Letterlijk verslag met arbeidsdeskundige

2006

Na de keuring, had ik ook nog een kort gesprek met de arbeidsdeskundige. Hier staat het letterlijk verslag.
Ik heb op het verslag de titel "woordelijk verslag" gebruikt, maar het is een letterlijk verslag.

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
woordelijk verslag
gesprek met arbeidsdeskundige op 8 december 2005

datum van gesprek : 8 december 2005
locatie : UWV te G..
arbeidsdeskundige : dhr. L1.
ook aanwezig : mijn begeleider

17 maart 2006
D.

L1. ------: Goedendag.
D. -------: Goedendag.
L1. ------: De heer D..
D. -------: D., dit is mijn begeleider, uh,
L1. ------: Goedendag.
Begeleider: ###.
L1. ------: Waar bent u van als ik vragen mag?
Begeleider: Ik, ik ben zijn begeleider, ben zijn chauffeur.
L1. ------: De begeleider. O zo, ja, ja goed, je hebt begeleiders en begeleiders.
Begeleider: Ja, oh je dacht dat hij uit de gevangenis kwam of zo.
L1. ------: Nee, nee, nee, dat dacht ik niet. Dat weet ik al, dat hij daar niet vandaan komt, dus uh,
D. -------: Ik wil dit gesprek uh graag opnemen.
L1. ------: Ja, neem maar op hoor.
Begeleider: Als dit er maar niet op staat.
L1. ------: Oh dat maakt, maakt niet uit, het mag er toch wel netjes opstaan. Nee, soms is het van het WAO-platvorm of weet ik het.
Begeleider: Nee hoor.
L1. ------: Of een vereniging, of de buurman.
Begeleider: Hij kan zelf niet rijden dus uh.
L1. ------: Nee.
Begeleider: Dus ik ben de chauffeur voor hem.
L1. ------: Mooi. Goed, wij kennen elkaar.
D. -------: Via de telefoon uh.
L1. ------: Ja, nog niet zo uh visa vie, maar dan weet je nou wat voor gezicht er achter die telefoon destijds zat. En ik zie nou het gezicht in het echt, hoewel ik dat natuurlijk in het dossier ook kon zien aan de hand van kopieën van paspoorten en zo. Maar goed, dat maakt niet. Ik schuif even aan na de arts, hoewel ik nu niks definitiefs kan zeggen.
D. -------: Dat heb ik begrepen.
L1. ------: Ik probeer nou alleen even duidelijk te maken wat de marsroute nu is. Opdat u van mij uit weet in wat voor fase we volgens mij zitten en wat mogelijk mijn taak wordt, of niet, maar dat moet ik gewoon afwachten. Je hebt net gesproken met K4.. K4. die heeft een uh, een medisch onderzoek gedaan. Aan de hand van dat medisch onderzoek maakt hij een rapport. Hij heeft mij net verteld van, nou, dat rapport dat komt, maar uh zou u geloof ik nog even de gelegenheid geven om het te bekijken en ik dacht dat hij gezegd had, en dat zal dan wel, want dat had hij mij in ieder geval verteld, dat met de betrekking tot de beschouwing, zijn eigen visie, dat je daar geen correctierecht op hebt, want dat is gewoon, wordt zijn visie. Ja?
D. -------: Ja dat klopt.
L1. ------: Oké, nee maar goed, dan praten we allemaal even over hetzelfde.
D. -------: Inderdaad.
L1. ------: Alleen normaal gesproken krijg ik dan het rapport van de arts, daarop komt te staan, de belastbaarheid en daarop staat dan met name waar de beperkingen liggen met betrekking tot de belasting voor arbeid. Die punten die heb ik niet. Nou, u zit al heel lang in een proces. Uh, ik begrijp dat bij de laatste bezwaarprocedure er nu een antwoord geformuleerd wordt richting u, naar aanleiding van een uitspraak van de rechter. Ik ken hem nog niet. Ja?, dus ik wacht dat ook af, en ik moet dus eerst het rapport van K4. krijgen alvorens ik eventueel een onderzoek kan en moet starten. Nou wil ik je wel op voorhand even aangeven, omdat je hier nou toch zit, als ik dat onderzoek moet doen, wat dan de wijzigingen zijn ten opzichte van voorgaande onderzoeken. Want u bent bij K4. nu opgeroepen in het kader van een herbeoordeling. Dat weet je hè?.
