hogere uitkering

2004

Als gevolg van een beslissing werd mijn arbeidsongeschiktheidspercentage verhoogd vanaf 1997. Mijn uitkering werd dus met terugwerkende kracht hoger, en het bedrag van de afgelopen jaren wordt in één keer uitbetaald.

thumbnail
UWV
G.

Datum 30 januari 2004
Van Klantenservice

De heer D.

Onderwerp Uw arbeidsongeschiktheidsuitkering

Geachte heer D.,

Volgens onze gegevens hebben wij nog een bedrag aan arbeidsongeschiktheidsuitkering aan u te betalen over de periode 5 maart 1997 tot 1 februari 2004. Vanaf 1 februari 2004 zullen wij uw uitkering uitbetalen naar de klasse 45 tot 55%.

Het is ons echter niet bekend of u uit andere hoofde reeds een uitkering of voorschot over deze periode heeft ontvangen. Daarom verzoeken wij u bijgaande verklaring in te vullen en deze aan ons te retourneren.

Belangrijk
Als algemene waarschuwing wijzen wij erop dat wij de uitkering moeten schorsen als we opgevraagde informatie niet tijdig ontvangen. Ook zullen we dan een maatregel op moeten leggen in de vorm van een tijdelijke korting op de uitkering. Wij rekenen echter op uw medewerking.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Mevr. M.. Het telefoonnummer staat boven aan de brief.

Met vriendelijke groet,
Uitvoering werknemersverzekeringen

Mevr. M.
Claimbehandelaar


De volgende bijlage zat bij bovenstaande brief.
Ik heb het ingevuld en teruggestuurd, maar voor de zekerheid wel aangetekend met ontvangsbestiging.

thumbnail
Bijlage

Dit formulier terugsturen aan:
UWV, t.a.v. Mevr. M., afdeling AG,
G.

Naam : D.
Registratienummer : ###
Sofinummer : ###

Verklaring:

Ondergetekende verklaart wel / geen *) ? uitkering over de periode van 5 maart 1997 tot 1 februari 2004 te hebben ontvangen.
Uitkering werd ontvangen van:
Ik ontving via de Toeslagenwet een hogere uitkering. Dit is bij u bekend. De toeslag ontving ik vanaf sep. 2001
Verder ontving ik geen uitkering naast de WAO.


Ondergetekende verklaart bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld.

*) doorstrepen wat niet van toepassing is.

Ik verklaar dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. Het is mij bekend dat overtreding van de controlevoorschriften of de mededelingsverplichting tot een korting op de uitkering, een administratieve boete of strafrechtelijke vervolging kan leiden.

Datum : 2 februari 2004

De ondergetekende : D.


Hieronder staat een overzicht van mijn maandelijkse uitkering:

thumbnail
UWV
G.

D.

Contactpersoon Dhr. Klantenservice (03)
Datum 2 februari 2004

Betreft:
Specificatie arbeidsongeschiktheidsuitkering


Geachte heer D.,

Hierbij ontvangt u een overzicht van de arbeidsongeschiktheidsuitkering over februari 2004.
U ontvangt deze specificatie, omdat de hoogte van de uitkering, de inhoudingen of de wijze van betalen is veranderd. Over deze wijziging hebt u inmiddels bericht ontvangen of ontvangt u nog nader bericht. Telkens als er veranderingen optreden in de hoogte van de uitkering of de inhoudingen ontvangt u een nieuwe specificatie.

Bruto WAO                  € 658,80
Bruto aanvulling           € 226,64
Loonheffing incl.
  algemene heffingskorting € 162,25
Inhouding zfs              €  10,87
Inhouding SV premies       €   0,00


Netto bedrag               € 712,32

Uw arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt overgemaakt op rekeningnummer ###

Heeft u vragen over deze specificatie, neem dan contact op met ons kantoor. Het telefoonnummer vindt u linksboven op deze specificatie.

