Toeslag op uitkering

2001

Ik dacht de afgelopen jaren, dat ik niet in aanmerking zou komen voor toeslag, maar ik heb de uitvoeringsinstelling opgebeld, en gevraagd of ze een aanvraagformulier wilden opsturen, en dat heb ik ingevuld en teruggestuurd.

Dit is het formulier dat ik invulde:
thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
Ik had onderaan er bij geschreven: "De toeslag vraag ik aan, om van te leven en om mijn advocaat zo lang mogelijk te kunnen blijven betalen. Mocht er ooit een eind komen aan de lopende beroepszaken, dan neem ik aan, dat de toeslag verrekend wordt".

Hieronder staan enkele interne formulieren van het UWV.

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
TW formulier wao 2

Naam CB : S.
datum 04-09-2001

Naam D.
sofinummer ###
ingang uitk. 03-09-01
beoordelingsdatum 03-09-01
einde vrijlating 03-09-03

grondslag f 0,00
dagloon f 192,23
uitk. % 14,00
bruto uitk. f 24,92

relevant sociaal minimum (RSM)
gehuwd 100 %
ongeh.+kind 90 %
ongehuwd 70 %

= 70 % van f 119,60 = f 83,72

Inkomen (exclusief vakantiegeld)
uit arbeid belanghebbende = f 0,00 + partner f 0,00 = f 0,00
i.v.m. arbeid belanghebbende = f 24,92 + partner f 0,00 = f 24,92
totaal f 24,92 + partner f 0,00 = f 24,92

vrijlatingsregeling
totaal inkomen uit arbeid = f 0,00
af: 5 % x f 0,00 Min.jgd.loon = f 0,00 = f 0,00
af: 30 % van = f 0,00 = f 0,00 +
vrijlatingsbedrag = f 0,00 of maximaal = f 0,00

inkomen uit arbeid na vrijlating = f 0,00 - f 0,00 = f 0,00
vaststelling recht op toeslag
totaal inkomen uit arbeid na vrijlating = f 0,00
Inkomsten i.v.m. arbeid naast uitkering = f 0,00
uitkering = f 24,92
totaal inkomen i.v.m. arbeid = f 24,92 -> f 24,92
totaal inkomen = f 24,92

vaststellen recht op toeslag
RSM f 83,72 totaal inkomen f 24,92 -
toeslag f 58,80

dagloon f 177,99
af: bruto uitkering f 24,92 -
toeslag f 153,07

Maximale toeslag bij
30 % x min.loon = f 0,00 of
27 % x min.loon = f 0,00 of
21 % x min.loon = f 25,12

toeslag = f 25,12

notities voor berekening verdiensten

11-002-07-00

R.D.kwa 07 mei-00


AAWFRM5311A-7
04-09-01 14:56:14

AFHANDELEN TWK (BRUTO)

kapdatum : 05-10-01
fiscaal nr: ###
reg nummer: ###
naw persoon: DHR D.


periode t.w.k.: 03-09-01 tot 01-10-01

Totaal (incl.vak)
waz/wajong:
wao :
toesl : 502.40
bwu :
58 :
bedr BOL
totaal 502.40

overzicht aantal dagen lopend jaar:
voorg. jaar:
overzicht samenstelling bruto:
vak geld:
lopend jaar(incl.vak) 502.40
voorg jaar(incl.vak)

verdelen bruto (j/n) : N
std inhoudingen (j/n) J srt tabel: B
afboeken (j/n) N jaar : verwerk fiscaal (j/n): J
volgende transactie: 5311 / ### / ###


AAWFRM5311B-7
04-09-01 14:57:23

AFHANDELEN TWK RESULTAAT

kapdatum : 05-10-01
fiscaal nr: ###
reg nummer: ###


naw persoon: DHR D.

periode t.w.k.: 03-09-01 tot 01-10-01
loonheffing :
inh premie zfs : 8.54
nomzf:
sv/vb:
verg premie zfs :
sv :
afdr premie zfs 31.40

bedr. bruto vastst. excl. BOL: 502.40
+ bedr. BOL :
+ bedr. OHT :
+ bedr. AA :
+/- inh./verg. : 8.54
bedrag netto vaststelling : 493.86
af: awbz :
bedrag netto betaling : 493.86

std betaalaanwijzing (j/n) : J
ovlu (j/n) : N
aanvulling reden betaling : NABET. TW.
uitkeringsstrook (j/n) : N

volgende transactie: 5311 / ### / ###


RBRFRM1008
04-09-01 14:28:43

RBR - VERWIJSGEGEVENS GVI

sofi-nummer : ###
naam : D.
geb dat : ###-1965
geslacht : M

nr begindatum einddatum admin. BV/sector-nr wetsbasis  dossiernummer
01 23-03-93   - -   G.   27/049    WAO     ###
02 01-01-91  31-12-98  G.   27/049    DV     ###
03 23-03-93  31-12-97  G.   27/049    AAW     ###


Uw keuze : __thumbnail thumbnail
g.
AG

De heer D.

