Gesprek met regiodirecteur

2003

Op mijn verzoek vraagt mijn advocaat bij de directeur van de UWV een gesprek aan.
Het bleek dat er een nieuwe directeur is: directeur V.

thumbnail thumbnail
VERTROUWELIJK
UWV G.
t.a.v. de heer V.
G.

31 maart 2003
Van mr P.

Geachte heer V.,

Mijn cliënt is de heer D., wonende te ### aan de ###.

Cliënt is reeds gedurende jaren verwikkeld in WAO-procedures met UWV G. te G.. Inmiddels hebben cliënt en UWV G. de afgelopen tien jaar continue de degens gekruist. Daarbij handhaaft UWV steeds het standpunt wat zij reeds in 1992/1993 heeft ingenomen, welk standpunt zij steeds herhaalt in de daarna genomen beslissingen. Cliënt anderzijds heeft geageerd tegen het destijds ingenomen standpunt en heeft dit steeds meer beargumenteerd weerlegd gedurende de afgelopen jaren. Tot op heden is echter geen sprake van enig feitelijk resultaat. De Centrale Raad van Beroep heeft inmiddels twee keer een uitspraak van UWV G. vernietigd doch UWV G. heeft in aansluiting daarop nog steeds geen inhoudelijke beslissingen genomen.

De standpunten tussen partijen zijn dus verhard. Niet alleen cliënt wordt, elke dag, geconfronteerd met zijn arbeidsongeschiktheid én met de diverse procedures die continue tegen UWV G. lopen doch eveneens voor UWV G. zal de jarenlange en voortslepende discussie met cliënt een forse belasting opleveren voor de medewerkers.

Het vorenstaande brengt mij ertoe u te verzoeken te komen tot een gesprek, rechtstreeks tussen u, ondergetekende en cliënt. Tijdens dit onderhoud kan gekeken worden of het mogelijk is om een opening te bereiken en te bezien of het mogelijk is toe te werken naar een oplossing. Een rechtstreeks gesprek met de betrokkenen bij UWV G. G. heeft weinig zin omdat de afgelopen tien jaar duidelijk is geworden dat zij zo grondig van mening met cliënt verschillen dat daar geen enkele ruimte voor een opening meer bestaat.

Ik moge u verzoeken deze brief vertrouwelijk te behandelen en mij te laten weten wat u van het voorstel, te komen tot een gesprek, vindt. Wat cliënt en ondergetekende betreft zou een dergelijk gesprek kunnen plaats vinden in de loop van april 2003.

Hoogachtend,
P.


Op het opvragen van mijn dossier bij het UWV was er bij bovenstaande brief met de hand wat bijgeschreven. Bovenaan was bijgeschreven: "S. t.k.", en onderaan was er bijgeschreven: "* Brief is inmiddels doorgestuurd aan V.!".

Mijn advocaat heeft daarna nog een paar keer telefonisch gevraagd om een gesprek met de directeur, en het in zijn brief van 8 mei 2003 nog eens genoemd.
Tijdens een hoorzitting bij het UWV is daar ook over gesproken, en de jurist van het UWV, mr. G., zou nog eens vragen of er op gereageerd zou kunnen worden.
Ik heb zelf ook op 12 september 2003 de UWV gebeld en heb gesproken met de jurist mr. G., die verwees mij door naar zijn chef, mr. M, die manager van de afdeling bezwaar en beroep is, en die zou nog eens de directie om een reactie vragen.

Omdat er nog steeds geen reactie op kwam, stuurde ik onderstaande brief:

thumbnail
Aan: UWV G.
t.a.v. de regiodirecteur, dhr. V.

13 oktober 2003
betreft: aanvraag gesprek

Geachte heer V.,

Graag zou ik samen met mijn advocaat een gesprek met u willen.

Daartoe hebben wij al enkele malen een verzoek gedaan, te beginnen met een brief van mijn advocaat van 31 maart 2003.

Zoals het nu gaat, wordt alleen het dossier onnodig dikker. Dat heeft tot gevolg, dat het voor de verzekeringsartsen steeds moeilijker wordt om de juistheid van de gegevens te bepalen, wat weer tot nieuwe problemen leidt, waardoor het dossier vervolgens nog dikker wordt.
Zo verklaart de advocaat van dokter K. in een recente brief: "Verweerder was als verzekeringsarts in opleiding niet gehouden eerdere rapportages die hij heeft bestudeerd, op juistheid te onderzoeken".
Ook wordt mij het recht op een onafhankelijke bezwaar-verzekeringsarts niet toegekend. Bij de laatste bezwaarprocedure oordeelde bezwaar-verzekeringsarts D. over haar eigen beslissing.

Aangezien u uiteindelijk verantwoordelijk bent voor de gang van zaken, zou ik mijn situatie graag aan u voorleggen.

