Letterlijk verslag hoorzitting

2005

Ik heb op het verslag de titel "woordelijk verslag" gebruikt, maar het is een letterlijk verslag.

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
Woordelijk verslag hoorzitting 5 januari 2005

datum hoorzitting : 5 januari 2005, 09:00
locatie : UWV te G..
voorzitter: dhr. mr. G4.
bezwaarverzekeringsarts : mw. D2.
notulist : dhr. E..
Ook aanwezig : mijn begeleider.

30 maart 2005
D.

mr. G4. - : Oké. Welkom heren.
Begeleider: Dankuwel.
mr. G4. - : Ehm, ja ik zal eerst even ons voorstellen. Daar begin ik altijd mee. Dan leg ik even kort de situatie uit en dan geef ik u de gelegenheid om het uh bezwaarschrift toe te lichten. Nou ja, u kent de klappen van de zweep een beetje, inmiddels een beetje. Uhm, om met het eerste te beginnen, ja, mevrouw D2. kent u ook.
D. ------ : Ja.
mr. G4. - : De bezwaarverzekeringsarts, dus die hoef ik verder niet uh, bij u te introduceren. Meneer E., die kent u waarschijnlijk niet, dat is een collega van mij van de afdeling Bezwaar en Beroep uit inmiddels B. en hij maakt een uh verslag van de hoorzitting. Hij schrijft dus kort op wat uh u wilt meedelen. Ja, en ik ben G4. en wij hebben elkaar ook al diverse keren ontmoet, dus wat dat betreft uh hoeft, behoeft dat verder ook geen toelichting. Uhm, het gaat in deze zaak om de beslissing van 16 juli 2004. En u was 45 tot 55 % arbeidsongeschikt, althans daar gaan wij nog steeds vanuit. D'r lopen wel procedures tegen het percentage, of tegen die klasse. Maar goed, vooralsnog is het 45 tot 55 % en u bent met ingang van 1 juni 2004 voor 55 tot 65 % arbeidsongeschikt geacht. Uhm, aan die beoordeling, die herbeoordeling, die klasse, ligt een rapportage ten grondslag van mevrouw van, uh P2., de primaire verzekeringsarts. En, en ik heb uit het aanvullend bewaarschrift begrepen dat u vooral problemen heeft, althans kanttekeningen plaatst bij haar rapportage en dat u van mening bent dat, dan vat ik het eigenlijk maar kort zo samen, dat u zwaarder beperkt bent dan de beperking waar vij, zij is gegaan of althans, die zij op papier heeft gesteld. Ja dat is eigenlijk zo wat er aan de orde is en ik zou u de gelegenheid willen geven om het bezwaarschrift dan verder toe te lichten uh, meneer uh, D..
D. ------ : Ja, u heeft dat bezwaarschrift gelezen?
mr. G4. - : Ik heb dat bezwaarschrift inderdaad gelezen ja.
D. ------ : En kunt u misschien vertellen hoe dat zo'n bezwaarprocedure gaat?
mr. G4. - : Hoe dat zo'n bezwaarprocedure gaat?
D. ------ : U, u bent de jurist.
mr. G4. - : Ja, ik mag aannemen dat u dat zo langzamerhand wel weet.
D. ------ : Ja maar, eh, u bekijkt het juridisch zeg maar.
mr. G4. - : Ik bekijk het juridisch ja.
D. ------ : En u geeft, als dat besproken wordt, dan geeft u uw mening over het juridische deel.
mr. G4. - : Uh, inderdaad. Voor zover het juridische aspecten echt aan de orde zijn, zal ik mijn oordeel daar over geven ja.
D. ------ : Ja, wat vond u van mijn uh bezwaarschrift?
mr. G4. - : Ik vond het zeer uitgebreid ja. Meer kan ik daar verder niet uh, ja niets, niets van zeggen. Wij krijgen zoveel verschillende bezwaarschriften binnen. Er zijn bezwaarschriften die uh ja, van 3, 4 regels en er zijn bezwaarschriften van 3, 4 bladzijden of nog wel meer, zoals in uw geval.
D. ------ : Ja maar ik ben er een paar maanden mee bezig geweest, maar, gewoon inhoudelijk?
mr. G4. - : Nou het is een uh, inhoudelijk is het een prima bezwaarschrift, daar heb ik verder geen opmerkingen meer over op dit moment. Hè, ik bedoel wat, kijk, het gaat er niet, in deze hoorzitting niet om wat ik van uw bezwaarschrift in eerste instantie vind, het gaat erom wat u over het bezwaarschrift nog nader wilt uh wilt vertellen.