D. -------: Ja, die herkeuring waar iedereen het over heeft.
L1. ------: Ja, de herbeoordeling noemen wij het aangepaste schattingsbesluit. Dus de de overheidsmaatregelen van 20-'04 en verder.
D. -------: Inderdaad.
L1. ------: Hè, en omdat u jonger dan 50 bent, kom je in ieder geval bij ons en de mensen die er wat langer in zaten, die, die worden volgens de oude criteria beoordeeld. Wat wijzigt er nou, en ik denk als je dat weet, dan roep ik het niet, en als je zegt, nou ik weet het niet of ik weet het wel maar vertel het maar, dan doe ik het ook. Maar anders maak ik, maak ik het niet extra langer als je allemaal weet hoor.
D. -------: Uh, ik krijg wel allerlei papieren van patiëntenverenigingen, maar heb ik nog geen tijd gehad om dat door te lezen, maar,
L1. ------: Dan zal ik even proberen om op de hoofdlijnen,
D. -------: U hoeft, u hoeft het niet heel uitgebreid te doen.
L1. ------: Nee, maar dan doe ik het kort. Maar ik leg je even uit op hoofdlijnen, waar straks een wijziging zit in onze beoordelingsystematiek. Uh, voor 20-'04 uh beoordeelden wij gewoon de geschiktheid voor je eigen werk, dat doen we ook nu, dus de oude functie. En dan was het zo dat als we zeiden, er zitten beperkingen voor arbeid en je kan je eigen functie niet doen, dan zoeken we naar functiemogelijkheden, rekening houdend met de medische beperkingen, de opleiding. Dan komen de zogenaamde mogelijk passende functie voor ons uit, die wij op een weegschaaltje leggen en afwegen of dat bij jou passend is, gelet op de medische beperkingen. Die functies die we vóór 20-'04 moesten zoeken, dat moesten er minimaal uh, 3 functies zijn met 30 arbeidsplaatsen, waarbij de arbeidsplaatsen een ondergrens hadden van 7. Dat zijn geen vacatures, hè, wat we leveren, maar dat zijn functies die beschreven zijn in Nederland.
D. -------: Ja.
L1. ------: Dus 3 functies, 30 arbeidsplaatsen, ondergrens 7. Wat heeft de overheid nou gewijzigd? Die heeft gezegd die 3 functies blijven staan, alleen het zijn nu geen 30 arbeidsplaatsen meer in z'n totaliteit die jullie moeten hebben, wil je tot schatting overgaan. Maar je kan volstaan met 9 arbeidsplaatsen in totaal, waarbij per functie een ondergrens zit van 3 arbeidsplaatsen. Dat betekent dat mogelijkerwijs functies nu naar voren komen, die vroeger ook wel naar voren kwamen of zouden kunnen komen, alleen die kon ik vroeger niet gebruiken bij de schatting en nu zou ik die wel kunnen gebruiken met deze maatregel. En dat kan er toe leiden dat daardoor, zeg maar de uitkering, extra zeg ik maar even, omlaag zou kunnen gaan. Want het ligt er maar aan als dat functies zijn bijvoorbeeld met een hoog loon, dan mag ik ze meenemen, terwijl ik dat vroeger niet mocht, omdat de ondergrens 7 was. Nou dat is eigenlijk het kenmerkende verschil. Daarnaast zijn er eigenlijk geen verschillen. En ik kan alleen zeggen, als bijvoorbeeld ten gevolge van de herbeoordeling er een wijziging komt in de arbeidsongeschiktheidspercentage, dan uh zeg ik normaal gesproken van, goh als je geen werk hebt, ga maar WW aanvragen. Ik weet niet hoe het bij jou met de WW zit? Maar ik ben bang dat dat niet goed zit, want jij bent al heel lang in de slag met ons, met betrekking tot het juiste percentage en ik denk dus dat je geen WW-uitkering hebt. Klopt dat?
D. -------: Nee, ik heb nog nooit uh WW gehad.
L1. ------: Je hebt nog nooit WW aangevraagd?
