over bovenstaande. Echter, het GAK geeft noch ons bedrijf noch onze Arbodienst inzage. Zij verzoeken de Arbeidsvoorziening zelf kontakt met hen op te nemen om een inzage mogelijk te maken. Wij spraken af dat u dit bij uitzondering zou doen. (dhr. B13, tel.nr. ###)

Gedurende de laatste 6 maanden is er geen correspondentie gevoerd met de uitvoeringsinstelling inzake de heer D..

Er is geen reïntegratieplan opgesteld, omdat de periode waarover de, volgens de bevoegde instantie, daadwerkelijke ziekte verliep, te kort was voor een reïntegratieplan. Er vindt geen andere uitkering plaats dan de gedeeltelijke WAO-uitkering (waar wij officieel geen kennis van hebben)

Betrokkene heeft een goede opleiding. Scholing zou, voor zover wij kunnen beoordelen, geen aanleiding zijn voor herplaatsing.
Voorts zijn wij van mening dat het standpunt van betrokkene, dat hij niet kan werken, geen aanleiding geeft te veronderstellen dat reïntegratie mogelijk is.

Indien u op het bovenstaande nadere toelichting wenst, dan verneem ik het graag van u.

Met vriendelijke groet,
C8.
B23.
Hoofd Personeelszaken.


Hieronder staat de brief met vragenlijkst die de ArbeidsVoorziening stuurde aan de uitvoeringsinstelling.

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
ArbeidsVoorziening
Z.
Juridische Zaken

G. G.
t.a.v. de heer B.
G.

Kenmerk: 1999000294
Contactpersoon: D4.
Datum: 29 juni 1999

Betreft:
Ontslagaanvraag C8. B.V. / de heer D.

Geachte heer,

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Op 31 mei 1999 heeft:

C8. B.V.
M.

een ontslagaanvraag wegens arbeidsongeschiktheid ingediend voor:

de heer D.
Geboortedatum: ###
Sofinummer: ###

Teneinde te kunnen beoordelen of er voor de betrokken werknemer nog mogelijkheden zijn om bij de eigen werkgever zijn eigen werk dan wel ander passend werk te verrichten, verzoek ik u de in het bijgaande formulier opgenomen vragen te beantwoorden, voorzien van een korte toelichting en eventueel met een verwijzing naar de arbeidsdeskundige rapportage.

Uw antwoord zie ik graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 20 juli 1999 tegemoet. Indien deze termijn voor u niet haalbaar is, verzoek ik u om mij per omgaande schriftelijk te berichten wat de reden hiervan is en binnen welke termijn u het advies wel aan mij kunt uitbrengen. Ik kan partijen in dat geval hiervan op de hoogte brengen. Indien dit verzoek ter afhandeling aan een andere uitvoeringsinstelling wordt doorgezonden, dan verzoek ik u mij per omgaande hiervan schriftelijk mededeling te doen toekomen.

Ik ga er vanuit dat u, conform de Standaard ontslagadvies RDA d.d. 3 oktober 1997 (onderdelen 2.5 en 2.6), werkgever en betrokken werknemer zelf van uw advies op de hoogte stelt.

Mocht u nog vragen hebben of nadere inlichtingen wensen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon.

De afdeling Juridische Zaken is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.30-16.30 uur.

Hoogachtend,

REGIONAAL DIRECTEUR VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING
Z.
namens deze,
D4.
Consulent Juridische Zaken

Bijlagen:
  Ontslagaanvraag
  Vragenformulier

ArbeidsVoorziening

ADVIESAANVRAAG VAN DE REGIONAAL DIRECTEUR I.V.M. ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Betrokken werknemer:   Naam: de heer D.
  Woonplaats: ###
  Geboortedatum: ###
  Sofinummer: ###
  Kenmerk RDA: 1999000294

Betrokken werkgever:
  C8. B.V.
  t.a.v. mevrouw B.
  M.

Vraag 1 wordt door de Regionaal Directeur ingevuld. Relevante informatie, waaronder de ontslagaanvraag, wordt in een bijlage meegezonden aan het adviesorgaan.