D. ------ : Nou, het UWV kan ook de beslissing toelichten.
mr. G4. - : Dat, we kunnen uiteraard uh, informatie verstrekken over die beslissing, dat is, dat is duidelijk.
dhr. E. - : Ik denk niet dat dit de bedoeling is vandaag, toch?
mr. G4. - : Nou kijk als er vragen zijn dan kunnen we die zoveel mogelijk beantwoorden, binnen zekere grenzen, maar kijk, ik kan natuurlijk nog niet ingaan op de beslissing op bezwaar, want die moet nog genomen worden.
D. ------ : Uhm, "wij kunnen een toelichting geven op onze beslissing", schrijft het UWV.
mr. G4. - : Ja, nou ja, kijk als u bepaalde vragen heeft, dan kunnen we die beantwoorden binnen zekere grenzen.
D. ------ : Nou, ja juridisch, uh. Als bijvoorbeeld uhm, even kijken hoor, het Medisch Tuchtcollege of het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, als dat een uitspraak doet.
mr. G4. - : Ja.
D. ------ : Is dat iets waar het UWV zich aan moet houden of is dat iets waar het UWV een weg omheen probeert te vinden?
mr. G4. - : Nou ik, kijk in principe gaan wij natuurlijk, uh, zullen wij ons richten naar het standpunt van het Medisch Tuchtcollege. Maar er staat mij bij dat er een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is, waar uit blijkt dat ondanks het feit dat het Medisch Tuchtcollege het met een rapportage, laat ik het maar zo stellen, niet eens is, dat dat dan toch niet geheel terzijde geschoven mag worden.
D. ------ : Ja, wél de uiteindelijke conclusie.
mr. G4. - : Dat, ik, kijk, ik ga daar verder ook niet, ook niet op in, want kijk, kijk u zegt de juridische aspecten, maar ja ik beschouw het toch ook voor een deel als medische aspecten. En ja kijk uh, dat, dat rapport van het Medisch Tuchtcollege of dat rap, ja en dat uh, dat uh rapport van uh de medicus, waarop dat rapport van het Medisch Tuchtcollege weer is gebaseerd. Ja dat is natuurlijk uh een rapport van een ver, van een datum ver in het verleden en ja dat uh, er kunnen natuurlijk zich allerlei ontwikkelingen hebben voorgedaan nadien en daar gaat het hier met name om.
D. ------ : Nou, dat ben ik niet helemaal met u eens.
mr. G4. - : Maar goed, ik zou u de ge, ja.
D. ------ : Als het Centrale Raad van Beroep een uitspraak doet,
mr. G4. - : Ja.
D. ------ : Dat uh, even kijken hoor, in 1999, die 5-jaarlijkse herkeuring, door dokter K.. Dat die niet goed is verlopen.
mr. G4. - : Ja.
D. ------ : En nu zegt dokter P2. van, ik schrijf dat gewoon, ik neem dat over, zoals het toen gesteld is.
mr. G4. - : Ja.
D. ------ : Dan klopt dat juridisch toch niet?
mr. G4. - : Nou zoals ik u al zeg, kijk het kan zo zijn dat het Medisch Tuchtcollege een bepaald standpunt inneemt.
D. ------ : Nee, ik heb 't nu over de Centrale Raad van Beroep.
mr. G4. - : Of, of de Centrale Raad van Beroep, maar ik zie niet in, ja, in hoeverre dat, ja dat hier nog die uitspraak hier zo van invloed uh is dat uh, het rapport van dokter P2. niet zou kunnen kloppen, hè? Op grond, uh op grond van zuiver van dat uh, van dat standpunt van het uh, uh Medische Tuchtcollege of de Centrale Raad van Beroep, maar goed,
D. ------ : Nee, de Cen, de Centrale Raad van Beroep heeft een,
mr. G4. - : Ja, kijk, meneer D. ik wil, om een lang verhaal kort te maken, ik zou u toch eerst in de gelegenheid willen geven om uw bezwaarschrift toe te lichten. Want kijk, we kunnen natuurlijk wel over een, een discussie gaan voeren over uh rapportages uit het verleden en standpunten van het Medisch Tuchtcollege. Maar het gaat er natuurlijk om hoe uw objectiveerbare beperkingen thans luiden en dat zullen we moeten verwoorden, of daar zullen we rekening mee moeten houden met betr, uh, voor het maken van de beslissing op bezwaar. Dus ik zou u toch eerst in de gelegenheid willen stellen om het bezwaarschrift toe te lichten.
D. ------ : Ik heb toch in mijn bezwaarschrift duidelijk aangetoond dat dokter P2. iets anders zegt dan dat ze opschrijft. Ik heb die opname uit laten werken.
mr. G4. - : Ja.
