Correspondentie

2002


thumbnail
NIP
Nederlands Instituut van Psychologen

De heer D.

A., 9 januari 2002
Betreft: NIP-klacht 02/02; D./K.
Gemachtigden:

Geachte heer D.,

Uw brief d.d. 3 januari j.l. waarin u een klacht indient tegen de heer K. is door het College van Toezicht in goede orde ontvangen.

U krijgt zo spoedig mogelijk bericht over de verdere gang van zaken.

Te uwer informatie treft u hierbij aan een folder die de klachtprocedure toelicht.

Hoogachtend,
Mw. mr. ###
Secretaris College van Toezicht NIP

Bijlagethumbnail
NIP
Nederlands Instituut van Psychologen

De heer D.

A., 23 januari 2002
Betreft: NIP-klacht 02/02; D./K.
Gemachtigden:


Geachte heer D.,

In vervolg op mijn schrijven d.d. 9 januari j.l. deel ik u mede dat uw klacht heden is doorgezonden naar de wederpartij, die in de gelegenheid is gesteld binnen een maand na heden een verweerschrift naar aanleiding van de klacht in te dienen.

Alle stukken die een partij in een klachtprocedure overlegt, worden in afschrift aan de andere partij gezonden.

Te uwer informatie zend ik u de brochure "Beroepsethiek", waarin zijn opgenomen de Beroepscode voor psychologen en het Reglement voor het Toezicht, dat de procedure bij het College van Toezicht beschrijft.

Ik wijs u in dit verband op de volgende artikelen van het Reglement voor het Toezicht:
artikel 2.3.7, dat bepaalt dat, indien men zich ter zitting wil laten bijstaan door een raadsman/-vrouwe, men dat uiterlijk drie weken voor de zitting schriftelijk aan het College van Toezicht moet melden, en
artikel 2.3.9, dat bepaalt dat de zittingen van het College van Toezicht als regel niet openbaar zijn, tenzij het College anders beslist.

Hoogachtend,
mw. mr. ###
Secretaris College van Toezicht NIP

Bijlagethumbnail
NIP
Nederlands Instituut van Psychologen

De heer D.

A., 13 februari 2002
Betreft: NIP-klacht 02/02; D./K.

Geachte heer D.,

Hierbij deel ik u mede dat de wederpartij uitstel is verleend voor het indienen van het verweerschrift tot uiterlijk 9 maart a.s.
Tevens zend ik u een kopie van de brief van de wederpartij d.d. 4 februari 2002.

Hoogachtend,
mw. mr. ###
Secretaris College van Toezicht NIP

Bijlage


thumbnail
Aan: Mw.Mr. ###
Betreft : Klacht D. tegen K..
Ref, ###

4 februari 2002

Geachte vrouwe ###,

Hierbij wil ik u laten weten uw brief inzake de klacht van de heer D. in goede orde te hebben ontvangen.
Graag wil ik u verzoeken om de termijn van het verweerschrift, te weten 1 maand na dagtekening, te verlengen met 2 weken.
De reden hiervoor is dat ik per 5 februari voor enkele weken in het buitenland verblijf en wel zodanig dat ik daar ter plekke niet aan een verweerschrift kan werken, Het verweerschrift lijkt mij wel nodig tegen de achtergrond van een heldere besluitprocedure.

Hoogachtend en met groet,
K.
V.


Vervolgens ontving ik een paar weken later het verweerschrift.

Laatste wijziging van deze bladzijde: maart 2002