1. Huidige feitelijke situatie

A. De werknemer is een gehandicapte werknemer in de zin van de WAGW:

x ja, want
    O hij/zij heeft een AAW/WAO-uitkering (arbeidsongeschiktheidsklasse invullen, indien bekend)
    O hij/zij heeft een invaliditeitspensioen ABP/SPW/AMPW/WAMIL
(arbeidsongeschiktheidsklasse invullen, indien bekend):
        O < 15%
        x 15-25%
        O 25-35%
        O 35-45%
        O 45-55%
        O 55-65%
        O 65-80%
        O 80-100%
    O er is een werkvoorziening binnen het bedrijf getroffen op grond van AAW/ABP/SPW/AMPW/WAMIL (invullen indien bekend), nl.
    O op grond van de vangnet-amvb ex art. 1 b WAGW nl.
    O hij/zij is herplaatsbaar verklaard voor ABPW/SPW
    O er is loondispensatie verleend
    O onmiddellijk voorafgaand aan de huidige arbeidsverhouding heeft hij/zij arbeid WSW-verband verricht
    O er is een voorziening woon-werkvervoer getroffen
    O er is onmiddellijk voorafgaand aan de huidige arbeidsverhouding een voorziening tot scholing toegekend
    O bij de indiensttreding is de arbeidsongeschiktheids-uitkering geëindigd of de herplaatsingstoelage komen te vervallen.
O nee

B. Reden voor de ontslagaanvraag
    O bedrijfseconomische redenen
    O onvoldoende functioneren
    x arbeidsongeschiktheid

C. Functie waarvoor ontslag wordt aangevraagd: Software engineeer

D. Betrokkene verricht momenteel
    x geen werk sinds: 05-03-1997
    O wel werk

DE VOLGENDE VRAGEN WORDEN DOOR HET ADVIESORGAAN INGEVULD EN WEL ALS VOLGT:

a) Bij ontslagaanvraag voor een WAGW-werknemer wegens bedrijfseconomische redenen vraag nr. 2, 4, 5, en 6b
b) Bij ontslagaanvraag voor een WAGW-werknemer wegens onvoldoende functioneren vraag nr. 2, 3 en
    1) als er geen relatie met ziekte of gebreken is 5 en 6a
    2) als er (vermoedelijk) enige relatie met ziekte of gebreken is 4, 5, 6a en 6b
c) Bij ontslagaanvraag omdat werknemer zijn werk wegens ziekte of gebrek niet meer (volledig) kan verrichten vraag nr. 2, 4, 5 en 6b

2. Huidige situatie van arbeids(on)geschiktheid

A. Betrokkene is bij het adviesorgaan
    X bekend
    O onbekend
Datum onderzoek ten behoeve van dit advies 12-07-1999
Bij gebruik van reeds voor dit onderzoek aanwezige gegevens, datum aangeven waarop deze gegevens zijn verkregen 26-05-1999 (medisch onderzoek).

B. Betrokkene is ingedeeld in de arbeidsongeschiktheidsklasse
    O < 15%
    X 15-25%
    O 25-35%
    O 35-45%
    O 45-55%
    O 55-65%
    O 65-80%
    O 80-100%
    O nog in ZW
    O n.v.t.
Datum eerste ziektedag in de functie waarvoor ontslag wordt aangevraagd
    X 5-03-1997
    O n.v.t.

C. Beperkingen en/of belastbaarheid (korte omschrijving)
vermoeidheidsklachten

D. De verwachting bestaat dat de belanghebbende niet meer in staat zal zijn enige arbeid te verrichten (korte omschrijving van de achtergrond van deze verwachting)

3. Relatie tussen onvoldoende functioneren en ziekte en gebrek

Het onvoldoende functioneren vloeit
    O duidelijk niet
    O vermoedelijk wel
voort uit ziekte of gebrek van de werknemer, omdat:
(welke beperkingen veroorzaken welke functioneringsproblemen)