Contactpersoon Klantenservice/avs
Datum 25 SEP. 2001

Betreft: uitvoering van de Toeslagenwet (tw)

Geachte heer D.,

U hebt op 3 september 2001 een toeslag ingevolge de Toeslagenwet aangevraagd op uw arbeidsongeschiktheidsuitkering.

De Toeslagenwet biedt de mogelijkheid aan uitkeringsgerechtigden een toeslag op hun uitkering te geven, als het inkomen onder een bepaald niveau ligt. Dit niveau is:

A.   100% van het minimumloon voor gehuwden of ongehuwd samenwonenden, waarvan de partner geboren is vóór 1 januari 1972 of waarvan de partner geboren is op en na 1 januari 1972 en tot zijn huishouden een eigen kind, aangehuwd kind of pleegkind behoort dat jonger is dan 12 jaar
B.   90% van het minimumloon voor ongehuwden met een kind onder de 18 jaar, dat tot het huishouden behoort en waarvoor door u kinderbijslag wordt ontvangen
C.   70% van het minimum(jeugd)loon voor ongehuwden/alleenstaanden.

Voor u geldt het onder C gestelde. Aangezien uw inkomen onder dit niveau ligt hebt u recht op een toeslag.

De Toeslagenwet kent echter twee maximeringen van de hoogte van de toeslag:

1.   De toeslag mag niet meer bedragen dan het verschil tussen de grondslag of het dagloon exclusief vakantietoeslag en de uitkering per dag.
Grondslag of dagloon exclusief vakantietoeslag f 177,99
Uitkering f 24,92
Bruto verschil per dag f 153,07

2.   De toeslag is ten hoogste:
a)   30% van het minimumloon voor groep A
b)   27% van het minimumloon voor groep B
c)   21% van het minimum(jeugd)loon voor groep C.
21% van het minimum(jeugd)loon van f 119,60 is f 25,12.

Op grond van punt 2 is het bedrag van de toeslag voor u dus maximaal f 25,12.

Uw arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt aangevuld met het bedrag van de toeslag. Uw samengestelde uitkering is daardoor ingaande 3 september 2001 f 50,04 bruto per dag.

Als uitkeringsgerechtigde ontvangt u elke maand tussen de 10e en de 15e uw uitkering. Op dat moment is echter niet bekend hoe hoog uw totale inkomen van die maand zal zijn. Dat betekent dat de toeslag voor die maand ook niet kan worden vastgesteld. Om nu te voorkomen dat u pas na afloop van de maand uw toeslag ontvangt, wordt uw toeslag als voorschot betaald.

Attentie
U moet wijzigingen in uw leefvorm, gezinssamenstelling, uw inkomen en/of het inkomen van uw eventuele partner onmiddellijk aan ons door te geven. Dergelijke wijzigingen kunnen direct van invloed zijn op de toeslag die u ontvangt.

U kunt de wijzigingen aan ons doorgeven op het speciaal daarvoor bestemde "formulier van wijziging".

Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de afdeling klantenservice. Het telefoonnummer staat bovenaan de brief.

Hoogachtend,
namens het Landelijk instituut sociale verzekeringen
de uitvoeringsinstelling
G.
S.


En toch, ik vind het niet helemaal eerlijk dat ik die toeslag krijg. De keuringsartsen zouden eens moeten bepalen wat ik wel en niet kan (wat ze na tien jaar nog steeds niet gedaan hebben) en dan is die toeslag niet nodig.

thumbnail
g. bv
AG
G.

De heer D.

Contactpersoon Klantenservice/avs
Datum 25 SEP. 2001

Betreft: uw arbeidsongeschiktheidsuitkering

Geachte heer D.,

U ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Over de periode van 3 september 2001 to 1 oktober 2001 heeft u nog recht op een betaling De reden van deze betaling is toekenning toeslag met ingang van 3 september 2001.
Onderstaand treft u een specificatie aan.

Bruto f 502.40
Ingehouden loonbelasting/premie volksverzekering - f 0,00
Ingehouden premies sv/vereveningsbijdrage - f 0,00
Ingehouden ziekenfondspremie - f 8,54
Netto f 493,86

Laatstvermeld bedrag van f 493,86 hebben wij inmiddels aan u betaalbaar gesteld.

Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de afdeling klantenservice. Het telefoonnummer staat bovenaan de brief.

Hoogachtend,
G. bv
S.Laatste wijziging van deze bladzijde: april 2005