Beoordeling door de MO-zaak

2013

In 2013 werd ik beoordeeld door de MO-zaak in hoeverre ik mee zou kunnen helpen met het huishouden.

In 1997 kon ik mijn werk niet meer doen. Ik kon ook niet meer al mijn huishouden doen, en mijn uitkering was toen te laag om de huur van te betalen, en als ik mijn familie wilde zien dan moest ik wachten tot ze langs kwamen. Daarom ben ik in 1997 bij mijn moeder gaan wonen.
Mijn moeder vroeg in 2013 huishoudelijke hulp aan bij de gemeente.

In het verleden gaf het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) advies aan gemeenten over beoordelingen over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
Vanaf 2011 is dat afgesplitst in een aparte stichting: De MO-zaak.

Op 30 augustus kwamen twee medewerkers bij mijn moeder langs, en ze wilden dat ik daar ook bij zou zijn. Mijn moeder had huishoudelijke hulp aangevraagd.
Ik huur twee kamers bij mij moeder en ik betaal maandelijks ook een vast bedrag voor eten en drinken. Volgens mij ben ik juridisch en praktisch geen deel van het huishouden van mijn moeder.
De medewerkers van de gemeente vonden van wel, maar dat had als voordeel dat de huishoudelijke hulp ook bij mij af en toe kon stofzuigen.
Ze zeiden dat hun chef het nog wel moest goedkeuren.

Op 13 september belde een medewerker van de gemeente naar mij, om te laten weten dat hun leidinggevende mij wil laten onderzoeken.
Zij gebruikte de term "gedegen onderzoek". Ik vertelde dat ik 19 jaar rechtszaken met het UWV achter de rug had, en dat ik de bui al zag hangen.

Mijn moeder ontving de volgende brief:
thumbnail
gemeente ###

Mevrouw ###

Ons kenmerk : 13572/6359
Behandelaar : T10.
Uw kenmerk : ###
Uw brief :
Onderwerp : Beschikking WMO
Datum : 16 september 2013
Verzonden : 16 SEP 2013

Geachte mevrouw ###,

Op 30 augustus 2013 vroeg u hulp bij het huishouden aan. Deze aanvraag doet u op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze brief geven wij u de stand van zaken weer.

Bij u woont uw zoon D.. In het kader van de Wmo wordt er vanuit gegaan dat hij als onderdeel van de leefeenheid de gebruikelijke zorg verleent. Uw zoon heeft tijdens ons huisbezoek van 30 augustus jl. aangegeven daar niet toe in staat te zijn. Hij heeft nek- en rugklachten. Wij hebben daarom medisch advies gevraag aan MO-zaak te Vlissingen over zijn beperkingen. Zodra wij hun advies hebben ontvangen zullen wij de aanvraag voor huishoudelijke hulp afhandelen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het zorgloket op telefoonnummer 14###.

Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van ###,
namens dezen,
Senior consulent zorg
T10.


In de brief hierboven wordt het woord "leefeenheid" genoemd. Volgens mij is dat niet zo, en heb ik ook geen gezamelijk huishouden met mijn moeder. We hebben dezelfde voordeur omdat ik twee kamers huur, maar ik heb mijn eigen verzekeringen, eigen woonkamer en zo.

Vervolgens ontving ik de volgende brief:

thumbnail
de MO zaak

Dhr. D.

Datum: 17 september 2013
Betreft: Uitnodiging spreekuur
Referentie: Br_023/383263
Burgerservicenr: ###
Bijlage(n):

Geachte heer D.,

Er is een voorziening of verlenging van een voorziening aangevraagd die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw gemeente heeft aan de MO-zaak een advies gevraagd in verband met deze aanvraag. Deze aanvraag is d.d. 16 september 2013 binnengekomen bij de MO-zaak.

Voor dit advies is een onderzoek door de MO-zaak nodig. Na dit onderzoek stuurt de MO-zaak het advies naar uw gemeente.

Wij nodigen u daarom uit voor een gesprek op het spreekuur van de indicatieadviseur:
    Datum en tijdstip: 25 september 2013, 10:30 uur
    Indicatieadviseur: Mw. K21.
    Locatie: ###, ###
Voor een routebeschrijving kunt u kijken op internet www.mozaak.nl\###.

De voorziening die u heeft aangevraagd is voor u zelf. U moet daarom zelf aanwezig zijn bij het gesprek. Als u het prettig vindt dat er iemand anders bij is, bijvoorbeeld een familielid, dan is hij of zij welkom. Als u een aanvraag heeft ingediend voor huishoudelijke hulp en u heeft één of meerdere volwassen huisgenoten, dan wordt hij/ zij verzocht ook aanwezig te zijn bij het gesprek.

Als u medische gegevens van een arts of specialist hebt of een medicijnlijst, houdt u deze dan bij de hand voor het gesprek. Als u deze gegevens niet heeft, dan hoeft u niets te doen. Tijdens het onderzoek zal de adviseur dit verder met u bespreken.

Als u de afspraak afzegt, dan kan dat betekenen dat het langer duurt voor wij uw aanvraag kunnen afhandelen. Voor vragen kunt u ons telefonisch bereiken op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer ###.

Met vriendelijke groet,

Mw. B25.
Medewerker de MO-zaak


Hierboven staat dat ik een voorziening heb aangevraagd, maar dat is niet zo.
Ik belde op 18 september 's middags op, om te vragen of het ook bij mij thuis kan. Maar ik had eigenlijk tussen 9.00 en 12.00 moeten bellen zoals in de brief staat. Ik zou de volgende dag terug gebeld worden.
In september 2013 had ik zo'n afstand (18 km, een half uur rijden) al een jaar niet gemaakt. Ik zag er tegen op, en ik had geen passende halskraag.
Dezelfde middag werd ik terug gebeld. De gemeente had toestemming gegeven voor een huisbezoek, en op 25 september zou de indicatieadviseur van de MO-zaak langs komen.

De indicatieadviseur vond het interessant, omdat ik bij mijn moeder woon, maar ook een huurcontract heb en voor eten en drinken een vast maandelijk bedrag betaal.
Ik gaf een paar papieren: excuusbrief van huisarts X9 van 1999, brief van reumatoloog van 1993, en brief 13 januari 1971. Plus nog een papier over mijn medicijnen dat ik zelf had geschreven.

Na een paar weken keurde de gemeente het goed dat mijn moeder huishoudelijke hulp kreeg.
De dag voordat de huishoudelijke hulp zou komen werd mijn moeder een paar dagen in het ziekenhuis opgenomen, en dat was mede omdat zij met een versleten rug nog teveel in het huishouden probeerde te doen.


Laatste wijziging van deze bladzijde: augustus 2014