Ik zou het op prijs stellen als dat gesprek in G. zou kunnen plaatsvinden. Eventueel kan dat ook telefonisch.

In afwachting van uw bericht,
Met vriendelijke groet,
D.


Op bovenstaande brief had ik na een maand nog steeds geen reactie, dus heb ik een klacht ingediend.

thumbnail thumbnail
Aan: Centraal Klachtenbureau UWV
Amsterdam

24 november 2003
bijlagen:
* brief met verzoek voor gesprek, d.d. 31 maart 2003.
* brief met herhaling verzoek voor gesprek, d.d. 8 mei 2003.
* brief met opnieuw verzoek voor gesprek, d.d. 13 oktober 2003.


Geachte mevrouw of heer,

Hierbij dien ik twee klachten in.

1) Mijn eerste klacht betreft het niet reageren op mijn verzoek voor een gesprek met de regiodirecteur.

Hiertoe zijn meerdere verzoeken gedaan:
* Een brief van mijn advocaat, d.d. 31 maart 2003 (zie bijlagen).
* Nogmaals in een brief van mijn advocaat, d.d. 8 mei 2003 (zie bijlagen).
* Voor zover ik begrepen heb, heeft mijn advocaat dat ook in een telefonisch contact met het UWV genoemd.

Zonder een reactie op mijn verzoek, kwam er desondanks op 11 augustus 2003 toch een hoorzitting. En ook al was het eigenlijk al te laat, ook toen heb ik mijn verzoek herhaald:
* Tijdens die hoorzitting is daarover gesproken, en mr. G. zegde toe, dat hij het met zijn chef zou bespreken.
* Op 12 september 2003 heb ik gebeld met mr. G., die mij verwees naar zijn chef, mr. M., die nogmaals aan de directie om een reactie zou vragen.
* Een brief van mij, d.d. 13 oktober 2003 (zie bijlagen), welke ik op advies van mr. M. naar D. heb verstuurd.

2) Mijn tweede klacht betreft de inhoudelijke reden van mijn verzoek voor een gesprek met de regiodirecteur.
Inmiddels is een rechtzaak opgestart, maar toch heeft het UWV naar mijn mening de verantwoording om mijn zaak opnieuw, en deze keer zorgvuldig, te bekijken.
De verzekeringsartsen zijn niet goed bekend met het dossier, en schrijven de (veelal onjuiste) gegevens over. Daardoor ontstaat een zeer oneerlijke situatie, waardoor ik naar de rechtbank ga, die het dossier wél moet bestuderen. Op dit moment is er geen zicht op een oplossing, en het UWV is verantwoordelijk voor deze gang van zaken.

Er is nog een andere reden dat ik een gesprek heb aangevraagd.
Toen ik in 1993 één jaar met het UWV (G.) te maken had, heb ik er al aan gedacht om mijn belevenissen openbaar te maken. Een paar jaar geleden heb ik aan een stafarts laten weten dat ik het in de publiciteit zou brengen. En inmiddels voel ik me daartoe bijna maatschappelijk verplicht. Zo langzamerhand begint dat wat meer vorm te krijgen, en het leek mij goed om allereerst het UWV de gelegenheid te geven om de problemen op te lossen, voordat ik het wat meer in de publiciteit breng.

Met vriendelijke groet,
D.thumbnail
UWV
Centraal Klachtenburea UWV
Amsterdam

De heer D.

Ons Kenmerk Klachtnummer 2003.12.0186
Datum 8 december 2003


Betreft: Info over de afhandeling van uw klacht

Geachte heer D.,

Uw klacht, door ons ontvangen op 2 december 2003, hebben wij geregistreerd onder bovenstaand klachtnummer. Wij behandelen uw klacht volgens de bepalingen in onze klachtenprocedure.

Wat betekent dit voor u?
Dit houdt in dat de manager van het bedrijfsonderdeel waar uw klacht over gaat, de klacht nader onderzoekt. De manager informeert u binnen zes weken na ontvangst van de klacht over het resultaat van het onderzoek. Mochten wij door bepaalde omstandigheden de klacht binnen deze termijn van zes weken niet kunnen afhandelen, dan wordt de termijn van afhandeling met maximaal 4 weken verlengd. Van dit eventuele uitstel krijgt u schriftelijk bericht.

Uw klacht mondeling toelichten
U heeft ons laten weten gebruik te willen maken van de mogelijkheid om uw klacht mondeling toe te lichten. Uiterlijk binnen 2 weken ontvangt u de uitnodiging voor dit gesprek.

Tot slot
Natuurlijk streven wij ernaar uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het gebeuren dat u het niet eens bent met onze afhandeling. U heeft dan nog de mogelijkheid u te richten tot de Nationale ombudsman. Het adres is Nationale ombudsman, Postbus ###, DEN HAAG. Voor verdere informatie adviseren wij u te bellen met het gratis telefoonnummer van de Nationale ombudsman ###.