D. ------ : Dat is juridisch,
mr. G4. - : Ja.
D. ------ : Ik heb dat van te voren laten weten.
mr. G4. - : Ja.
D. ------ : Eh, ik had toen nog die tafelcassetterecorder, die stond duidelijk op tafel.
mr. G4. - : Ja, ja.
D. ------ : Dus zij is dat niet halverwege vergeten.
mr. G4. - : Nee, nee maar kijk.
D. ------ : Dus juridisch staat dat gewoon vast, dat het niet klopt.
mr. G4. - : Ja kijk, maar kijk, u moet goed de hoofdzaken van de bijzaken onderscheiden, meneer D.. Het gaat er hierom of de objectiveerbare beperkingen zoals die door dokter P2. zijn vastgesteld of die correct zijn vastgesteld, of dat er hier en daar toch, ja, veranderingen moeten plaatsvinden. Vandaar dat dokter D2. hier bij aanwezig is. En kijk het kan best zo zijn dat bepaalde dingen niet exact overeenkomstig uw wensen zijn verwoord in de rapportage van dokter P2., maar het gaat er in eerste instantie om of uh de beperkingen, zoals die, uh, zij die heeft vastgesteld, of die correct zijn. En dan kan het best zo zijn dat uh, ja u van mening bent dat uh, ja, dat dingen anders zijn opgeschreven dan ze zijn gezegd. Maar daar gaat het in eerste instantie niet om. Het gaat er in eerste instantie om de objectiveerbare beperkingen en we moeten nagaan of die correct zijn vastgesteld.
D. ------ : De objectiveerbare beperkingen, daar houdt de keuringsarts zich mee bezig. In zo'n bezwaarprocedure wordt toch ook gecontroleerd, of dat alles volgens de richtlijnen is verlopen?
mr. G4. - : Nou, in een bezwaarprocedure wordt gecontroleerd, althans in eerste instantie door dokter D2., of de beperkingen correct zijn vastgesteld. En ja, dat uh, kijk, bepaalde opmerkingen van u kunnen relevant zijn, maar het kan ook zo zijn dat uh, dat hoe die opmerkingen ook verwoord is, dat het geen enkele invloed heeft gehad op uh een beperking zoals die verwoord is door dokter uh P2. in dit geval.
D. ------ : In die richtlijnen, daar staat op, daar wordt gesproken over feiten, over dossier bestuderen, over wijzigingen. Die drie woorden: feiten, dossier en wijzigingen.
mr. G4. - : Ja.
D. ------ : Uh, daar heb ik iets over gezegd,
mr. G4. - : Ja.
D. ------ : In mijn bezwaarschrift. Bent u het daarmee eens? Dat niet alleen, dat, dat ook al die uitspraken meegewogen moeten worden?
dhr. E. - : Zeg, vind u 't erg dat u zich beperkt tot het bezwaar? Want ik kan het allemaal niet eh, verwoorden dit,
dokter D2.: Nou, niet opnieuw bijhouden.
mr. G4. - : Nou, uh, wat, uw vraag was, over die feiten enzo?
D. ------ : Er wordt in die richtlijnen gesproken over feiten, over het dossier en over wijzigingen.
mr. G4. - : Ja.
D. ------ : En ik heb gesteld dat dat geldt voor het geheel.
mr. G4. - : Ja.
D. ------ : Dus dat het ook omvat uitspraken, van,
mr. G4. - : Kijk, we nemen uiteraard,
D. ------ : De Centrale Raad van Beroep en van het Tuchtcollege.
mr. G4. - : Precies. We nemen uiteraard alles wat tot dusverre gebeurd is mee in de herbeoordeling, en aan de hand daarvan gaan wij bekijken of het ----- is vastgesteld.
D. ------ : Ja, dokter van P2. die is, die weegt dat juist niet mee. De uitspraken.
mr. G4. - : Nou, kijk dan is het aan dokter D2. om dat uh, in het kader van de heroverweging, daar nog iets over te schrijven. Maar goed nogmaals, uh, ik uh, ik zou u nu toch de gelegenheid willen geven om het bezwaarschrift toe te lichten, want uh, ja u stelt mij een aantal vragen, daar kan ik dan wel globaal op ingaan. Maar nogmaals, het gaat om de hoofdlijn, hoe zijn de objectiveerbare beperkingen vastgesteld en zijn die correct vastgesteld door dokter P2..
D. ------ : Ja maar, ik heb het over de manier waarop die zijn vastgesteld.
mr. G4. - : Ja, kijk de manier waarop is op zich natuurlijk, ja, dat is misschien wel van belang, maar ik denk toch van zijdelings belang. Het gaat er met name om of die beperkingen correct zijn. En hoe we dan tot die beperkingen zijn gekomen en met name hoe dokter P2. die beperking is gekomen of, of in een beperking in het algemeen is gekomen, dan ja.
