Correspondentie

2003

In december 2002 verloor ik een verzoek voor herziening. Voor een tweede verzoek voor herziening, probeerde ik nog wat extra gegevens van orthopaedisch chirurg S. te krijgen:

thumbnail
Aan: Stichting Ziekenhuis W.
t.a.v. de directie

15 januari 2003
betreft: verzoek voor inzage (kopie)
bijlage: kopie ponskaartje + kopie identiteitskaart

Geachte mevrouw, heer,

Hierbij dien ik een verzoek in, om een kopie te mogen ontvangen van mijn dossier van orthopaedisch chirurg S..

Hij onderzocht mij op 10 mei 1994 om 14.30, in opdracht van de rechtbank, i.v.m. met een beroepszaak over de WAO.

Het gaat mij alleen om een kopie van de papieren. Van de röntgenfoto's, die in opdracht van dokter S. zijn gemaakt, heb ik reeds een kopie.

Mijn adres was indertijd: ### te ###.

Indien mogelijk, zou ik graag een kopie van het dossier per post ontvangen. Als dat niet mogelijk is, dan zal ik daarvoor iemand machtigen, maar misschien kan ik daarvoor u machtigen.

De kosten zal ik voldoen.

met vriendelijke groet,
D.


Daarop ontving ik de volgende brief van het ziekenhuis:

thumbnail
Ziekenhuis W.
Raad van Bestuur

De heer D.

Onze ref. : 379
Onderwerp : verzoek om inzage

V., 22 januari 2003

Geachte heer D.,

In antwoord op uw brief van 15 januari 2003 bericht ik u dat het ziekenhuis geen dossier van u heeft omdat u geen patiënt bent. Wel onderzocht dr. S. u, maar dat was, zoals u schrijft, in opdracht van de rechtbank. De gegevens daarvan kunt u opvragen bij de rechtbank.

Met vriendelijke groet,
B.


Ik had wat twijfels over bovenstaande brief, dus nog een brief gestuurd:

thumbnail
Aan: Stichting Ziekenhuis W.
Raad van Bestuur
t.a.v. B., arts
V.

24 februari 2003
Uw ref. : 379
Onderwerp : verzoek om inzage
bijlagen :
  kopie rapport van orthopaedisch chirug S., d.d. 27 juni 1994
  kopie identiteitskaart en ponsplaatje.

Weledelgeleerde heer B.,

In uw brief van 22 januari j.l. schreef u, dat het ziekenhuis geen dossier van mij heeft, omdat ik geen patiënt ben. Ik was echter wel patiënt, maar niet bij dokter S..
Verder staat bovenaan het rapport van dokter S.: "kopie ziekenhuis w.", dus ik verwacht, dat die kopie in een dossier zit.

Mijn adres was indertijd: ###

Referentienummer op ponsplaatje: ###

Indien er gegevens zijn, die door dokter S. zijn vastgelegd, dan zou ik daar graag een kopie van ontvangen. Zijn rapport heb ik dus al, maar mogelijk zitten er nog aantekeningen bij, of staat er een samenvatting op de map.

Zou u het nogmaals willen nagaan?
Bij voorbaat mijn hartelijke dank.

hoogachtend,
D.


Daarop ontving ik de volgende brief:

thumbnail
Ziekenhuis W.
Raad van Bestuur

De heer D.

Onze ref. : 513
Onderwerp : medisch dossier

V., 4 maart 2003

Geachte heer D.,

In uw brief van 24 februari 2003 schrijft u dat u wel patiënt was maar niet bij dokter S..
Inderdaad blijkt er een dossier van u te zijn onder nummer ###. Dit is het dossier van de afdeling reumatologie waarvan ik meen dat u de inhoud kent. Mocht u daar nog nadere gegevens uit willen dan kan dat uiteraard. De gegevens waarover dr. S. beschikt zijn niet in het kader van een behandelingsovereenkomst vastgelegd en vallen derhalve niet onder het inzagerecht. Mijn indruk is echter dat de brief die u als kopie meezond al die gegevens omvat.

Met vriendelijke groet,
B.


Vervolgens schreef ik dokter S. zelf aan:

thumbnail thumbnail
Aan: Stichting Ziekenhuis W.
afdeling orthopedie
t.a.v. dhr. S., orthopaedisch chirurg

11 april 2003
bijlagen:
  * Opdracht van arrondissementsrechtbank M..
  * Uw rapport, d.d. 27 juni 1994.
  * Rapport van reumatoloog S8., d.d. 23 augustus 1993.
  * Brief van reumatoloog S8., d.d. 15 november 1993.
  * Verslag van osteopaat D., d.d. 9 augustus 1993.
  * Uitspraak van klachtencommissie E., d.d. 6 juni 2001.