Met vriendelijke groet,
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen


Hieronder staat twee interne documenten:

thumbnail
AAWFRM5311A-7
03-Feb-2004 11:48:18

AFHANDELEN TWK (BRUTO)

kapdatum : 01-03-02
fiscaal nr: ###
reg nummer: ###

naw persoon: D.


periode t.w.k.: 05-03-97 tot 01-02-04

Totaal (incl.vak)
waz/wajong:
wao : 31292.42
toesl : 1156.76-
bwu :
58: :
bedr BOL : 310.60
totaal : 30446.26

overzicht aantal dagen :
  lopend jaar:
  voorg. jaar:
overzicht samenstelling bruto:
  vak geld 2020.59
  lopend jaar(incl.vak) 356.26
  voorg jaar(incl.vak) 30090.00

verdelen bruto (j/n) : N
std inhoudingen (j/n): J   srt tabel: B
afboeken (j/n) : N   jaar :
verwerk fiscaal (j/n): J

volgende transactie: 5311 / ### / ###


thumbnail
AAWFRM5311B-1
03-Feb-2004 11:48:29

AFHANDELEN TWK RESULTAAT

kapdatum : 01-03-02
fiscaal nr: ###
reg nummer: ###

naw persoon: DHR. D.

periode t.w.k.: 05-03-97 tot 01-02-04
loonheffing : 10226.46
inh premie zfs : 350.97
nomzf :
sv/vb : 1723.40
verg premie zfs :
sv :
afdr premie zfs : 1895.29

bedr. bruto vastst. excl. BOL: 30135.66
+ bedr. BOL : 310.60
+ bedr. OHT :
+ bedr. AA :
+/- inh./verg. : 12300.83
bedrag netto vaststelling : 18145.43
af: awbz :
bedrag netto betaling : 18145.43

std betaalaanwijzing (j/n) : J
ovlu (j/n) : N
aanvulling reden betaling :
uitkeringsstrook (j/n) : N

volgende transactie: 5311 / ### / ###


Over de afgelopen jaren ontving ik een toeslag bij mijn uitkering. Nu ik een hogere uitkering krijg over de afgelopen jaren, wordt dus ook de toeslag minder. Hieronder staat een interne brief waarin die toeslag opnieuw berekend werd.

thumbnail
http://g./iso/Formulierenhandboek/11 Arbeidsgeschiktheid/Actueel/11-002-02-04_Berekening Toeslagenwet WWW.XLT

Naam CB ; S.   datum 09-02-2004

Naam dhr. D.
sofinummer ###
ingang uitk. 03-09-2001
beoordelingsdatum 03-09-2001
einde vrijlating 03-09-2003

grondslag EUR 91,03
dagloon EUR
uitk.% 35,00
bruto uitk. EUR 31,86

relevant sociaal minimum (RSM)
gehuwd 100 %
ongeh.+ kind 90%
ongehuwd j 70%

= 70 % van 54,27 = EUR 37,99

inkomen (exclusief vakantiegeld)
uit arbeid belanghebbende = EUR + partner EUR 0,00 = EUR
i.v.m. arbeid belanghebbende = EUR 31,86 + partner EUR 0,00 = EUR 31,86
totaal EUR 31,86 + partner EUR = EUR 31,86

vrijlatingsregeling
totaal inkomen uit arbeid = EUR
af : 5% X EUR Min.jgd.loon = EUR = EUR
af : 30 % van = EUR = EUR +
vrijlatingsbedrag = EUR of maximaal = EUR


inkomen uit arbeid na vrijlating = EUR - EUR = EUR

vaststelling recht op toeslag
totaal inkomen uit arbeid na vrijlating = EUR
totaal inkomen i.v.m. arbeid = EUR 31,86 +
totaal inkomen = EUR 31,86

vaststellen recht op toeslag
RSM EUR 37,99
totaal inkomen EUR 31,86
toeslag EUR 6,13

dagloon EUR 91,03
af : bruto uitkering EUR 31,86 -
toeslag EUR 59,17

Maximale toeslag bij
30 % x min.loon = EUR of
27 % x min.loon = EUR of
21 % x min.loon = EUR 11,40

toeslag = EUR 6,13

notities voor berekening verdiensten

11-002-02-04


Hieronder de brief die aan mij is gestuurd over de opnieuw berekende toeslag.

thumbnail thumbnail thumbnail
UWV
G.

De heer D.

Datum 10 februari 2004
Van Klantenservice/avs

Onderwerp Uitvoering van de Toeslagenwet (tw)

Geachte heer D.,

Uw toeslag
U ontvangt een toeslag ingevolge de Toeslagenwet op uw wao-uitkering.

Wijziging hoogte toeslag
Wij hebben vastgesteld, dat de hoogte van de toeslag per 3 september 2001 moet worden aangepast, omdat het totale (gezins)inkomen per deze datum is gewijzigd. Deze wijziging is van invloed op het bedrag dat u aan toeslag ontvangt.

Berekening
In de brief van 25 september 2001 is uitgelegd op welke wijze uw toeslag is berekend. Hierna treft u een bijgestelde berekening aan.