D. ------ : Ja, door de liegen, dat heb ik,
mr. G4. - : Nou oké dat, dat is dan uw standpunt en u kunt daarover een klacht indienen bij uh ja het uh, de directie. Maar het gaat nogmaals hier om de vraag, van hoe zijn die beperkingen verwoord en is dat correct gebeurd. Hè?, of moeten er hier en daar aanpassingen plaatsvinden. Nou daarvoor zitten wij hier.
D. ------ : Nou ja, uhm. Uh, dokter D2., ik heb van tevoren drie schriftelijke vragen ingediend, kunt u die beantwoorden?
dokter D2.: Uhm.
D. ------ : Als ik ze kan vinden.
dokter D2.: Ja, dat wil ik wel doen hoor. Uhm, maar op zich hoort het ook,
mr. G4. - : Ja,
dokter D2.: niet echt bij een hoorzitting, dus misschien is het beter als je dat niet opschrijft.
mr. G4. - : Ja kijk,
dokter D2.: Het is meer even om, om u tegemoet te komen zal ik maar zeggen. Dan zou het, wil ik dat best beantwoorden, maar dat komt ook te staan in mijn rapportage die ten grondslag zal liggen aan de beslissing op bezwaar.
mr. G4. - : Kijk als niet,
dokter D2.: Het is niet de bedoeling dat ik nu antwoord geef.
D. ------ : U, u
mr. G4. - : Als die vragen, als die vragen relevant zijn voor de herbeoordeling, dan zal dokter D2. daarop ingaan, maar ik denk niet dat het handig is om daar op dit moment mondeling op in te gaan. Hè, dat uh, dat is denk ik ook niet de bedoeling van een hoorzitting. Kijk een hoorzitting, de naam zegt het al, daar kunt uw uh uw verhaal houden en eventueel binnen zekere marges vragen stellen, maar het is niet de bedoeling dat wij daar nu al uh, ja, eventueel uitgebreid op een eventuele eindconclusie zouden kunnen ingaan, hè?
dokter D2.: Ehm, ik kan misschien wel iets zeggen over het rapport van dokter P2. daar staat namelijk in dat u nekklachten heeft en dat deze dan zijn toegenomen en dat u daar heel, heel veel last van heeft. Dat klopt toch? Of, of eh klopt dat niet?
D. ------ : Ja, heel veel last had ik al van.
dokter D2.: Ja maar, u hebt er nog meer last van.
D. ------ : Ja.
dokter D2.: Hè, dat hebt u gezegd?
D. ------ : Ja.
dokter D2.: Dat heeft zij ook opgeschreven. Dus daar zie ik geen onwaarheid in. Ik zoek wat, wat is nou precies de onwaarheid. Dat zou ik toch graag willen, ik heb uw bezwaarschrift gelezen hoor.
D. ------ : Nou u.
dokter D2.: Ja.
D. ------ : Onder andere dat uh rapport van dokter S..
dokter D2.: Maar dat is een heel, van welk jaar is dat?
D. ------ : Dat wijst u af en zij erkent dat dat wel kan, mondeling.
dokter D2.: Maar wat zij hier schrijft is dat u veel last hebt, dat u slecht kan lopen, dat u veel klachten hebt. Dat hoef je niet op te schrijven hoor M.. Ehm, en ja dat, dat is zo, dat klopt, daar zijn we het allemaal over eens. Toch?
D. ------ : Ja maar, zij heeft een groot verschil met u. U wijst dat van S. af, u u,
dokter D2.: Ik wijs dat niet af.
D. ------ : Dat lees ik, nou ja, oké. Die con, die conclusie trek ik.
dokter D2.: Ik bedoel, dat rapport heb ik gelezen, dus ja.
D. ------ : En zij erkent dat dat wel kan. Mondeling. Uh, ik heb tegen u verteld van uh fysiotherapeuten en zo. Die vertellen tegen mij, van als het onderin de ene kant staat, dan is het vrij logisch dat er een tegenreactie op komt in de wervelkolom en ja, of u dat wist, dat weet ik niet. Maar zij, dokter van P2. heeft dat tot twee keer toe bevestigd dat het heel logisch is.
dokter D2.: En dat staat niet in het rapport?