Weledelgeleerde heer S.,

In 1994 heeft u mij onderzocht in opdracht van de rechtbank, i.v.m. een beroepsprocedure waarin ik met het G. was verwikkeld.
De aanleiding voor deze brief is dat de rechtbank een eerste verzoek voor herziening heeft afgewezen. Dat is mede gebeurd op basis van uw rapportage.
Daarom zou ik graag van u willen weten, of uw rapport naast het rapport van reumatoloog S8. kan bestaan, of dat ze elkaar uitsluiten.

Ik zou het op prijs stellen, als u daarover wat meer duidelijk geeft. Hieronder volgen mijn overwegingen.

Reumatoloog S. heeft mij uitgebreid onderzocht, en heeft gekeken hoe de afzonderlijke wervels ten opzichte van elkaar bewegen, en heeft dat gecombineerd met de röntgenfoto's, mijn klachten, en de voorgeschiedenis.
De problemen, zoals door hem, en ook door osteopaat D. beschreven worden, vallen die binnen het terrein van de orthopedie?
Reumatoloog S. was bekend met mijn soort nekproblemen, in hoeverre bent u daar mee bekend?

U geeft aan, dat mijn klachten niet van orthopaedische aard zijn, maar u schrijft ook over mijn klachten: "waarvoor waarschijnlijk geen lichamelijke afwijkingen aansprakelijk zijn". Sluit u daarmee een lichamelijke oorzaak op andere terreinen uit?

U stelde mij een aantal vragen, die met whiplash-klachten te maken hebben. Ik heb op meer dan de helft van die vragen bevestigend beantwoord.
Kun u mij vertellen wat u mening daarover is? Denkt u bijvoorbeeld dat whiplash altijd psychisch is? En als ik geen whiplash heb, maar wel vergelijkbare klachten zoals duizeligheid, migraine-achtige hoofdpijn, etc., zijn die volgens u dan per definitie psychisch?

U schrijft: "Een kernvraag blijft kennelijk de relatie psychisch functioneren en somatische afwijkingen...". Inmiddels is er wat meer duidelijkheid over het onderzoek van het R.. Een brief van drs. K7. van het R. bleek onjuist te zijn. In die brief wordt gesproken over een somatisatiestoornis, maar daar is het woord "mogelijk" weggevallen (zie de uitspraak van de klachtencommissie).
Drs. K7. heeft later gezegd dat hij een mogelijke somatisatiestoornis noemde, omdat hij vernomen had, dat er volgens de huisarts geen somatisch substraat gevonden was, met de huidige stand van de medische kennis.
In werkelijkheid had mijn huisarts alleen een bloedonderzoek laten doen.
Wat er feitelijk gebeurde, is dat ik bij een psychologische test, allerlei vragen over lichamelijk klachten positief heb ingevuld. Uit die test bleek geen psychologisch of psychiatrisch profiel. Ik heb een psychische oorzaak ook niet afgewezen, zoals wel is opgeschreven. Pas toen bleek dat bij het onderzoek van het R. (en ook door psychologe drs. F3.) geen psychische oorzaak te vinden was, ben ik verder gaan zoeken. Ik heb ook volledig meegewerkt aan het bijna 8 maanden durende onderzoek bij het R.. Drs. K7. heeft mij in 1992 mondeling verteld, er geen psychische oorzaak te vinden was. Een eindconclusie is echter nooit aan mijn huisarts verzonden.
Verandert het bovenstaande uw mening?

In uw rapport staan de woorden: "overspannen", en "overspannenheid", dat is echter niet juist. Ik heb wel het woord: "oververmoeidheid" gebruikt.
In uw rapport staat ook iets over een rode waas voor de ogen. Dat kan verkeerd opgevat worden, ik heb iets gezegd over letterlijk rode ogen.

Als u de stukken zou willen hebben, die u indertijd van de rechtbank ontving, dan kan ik u daarvan een kopie toesturen. Ik kan u ook een machtiging geven om die stukken bij de rechtbank op te vragen.
Indien u zelf nog gegevens in uw dossier heeft, die niet bij mij bekend zijn, dan zou ik daar graag een kopie van ontvangen.

De tijd en kosten die u hieraan besteedt, zal ik graag voldoen. En als u er de voorkeur aan geeft, om de correspondentie met mijn advocaat te voeren, dan is dat ook geen probleem.

Mijn adres was indertijd: ###.
Mijn nummer bij het ziekenhuis is: ###.

hoogachtend,
D.