D. -------: Nee.
L1. ------: Nou, maar dat is dan van jaren her, dat kan ik nou ook niet meer herstellen. Ik kan alleen,
D. -------: Als ik dat moet aanvragen,
L1. ------: Ja?
D. -------: Dan ga ik ook niet zeggen, van dat ik van alles kan om aan die WWW-uitkering te,
L1. ------: Te voldoen.
D. -------: Dat zeg ik gewoon hoe dat het is.
L1. ------: Ja. Nee, maar dat, dat is ook goed.
D. -------: Dan zou ik er toch wel buiten vallen denk ik.
L1. ------: Nou dat, nee dat hoeft niet. Wij zeggen, wij geven dus juist aan, dat proberen we te doen, te zeggen wat is volgens ons nou medisch technisch arbeidskundig mogelijk. Dan nemen wij een standpunt in, bijvoorbeeld we vinden dat je 30 uur kan werken per week, maar in passend werk. Dan zeggen wij op grond daarvan, als er voldoende functies zijn zoals dat in het verleden gebeurd is, krijg je een klasse. Dan krijg je een stukje WAO dus, en de rest zou je kunnen krijgen bij de WW als je je beschikbaar stelt. Maar dan moet je je beschikbaar stellen voor passend werk. Daarmee is niet gezegd dat jij alle werkzaamheden die in Nederland voorkomen kunt doen. Nee zeggen wij, juist niet, want er liggen beperkingen. Nou, in het verleden geen WW aangevraagd. Ik kom even terug naar de herbeoordelingsoperatie, wat doen wij nou. Als er tengevolge van dat herbeoordelingsbesluit een verlaagde WAO-uitkering uit zou komen ten opzichte van de huidige stand, en je zou geen recht op WW hebben, dan is er nu een regeling, tijdelijke regeling inkomensaanvulling. Die korten wij af met TRI. En die TRI-regeling die is is dus speciaal voor die mensen die in die aangepaste schattingsbesluitsprocedure komen te zitten. En die regelt dat je minimaal een half jaar, nadat de wijziging van de WAO-uitkering ingaat, nog financieel schadeloos gesteld wordt tot de hoogte van de uitkering voorafgaand aan dat eventuele nieuwe besluit. En dat is met name, dus ook opgesloten, in dat aangepaste schattingsbesluit.
D. -------: Oh ja.
L1. ------: Ja?, Nou dan heb je wat mij betreft eigenlijk nu hè de kern van de wijzigingen, namelijk het aantal functies met arbeidsplaatsen en de tijdelijk regeling inkomensaanvulling. Nou dat kan ik even roepen. Verder weet ik, ja, er ligt een hele zaak. Ik uh, ik kan dat nu ook niet verder oplossen, want wij zijn in afwachting van de bezwaar-beslissing, die op de voorgaande punten moet gebeuren. En K4. die dus nu een onderzoek gedaan heeft, die heeft een onderzoek gedaan in het kader van het aangepaste schattingsbesluit. En pas als ik het rapport van K4. op tafel heb, dan kan ik mijn onderzoek doen en doe ik dat, dan vraag ik jou ook weer om te komen, om te kijken wat komt er uit mijn onderzoek.
D. -------: Maar, wat u betreft gaan die twee dingen gewoon afzonderlijk van elkaar? Dat vorige wat overnieuw moet en dit wat nu gebeurd.
L1. ------: Ja, wat mij betreft wel.
D. -------: Oké.
L1. ------: Tenzij wij door de bezwaarafdeling op één of andere manier overruled zouden worden. Maar dat weet ik niet. Hè, want als daar uitkomt van luister, ja het wordt helemaal niks, noem maar wat. Dan, dan zullen we dat stuk moeten bestuderen om te kijken of dat impact heeft, consequenties heeft voor hetgeen wat we nu doen. Maar ik ga dus er vooralsnog vanuit, omdat K4. nu een onderzoek doet in het kader van de aangepaste schattingsbesluit, dat het traject wat daarvoor ligt, staat wat ons betreft nu even voor de te nemen acties, daar even los van.