D. ------ : En vervolgens schrijft ze alsnog over wat u eerder heeft opgeschreven, wat niet klopt.
dokter D2.: Nee maar, ik bedoel, dokter P2. heeft dus tegen u gezegd als ik het goed begrijp, uh "het is logisch dat u die klachten heeft en ik kan dat helemaal begrijpen",
D. ------ : Nou,
dokter D2.: Maar zij heeft het niet opgeschreven. Bedoelt u dat?
D. ------ : Ja.
dokter D2.: Maar zij heeft dat niet helemaal zo gezegd,
D. ------ : Zij heeft zelf, zij heeft zelf de conclusie getrokken dat er geen psychische beperking is en in het rapport staat alsof ík dat gezegd zou hebben. Dat is gewoon precies het tegenovergestelde.
dokter D2.: Vindt u zelf dan dat er wel een psychische beperking is? Dat u, dat er een psychische,
D. ------ : Ik merk dat mijn klachten afhangen van mijn nekproblemen. Ook uh, de andere klachten.
dokter D2.: hm-mm.
D. ------ : En, nou ja, als ik van de pijn weinig kan doen, dan kan ik ook psychisch weinig hebben.
dokter D2.: Ja ja.
D. ------ : Maar ik ben nooit uh, dat heb ik ook geschreven in mijn bezwaarschrift. Ik heb me nooit ziek gemeld vanwege problemen op werk of met wie dan ook, of persoonlijk,
dokter D2.: Nee nee. Ja, ja. Nee maar, ik bedoelde over dat psychische, u zegt meer omdat ik zo'n pijn heb krijg ik psychische klachten.
D. ------ : Nou, kan ik minder hebben.
dokter D2.: Kan u minder hebben.
D. ------ : Als ik het rapport van u doorlees met veel pijn, dan maakt het een andere indruk dan wanneer ik me wat beter voel.
dokter D2.: Ja ja, maar het is niet zo dat u, omdat u psychische klachten heeft, daardoor meer nek, klachten heeft, of ook wel?
D. ------ : En natuurlijk, als ik mij druk maak over zo'n rapport, dan loopt mijn spierspanning op.
dokter D2.: Neemt die spanning ook op.
D. ------ : Dus dat moet ik zien te voorkomen.
dokter D2.: Ja ja, mm-mm.
D. ------ : Maar gewoon het omgaan op mijn werk met uh, met m'n collega's, dat was niet uh, ja, dat was geen probleem. Ik heb me ook nooit langer ziek gehouden of ziek gemeld vanwege problemen op het werk.
dokter D2.: Maar dat is ook al heel lang geleden hè?
D. ------ : Ja,
dokter D2.: Toch?
D. ------ : Maar u,
dokter D2.: Ja?
D. ------ : U baseert zich op iets van '93.
dokter D2.: Hm?
D. ------ : U baseert zich op iets van '93. Dus alles speelt mee volgens mij.
dokter D2.: Ja, nou ik kan eigenlijk,
D. ------ : Kan ik misschien tot die drie vragen komen dan? Die ik schriftelijk heb uh, van tevoren ingediend.
dokter D2.: Uh, en het gaat hier toch om een vijfdejaars herbeoordeling hè? Als ik het goed heb. Ja?
mr. G4. - : Eh, ja voor zover ik weet wel ja.
dokter D2.: En dan moet, moet er uhm, gekeken worden, wat zijn de objectiveerbare medische afwijkingen. Dat is waar het om gaat. U heeft veel klachten, maar medisch gezien, volgens de reguliere medische maatstaven is er niet voor de ernst van uw klachten, kunnen wij geen verklaring vinden.
D. ------ : Volgens dokter P2. kan dat wel. Zei zij mondeling, dat vo,
dokter D2.: Ja maar, schriftelijk zegt zij dat niet.
D. ------ : Nee,
dokter D2.: En ook niet, ik heb het helemaal doorgelezen.
D. ------ : Ik heb juridisch vaststaand dat dat gewoon, dat zij dat zegt. Dat ga ik ook bij de rechtbank aanvoeren.
dokter D2.: Oh ja, ja.
D. ------ : Ik heb het uit laten werken.
dhr. E. - : Is dat de reden dat je alles opneemt?
D. ------ : Ja.
dokter D2.: Ja dat begrijp ik wel, maar uhm, er zijn dus, dan moet dan medisch objectiveerbare aanwijzingen zijn, waardoor u die klachten zo ernstig zijn zoals u ze ervaart. En ja, dat kan zij dan wel gezegd hebben, maar we kunnen dan toch niet uhm, hoe noem je dat, bewijzen. Laat ik het zo zeggen. En dat is een beetje het probleem en dat blijft zo. Dat, ik, óf u moet, dat heeft ze ook geprobeerd of u moet uhm nieuwe onderzoeken hebben, waaruit wij con, kunnen concluderen dat er wel een objectiveerbare aandoening is aangetoond.