Ik wachtte twee maanden, en stuurde het vervolgens aangetekend, met de volgende begeleidende brief:

thumbnail
Aan: Stichting Ziekenhuis W.
afdeling orthopedie
t.a.v. dhr. S., orthopaedisch chirurg

16 juni 2003
bijlage: mijn brief aan u, d.d. 11 april 2003, met de daarbij behorende bijlagen.

Weledelgeleerde heer S.,

Op mijn brief van 11 april 2003, kreeg ik geen reactie.
Zou u mijn brief, die ik als bijlage meestuur, willen beantwoorden?

hoogachtend,
D.


Daarop ontving ik de volgende brief:

thumbnail
Ziekenhuis W.
Maatschap chirurgie/orthopaedie
chirurgen     orthopaedisch chirurgen

De heer D.

19 juni 2003
Onderwerp: uw brief d.d. 11 april 2003

Geachte heer D.,

Naar aanleiding van uw brief d.d. 11 april 2003, kan ik u melden dat het rapport dat ik destijds opmaakte in opdracht van de Rechtbank is uitgevoerd. Over dit rapport staat het mij niet vrij met u te corresponderen.

De hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht en teken,

Met vriendelijke groet,
S., orthopaedisch chirurg

P.S.: Excuses voor dit late bericht, eerder was deze brief per abuis naar een oud adres verzonden.


Bij navraag op mijn vorige adres bleek daar inderdaad een brief naar toe te zijn gestuurd. Die brief zelf was er niet meer.

De volgende stap is bij de rechtbank navragen of de orthopeed nu wel of niet met mij mag corresponderen.

thumbnail
Aan: Rechtbank M.
Sector Bestuursrecht,
t.a.v. de griffier

22 augustus 2003
bijlagen:
  • mijn brief aan orthopedisch chirurg dhr. S., d.d. 11 april 2003
  • reactie van dhr. S., d.d. 19 juni 2003

Edelachtbare griffier,

Hierbij heb ik enkele vragen over een reeds afgesloten procedure.

Mijn vragen zijn naar aanleiding van de procedure:
    procedurenummer 02 / 127 AAWAO
Welke een verzoek voor herziening was van de procedures:
    reg.nr.: AAW/WAO 93 / 732
    reg.nr.: AAW/WAO 94 / 432

Orthopedisch chirurg dhr. S. was in 1994 aangesteld als deskundige in een WAO-beroepsprocedure. Nu ik hem een brief stuurde, laat hij weten niet met mij te mogen corresponderen (zie bijlagen).

1) Mag orthopedisch chirurg S. inderdaad niet met mij corresponderen?
2) Zou u mij een kopie willen sturen van de richtlijnen/eisen daaromtrent?
U kunt ook verwijzen naar jurisprudentie, of waar ik deze gegevens kan opvragen.
3) Kan ik nu nog een klacht indienen bij de rechtbank over dokter S.?
4) Hoe verhoudt zich dit tot het correctierecht?
Indien ik het rapport van dokter S. zou willen laten wijzigen, mag hij daarover dan wel met mij corresponderen?

Bij voorbaat mijn hartelijke dank, voor het beantwoorden van mijn vragen.

Hoogachtend,
D.


Van de rechtbank ontving ik de volgende brief:

thumbnail
Rechtbank M.
Sector Bestuursrecht

De heer D.

Datum 10 september 2003
Ons kenmerk Procedurenummer 02 / 127 AAWAO
Onderwerp het beroep van D. te ###

Geachte heer D.,

In antwoord op uw schrijven van 22 augustus 2003 deel ik u mede dat de rechtbank zich niet mengt in een zaak tussen burgers middels advisering, of het beantwoorden van vragen.

Ik moge u verwijzen naar uw advocaat, waarvan u in uw brief naar dhr. S. melding maakt of uw vragen voorleggen aan een andere rechtshulpverlener.

Hoogachtend,
griffier.


De bovenstaande brief begreep ik eerst niet, maar mijn vragen in mijn eigen brief waren wat ongelukkig opgesteld. Ik belde de rechtbank op, dat ik alleen maar wilde weten of de rechtbank van de orthopedisch chirurg S. eist, dat hij niet met mij zou mogen corresponderen.
De medewerker van de rechtbank zou het aan haar chef vragen, en daarna vertelde zij mij dat de brief door een rechter was opgesteld, en dat zij er verder niets aan kunnen doen.

Vervolgens diende ik een klacht bij het Regionaal Medisch Tuchtcollege in, tegen orthopedisch chirurg S.

Laatste wijziging van deze bladzijde: april 2004