D. -------: Ja.
L1. ------: Dus ik wil als ik dat onderzoek moet doen, dan doe ik dat onderzoek, net als de vorige keer. Toen koos jij ervoor om het telefonisch te doen en de volgende keer kunnen we gewoon zeggen als je zegt, goh, ik kom. Dan kom je en dan bespreek ik dat. En dan wil ik met name ook kijken ja naar een stukje toekomst voor je hè. Want ja kijk ik snap je bent aan het vechten, uh vechten tegen, maar ja ik zou ook graag zien dat je de energie bijvoorbeeld niet alleen aanwend om te vechten tegen, maar dat we samen proberen een plaatje voor je toekomst te maken. Heb jij een idee dat je zelf straks richting arbeid kunt gaan of zeg je, nou mijn beperkingen zijn zodanig dat ik daar helemaal geen mogelijkheden voor zie.
D. -------: Nou, ja ik kan best wel wat, maar dat heb ik het net met dokter K4. ook over gehad,
L1. ------: Ja.
D. -------: Uhm, om echt bij een, ergens in gewoon dienstverband te werken. Hoe dat, ja ik zou niet weten hoe dat zou moeten, gewoon praktisch.
L1. ------: En, en als je zegt praktisch, waar waar denk je dan aan?
D. -------: Ja, ik moet er toch naar toe, uh,
L1. ------: Ja, dus je hebt een vervoersprobleem.
D. -------: En op het, ik doe nu op het moment dat ik me nu wat beter voel, doe ik iets.
L1. ------: Ja.
D. -------: Dus dat, en ja ik probeerde het eerst niet 's nachts te doen, maar tegenwoordig is dat ook wel eens 's nachts. Uh, ja hoe kan dat ooit bij een baas. En als ik, ja, ergens naar toe, dat is gewoon een groot probleem. Nu kom ik met een auto, staat als passagiersstoel een aangepaste auto, aangepaste stoel in, en degene die met mij rijdt, die moet ook zachtjes door de bochten en niet te hard optrekken en niet te hard remmen en zo.
L1. ------: Ja, dus je zegt eigenlijk van nou daar zoveel beperkingen dat,
D. -------: Fietsen, teveel problemen, lopen ook.
L1. ------: Ja ja. Dus je acht die kans heel minimaal?
D. -------: Ja.
L1. ------: Eigenlijk onmogelijk.
D. -------: Helaas, ja eigenlijk wel.
L1. ------: Nee. Want anders probeer ik namelijk, als je zou zeggen, kijk, ik wil dat toch zien te bereiken. Dan probeer ik daar, als jij dat wil, energie in de steken om te kijken, zouden daar eventueel oplossingen gemaakt kunnen worden.
D. -------: Maar als ik iets kon doen, dan had ik het zelf al gedaan.
L1. ------: Nee prima, ik vraag het,
D. -------: En, in '93 is gezegd: "je moet nu 6 uur gaan werken". Als ik dat had gekund, dan had ik dat allang zelf gedaan.
L1. ------: Ja, nee maar goed, '93 en nu, we zijn 12 jaar verder. Ik vraag dat, ik kom er op een later tijdstip bij. Ik zie jou nu en dan ik alleen maar zeggen van, goh, moet je luisteren, als je dat wilt en je wil hebben dat ik met je meedenk, dan wil ik dat doen. Dat bied ik alleen aan.
D. -------: Ja, ik denk er zelf ook wel eens over, maar dan zou ik gewoon iets van, vanaf, vanaf huis willen doen.
L1. ------: Ja.
D. -------: Maar ook dan zie ik nog een hoop problemen om dat gewoon consequent te,
L1. ------: Te realiseren ja. En ook consequent te doen.
D. -------: Ja.
L1. ------: Maar kijk, als je, als we al zover zijn, maar dan stel ik gewoon voor, wacht nou eerst eens even af wat er uit dat onderzoek komt. En dan kunnen we aan de hand van het resultaat van het onderzoek wat, wat er bij ons dan uitkomt, kunnen we zeggen van, goh, nou zie jij daar in dat je ook inderdaad erkend dat er bijvoorbeeld wel moeilijkheden zijn, maar ook mogelijkheden. Alleen die mogelijkheden zijn misschien heel, uh ja heel miniem. Dan zou ik wel hulp kunnen laten aanbieden bij het zoeken naar passend werk. Daarmee heb ik dus niet gezegd hè van, het is direct om de hoek is passend werk is hoor. Want dat zal dus natuurlijk heel moeilijk worden. Dat snappen we samen heel goed. Alleen ik kan wel zeggen, als je dat wil, kan ik hulp aanbieden. Want jou schoorsteen moet eigenlijk ook roken hè?. Er moet een inkomen zijn. En afhankelijk van ja, onze beslissingen en dergelijke, is dat denk ik van belang. Dus ik stel voor dat ik, net zoals jij, dat rapport van K. afwacht. Dan doe ik een onderzoek. Aan de hand van dat onderzoek wil ik het bespreken en dan kunnen we altijd samen zeggen van, goh hoe gaan we verder.