D. ------ : Ja, die is aangetoond door dokter S.. Hij heeft gekeken hoe het bewoog en daar met de röntgenfoto's conclusies uitgetrokken. U zegt nu dat de ernst niet te verklaren is, maar u heeft opgeschreven dat er sowieso geen relatie is.
dokter D2.: Maar het gaat erom dat er dus een verandering is, kijk dokter S. was al voor 5 jaar geleden, geloof ik, dat weet ik niet zeker hoor.
D. ------ : Ja.
dokter D2.: Wanneer was dat? Ja, dat was.
D. ------ : '94.
dokter D2.: Terwijl nu zou er dus iets nieuws moeten zijn, waardoor dit veranderd kan worden.
D. ------ : Ja, daar, daar gaat niet mijn bezwaarschrift over. Mijn beschaaf, m'n bezwaarschrift gaat erover, dat zijn iets anders heeft gezegd, dan zij heeft opgeschreven.
dokter D2.: Ja, ja.
D. ------ : En dat de nieuwe uitspraken van het Tuchtcollege meegenomen moeten worden en dat het gewoon opnieuw bekeken moet worden. Want wat u zegt, dat als naar die veranderingen moet gekeken worden, wordt steeds op die leugens voortgeborduurd. Zo gaat het al 10 jaar.
dokter D2.: Ik begrijp uw standpunt in ieder geval.
D. ------ : Kunt u mijn drie vragen misschien beantwoorden?
mr. G4. - : Nou, ik denk niet,
D. ------ : Die ik van tevoren heb ingediend.
mr. G4. - : Kijk ik denk niet dat deze hoorzitting aanleiding is of of, de gelegenheid is om die vragen hier mondeling te beantwoorden. Zo die relevant zijn,
D. ------ : Dit zijn medische vragen dacht ik.
mr. G4. - : Ja, dat kan best zo zijn, dat dat ontken ik ook niet. Maar zou die, zou die vragen relevant zijn, dan zal dokter D2. die meenemen in haar rapportage, hè, voor zover die vragen relevant zijn, voor de heroverweging van het standpunt van dokter P2.. Laat ik het daarop, even eh houden.
D. ------ : Ja, u, u,
mr. G4. - : Uh, dus wij, wij gaan daar op dit moment gewoon niet mondeling op in, dat is ook niet de bedoeling, daarvoor is een hoorzitting ook niet bedoeld.
D. ------ : U bent voorzitter van deze hoorzitting?
mr. G4. - : Dat uh, dat uh, zou je zo kunnen stellen ja.
D. ------ : Dus mijn drie vragen die ik van tevoren heb ingediend,
mr. G4. - : Ja.
D. ------ : Daar krijg ik geen antwoord op.
mr. G4. - : Dat zeg ik niet. Ik zeg niet mondeling, op dit moment. Kijk een,
D. ------ : Ja, of,
mr. G4. - : Zoals u ook uit de uitnodiging van de hoorzitting hebt, hebt gezien, is een hoorzitting bedoeld om de bezwaren mondeling toe te lichten, maar niet om ja, toch vrij complexe vragen, al gelijk van een antwoord van onze kant te kunnen voorzien. Dat,
D. ------ : Ik vraag gewoon een motivatie voor die 6 uur per week. Het staat in de richtlijnen dat die motivatie er moet zijn.
dhr. E. - : Toch niet op een hoorzitting.
mr. G4. - : Nou dat dat, dat hoeft toch niet op een hoorzitting te gebeuren. Dat kan later ook schriftelijk gebeuren, voor zover nogmaals dat wel relevant is. Hè. Maar goed, dat is ook een, een beetje aan dokter D2. om dat verder uh op papier te zetten. Hè, dat is, kijk u heeft die, u heeft die vragen wel gesteld, maar dat wil niet zeggen: laten we die vragen hier op een hoorzitting mondeling zouden moeten en kunnen beantwoorden. Want misschien is het antwoord op die vragen wel afhankelijk van hetgeen u nog ter toelichting van uw bezwaarschrift, benadrukt: ter toelichting op uw bezwaarschrift nog wilt aanvoeren. Hè, dan zouden wij dus een antwoord geven voordat wij over voldoende gegevens beschikken. Dus nogmaals, ik zou u de gelegenheid willen geven om het bezwaarschrift toe te lichten. Hè dat is uh, daarvoor is nogmaals de hoorzitting bedoeld.
dhr. E. - : Houd u er rekening mee dat om 10.00 uur de volgende klant voor mij staat.
mr. G4. - : Maar goed, dat kan wel even uh. We moeten in ieder geval de tijd er voor nemen.
dokter D2.: Ja. -----
mr. G4. - : Dus ja ik, ik zou u toch de gelegenheid willen geven, want daar gaat het nogmaals in eerste instantie nú om, om het bezwaarschrift toe te lichten. Tenzij u zegt van: "nou, ik heb alles al verwoord in m'n uh, in m'n aanvullende bezwaarschrift schriftelijk, en ik heb er verder geen toelichting op". Dan zeg ik bij mezelf oké, dan gaan wij aan de slag met datgene wat we hebben.