De Toeslagenwet biedt de mogelijkheid aan uitkeringsgerechtigden een toeslag op hun uitkering te geven, als het inkomen onder een bepaald niveau ligt. Dit niveau is:
A.   100% van het minimumloon voor gehuwden of ongehuwd samenwonenden, waarvan de partner geboren is vóór 1 januari 1972 of waarvan de partner geboren is op en na 1 januari 1972 en tot zijn huishouden een eigen kind, aangehuwd kind of pleegkind behoort dat jonger is dan 12 jaar
B.   90% van het minimumloon voor ongehuwden met een kind onder de 18 jaar, dat tot het huishouden behoort en waarvoor door u kinderbijslag wordt ontvangen
C.   70% van het minimum(jeugd)loon voor ongehuwden/alleenstaanden.

Het gestelde onder C is het voor u geldende niveau.

Dit is                                                 € 37,99

Af:
uw arbeidsongeschiktheidsuitkering           € 31,86
uw inkomen in verband met arbeid             €  0,00
inkomen in verband met arbeid van uw partner €  0,00
                                             ------- +
                                                       € 31,86
                                                       ------- +
Het bedrag van de toeslag wordt derhalve               €  6,13


Uw arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt aangevuld met het bedrag van de toeslag. Uw samengestelde uitkering is daardoor ingaande 3 september 2001 € 37,99 bruto per dag.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling klantenservice. Het telefoonnummer staat boven aan de brief.

Met vriendelijke groet,
namens de Raad van bestuur
van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

S.
Claimbehandelaar

Wettelijke grondslag
Deze beslissing is genomen op grond van de artikelen 2, 3, 6, 8, en 9 van de Toeslagenwet en artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Bezwaar
Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u daartegen bezwaar maken binnen zes weken, te rekenen vanaf de dag na de dagtekening van de beslissing. U kunt het bezwaarschrift richten aan de Raad van Bestuur van Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, p/a UWV, afdeling Bezwaar en Beroep, G.. In de bijlage bij deze beslissing treft u enige aanwijzingen aan over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, alsmede inlichtingen die verder voor u van belang kunnen zijn.

Hoe maakt u bezwaar?
Als u het niet eens bent met de beslissing van UWV, kunt u bezwaar maken. Dit doet u door een brief naar UWV te sturen: het bezwaarschrift. In de beslissing staat naar welk adres en voor welke datum u uw bezwaarschrift moet opsturen.

Wat zet u in uw bezwaarschrift?
- uw naam, adres en telefoonnummer;
- uw Sofi-nummer of uw UWV-registratienummer;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- de datum, het kenmerk en het onderwerp van de beslissing. Stuur een kopie mee;
- de redenen waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- uw handtekening.

Kunt u een kostenvergoeding krijgen?
In bepaalde gevallen kan UWV de kosten voor de bezwaarprocedure vergoeden, zoals reiskosten en kosten van rechtsbijstand. U kunt alleen voor kostenvergoeding in aanmerking komen als u er om vraagt voordat op het bezwaar is beslist en als UWV uw bezwaar gegrond verklaart.

Als u zich laat vertegenwoordigen
Het is mogelijk om u in de bezwaarprocedure door iemand te laten vertegenwoordigen. Voeg dan wel een machtiging bij het bezwaarschrift. Dit is niet nodig als uw gemachtigde een advocaat is.

Bezwaar tegen een beslissing over uw medische situatie
UWV kan ook uw (ex-)werkgever betrekken bij de bezwaarprocedure. Uw (ex-)werkgever mag ook zelf bezwaar maken tegen een beslissing over uw medische situatie. Zet daarom de medische redenen voor uw bezwaar op een aparte bijlage. Uw werkgever krijgt de medische gegevens alleen als u daar toestemming voor geeft. Bij bezwaar tegen een medische beslissing wordt u mogelijk opnieuw onderzocht door een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige.

Wat gebeurt er met uw bezwaar?
UWV bekijkt de beslissing opnieuw. U kunt uw bezwaarschrift mondeling toelichten op een hoorzitting. UWV geeft u een schriftelijke 'beslissing op bezwaar'. Hierin staat of er door uw bezwaarschrift iets is veranderd. Als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. In de beslissing staat hoe u dat moet doen.

Meer informatie
Als u meer informatie wilt, kunt u de brochure 'Daar ben ik het niet mee eens' opvragen bij het UWV-kantoor waarmee u altijd contact heeft. U kunt de brochure ook vinden op internet: www.uwv.nlLaatste wijziging van deze bladzijde: februari 2004