4. Mogelijkheden tot het verrichten van passend werk
zie onder punt 6.

A. Er zijn
    O geen
    O spoedig (binnen 6 maanden )
    op langere termijn nl. over ... maanden
concrete mogelijkheden om te hervatten in passend werk bij de werkgever, in:
    O de functie waarvoor ontslag wordt
        O geheel
        O gedeeltelijk
    O ander passend werk
        O geheel
        O gedeeltelijk
Dit werk betreft de functie(s)

B. Indien hervattingsmogelijkheden aanwezig zijn, per functie aangeven wat nodig is
    O geen maatregel
    O voorziening(en)/aanpassing werkplek nl.:
    (aard en kosten, wel/niet* voor werkgever)
    O scholing nl.:
    (aard en kosten, wel / niet* voor werkgever)
    geschatte duur ... maanden
    O ander maatregelen nl.:

5. Afspraken met werkgever en werknemer

5A. In het kader van reïntegratie-activiteiten voordat de ontslagvergunning werd aangevraagd.

A. Wat is besproken met de werknemer?
O.a. welke mogelijkheden, positieve of negatieve reactie werknemer, welke argumenten, art. 30 lid 2 ZW (sanctie wanneer werknemer passend werk weigert). Welke afspraken zijn met de werknemer gemaakt m.b.t. tot hervatting en welke activiteiten heeft de Uitvoeringsinstelling ondernomen?
zie onder punt 6

B. Wat is besproken met de werkgever?
O.a. welke mogelijkheden, positieve of negatieve reactie werkgever, welke argumenten, art. 30 lid 3 ZW (sanctie wanneer werkgever weigert zijn werknemer te laten hervatten). Art. 57 lid 6 AAW (sanctie als werkgever weigert een voorziening te treffen voor werknemer), het stellen van een eis door Arbeidsinspectie in verband met aanpassing werkplek.
Welke afspraken zijn met de werkgever gemaakt m.b.t. tot hervatting en welke activiteiten heeft de Uitvoeringsinstelling ondernomen?
zie onder punt 6

5B. In het kader van het onderzoek ingesteld n.a.v. de aanvraag om een ontslagvergunning.

C. Wat is besproken met de werknemer?
O.a. welke mogelijkheden, positieve of negatieve reactie werknemer, welke argumenten, art. 30 lid 2 ZW (sanctie wanneer werknemer passend werk weigert). Welke afspraken zijn met de werknemer gemaakt m.b.t. tot hervatting en welke activiteiten heeft de Uitvoeringsinstelling ondernomen?
zie onder punt 6.

D. Wat is besproken met de werkgever?
O.a. welke mogelijkheden, positieve of negatieve reactie werkgever, welke argumenten, art. 30 lid 3 ZW (sanctie wanneer werkgever weigert zijn werknemer te laten hervatten). Art. 57 lid 6 AAW (sanctie als werkgever weigert een voorziening te treffen voor werknemer), het stellen van een eis door Arbeidsinspectie in verband met aanpassing werkplek en welke activiteiten heeft de Uitvoeringsinstelling ondernomen?
Tel. overleg met werkgever vond plaats op 12-07-99 (zie verder onder punt 6)

6. Conclusie/advies

A. Er is geen / wel * relatie tussen onvoldoende functioneren en ziekte en gebrek.

B. Er zijn geen / wel* mogelijkheden om te hervatten in passend werk bij werkgever.

C. De werkgever heeft aannemelijk / niet aannemelijk* gemaakt dat er geen passende functie(s) in het bedrijf voor betrokkene te vinden is/zijn.

Eventueel aanvullende van belang zijnde informatie:
Door zijn uitval op 5.03.'97 was belanghebbende, op basis van 6 uur p/dag werken ingedeeld in de arbeidsongeschiktheidsklasse 15-25%. Hij werd met ingang van 25.05.1997 hersteld verklaard, een beslissing waar hij het niet mee eens was. Mede uit informatie van de werkgever blijkt dat belanghebbende de ma 26.05.1997 zijn werkzaamheden niet heeft opgepakt.
De conclusie van het medisch onderzoek van 26.05.1999 is dat hij onveranderd geschikt geacht wordt voor zijn werk op basis van 6 uur p/dag.