D. ------ : Tja, eh, het gaat om de richtlijnen. Daar is die bezwaarprocedure voor. Dat dat gecontroleerd wordt. Dus daar wou ik het over hebben.
mr. G4. - : Ja. Ja. Nou, ik zou zeggen ga uw gang.
D. ------ : Ja, dat zijn mijn drie vragen.
mr. G4. - : Dat zijn uw drie vragen.
D. ------ : Bijvoorbeeld een motivatie voor die 6 uur.
mr. G4. - : Ja ja, en u zegt van: nou dat uh, dat wil ik graag uh, dat wil ik graag horen.
D. ------ : Ja.
mr. G4. - : En dat wil ik graag weten. Nou ja, dat zullen wij dan uh, uh voor zover nogmaals, dat wil ik toch even benadrukken, voor zover dat relevant is in verband, voor de herbeoordeling, zullen we daar op in het uh, in de rapportage, of zal dokter D2. daar in de rapportage, in haar rapportage ingaan.
D. ------ : Ja dan dan, nou goed.
mr. G4. - : Wilt u, wilt u verder nog iets iets, iets zeggen of iets toevoegen aan datgene wat de revue gepasseerd is.
D. ------ : Ja, dan wil ik nog één ding proberen, maar,
mr. G4. - : Ja.
D. ------ : Voor dokter D2., uh, u zei letterlijk: "als bezwaarverzekeringsarts moet je dus de standpunten van de degenen die de oorspronkelijke beslissing heeft genomen verdedigen. Behalve als je argumenten heb daartegen".
dokter D2.: Ja, heb ik dat nu gezegd?
D. ------ : Ja, dat heeft u ooit een keer gezegd.
dokter D2.: Oh,
mr. G4. - : Ja dat, dat,
dokter D2.: Dat is ook, dat lijkt me ook zo.
mr. G4. - : Ja, nee dat vloeit, dat vloeit simpel,
D. ------ : Is dat, is dat een vaststaande regel, of?
mr. G4. - : Ja, dat vloeit eigenlijk voor uit de Algemene Wet Bestuursrecht.
D. ------ : Staat dat ergens op papier of?
mr. G4. - : Nou, dat vloeit eigenlijk voort uit de Algemene Wet Bestuursrecht en in meer in het bijzonder Artikel 7.11 van de Algemeen Wet Bestuursrecht. Daarin staat dat eh, in de bezwaarprocedure de bezwaren, of ja de primaire beslissing, laat ik het duidelijk stellen, de primaire beslissing, in dit geval de beslissing van 16 juli 2004, wordt heroverwogen. Dat betekent simpelweg dat die primaire beslissing de basis is voor de bezwaarprocedure. En dat, tenzij er relevante omstandigheden worden aangevoerd, uh ja die primaire beslissing voor juist wordt gehouden en daarop is de opmerking van dokter D2. gebaseerd.
D. ------ : Uhm, ik heb hier een brief van uh, de heer M2., uw chef, uh,
mr. G4. - : Ja.
D. ------ : Dacht ik, en hij probeert het een beetje om te buigen. Hij schrijft uh over uh
dokter D2.: "zij doelt daarbij",
dhr. E. - : Wat voor datum staat daarop?
D. ------ : 28 juni 2004.
D. ------ : "Dat zij moet beoordelen of de, 't gedragen worden door de beschikbare gegevens".
mr. G4. - : Dat is correct.
D. ------ : En volgens mij moet gewoon getoetst worden aan de richtlijnen. Kom ik weer bij die richtlijnen uit.
mr. G4. - : Ja, ik weet niet precies op welke richtlijnen u nu doelt, maar kijk nogmaals, de basis voor de bezwaarprocedure vormt de primaire beslissing en in de bezwaarprocedure wordt die primaire beslissing heroverwogen, maar het is niet zo dat al datgene wat, ja daarvoor is gebeurd of alle gegevens waarop die primaire beslissing gebaseerd is, dan plotseling terzijde kunnen worden geschoven als dat, hè, de uh ja, de bedoeling van uw opmerking is en dat wij dus een hele nieuwe besl, primaire beslissing kunnen nemen. Of nieuwe, een hele nieuwe, ja, een op hele nieuwe feiten gebaseerde beslissing op bezwaar. Laat ik het zo uitdrukken.
