Dagloonberekening

1993

In 1993 heeft de uitvoeringsinstelling blijkbaar contact opgenomen met de personeelschef van het bedrijf waar ik werkte, en is het onderstaande formulier ingevuld.

thumbnail
WAO DAGLOONRAPPORT
22 maart 1993 DK .07
DK G.

Aan dk G.
afd. aaw/wao
werkgever C.
adres M.

Van dk G.
cbw B.
gespr. met Mevr. B.
functie Hoofd PZ

Datum 18-3-93
opdrachtnr 377 d.d. 11-3-93
aansl.ident. ###

werknemer D.
adres ###, ###(verpl)
sofi-nr ###
reg.nr ###
beroep elektromonteur
referte periode 14-2-91 tot 14-9-92
werkg. aanvulling:
  [X] nee
  [ ] ja tot ... % netto/bruto

cao-regeling geen
loonwijz. voor 1e wao dag:
  [X] nee
  [ ] ja, per
in dienst sedert 23-7-90
gewerkte dagen
verlof dagen
ziekte dagen
ww dagen
niet gewerkte dagen uit eigen verkiezing
dagen waarop geen werk beschikbaar was

                        dagloon berekening  per uitk.dag
vast loon per mnd op 1-zw dag    f 3234,53
         op 1-waodag    f 3298,00 f 3298,- x 12 : 261  f 151,632
wisselend loon in de referteperiode 
 (excl. overwerk, grat., vak.toesl.)      f           f
vakantietoeslag 8 % van een loon ad f 3298,00 f 151.632 a 8%    f 12,130
        minimaal recht op  f
gratificaties                 f           f 
winstuitkering 
 (laatste 3 uitbet. jr. voor de 1-zw dg.) - spaarloon = f      f
toeslagen (hieronder specificeren)       f           f
overwerk                    f           f
seizoenmatig? [ ] nee [ ] ja periode      f           f
art 11 van toepassing [X] nee [ ] ja zie opmerkingen
art 14 van toepassing [X] nee [ ] ja zie opmerkingen
art 15 van toepassing [X] nee [ ] ja zie opmerkingen
toesl BV 25 van toep. [X] nee [ ] ja zie opmerkingen
malus loonbijl bijge. [X] ja [ ] nee zie opmerkingen
verplicht verz. zfw  [X] ja [ ] nee, berek. zie opmerking
werkgeversbijdrage zkv             f           f
indien de wg. bijdrage zkv bij het loon is opgegeven,
is er sprake van ao-premie vrijstelling [ ] nee [ ]ja 
pensioenpremie                 f 1013,00 :261    f 3,881-
vut-premie                   f           f
werkgeversbijdrage zw             f           f
overige                    f           f
Dagloonadvies:                            f 159,881
opmerkingen
  Uitkering via wg: 259 125 903
  PP ongewijzigd t.o.v. 1992.
Verschil zw-dag/wao is akk
paraaf cbw ###

[ ] = aankruisen wat van toepassing is
06-001-0107 . 05-'92(i)

11 MEI 1993 AKKOORD 1thumbnail
VRAGENLIJST BIJ DAGLOONONDERZOEK WAO

Aan Dk G. AWAO
Van Dk G. AWAO toestel
Datum 19-3-93

naam D.
nationaliteit Ned
reg.nr ###
indien buitenlander paspoort gezien [ ] ja [ ] nee
telefoonnr ###
contactpersoon

1. betaalwijze
  [ ] rechtstreeks bank/gironr
  [X] werkgeversbetaling, machtiging bijvoegen
2. loonbelasting verklaring
  [ ] ja, bijvoegen
  [X] nee, werkgevers betaling
3. beschikking aftrek inspecteur
  [ ] ja, originele beschikking bijvoegen
  [X] nee
4. ziekenfonds verzekerd
  [X] ja, bij C. zf.nr. ###
  [ ] nee, is er sprake van ao-premievrijstelling? [ ] ja [ ] nee
5. verg. pensioenpremie BV 11
  [ ] aan de werkgever
  [ ] aan het pensioenfonds
  [X] nvt
6. gewerkte uren/parttimer
  36 uren per [ ] dag [X] week
  [ ] ja [ ] nee parttimer
7. is betr. akkoord met het dagloon
  [X] ja
  [ ] nee (zie opmerkingen)
8. in het buitenland werkzaam geweest
  [ ] ja, spontaan de formulieren E204, E205, E207 bijvoegen
  [X] nee
9. werkt belanghebbende
  [X] ja, bij 50% eigen wg
  bruto loon f ... per [ ] wk [ ] 4 wk [ ] mnd
  [ ] ja in arbeidstherapie
  [ ] nee
10. heeft belanghebbende nog andere inkomsten uit of in verband met arbeid
  [ ] ja (zie opmerkingen)
  [X] nee
11. is er een tw-formulier verstrekt
  [ ] ja, bijgevoegd
  [X] nee
12. is er een levensbewijs verstrekt
  [ ] ja
  [X] nee, n.v.t.
13. wenst betrokkene een vervolggesprek
  [ ] ja, per
  [X] nee
14. uitleg enq. bezoek + int. formulier
  [X] ja
  [ ] nee

OPMERKINGEN

[ ] = aankruisen wat van toepassing is
12-003-0107 . 05-'92(i)thumbnail
Arbeidsverleden van de laatste 3 jaren

Periode van tot    Wergever/instantie Functie/inkomsten wegens Aantal werkuren
Vanaf 23-7-90     laaste wg                   36
21-11-88 tot/m 30-6-90 B. bv                     38
1-7-90 tot 23-7-90   niet gewerkt, geen uitkering
Leefvorm:
betrokkene is
  [ ] gehuwd; met
      geboortedatum
  [ ] duurzaam gescheiden; alleenwonend
  [ ] duurzaam gescheiden; samenwonend met
      geboortedatum
  [ ] duurzaam gescheiden; samenwonend met inkomensafhankelijke kinderen jonger dan 18 jaar
  [ ] duurzaam gescheiden; samenwonend met geen partnerrelatie, relatievorm (omschrijving)
  [X] ongehuwd; alleenwonend
  [ ] ongehuwd; inwonend bij de ouders, broer of zus
  [ ] ongehuwd; samenwonend met
      geboortedatum
  [ ] ongehuwd; samenwonend met inkomensafhankelijke kinderen jonger dan 18 jaar
  [ ] ongehuwd; samenwonend met geen partnerrelatie, relatievorm (omschrijven)


Indien belanghebbende een partner heeft, gaarne een opgave/omschrijving van de eventuele inkomsten uit of in verband met arbeid. Indien dit niet van toepassing is, dit ook aangeven.thumbnail
Gemeenschappelijk Administratiekantoor
G.

MACHTIGING

registratienummer ###

ondergetekende D. (naam en voorletters)
machtigt hierbij de bedrijfsvereniging de hem/haar toekomende uitkering ingevolge de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en/of algemene arbeidsongeschiktheidswet uit te betalen aan:

naam C. bv
adres ###
postcode en woonplaats ###
giro-/ banknummer ###
ten gunste van D.


datum 19-3-1993
handtekening D.

13-064-0000 . 11-'89(i)Laatste wijziging van deze bladzijde: april 2005