Hoogachtend,
Uitvoering Werknemersverzekeringen
P/o
Mr. G.
Plaatsvervangend directeur Cliëntenparticipatie


Vervolgens werd ik opgebeld, dat er een voorlopige afspraak was gemaakt voor 12 januari 2004. Er was een nieuwe directeur bij het UWV: regiodirecteur G. Deze directeur had mijn klacht gezien, en besloten dat hij een gesprek met mij wilde.

thumbnail
UWV
AG

De heer D.

Contactpersoon K.
Datum 15 december 2003

Betreft bevestiging van de afspraak

Geachte heer D.,

Zoals telefonisch met u is afgesproken stuur ik u hierbij de bevestiging van de gemaakte afspraak.

De afspraak staat gepland voor maandag 12 januari 2004 om 13.30 uur. Het adres is UWV, ### te G.. Bij het gesprek zullen aanwezig zijn de heer G., regiodirecteur AG regio ### en de heer G., regiomanager.

Indien de afgesproken datum en of tijd u niet gelegen komt kunt u contact opnemen met ondergetekende. Het telefoonnummer vindt u boven aan de brief.

Hoogachtend,
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Mevr. K.
Directiesecretaresse AG regio ###


Mijn advocaat laat weten, bij het gesprek aanwezig te zijn:

thumbnail
G. B.V.
t.a.v. mw K

23 december 2003
Uw ref. ag-waz/wajong/wao-###
Van mr P.

Geachte mevrouw M.,

Mijn cliënt is de heer D., wonende te ### aan de ###. Cliënt deelde mij mede dat hij een gesprek met regiomanager G3 en regiodirecteur G2. zal hebben. Cliënt heeft mij verzocht hem daarbij te assisteren. Aan dit verzoek ben ik bereid te voldoen. Ik zal mij samen met cliënt melden op 12 januari a.s. om 13.30 uur ten kantore van het UWV te G..

Hoogachtend,
P.


Op 12 januari werd ik 's ochtends gebeld, dat de regiodirecteur G. en de regiomanager G. beiden griep hadden, en het gesprek dus niet doorging.
Na nog wat heen en weer bellen, werd een nieuwe afspraak gemaakt.

thumbnail
UWV

Datum 23 januari 2004
Van M.

De heer D.

Onderwerp bevesting

Geachte heer D.,

Hierbij ontvangt u de schriftelijke bevestiging van de afspraak die ik op 23 januari 2004 telefonisch met u heb gemaakt.

Op vrijdag 13 februari 2004 heeft u om 9.30 uur een afspraak met de heer G., regiomanager en de heer G., regiodirecteur. Het gesprek zal plaatsvinden op UWV, ###, G..

Hoogachtend,
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Mevr. M.
Directiesecretaresse UWV regio ###


Gesprek met regiodirecteur

Op 13 februari 2004 was het dan zover. Mijn advocaat en ik gingen naar het UWV en hadden een gesprek met regiodirecteur G. en regiomanager G.. Het gesprek duurde een uur en een kwartier.

De regiomanager zei dat als de rechtbank een arts aanwijst, dat het dan een onafhankelijk onderzoek is. Zulke dingen heb ik al zo vaak gehoord, dus daar zat ik niet op te wachten. En als ik vertelde dat er wordt gelogen, en het UWV hun werk niet doet, dan wilde hij dat eigenlijk niet horen.

De regiodirecteur zei dat hij ongeveer van mijn leeftijd is (ik ben 38), en dat hij beroepszaken heeft gedaan. Dus vermoedelijk was hij eerst jurist bij het UWV. Hij zei tegen mij, dat ik mij beter met positieve dingen bezig kan houden, en hij zei een paar keer, dat ik daarom maar beter zou kunnen ophouden met al die procedures, en geen nieuwe beroepszaken meer zou moeten opstarten. Ik had gehoopt, dat hij een aantal problemen op zou lossen, maar hij wil dus dat ik maar klakkeloos accepteer wat het UWV doet, en mij niet meer daartegen verweer. Als zoiets tegen mij gezegd wordt, dan heb ik blijkbaar des te meer reden om mij ertegen te verweren.
De regiodirecteur zei dat hij liever zou kijken wat het UWV voor mij kan doen, zoals reintegreren. Hij zei dat ik daarvoor een beroep op het UWV kan doen, maar dat zoiets voor mij misschien lastig is, omdat ik daarvoor een "mind-switch" zou moeten maken. Ik vind dat een zeer kwalijke en denigrerende opmerking.

Ik had mij er op voorbereid, dat er iets gezegd zou kunnen worden over het publiceren van de problemen van het UWV, wat ik in een brief had geschreven. Daarover werd echter niets gezegd.

Laatste wijziging van deze bladzijde: maart 2004