Datum: 12-07-1999
Plaats: G.
Handtekening: ###
Naam en functie: J. arbeidsdeskundige

* Doorhalen wat niet van toepassing is.


Bij bovenstaande brief kon op veel plaatsen doorgehaald worden was wel of niet van toepassing was, maar dat was nergens gedaan.

Ik krijg een formulier om in te vullen:

thumbnail thumbnail thumbnail
ArbeidsVoorziening

Vragenformulier bij ontslagaanvraag 1999000294

Werkgever: C8.

Enkele opmerkingen vooraf:

U hebt kennis kunnen nemen van de door uw werkgever aangevoerde reden(en) voor uw ontslag. Uw werkgever wordt ook in kennis gesteld van uw bezwaar/standpunt.
Bij beantwoording van de vragen dient u wel te bedenken dat deze ontslagprocedure alleen betrekking heeft op de vraag of de arbeidsverhouding mag worden verbroken. Over de vraag of ontslagverboden of CAO-bepalingen rechtsgeldige opzegging in de weg staan, wordt geen uitspraak gedaan. Deze procedure geeft ook geen antwoord op de vraag of u in aanmerking komt voor een uitkering. Dit laatste wordt beoordeeld door de uitkerende instantie en dus niet door de Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening. Wenst u informatie omtrent mogelijke uitkeringsrechten, wendt u zich dan tot de uitkerende instantie (bijv. GAK, Cadans, SFB, of GUO).
Dit ingevulde formulier moet, onder toevoeging van het verweer, bij de afdeling Juridische Zaken worden ingediend.

U wordt aangeraden om alle op deze ontslagkwestie betrekking hebbende stukken goed te bewaren. Tevens wordt u aangeraden een kopie te maken van dit vragenformulier en uw eventuele verweer. Dit ten behoeve van uzelf c.q. de uitkerende instantie.
DE REGIONAAL DIRECTEUR VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING VERSTREKT GEEN KOPIEËN!

A. Personalia

S.v.p de ontbrekende gegevens invullen, de onjuiste gegevens corrigeren c.q. doorstrepen hetgeen niet van toepassing is.

• Voorletters en Naam: D.
• Geslacht: Man
• Adres: ###
• Postcode/Woonplaats: ###
• Geboortedatum: ###
• Sofi-nummer: ###
• Telefoon: ###
• Beroep: Software engineer
• Functie waarin thans werkzaam: Software engineeer
• Datum indiensttreding: 23 juli 1990
• Aantal uren werkzaam per week: 18 uren (de laatste jaren)
• Bruto loon/salaris: fl. 1954 per maand
• Opleiding en diploma's:
    lagere school met diploma
    HAVE met diploma
    HTS met diploma
• Vakbond/belangenbehartiger: P12, ### advocaten, ###

B. Opzegverboden

De volgende vragen worden gesteld om vast te stellen of er mogelijk sprake is van een wettelijk opzegverbod. Zie de ontslagfolder voor meer informatie.

• Bent u lid van de personeelsvertegenwoordiging dan wel de ondernemingsraad of één van zijn commissies? Nee
• Bent u lid van de Arbocommissie of van een bijzondere onderhandelingsgroep? Nee
• Was u korter dan twee jaar voorafgaande aan de opzegging van de arbeidsverhouding lid van de personeelsvertegenwoordiging dan wel de ondernemingsraad of van één van zijn commissies? Nee
• Was u korter dan twee jaar voorafgaande aan de opzegging lid van de Arbocommissie? Nee
• Bent u werkzaam als mentor of als deskundige van de Arbeidsomstandighedenwet? Nee
• Bent u thans op een kandidatenlijst voor de verkiezing van de ondernemingsraad dan wel van de personeelsvertegenwoordiging geplaatst? Nee
• Bent u momenteel arbeidsongeschikt (ziek), geheel of gedeeltelijk? Ja
• Zo ja, sedert wanneer? 1992, 5 maart 1997 (laatste ziekmelding)
• Op welke datum denkt u het werk te kunnen hervatten? ?
• Bent u zwanger? Nee
• Zo ja, wanneer wordt de bevalling verwacht?
• Hebt u bevallingsverlof? O