D. -------: Akkoord.
L1. ------: Ja?. Nou wat mij betreft is dit eigenlijk, ja mijn verhaal even aansluitend aan K4.. En ik heb tegen K4. eigenlijk gezegd, nou ik wil eigenlijk die meneer even zien, hè, omdat ik je dossier alleen gezien heb. En, en jij precies hetzelfde, van goh, je hebt een keer die vent gesproken telefonisch, maar dan zie je hem. En ik wil op voorhand even aangeven, waar wijzigingen liggen, niet dat je achteraf zegt, ja, wat maken jullie mij nou, want uh goh je kan mij zoveel vertellen. Maar goed dit zijn wat beleidsregels door de overheid aangegeven en je zit er nu voor het aangepaste schattingsbesluit, die herkeuring. Als jij verder geen vragen hebt of opmerkingen, ja, dan wil ik er mee, mee stoppen.
D. -------: Ja. Verder heb ik geen vragen meer.
L1. ------: Nou prima, dan wens ik jou een goed reis terug en dan zien we mekaar ongetwijfeld nog een keer.
D. -------: Oké.
L1. ------: Ja?
D. -------: Dat is goed.
L1. ------: Graag gedaan. Met wat voor auto zijn jullie nou?
D. -------: Uh, Nissan Micra.
L1. ------: Micra, en die uh, die rijdt lekker wat jou betreft, qua vering of zo. Hè, want ik hoor je zeggen van als ik door de,
D. -------: Nou, de vering is niet het ergste, maar,
Begeleider: Rustig rijden hè.
D. -------: Uh, door de bochten heen. Dan moet ik mij met mijn nekspieren dat in evenwicht houden. Dat is het probleem.
L1. ------: Ja. Heb jij normaal geen, geen kraag of zo?
D. -------: Ja, ik heb wel een kraag.
L1. ------: Ja ja, maar je probeert zonder?
D. -------: Nee, in de auto heb ik hem om.
L1. ------: Oh, in de auto doe je hem om. Ja, dat is mooi spul hè? dat je daar hebt liggen.
Begeleider: Ja.
D. -------: Modern uh,
L1. ------: Ja, vroeger was dat zo'n uh, zo'n grote radio met een paar van die cassettebandjes. Oh, trouwens ik heb dat cassettebandje van jou de vorige keer gekregen.
D. -------: Ja, maar dat was mislukt, toen was ik het vergeten te zeggen aan het begin, en toen was m'n recorder vol.
L1. ------: Ja, maar luister, ik heb geen enkel probleem ermee uh dat wat wat wij bespreken dat jij dat opneemt, want dat moet gewoon uh, ja voor iedereen hoorbaar, toonbaar, weet ik wat zijn. Alleen dat hoeft niet aan de grote klok gehangen te worden, want dat is voor jou natuurlijk een merk,
Begeleider: Dan kan je het nog een keer nadien terug luisteren.
L1. ------: Ja.
D. -------: Maar had ik maar in het begin alles opgenomen. Want, het is, in '92/93 is het mis gegaan.
L1. ------: Ja, ja, ja het is zo,
D. -------: Bedankt voor uw uitleg.
L1. ------: Graag gedaan, en jullie goede reis.
Begeleider: Tot kijk.
L1. ------: Tot ziens.Hierboven heeft de arbeidsdeskundige het over mooi spul. Hij bedoelde mijn mp3-recorder met microfoon. De kwaliteit van de opname is heel redelijk, maar het opnameniveau kan niet ingesteld worden. Dus als iemand wat harder praat, dan vervormt het geluid, maar het blijft nog wel verstaanbaar.
mp3-recorder met microfoon

Laatste wijziging van deze bladzijde: maart 2006