D. ------ : Ik heb duidelijk aangetoond dat dokter P2. zich baseert op leugens.
mr. G4. - : Ja. Ja, dat zegt u. Dat zijn uw woorden ja.
D. ------ : Als u als jurist daarmee akkoord gaat,
mr. G4. - : Ja.
D. ------ : Dan bent u daar ook verantwoordelijk voor.
mr. G4. - : Uh, ja, kijk, en dan kom ik weer bij datgene wat ik al in eerste instantie heb aangegeven. Het gaat om de hoofdzaken en die hoofdzaak is, van wat zijn de objectiveerbare beperkingen. En kijk, dat, en daar zullen wij ons toe moeten beperken in deze zaak uh, meneer D..
D. ------ : Ja, dan uh, denk ik niet dat het veel zin heeft verder.
mr. G4. - : Ja, ik weet niet of, ja of iemand nog wat te vragen heeft of u nog wat wilt opmerken. Want dan wij de zaak uh, gaan wij daarmee aan de slag. En dan gaan we kijken of, nogmaals datgene wat dokter P2. heeft gedaan of dat correct is en dan gaat het nu niet nogmaals om allerlei, ja leu, dan gaat het wel om leugens, voor zover die relevant zijn voor de objectiveerbare beperkingen, laat ik het zo stellen. Want nogmaals, dat is het uitgangspunt. En uh ja, allerlei misschien verkeerde mededelingen of opmerkingen of verwoordingen van opmerkingen. Die zijn ja, voor u misschien relevant, maar voor de uiteindelijke arbeidsongeschiktheidsklasse, daar gaat het om. Zijn ze daarvoor relevant.
D. ------ : Dat lijkt me nogal duidelijk.
mr. G4. - : Dat is het pu, zijn we het daar in ieder geval over eens. Oké, dan uh begrijp ik dat we 't hierbij zullen laten.
D. ------ : Ja, ik denk 't ook.
mr. G4. - : Dan wil ik u bedanken voor uw komst en dan gaan wij ermee aan de slag. Nou, het verdere vervolg van procedures kent u inmiddels.
D. ------ : Als ik dit in de publiciteit breng, want ik vind dit toch wel een historische hoorzitting.
mr. G4. - : Ja?
D. ------ : Ik neem aan dat ik ook u, uw naam erbij mag vermelden.
mr. G4. - : Dat u mijn naam daarbij mag vermelden? U mag mijn naam uh wat dat betreft, uh, voor zover dat, laat ik dat even heel voorzichtig opmerken. Voor zover mijn chef daar geen problemen mee heeft, want daar wil ik nog eerst even uh ruggespraak over houden dan, mag u mijn naam daar in vermelden, maar nogmaals, dan gaat het met name om het feit of uh, uh mijn chef en eventueel een hogere chef weer, zich daarin kunnen vinden, hè? Wat mij persoonlijk betreft, ja, dat moet u zelf weten, daar heb ik geen problemen mee. Maar nogmaals ik, ik werk nu voor het UWV en ik praat niet op persoonlijke titel, maar ik behoor het UWV te vertegenwoordigen en als het UWV vind dat dat niet kan, nou dan houdt het op. Hè, dan kan ik dus zelf wel zeggen van zo en zo mag het, maar als het UWV zegt: zo en zo moet het, dan heb ik me daar maar aan te houden.
D. ------ : Nou ja, dan kan het UWV altijd nog een rechtszaak beginnen.
mr. G4. - : U kunt doen wat, en laten wat u wilt meneer D., dat is vrij uh, vrij duidelijk. Maar nogmaals, ik, ik zit hier niet op persoonlijke titel, maar ik zit hier voor het UWV en ja die zullen dus uh, hun fiat ook moeten geven.
D. ------ : Als u degene bent, die het juridisch bekijkt, dan hou ik verantwoordelijk voor uw werke.
mr. G4. - : Precies, en dat doet de Rechtbank en daarna na de Centrale Raad van Beroep ook. Hè, ik bedoel, dat uh, die zullen toetsen of datgene wat ik zeg en schrijf, of dat goed is. Want ik heb begrepen dat u ook het uh, het verhaal dat afdraaien bij de rechtbank. Nou, ja, die zullen dan kijken of het uh, of het allemaal klopt. Oké, meneer D. goede reis terug.
D. ------ : Ja, goedendag.Na deze hoorzitting kreeg ik een beslissing op bezwaar.

Laatste wijziging van deze bladzijde: augustus 2005