C. Advisering door de uitvoeringsinstelling

Om te kunnen bepalen of u arbeidsongeschikt bent voor het verrichten van u eigen werk bij uw eigen werkgever én om te kunnen bepalen of er redelijkerwijs nog mogelijkheden zijn om u te herplaatsen in een aangepaste, dan wel andere functie binnen het bedrijf, welke voor u als passend kan worden beschouwd, is in deze ontslagzaak advies gevraagd aan de Uitvoeringsinstelling.

Advisering door de Uitvoeringsinstelling zal ongeveer zes weken in beslag nemen. De Uitvoeringsinstelling kan besluiten u voor een onderhoud uit te nodigen.

D. Het te voeren verweer

Heeft u bezwaren ten aanzien van de aangevoerde reden(en) voor, uw ontslag? Nee
Zo ja, wat zijn uw bezwaren? Hierbij ga ik er van uit, dat de enige reden "langdurig ziekteverzuim" is.

Eventueel aanvullende opmerkingen die van belang zijn:
1) De situatie is niet geheel zoals beschreven, ik heb niet gezegd dat ik 100% arbeidsongeschikt zou zijn. Op 8 april 1997 is met mijn chef en mevr. B23 afgesproken dat er gewacht zou worden op wat het GAK zou doen. Ik zei dat ik ongeveer een uur per dag had, maar mijn chef had als minimum eis dat ik één ochtend per week zou werken.
2) Vanaf juli 1996 heb ik mijn chef regelmatig geïnformeerd over mijn afnemende gezondheid. Met name in februari 1997 heeft mijn chef doelbewust op mij in gepraat om ten kosten van mezelf zover mogelijk door te gaan met werken. Daarmee heb ik mijn gezondheid beschadigd, waarvoor ik C8. verantwoordelijk acht.

Datum: 2 juli 1999
Plaats: ###
Handtekening: ###


Het Gak stuurt onderstaande brief naar de Arbeidsvoorziening.

thumbnail
gak nederland bv

Arbeidsvoorziening Zeeland.
t.a.v. de heer D4.
G.

Contactpersoon Klantenservice/MG
Ons kenmerk AG-waz/wajong/wao ###
Datum 16 JULI 1999

Betreft: retourzending formulieren.

Geachte heer ,

Naar aanleiding van uw adviesaanvraag d.d. 29 juni 1999 inzake de aangevraagde ontslagvergunning met betrekking tot de hieronder vermelde belanghebbende, sturen wij u bijgaande formulieren retour.

Naam : D.
Adres : ###
Postcode : ###
Woonplaats: ###

Het formulier van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ingevuld en ondertekend door onze arbeidsdeskundige, dhr. J..

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend
Gak Nederland bv

Bijlage:
  Formulier Adviesaanvraag Ontslagvergunning.
  geen


thumbnail
C8.

De heer D.

Ref: 990437/gb
###, 29 juli 1999

Geachte heer D.,

U hebt van de directeur Arbeidsvoorziening de beslissing ontvangen dat wij toestemming hebben gekregen de arbeidsovereenkomst met u op te zeggen. In verband met het voorgaande deel ik u het volgende mee.

Voor zover mij bekend is nog steeds geen definitieve beslissing bekend betreffende de vraag of u met ingang van 26 mei 1997 al dan niet terecht arbeidsgeschikt bent verklaard. Is die beslissing uiteindelijk dat u toen wel arbeidsgeschikt was, dan wordt u geacht vanaf toen geweigerd te hebben uw werkzaamheden te hervatten. Bij brief van 14 augustus 1997 heb ik u meegedeeld dat in dat geval de arbeidsovereenkomst met u zou eindigen met ingang van 1 september 1997.

Is voornoemde beslissing uiteindelijk dat u wel op 26 mei 1997 arbeidsongeschikt was, dan bent u dat inmiddels meer dan twee jaren, zodat de arbeidsovereenkomst met u kan worden opgezegd, nu daarvoor ook toestemming is verleend, welke opzegging middels deze brief plaatsvindt. De voor u van toepassing zijnde opzegtermijn bedraagt twee maanden, zodat de arbeidsovereenkomst met u zal zijn geëindigd per 1 oktober a.s.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
C8.
B23.
Hoofd Personeelszaken


thumbnail
Aan: C8.
t.a.v. B23., Hoofd Personeelszaken
(aangetekend)

###, 3 augustus 1999
uwref.: 990437/gb
bijlage: toegangspasje

Beste B23.,

Naar aanleiding van jouw brief van 29 juli 1999, kan ik je melden dat de beslissing over mijn arbeidsongeschiktheid van 1997 nog onder de rechter is. Omdat nog niet bekend is op welke termijn daarover een definitieve beslissing genomen wordt, zie ik geen andere mogelijkheid, dan mijn ontslag maar te accepteren.

Bij deze brief vind je mijn toegangspasje. Dat is de ook reden dat ik deze brief heb aangetekend.

Graag zou ik een getuigschrift ontvangen, met daarin het volgende:
  • de aard van de verrichte arbeid.
  • de duur van de dienstbetrekking.
  • de manier waarop ik mijn werk heb gedaan.
  • de manier waarop de dienstbetrekking is beëindigd.
Het Gak heeft niet echt een reëel beeld van mij, daarom zou ik het op prijs stellen, als in mijn getuigschrift beschreven zou worden op welke wijze ik met mijn collega's ben omgegaan.

B23., ik wens vooral jou het allerbeste, en je mag de vriendelijke groeten overbrengen aan J10. en F6..

D.


Ik stuur een brief naar het Gak, dat ik per 1 oktober 1999 geen werknemer meer ben. Vanaf maart 1997 was ik niet meer in staat om daar te werken.

thumbnail
Aan:
  G. bv. Kantoor G.
  t.a.v. Afdeling AG-waz/wajong/wao
  G.

6 augustus 1999
betreft: mededeling + verzoek
bijlage: ontslagbrief van werkgever

Geachte mevrouw, heer,

Ontslag bij werkgever
Hierbij deel ik u mee, dat ik per 1 oktober 1999 geen werknemer meer ben bij C8. bv, Zie daarvoor ook de bijlage.

Andere tariefgroep
Vanwege het bovenstaande, zou ik de tariefgroep willen wijzigen van tariefgroep 0 naar tariefgroep 2.
Wilt u mij een nieuwe loonbelastingverklaring sturen?

Met vriendelijke groet,
D.thumbnail
g. bv

De heer D.

Contactpersoon Klantenservice/MG
Datum 10 AUG. 1999

Betreft: uw arbeidsongeschiktheidsuitkering

Geachte heer D.,

Omdat op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen loonbelasting en premie volksverzekeringen moet worden ingehouden, verzoeken wij u bijgaande loon-belastingverklaring na invulling en ondertekening per omgaande aan ons te retourneren.

Aan de hand van de door u verstrekte gegevens zullen wij de geldende tariefgroep toepassen.

Indien u niet binnen 2 weken aan dit verzoek voldoet, zullen wij voor de uitbetaling van uw uitkering tariefgroep 0 toepassen.

Indien u nog vragen heeft omtrent deze brief dan kunt u kontakt met ons opnemen, u wordt eerst te woord gestaan door een medewerk(st)er van de afdeling klantenservice.
Mocht het noodzakelijk zijn dan wordt u alsnog doorverbonden met de juiste afdeling en persoon.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend
g. Nederland bv

Bijlage: loonbelastingverklaring.


Op 13 augustus vul ik onderstaande loonbelastingverklaring in:
thumbnail thumbnail
In die loonbelastingverklaring kom ik uit op "Tariefgroep 2".


Laatste wijziging van deze bladzijde: oktober 2011